Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

opera (konstart) sjukdom (tillstånd) ateljeet historia kuvanveisto kuvitus politiikka ravintolat renessanssi ruotsalaiset sairaalat sanomalehdet seuraelämä taide taiteilijat talous tanskalaiset taulut

Rom, måndag d. 29 maj 1896
Älskade Mamma
Dr Erhardt var här tidigt i morgse, och förklarade
att jag nu närsom helst kunde flytta upp
till Krohn, och gaf mig för resten alla nödiga
instruktioner för resan. Han menade att jag brygga
kunde taga hvilken väg jag
sjelf ville, och en fyra i
dagars sjörera kunde på
intet sätt göra
mig ondt
tyckte jag deremot att vå-
gen öfver Stockholm vore ånga
nämare kunde jag taga den.
Det vigtigaste var vidare, att
taga mig tillvara för öfverdåd
M. Bresland
i mat och dryck och att gå tidigt
till sängs. Han tog hjertligt afsked
af mig, och önskade mig evinnerlig helsa) – han skal
näml. i öfvermorgon resa till England med en
sjuk, och beger sig sedan till Baden-Baden der
han alltid hvilar hela sommaren efter sitt än
strängande vinter arbete. I morgon skola Krohn
och jag göra vår uppvaktning hos honom, och
jag får då tacka honom och lemna betalningar
Huru mycket? Det är frågan – ännu oafgjord. Dr Hola
o. Krohn anse 200 à 250. Om Er hårdt som lär
kare o. menniska finnes blott ett omdöme i Rom-
här är utmärkt. Mot artister har han alltid
varit särdeles vänlig och i många fall bestämdt
vågrat af dem ta något, menande att de nog
kunde behöfva sina pengar bättre sjelf. Som
läkare inger han mycket förtroende: allvarsam
o. bestämdt då det är fara för handen, skämtsam
och uppmuntrande under konvalescensen. Han
har verkligen haft lycka med de tyfuspatienter

han haft här på hospitalet. Blott en af de många
har dött, det var en tyska theol. stude, och det var
visserligen under tyfus men af andra, tillståtande orsa.
der han dog. – Hvilken lycka att min sjukdom
inföll uti denna vackra tid af året. Senare
anförtras lasarettet åt en italiensk läkare, det
blir varmt till förfärlighet o. s. v. – I dag på
morgonen lät fru Wiesener, som nu Gudi lof,
är så rask att hon spatserar i trädgården, gen
Dr Holm säga att jag finge komma upp till
henne kl. 12 för att hon önskade sig mig. Vi
ha nu i snart 2 månaders tid dagligen hört talas
om hvarandra. Det var verkligen en "dejlig kons
som Dr Holm sagt förut. Hon satt med mössa
och i sammalskofta i länstolen och tog sig dekligt
bra ut, fastän hon var blek o. mager. En norsk
bildhuggare Magelsen hade nu slutat en
bas-relief af henne som han börjat förut, före
sjukdomen. Magelsen var sjelf der, med sin fru
som är italienska, särdeles vacker. Som bilden
beundrades, och upphofsmannen var tillstädes, kun-
de jag naturligtvis icke säga huru utusel jag tyckte
arbetet var. De voro nöjda och då är ju allt bra.
Strax på e. m. for jag med Krohn till Runebergs
för att få tidningar. De resa (dv. s. från o. gosen) i
morgon till Albanerbergen medan Walther flytta
upp i Hasslands atelier. Då de komma tillbaka
för att bege sig till Schweitz, har jag tänkt be
dem, Krohn o. Dr Holm på middag hos Spellmann
på Monte Pincio kanske eller annorstädes. Jag har ett
formligt behof att på allt sätt visa mig tacksam
för deras vänlighet. Sedan gick jag med
Krohn upp till vårt logis (jag begagnar plutatio

ehuru jag först i morgon eller öfvermorgon får
rätt dertill. – Krohn har en ovanligt god
och trefligt atelier målerier, studier och
stora fotografier efter mästarna på väggarna
blommor och skulptur och sedan böcker och
ritningar öfverallt. Hans tafla blir bra – den
är så fint och bra tecknad färgen är klar
och sann, men der återstår ännu mycket att
göra (det är jag den oskyldiga orsaken till). Hvad
Krohn har varit mig till mycken nytta som
målare också, och jag önskar af rent egoistiska
skäl att han måtte komma till Paris för
att vara mig en läro-o. tuktomästare. Han
säger mig alltid att den lätthet jag har att
arbeta, kommer att förderfva mig lefvamt
jag ej rigtigt bemödare mig att studera natur
ren. Det har många (Bastien Lepage o.a) sagt mig
förut, och jag inser det blott alltför mycket
sjelf. Många, som haft talent, ha genom det
olycksaliga "chic" som alltid applåderas af dålig
artister och det stora publikum, blifvit stympare
Det är så mycket godt i dina teckningar.
sade Krohn i dag att det gerna kunde vara
ändå bättre! Det beror på dig sjelf om
De vil blide till höget"! Svenskarna äro i
allmänhet alls ej allvarliga i sin teckning och
kolorit, det är mycket skoj i deras konst, blott
för att slå blå dunst i ögonen på Petterson
och Andersson. Danskarna ha då ofantligt öfver
tagit öfver dem, men de äro kanske för konservatios
och sluta sig så endast inom sitt lands gränser. –
Att höra Krohn tala om den första renaissanen
florens, om icsole, Lionardo och sedan Rafael

det är roligt. Der är på samma gång kunskap
och enthusiasm – konshistorikern har ej döda
konstnären. Runeberg påstår att det finnas in-
gen i Norden som så känner italienska konsten
som just Krohn. – K. är, tycker jag för resten
som ett lexikon i konst o. litteraturhistorie han
har reda på allt har rest och läst så mycket
Vi läste i dag sista sången af Lamartines
Grariella, – det vackraste i hela dikten. – A pro-
pos gubben Victor Hugo har ju häromdagen upp-
trädt i amnesti frågan i franska senaten; jag
har just nu läst hans tal, vackert och storartad
men från talar bara om förlåtelse och mildhet som
goda ting, utan att derföre kunna öfvertyga en om
att kommenarderna bära återinsläppas i Frankrike.
Zartmann har just nu en tafla färdig – något
ojemn, i det några saker äro förträffliga men sjelf
hufvudfiguren (en fruktförsäljerska som somnat i
hettan) är sämre. L. är en mycket pratsam och
liflig liten herre med stort hufvud, blondt skägg och
glasögon: utmärkt älskvärd och präktig. I afton
var jag med Runebergs Krohn o. Lartmann bedt till
Sissens, men R. o. K. och jag sjelf också tyckte att
jag ej borde gå emedan jag då skulle komma
hem senare än vanligt. – Det får lof att gå grada-
tim. Det var sant, jag har alldeles glömt
att tacka för Mammas bref i går! Som
Krohn ej är hemma i morgon afton (han skall
på Operan) vill han att jag skall komma först
i öfvermorgon, ty han vill ej att jag skall börja med
att sitta ensam i mitt nya logis. – Hvad skall
jag ge i drickspengar här på hospitalet? Ack
om Mamma kunde svara mig. Då Holm fråga
Och nu god
mig dagligen detsamma. –
hatt kl. är 9, och det är till tal om brefvet

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Erhardt besökte Edelfelt tidigt i morse och förklarade att han när som helst kunde flytta till Pietro Krohn; Erhardt gav alla nödvändiga instruktioner för hemresan och menade att Edelfelt skulle klara av sjöresan, men att han också kunde åka via Stockholm om han trodde det var mera angenämt; Erhardt reser om ett par dagar till England med en patient och sedan vidare till Baden-Baden över sommaren; följande dag ska Edelfelt och Krohn uppvakta Erhardt för att tacka honom och betala räkningen; Erhardt har ett utmärkt omdöme i Rom och Edelfelt vet inte ännu hur mycket han ska betala denne, doktor Holm och Krohn anser 200 till 250.

  Englanti Tukholma Baden-Baden lukumuistit Pietro Krohn Wolfgang Erhard C. Holm
 • Illustration: doktor Erhardt.

  Wolfgang Erhard
 • Fru Alette Helene Wiesener, som Edelfelt bara hört talas om i två månader, meddelade via doktor Holm att hon önskade träffa honom; fru Wiesener tog sig bra ut fastän hon var blek och mager; i rummet fanns också en norsk bildhuggare Christian Magelsen som arbetade på en relief av henne; Magelsens fru var också där, en särdeles vacker italienska; Edelfelt tyckte i sitt stilla sinne att Magelsens arbete var uselt.

  C. Holm Alette Helene Wiesener Christian Magelssen Adele Elvira Magelssen
 • Edelfelt var med Pietro Krohn hos Runebergs för att få tidningar.

  Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Fru Lina Runeberg och sonen reser till Albanerbergen, medan Walter Runeberg flyttar upp i Ole (Otto) Hasslunds ateljé.

  Albanobergen Lina Runeberg Walter Runeberg Otto Haslund Johannes Runeberg
 • Då Walter Runebergs fru och son återvänder för att bege sig till Schweitz har Edelfelt tänkt be dem, Pietro Krohn och doktor Holm på middag hos Spillmann på Monte Pincio; han vill visa sin tacksamhet för deras vänlighet.

  Sveitsi Pincio Spillmann Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg C. Holm Johannes Runeberg
 • Pietro Krohns ateljé är trevlig, med målerier, studier och stora fotografier efter mästare på väggarna, blommor och skulpturer, samt böcker och ritningar överallt.

  Pietro Krohn
 • Pietro Krohns tavla blir bra; Edelfelt hoppas att han ska komma till Paris för att bli hans "läro- och tuktomästare".

  Pariisi Pietro Krohn
 • Pietro Krohn säger att Edelfelt har så lätt för konsten att det kommer att fördärva honom om han inte bemödar sig att studera naturen; Jules Bastien-Lepage och andra har sagt samma sak.

  Pietro Krohn Jules Bastien-Lepage
 • Svenskarna är inte allvarliga i sin teckning och kolorit; danskarna har övertaget, men är kanske för konservativa och håller sig inom landets gränser.

 • Det är roligt att höra Pietro Krohn tala om den första renässansen i Florens, om Fra Giovanni da Fiesole, Lionardo da Vinci och Rafael; han har på samma gång kunskap och entusiasm; Walter Runeberg påstår att ingen i Norden känner italiensk konst som Krohn.

  Firenze Pohjoismaat Pietro Krohn Rafael Walter Runeberg Leonardo da Vinci Fra Giovanni da Fiesola
 • Pietro Krohn är som ett lexikon i konst- och litteraturhistoria; i dag läste de sista sången av Alphonse de Lamartines Graziella.

  Pietro Krohn Alphonse de Lamartine Graziella
 • Edelfelt har läst Victor Hugos tal i amnestifrågan i franska senaten; han talar vackert och storartat om förlåtelse och mildhet, men övertygar inte om att kommunarderna borde få komma tillbaka till Frankrike.

  Ranska Victor Hugo
 • Kristian Zartmann har just fått färdig en tavla; några saker är förträffliga, men huvudfiguren (en fruktförsäljerska som somnat i hettan) är sämre.

  Kristian Zahrtmann
 • I kväll var Edelfelt bjuden med Walter Runeberg, Kristian Zartmann och Pietor Krohn till Vilhelm Bissens; de kom överens om att Edelfelt inte skulle gå.

  Pietro Krohn Walter Runeberg Vilhelm Bissen Kristian Zahrtmann
 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev; Pietro Krohn ska på operan följande kväll och vill därför att Edelfelt flyttar in först därpå följande dag.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt önskar att Alexandra Edelfelt skulle ge honom råd i hur mycket drickspengar han ska ge på sjukhuset; doktor Holm frågar dagligen detsamma; han önskar godnatt; brevet förs troligen inte till lådan före halv 10, eftersom Giovanni har bråttom.

  Alexandra Edelfelt C. Holm Giovanni