Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ateriat henkilömaalaus historia historiankäsitys Jumala kaunokirjallisuus kuninkaat kuolema posti renessanssi suru taide vaatteet valokuvat

Gripsholm d. 23 Sept 7.
Älskade Mamma!
Jag märker, att jag icke mera är
långt borta hemifrån, då jag i dag får
svar af Mamma på det bref jag afskilder
från Stholm för en vecka sedan. – Sedan
dess har, som jag redan namnt om, och
som ni redan länge vetat derhemma, hela
svenska folket fått sorg, och detta har ej litet
bli att gifva en egendomligt allvarsam och
sorgligt färg att det hela här. Från Frun-
timmernas svarta sörjdrägter och till de svarta
kanterna på tidningarna, och det svarta tacker
på brefven påminner allt om den djupa
sorg som den folkkare konungens död vallet.
Roligt är det att se, huru som denna förlåt
för det svenska folket så kunnat tysta mun-
nen på hertigläfsarne, att allt gräl och alla
politiska meningsskiljaktigheter tyckas
liksom bortblästa nu för en tid, och alla tan-
kar lätt koncentrera sig kring dagarnas

origin
uppskakande nyhet. I allmänhet har dock
både
hon Oscart uppträdt i allo värdigt och bra
under dessa sina första regeringsdagar: tack-
Mark
sägelse skrifter efter C. XV är väl och vackert af
Sal
fattad, och konungens tillträdestal vittnade
kons
om allvar och redbarhet. – – – På Gripsholm
alla
trifver jag rätt godt, porträttet är dock svå-
mina
rare än jag först trodde, ty det är måladt också
uti ett för mig nytt maner. Som jag dessa – hist
tom ej nu har någon brådska till Sthlm, G. I.
då alla theatrar äro ställada, dröjer jag här betar
2 dagar längre än jag först ämnet, och i till här i
fredagen den 27. Jag har sedan tänkt resa. Johar
Han
med onsdagsbåten, och borde således kommit
till Hfors – slutat af nästa vecka. – I Mariefred,
Gusta
och
der jag dagligen äter middag och qväll (utom
i går på söndagen, då jag var bjuden till
nas
Henstjerna) har några herrar, en skollärare
mer
och en gammal kamrer presenterat sig för
vis
mig, såsom de sade, emedan de tyckte att
till. I
jag borde finna det rätt lång samt att gå
pose
så der ensam som tomten, och vi tre
Jag
ätt nu dugligen var middag tillsammans.
fin
ä
Gamla vaktmästaren eller kastellanen
saker
herr Geisoler, är som jag redan nämnde ett

dock
original, och då Blanche förut om somrarna
bodde här ute skall han hafva trifts ut-
bra
Tack.
märkt bra i den språksamma gubbens
ett af
sällskap. Han har praktiskt lära sig svenska
nade
konungahistorien, och känner derföre till
jesholm alla möjliga hofentriger o.d. eller låtsar åt
svå – minstone det. Lina egna åsigter har han
måladt också i ett och annat, tvärt emot andra
dessa – historici, så utlyder han t.ex. bokstäfvern
i Stalen, G. I. M. 5, i Johans fängelse, hvilka tydligen
jag här betecka Carl II valspråk Gud är min trött,
v. s till här anfördt på tyska, med: Gustaf, Magnins
resa Johan och – – Torstension! –
komme Han har berättat för mig mycket om prin-
mariefred Gustaf, men talar om honom som glad
äter
och er, och alls ej såsom någon smärtor
etter
nas sorgsne son". – I morgon är det
lärare
marknad i Mariefred, och man kan naturligt
för
vis nu redan se märkliga förlessedelser der-
te att
till: stånd, hästskojare, fulla bönder och
positiv – comme chez nous.

Ju mera jag ser på dessa gamla konter.
t
ant.
feje, som omgifva mig på alla sidor
då jag går och spankulerar ensam i
de ett
sakerna deroppe, desto mera intresse

vackra de hos mig och några af dem kan jag
aldrig se mig mått på. Och andra äro amiral
Apapman, och baron Stael från G. II tid mästerliga
Det senare är franskt. – Då man bland dessa
hundraåriga konstalster märker taflor, som nu
tidens målare med moda skola åstadkomma,
kommer man underfund med att det förhållare
sig med konsten som med possen; den går icke
ramåt med århundraden, utan håller sig mest lika
till sitt vasen, om och smak och tid ändå kunna
påtrycka sin egendomliga stampel. – Med all var
vigtighet kunna vi i vår tid ej uppvisa något, som
skulle öfver träffa Davidspsalmer eller komer
och nutidens konstnärer skola alltid med stund
beundran blicka upp mot de judaskapelser, som
Phidias får artisenden sedan skamrade är man
morblocket, och de bilder, som Renaissansens
mästare kunde framtrolla. – I nationalmuseum
Stockholm tycker jag mest om de hederländska
taflorna, och delse om de franska och svenska
men de statinska begicker jag mig tyvärr ej på
man säger också, att den italienska konsten
är svart representerad der. – I Köpenhamn såg
jag några utmärkta nederländare, isynnerhet
näsa Membrander, som jag tyckte särdeles mycket
och. Rembrande, det var då en dugtig kall! Sådan
lefvande, friska bilder tycker jag om.
Det bref, som jag skref från synd om min Köpen-
famnsresa toppas jag har
umit rigtigt fram,
ehuru Mamma ej nämnd derom. Kanäsa ligger
också svaret på detta bref på kortkontoret i Sthem
. –
östa restaura, och väntar på mig
har
Jag
tänkt låta fotografera mig i Stockholm för att kan
na skicka, kort åt Leuhusens och asserst Gazerfelt,
fröken Ekström och mina Upsalabekanta. Någon frack
låter jag deremot ej ser mig der emedan de efter
alla menniskors utsago skola vara så ofantligt
lyra, och ofta vara dåliga ändå. – I allmänhet
Les kläderna dessa både i Stalm och Köpenhamn
Nu måste jag emellertid sluta brefvet, emedan
jag skall gå in och äta qvällsvara i Mariefred.
Helsa alla hjertligt från mig, och såg Morbror
Gustaf, att han får ursäkta mig för det jag ej
besvarat hans bref. – Som sagdt helsa alla
från
Atte. –

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ett tecken på att Edelfelt inte längre är långt borta hemifrån är Alexandra Edelfelts svarsbrev på brevet han sände från Stockholm för inte mer än en vecka sedan.

  Tukholma Alexandra Edelfelt
 • Det svenska folkets sorg efter Carl XV:s död märks i de allvarsamma sorgefärgerna i kvinnornas sorgdräkter, de svarta kanterna på tidningarna och det svarta lacket på breven; partigläfsandet har tystnat för en tid; Oscar II har uppträtt väl.

  Oskar II Karl XV
 • Porträttet av C.J. Adlercreutz är svårare att måla än vad Edelfelt trott, då det är målat i ett för honom nytt "maner" [sätt]; eftersom alla teatrar är stängda i Stockholm har han ingen brådska och planerar stanna två dagar längre på Gripsholm; han planerar anlända till Helsingfors i slutet av följande vecka.

  Helsinki Tukholma Gripsholm Carl Johan Adlercreutz
 • På söndagen var Edelfelt bjuden till Fredrik Ekenstjerna; annars äter han middag och kväll i Mariefred, där han fått sällskap av en skollärare och en gammal kamrer.

  Mariefred Fredrik Ekenstierna
 • Gamla kastellanen [vaktmästaren] herr Geissler är ett original, i vars sällskap [August?] Blanche har trivts utmärkt då denne bodde där om somrarna förut.

  Geissler August Blanche (epävarma yhteys)
 • "Gubben" Geissler kan den svenska kungahistorien och har teorier som skiljer sig från andra historikers; bokstäverna G.J.M.T i Johan III:s fängelse som allmänt anses beteckna Carl IX:s valspråk Gud är min tröst på tyska anser Geissler stå för Gustaf I, Magnus, Johan III och Lennart Torstenson; Geissler har också berättat mycket om prins Gustaf.

  Geissler Karl IX Johan III Magnus Gustav V Gustav I Lennart Torstenson (epävarma yhteys)
 • Följande dag är det marknad i Mariefred; förberedelserna följer samma mönster "comme chez nous" [som hemma].

  Mariefred
 • Edelfelt kan inte se sig mätt på vissa konterfejer [porträtt] på Gripsholm, bl.a. amiral Fredrik Chapman och baron Erik Stael från Gustaf III:s tid; med konsten förhåller det sig på samma sätt som med poesin, den går inte framåt med åren utan håller sig lika till sitt väsen, även om smak och tidsandan trycker "sin egendomliga stämpel"; inget i samtiden kan överträffa Davids psalmer eller Homeros, Phidias marmorstatyer och tavlorna av renässansens mästare.

  Gripsholm Gustav III David Homeros Phidias Fredrik Henrik af Chapman Erik Magnus Staël von Holstein
 • På Nationalmuseum i Stockholm tycker Edelfelt bäst om de nederländska tavlorna, delvis de franska och svenska, men inte de italienska, å andra sidan lär de vara svagt representerade där.

  Tukholma Nationalmuseum
 • I Köpenhamn såg Edelfelt några nederländska konstverk, bl.a. några av Rembrandt vilka han tyckte mycket om.

  Kööpenhamina Rembrandt
 • Alexandra Edelfelt har inte nämnt något om det brev han skrev från Lund om Köpenhamnsresan; kanske väntar ett svar på postkontoret i Stockholm.

  Tukholma Kööpenhamina Lund Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har tänkt låta fotografera sig i Stockholm för att skicka kortet till Leuhusens, assessor Herman Gegerfelt, fröken Ellen Ekström och hans Upsalabekanta.

  Tukholma Uppsala Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen Ellen Ekström Herman von Gegerfelt
 • Edelfelt låter inte sy sig en frack i Stockholm, sedan flera personer sagt att det är dyrt och av dålig kvalitet; kläder är i allmänhet dyra i Stockholm och Köpenhamn.

  Tukholma Kööpenhamina
 • Edelfelt måste sluta brevet då kvällsvard i Mariefred väntar; han hälsar till morbror Gustaf Brandt, Leonard Serlachius, Lulle (Julian) Serlachius, Mille (Emil) Cedercreutz och Axel Antell.

  Mariefred Axel Antell Gustaf Brandt Emil Cedercreutz Julian Serlachius Leonard Serlachius