Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) arkkitehdit ateljeet englannin kieli italian kieli juhlat kielet kirjeet kuolema nunnat palvelusväki sää saksan kieli taideyhdistykset talous testamentti ystävät

Rom d. 17 maj 18896 fonsdag).
kl. 10 f.m.
Älskade Mamma
I dag är det jemnt 2 veckor sedan
jag första gången var upp ur sän-
gen. Gud vara lof, det har gått raskt
framåt under denna tid, och kommer
nog att göra så hädanefter som hittils, om
jag blott är försigtig, och det skall
jag vara. – Jag tror mig äfven, med
stöd af hvad Grövanni, Krohn, nunnor
na och köksan sagt mig, kunna fästa,
att jag ej begått några oförnuftigheter
som kunnat förlånga sjukdomen.
Jag borde skrifva till Hovinas bror
och har Nittils ej fått af att skrifva af
i Wiborg, men kommer mig icke dertill,
emellertid skall jag göra det i dag. – Det
är så svårt att ge några detaljer an-
gående Victor Ss död, då denne, under
de sista dagarna jag såg honom half-
slumrade eller yrade, och tycktes fullkomligt
oemottaglig för intryck från den yttre verlden.

Sista dagen jag var hemma (då var jag redan
ganska sjuk) kom han in i mitt rum, slog
omkring sig med armarna och såg vild ut. sjuk
sköterskan hade ej kunnat hålla honom tillba-
ka. Förskräckt för jag upp och sade: Hvad
tar du dig till, du vet ju, kära, bästa bror
att doktorn förbjudit dig att stiga upp. Jag ville
komma och se hur de hade dit" svarade han
och lät så leda in sig tillbaka. Jag fick ho-
nom i säng, svepte till räcket, och så föll han
i slummer; det var sista gånger jag såg honom
Efter några dylika utbrott af yrsel, blef han
allt lugnare, skall på hvarje fråga svarat att
han var så godt som frisk, men bevisade sig
ej rigtigt känna igen dem som voro hos honom
(Krohn gick der aftast, emedan han var den enda
som kunde uthärde den förfärliga lukten, som
skall ha varit der de 2 sista dagarne). Fru
Runeberg var der den sista morgonen med blom-
mor – henne kände han och var fägnad öfver
buketten – talte något oredigt om sin bror, men
då Krohn kom dit senare, slumrade han
åter och någon timme derefter var han död,
utan att ha uppvaknat. Egendomligt var

den
ck
att han veckan förrän den sista (då jag inne
var upp) ofta talade med W. Runeberg och mig
om sitt testamente – olyckligtvis blef inga af
de bestämmelser som W. R. då, sedan han rådgjort
sig med Krohn, föreslog, sätta till pappers,
utan H. ädelmodiga, rika gifva till konst
föreningen kommer att utan närmare bestäm-
melser af testator användas.
W. Runeberg har tänkt skicka upp sin fru
och gosse till Schweitz redan i slutet af den-
na månad tills. med Bissens famik. Man
har tänkt ha ett stort gille för Rs innan
afresan, och jag är bra ledsen att ej få vara
med på en stund då det blir sint på aftonen –
I dag skall jag på W. Rs atelier och skilja
Hovings saker från mina, för att man sedan
må kunna skicka de förra till Wiborg direkt.
Att en del småsaker, som låga framme i
vårt logis ss. min pince-nez o. knif för-
kommit bör man ej förundra sig öfver. –
Får se hvad jag skall betala åt Erhardt
jag tänker rätt mycket om man räknar efter
besök. – Nog far jag ge ut en massa pengar
innan jag kommer härifrån, det är säkert.
"Meu" säger Krohn, Kjære mand, hvad kan
det nytte åt spikulière over det? Det man
jo vare saa, og kan ej være audet.".

kl. 1. Tro min vänliga morgonpromenad i träd-
gården såg jag med ens den lilla franska kunnan,
som är allas favorit på hospitalet, med en
trumpherande min komma gående, och bredvid
sig hade hon sin patient, arkitekten rik-
hårdt, som nu för första gången var ute,
efter endast 3 veckars sjukdom (Der har dock varit
svår). Vi presenterades af systern (som talar
tyska, engelska o. italinska utmärkt, hvilket, jämnt
hennes fina sätt och värra gör att jag tror henne vara
af s.k. bättre folk). – Sedan gingo vi en half
timma tillsammans. Denna Erkkarde ser då ut som om
han aldrig varit sjuk, rödbrusig, fet. Efter de
vanliga sporjsmålen om sjukdomen voro vi hastigt
inne på konstgebritet och E. beskref för mig om
Pomp ej, om de nyaste uppgräfningarna, om allt hvad
vi säga för våra ögon af det gamla Rous som han,
som arkitekt, naturligtvis har mycket bättre rida
Vädret är herrligt i dag –
sa, om jag. –
Jag väntar på middag och så kommer väl
Krohn hit och så åka vi litet ut. Hvad
den friska luften göra mig godt! – Alltid sam-
ma historia. När jag väl hinner till papprets
sista sida, så tycker jag att ännu jag ännu har så
mycket att säga. Tills i morgon! Tusen helsan
till de våra och vännerna från
Atte
Ett gladt bref från Baude. Mina vänner i Paris ha
högtidligt druckit min skål och önskat min full-
tändiga tillfrisknande.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det har gått två veckor sedan Edelfelt första gången var uppe ur sängen; Giovanni, Pietro Krohn, nunnorna och köksan kan intygar att han inte begått några oförnuftigheter som kunnat förlänga sjukdomen.

  Pietro Krohn Giovanni
 • Edelfelt borde skriva till Victor Hovings bror i Viborg, Pietro Krohn har förbjudit det hittills; det är svårt att ge några detaljer om Victor H:s död; Krohn gick ofta dit och var den ende som kunde uthärda den förfärliga lukt som skall ha varit där de två sista dagarna; fru Lina Runeberg var där den sista morgonen med blommor.

  Viipuri Pietro Krohn Lina Runeberg Victor Hoving Walter Hoving
 • Under Victor Hovings näst sista vecka i livet hade han ofta talat med Walter Runeberg och Edelfelt om sitt testamente; inga av de bestämmelser som Walter Runeberg på Pietro Krohns inrådan föreslog sattes till papper; Hovings gåva till konstföreningen kommer således att användas utan närmare bestämmelser av testator.

  Pietro Krohn Victor Hoving Walter Runeberg
 • Walter Runeberg har tänkt skicka sin fru och pojke till Schweiz med Vilhelm Bissens familj i slutet av maj; Edelfelt kan inte vara med på gillet som ordnas för Runebergs innan avresen.

  Sveitsi Lina Runeberg Walter Runeberg Vilhelm Bissen Johannes Runeberg Emil Vilhelm Bissen Johanna Bissen Anna Vilhelmine Bissen
 • Edelfelt ska till Walter Runebergs ateljé och skilja Victor Hovings saker från sina egna, för att de förra ska kunna sändas till Viborg.

  Viipuri Victor Hoving Walter Runeberg
 • Edelfelt befarar att Erhardts räkning blir stor; Pietro Krohn menar att det inte är något att spekulera över, då det inte kan vara på annat sätt.

  Pietro Krohn Wolfgang Erhard
 • Den franska nunnan som är allas favorit presenterade Edelfelt för sin patient, arkitekt Eckhardt, då de båda var ute i trädgården; systern pratar tyska, engelska och italienska utmärkt vilket gör att Edelfelt misstänker henne vara av s.k. bättre folk; Eckhardt talade om de nyaste utgrävningarna i Pompeji och om Rom som sträckte ut sig för deras blick.

  lukumuistit Pompeji Jeanne Eckhardt
 • Vädret är härligt; Edelfelt väntar på middagen; Pietro Krohn kommer förmodligen och de åker ut en stund; pappret är slut och han måste sluta.

  Pietro Krohn
 • Ett brev från Charles Baude har anlänt; vännerna i Paris har druckit Edelfelts skål och önskat hans tillfrisknande.

  Pariisi Charles Baude