Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) militärer (personer) ateljeet Jumala kaunokirjallisuus kirjailijat kirjat kirjeet kuninkaalliset sodat taide taiteilijat tanskalaiset taulut ylioppilaat

Roma d. 10 maj (onsdag) 1896.
Älskade Mamma
Jag märker att jag blifvit bortskämd i afseende
å sällskap. Dessa till sista förmiddagar har jag
ej sett till Krohn, och har följaktligen saknar
honom otroligt. Dr Holm kommer visserligt
in till min på någon minut, men kan
är så helt upptagen af oro och ängslan för
fru Wiesener, som nu visserligen är något
bättre men grar mera än någonsin. Hvad
hållen af Krohn. Han är äldre
f
än han ser ut och skulle tro. Af hans
smärta gestalt och ytterst lifliga sätt att
tala skulle man tro han är 25 à 29 år den
då om min förvåning då han sade sig ha
blifvit student 1862 och sedan gjort hela kam-
hangen mot Preussen, under hvilken han
tjenades upp sig till löjtnant i danska
arméen. Han är sal. Omkr 35 à 36 år.
Beläst, kuning, bildad till hjertat lika mycket
som till förståndet, svarm, anspråkslös ända
till öfverdrift, isynnerhet som konstnär) kunde
han ej undgå att helt och hållit fängska

mig redan den första aftonen jag såg hono
hos Runeberg. Vi voro då redan i ett lifligt
räsonnemang om Gérôme som konst i allmän-
het. Ni tycks ha gjort ett synnerligt godt
intryck på hvarandra, du och Krohn" sade
R. dedra derpå, och dessa ord gladde mig
obeskrifligt. Jag tänkte mig i Krohn på
en vän som skulle öppna ögonen på mig för
allt skönt i den italienska konsten. "ty" hade
R. sagt "det finnes säkert ingen nordisk konst
när som så känner och förstår den gamla
pen italienska konsten, som Krohn. –
Han har en bestämd smak i måleriet, och
det tycker jag om. – Till Rafael o. Michelangels
men icke längre, de som kommer efteråt
kan kan ej med. – Hvad jag tycker
han tecknar bra! – Den halffärdiga
tafla jag såg hos honom (förest. en tjock
munk på torget i en by, och barn som springa
fram och andaktsfullt kyson hans hinder
var fint tecknad men kanske litet mager
i färgen. – Han gaf mig i går till mina
af "dpholdet i Rom fornaret 1876" en barna
bok som han tecknat redan 1870 "Lille peten
fiuel" med text af hans bror (som är theol.
kand. o. skotterare). Dessa små vignetter
äro icke allenast utmärkt natt tecknade
men alldeles förträffligt skurna, så

jag nästan funderar på, att nästa gång
då jag låter skall något, jag då skickar
det till Köpenhamn. – Jag tänker låta
binda än Alf. de Musset, som jag har rigtigt
grannt och ge honom den, ty han är en
stor beundrar af musset. – Lamartine
delvis, men Victor Hugo har han mycket
att anmärka mot och enkännerligen just
Mammas åsigt om denna skalds likhet
med Hobergsgubben: "ha ni sett nöja gifver
mer?". Jag vill dock ej gå ifrån att jag
beundran Victor Hugo, ty han är stor. –
Af de några Mammas bref från den första
perioder af min sjukdom, som jag fått läsa
denna för Mamma så svåra, förfärliga tid,
ser jag huru innerligt tacksam Mamma är
mot denna utomordentliga var – Tro mig, jag
är det också, men jag vet aldrig om jag någon
från kan på småsta satt visa min tacksamhet,
återgalda hans godhet och uppoffring kan jag
ändast aldrig.
I går var kronprinsen af Danmark uppe
hos Krohn i hans atelier. R. ficka andrans
Några timmar derefter, då kronprinsen hade
komplimenterat honom för hans taflor –
I dag har de rest, och de Holm och jag ha

lexat upp honom för att han varit
ned vid vangården i dag morgonen. –
Hvad jag tackar Gud hvar stund
för att denna sjukdom gått öfver.
Då jag läser Mammas halft förtvifla
de bref från börjar af förra månader
kan jag blott förundrar mig öfver
Guds godhet mot mig, – och Mamma
ty i att lycka som olycka har jag
ständigt haft Mammas sorg eller glädje
i tankarna sig
nu säger Bohn
det kan vara nos. Han skrifver
hvad Erkande sagt. – Helsa alla
Allt hjertligt
– Mammas gen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt märker hur bortskämd han blivit med sällskap; Pietro Krohn har varit bort de två senaste förmiddagarna och Edelfelt saknar honom otroligt; doktor Holm tittar visserligen in men han är upptagen av ängslan och oro för fru Wiesener, som är bättre men yrar mer än någonsin.

  Pietro Krohn C. Holm Alette Helene Wiesener
 • Pietro Krohn är äldre än han ser ut, 35-36 år; han blev student 1862 och deltog i hela "kampanjen" mot Preussen, under vilken han avancerade till löjtnant i danska armén; han är beläst, kunnig, bildad till både hjärta och förstånd, anspråkslös ända till överdrift som konstnär.

  Preussi Pietro Krohn
 • Edelfelt och Pietro Krohn träffades första gången hos Walter Runeberg, där de livligt diskuterade Jean-Léon Gerôme och konst i allmänhet.

  Pietro Krohn Jean-Léon Gérôme Walter Runeberg
 • Walter Runeberg hade sagt att det troligen inte fanns någon nordisk konstnär som känner och förstår den gamla italienska konsten som Pietro Krohn; Edelfelt tänkte att han i Krohn skulle få en vän som öppnade ögonen för allt skönt i den italienska konsten; Krohn har en bestämd smak och han kan inte med de konstnärer som kommer efter Rafael och Michelangelo; han tecknar bra, men är lite "mager" i färgen, åtminstone i den halvfärdiga tavla som Edelfelt sett, föreställande en tjock munk på torget i en by och barn som springer fram och andaktsfullt kysser hans händer.

  Pietro Krohn Michelangelo Rafael Walter Runeberg
 • Som ett minne av vistelsen i Rom gav Pietro Krohn föregående dag en barnbok som han tecknat "Lille Peters Juul", med text av hans bror som är teologie kandidat och skollärare (en annan bror är läkare); vignetterna är förträffligt tecknade och skurna; Edelfelt funderar på att nästa gång han låter skära något så sänder han det till Köpenhamn.

  Kööpenhamina lukumuistit Pietro Krohn Herman Krohn Johan Krohn
 • Edelfelt ska låta binda in Alfred de Musset riktigt fint och ge åt Pietro Krohn som beundrar denne stort; Krohn beundrar även Alphonse de Lamartine, men anmärker på Victor Hugo; Edelfelt beundrar Hugo; i Alexandra Edelfelts brev från sjukdomstiden ser Edelfelt hur innerligt tacksam hon är mot Krohn, vilket Edelfelt också är men han vet inte hur han ska kunna visa sin tacksamhet; han kommer aldrig att kunna återgälda Krohns godhet och uppoffring.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Victor Hugo Alfred de Musset Alphonse de Lamartine
 • Kronprinsen av Danmark besökte i går Pietro Krohns ateljé och komplimenterade hans tavlor; Krohn fick därefter audiens hos kronprinsen, som idag reste vidare; doktor Holm och Edelfelt läxade upp Krohn för att han [inte] varit nere vid bangården på morgonen.

  Tanska Pietro Krohn C. Holm Frederik VIII
 • Edelfelt tackar Gud för att sjukdomen gått över då han läser Alexandra Edelfelts förtvivlade brev från början av sjukdomstiden; i all lycka och olycka har han ständigt haft Mammas sorg och glädje i tankarna; Pietro Krohn säger att Edelfelt inte får skriva mer; Krohn skriver vad Erhardt har sagt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Wolfgang Erhard