Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

maskeraddräkter staten (offentlig makt) amerikkalaiset ansiomerkit järjestöt juhlat Jumala juomat kaunokirjallisuus keisarit kirjailijat kirjallisuus kirjeet kritiikki kuninkaalliset kunniamerkit kuvitus lämpötila luonteenpiirteet miehet ministeriöt ministerit mitalit museot naiset näyttelyt ranskalaiset ravintolat sää sanomalehdet seuraelämä syntymäpäivät taidekauppa taidekritiikki taidenäyttelyt taiteilijuus talous tanssiaiset tilaukset tulevaisuus ulkonäkö viinit ylioppilaat ylioppilastutkinto

Paris d. 15 Maj 1882
Älskade Mamma
I dag är det 11 år sedan jag blef
student – Den lyckliga dagen mins
jag så väl, och trots de stora för-
hoppningar jag då stälde på framtiden,
kunde jag aldrig ana att det
skulle gå mig så väl i händerna
som det gjort. Och om jag också ej
nått allt det jag anat, så har
jag hopp och förtröstan i rikligt mått,
och med Guds hjelp skall det
gå framdeles också.
Nu har jag två bref att tacka
Mamma för – Det sista, med Ahren
bergs inneslutet, kom just nu.
Bertha såldes naturligtvis genast
till MacLean – dock höll han
på det uppgjorda priset 1000 frcs.
men bestälde 2 aqvareller, hvaraf
den ena redan är afsänd till
England. En amerikanare har
beställt taflor af mig, mera än

jag hinner göra, men alla
mindre till 1500 à 2000 – Jag har
börjat ett hufvuid à la "Cerise"
som lofvar bli rigtigt bra. röd
klädning (direktoriets tid) –
Fortsättning onsdag d. 17. Huru
och af hvem jag blef afbruten mins
jag ej. Nu har vädret slagit om
och är kallt 12 grader, blåsigt
och obehagligt. Sedan senaste
bref har jag varit på 2 soiréer
hvaraf den ena var högst misslyckad
Beer, den cokanta figuren, hade
pinat mig att vara med på ett
amerikanskt surprise Party –
man kommer maskerad med dryckes
varor och ett långt ljus hela sällska-
pet samlas på ett visst timslag i
porten och tågar så upp. – Detta
är dock mera till formen – ty upp-
komna till M. och Mme Wessel, så
hette värdsfolket, voro dessa likaså
grimerade som vi. – Lyckligtvis hade
jag ej grimerat mig utan hade en-

dast lösnäsa. Finns det en fin
amerikansk societet här, så finns
det också en som ej är mycket
att komma med – gamla, sminkade
koketter, idiotiska gommeux –
jag var så arg som möjligt och
gick min väg kl. 12, lemnande
Beer omgifven af dessa förtjuser
skor, som finna honom oemot-
ståndlig.
I lördags var jag på en helt annan
soirée – icke dansant – hos Char-
pentier – Daudets och Zolas förläggare.
– Bl.a. voro der Gambetta, Daudet,
Zola, de Goncourt, Puvis de Chavannes,
Stevens
Sargent, Cazin, Antonin Proust. –
Daudet kom genast och komplimen-
terade mig öfver min tafla – frågade
hvar jag varit så länge o.s.v. samt
sade att han och Charpentier tänkt
ge ut en illustrerad praktupplaga af
alla hans verk – samt frågade om jag
ville ta något af dem på min del –
Dagnan och Bastien Lepage skulle också
engageras. – Jag svarade naturligtvis att
jag var en af Daudets varmaste beundra

re och att jag vore ett otacksamt nöt
om jag ej med glädje antog detta.
Vi talade sedan med Charpentier derom,
och han bad mig tänka på le petit
Chose och Nabab – Dagnan har redan
gjort Fromont jeune et Risler Ainé.
– Antonin Proust, Gambettas minister
för de sköna Konsterna – sade att det
varit frågan om Sargent och mig under
middagen, och att han var särdeles
lycklig att göra min bekantskap. Rådde
mig för resten att sälja min tafla
till Staten – han skulle nog bestyra
om att den kom till Luxembourg –
Vous avez l’avenir devant vous
et vous gagnerez autant d’argent
que vous voulez – ne regardez donc
pas à quelques milliers de francs de
plus ou de moins. Någon skulle just
presentera mig för Gambetta, då denne
gick sin väg. Det blir till en annan gång
Han ser tjock och trött ut, isynnerhet då
han icke talar – Madame Charpentier
är ganska behaglig – hennes syster dock
mera. Då jag kom sade hon: M. Edelfelt, vous
êtes ici dans une maison ou l'on vous
admire beaucoup, tâchez d'y revenir souvent.

Bland fruntimren funnos många som
sågo icke "comme il faut" ut – det är
nu engång så i stora städer. Bl.a. vore
der den förr så vackra Mme Stevens,
svägerska till målaren; det var för henne
Gérôme hade sin omtalade duell 1859,
då han höll på att mista högra armen.
– På måndag hade Wahlberg bjudit mig
på frukost. Det är då en oförbätterlig
boulevardier – han hade varit och
spelat hela natten på den olycksaliga
Cercle de la Presse, och förlorat 3000 frcs.
sedan han på aftonen vunnit dubbelt
– Naturligtvis var han på dåligt humör,
men "Père Lathuile"s goda viner och
goda mat skingrade snart hans bekym-
mer – han gick hem och började en tafla
som han lofvade sälja för 3000. På afto-
nen bjöd han mig på l'exposition des
quinze" den der fin-fina internationella
utställningen hos Petit. Gérôme,
Stevens, Madrazo, Alma Tadema
viennent le haut du pavé – Bogulaboff
ser tarflig ut, och Wahlberg spelar också
en underordnad rôle. Det var en solen-
nell öppning af expositionen på aftonen –
folk i frack och en massa vackra och
eleganta fruntimmer. Man är så van

att säga att parisiskorna ej är
vackra, snarare tvärtom, men behagliga
och välklädda, och dock måste jag tillstå
att man ser bra många rigtigt
utmärkta typer här. Och så äro de
växta så som inga andra – naturligtvis
för att de ha så goda corsetter, men
det är detsamma ingenstädes ha
fruntimmerna en sådan "galbe" som
här. – Hvad som roar mig
är att man nuförtiden inrymmer
en sådan ofantlig plats åt konsten
här – också att alla épicèrer
afundsjuka på konstnärerna så att
de kunna spricka. Hvarje expostion
hvarje konstafton här tar proportio-
ner af ett événement. Låt vara att
det är en modesak, men vi äro väl
de sista som beklaga oss deröfver.
Jag tror ej att jag får medalj i år
ehuru jag är på flere listor – dels
emedan det finnes en massa kandi-
dater till 2 klassens medalj i år,
dels emedan det ej kommer att ges
så många som förr.
Ahrenbreg skrifver från Moskva, att

alla de taflor jag önskat få expo-
nerade, redan äro på väg. Således
skulle såväl kejsarens barn som
fru Miatleff komma med. Hvarföre
de utan att fråga mig skickat ”la
Citoyenne” som dock är medelmåttig
vet jag ej. –
– Nej nu rigtigt skäms jag: jag
fick igen att rigtigt långt, gladt
och stärkande bref af Mamma – tack
tusen tack!
Vet Mamma, att jag nu igen svär
på att bli målare, och bare en rigtig
gå målare, jag känner på mig,
att jag med Guds hjelp kan gå långt.
Jag talade så mycket med Dagnan
just nu – han var här uppe – se det
är en karl. Det finns ingenting
så styrkande för en svag figur som
jag, som dessa hela, förtröstans-
fulla naturer, frimodiga och starka.
Jag börjar tro att jag ej är likgiltig
för honom och att han tror att
jag duger till något. – Han talade
om medalj – c'est évident que tu

mérite, mais si tu ne l’auras pas,
faut-il te faire de mauvais sang
pour cela. C’est bon pour des
personnages nuls, mais quand
on sent que l'on a qualque chose
en soi, a-t-on besoin de cette
consécration officielle de son talent.
Les peintres qui courent après
les récompenses me font toujours
l'effet d’un troupéau de moutons –
ils cherches tous à passer les premiers,
et ils sont aussi moutons après avoir
passé qu’avant.
Courtois och Dagnan tycka att jag
ej bör sälja till staten för 2000 –
Jag skall gå upp till ministeriet
och tala med dem.
Jag skickar här några utdrag ur de
förnämsta tidningarna – bl. a en stupid
biografi, der många fel äro begångna.
Jag vet ej hvarifrån de fått dessa detaljer
Om någon notis kommer in i tidnin-
garna, så redigera den sjelf, Mamma,
och säg då också att omkr. 30 tidningar
redan talat om taflan. Och nu
farväl – Tusen helningar till alla
men mest till Anni, som snart fyller
16 år – från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I dag är det 11 år sedan jag blef student – Den lyckliga dagen mins jag så väl, och trots de stora förhoppningar jag då stälde på framtiden, kunde jag aldrig ana att det skulle gå mig så väl i händerna som det gjort. Och om jag också ej nått allt det jag anat, så har jag hopp och förtröstan i rikligt mått, och med Guds hjelp skall det gå framdeles också.

 • Nu har jag två bref att tacka Mamma för – Det sista, med Ahrenbergs inneslutet, kom just nu.

  Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg
 • Bertha såldes naturligtvis genast till MacLean – dock höll han på det uppgjorda priset 1000 frcs. men bestälde 2 aqvareller, hvaraf den ena redan är afsänd till England.

  Englanti Berta Edelfelt Mac Lean
 • En amerikanare har beställt taflor af mig, mera än jag hinner göra, men alla mindre till 1500 à 2000

 • Jag har börjat ett hufvuid à la "Cerise" som lofvar bli rigtigt bra. röd klädning (direktoriets tid)

 • Fortsättning onsdag d. 17. Huru och af hvem jag blef afbruten mins jag ej. Nu har vädret slagit om och är kallt 12 grader, blåsigt och obehagligt.

 • Sedan senaste bref har jag varit på 2 soiréer hvaraf den ena var högst misslyckad Beer, den cokanta figuren, hade pinat mig att vara med på ett amerikanskt surprise Party – man kommer maskerad med dryckesvaror och ett långt ljus hela sällskapet samlas på ett visst timslag i porten och tågar så upp. – Detta är dock mera till formen – ty uppkomna till M. och Mme Wessel, så hette värdsfolket, voro dessa likaså grimerade som vi. – Lyckligtvis hade jag ej grimerat mig utan hade endast lösnäsa. Finns det en fin amerikansk societet här, så finns det också en som ej är mycket att komma med – gamla, sminkade koketter, idiotiska gommeux – jag var så arg som möjligt och gick min väg kl. 12, lemnande Beer omgifven af dessa förtjuserskor, som finna honom oemotståndlig.

  Beer Wessel
 • I lördags var jag på en helt annan soirée – icke dansant – hos Charpentier – Daudets och Zolas förläggare. – Bl.a. voro der Gambetta, Daudet, Zola, de Goncourt, Puvis de Chavannes, Stevens Sargent, Cazin, Antonin Proust.

  Alphonse Daudet Léon Gambetta John Singer Sargent Émile Zola Alfred Stevens Jean Charles Cazin Georges Charpentier Edmond de Goncourt Pierre Puvis de Chavannes Antonin Proust
 • Daudet kom genast och komplimenterade mig öfver min tafla – frågade hvar jag varit så länge o.s.v. samt sade att han och Charpentier tänkt ge ut en illustrerad praktupplaga af alla hans verk – samt frågade om jag ville ta något af dem på min del – Dagnan och Bastien Lepage skulle också engageras. – Jag svarade naturligtvis att jag var en af Daudets varmaste beundrare och att jag vore ett otacksamt nöt om jag ej med glädje antog detta.

  Jules Bastien-Lepage Pascal Dagnan-Bouveret Alphonse Daudet Georges Charpentier
 • Vi talade sedan med Charpentier derom, och han bad mig tänka på le petit Chose och Nabab – Dagnan har redan gjort Fromont jeune et Risler Ainé.

  Pascal Dagnan-Bouveret Alphonse Daudet Georges Charpentier Bernard Jansoulet Fromont Guillaume Risler
 • Antonin Proust, Gambettas minister för de sköna Konsterna – sade att det varit frågan om Sargent och mig under middagen, och att han var särdeles lycklig att göra min bekantskap. Rådde mig för resten att sälja min tafla till Staten – han skulle nog bestyra om att den kom till Luxembourg – Vous avez l’avenir devant vous et vous gagnerez autant d’argent que vous voulez – ne regardez donc pas à quelques milliers de francs de plus ou de moins.

  Luxembourgpalatset Léon Gambetta John Singer Sargent Antonin Proust
 • Någon skulle just presentera mig för Gambetta, då denne gick sin väg. Det blir till en annan gång Han ser tjock och trött ut, isynnerhet då han icke talar

  Léon Gambetta
 • Madame Charpentier är ganska behaglig – hennes syster dock mera. Då jag kom sade hon: M. Edelfelt, vous êtes ici dans une maison ou l'on vous admire beaucoup, tâchez d'y revenir souvent.

  Marguerite Charpentier Isabelle Lemonnier
 • Bland fruntimren funnos många som sågo icke "comme il faut" ut – det är nu engång så i stora städer. Bl.a. vore der den förr så vackra Mme Stevens, svägerska till målaren; det var för henne Gérôme hade sin omtalade duell 1859, då han höll på att mista högra armen.

  Jean-Léon Gérôme Alfred Stevens Mathilde Stevens (epävarma yhteys)
 • På måndag hade Wahlberg bjudit mig på frukost. Det är då en oförbätterlig boulevardier – han hade varit och spelat hela natten på den olycksaliga Cercle de la Presse, och förlorat 3000 frcs. sedan han på aftonen vunnit dubbelt – Naturligtvis var han på dåligt humör, men "Père Lathuile"s goda viner och goda mat skingrade snart hans bekymmer – han gick hem och började en tafla som han lofvade sälja för 3000.

  Père Lathuile Alfred Wahlberg
 • På aftonen bjöd han mig på l'exposition des quinze" den der fin-fina internationella utställningen hos Petit. Gérôme, Stevens, Madrazo, Alma Tadema viennent le haut du pavé – Bogulaboff ser tarflig ut, och Wahlberg spelar också en underordnad rôle. Det var en solennell öppning af expositionen på aftonen – folk i frack och en massa vackra och eleganta fruntimmer.

  Aleksej Bogoljubov Jean-Léon Gérôme Raimundo de Madrazo Lawrence Alma-Tadema Alfred Wahlberg Alfred Stevens Georges Petit
 • Man är så van att säga att parisiskorna ej är vackra, snarare tvärtom, men behagliga och välklädda, och dock måste jag tillstå att man ser bra många rigtigt utmärkta typer här. Och så äro de växta så som inga andra – naturligtvis för att de ha så goda corsetter, men det är detsamma ingenstädes ha fruntimmerna en sådan "galbe" som här.

  Pariisi
 • Hvad som roar mig är att man nuförtiden inrymmer en sådan ofantlig plats åt konsten här – också att alla épicèrer afundsjuka på konstnärerna så att de kunna spricka. Hvarje expostion hvarje konstafton här tar proportioner af ett événement. Låt vara att det är en modesak, men vi äro väl de sista som beklaga oss deröfver.

  Pariisi
 • Jag tror ej att jag får medalj i år ehuru jag är på flere listor – dels emedan det finnes en massa kandidater till 2 klassens medalj i år, dels emedan det ej kommer att ges så många som förr.

 • Ahrenbreg skrifver från Moskva, att alla de taflor jag önskat få exponerade, redan äro på väg. Således skulle såväl kejsarens barn som fru Miatleff komma med. Hvarföre de utan att fråga mig skickat ”la Citoyenne” som dock är medelmåttig vet jag ej.

  Moskova Varvara Iljinitjna Mjatleva Johan Jacob Ahrenberg Alexander III Michail Alexandrovitj Xenia Alexandrovna
 • Nej nu rigtigt skäms jag: jag fick igen att rigtigt långt, gladt och stärkande bref af Mamma – tack tusen tack! Vet Mamma, att jag nu igen svär på att bli målare, och bare en rigtig gå målare, jag känner på mig, att jag med Guds hjelp kan gå långt.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag talade så mycket med Dagnan just nu – han var här uppe – se det är en karl. Det finns ingenting så styrkande för en svag figur som jag, som dessa hela, förtröstansfulla naturer, frimodiga och starka. Jag börjar tro att jag ej är likgiltig för honom och att han tror att jag duger till något. – Han talade om medalj – c'est évident que tu mérite, mais si tu ne l’auras pas, faut-il te faire de mauvais sang pour cela. C’est bon pour des personnages nuls, mais quand on sent que l'on a qualque chose en soi, a-t-on besoin de cette consécration officielle de son talent. Les peintres qui courent après les récompenses me font toujours l'effet d’un troupéau de moutons – ils cherches tous à passer les premiers, et ils sont aussi moutons après avoir passé qu’avant.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Courtois och Dagnan tycka att jag ej bör sälja till staten för 2000 – Jag skall gå upp till ministeriet och tala med dem.

  Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Jag skickar här några utdrag ur de förnämsta tidningarna – bl. a en stupid biografi, der många fel äro begångna. Jag vet ej hvarifrån de fått dessa detaljer Om någon notis kommer in i tidningarna, så redigera den sjelf, Mamma, och säg då också att omkr. 30 tidningar redan talat om taflan.

  Alexandra Edelfelt
 • Och nu farväl – Tusen helningar till alla men mest till Anni, som snart fyller 16 år – från Atte

  Alexandra Edelfelt