Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ammattitaitokilpailut ateljeet italialaiset kalusteet kielet kuvataideoppilaitokset lääkärit lämpötila naiset opinnot osoitteet palvelusväki ruotsin kieli sää seuraelämä talous teatteritaide valokuvat vaunut voimistelu yliopistot ylioppilastutkinto

Paris söndag d. hos 1896.
Älskade Mamma
Omöjligt är att beskrifva huru glad och nöjd jag kände mig i går
jag fick Mammas bref som innehöll underrättelsen om Annis
tillfrisknande. Tacka Anni och Butti också, den senare i
synnerhet för versen som var ypperlig. – Mamma blir väl
alldeles förvånad då jag säga att jag ännu bor Rue de
vrie Colombier), men saken är den att jag ej fått någon ha
min ännu i ateliern, annars är den färdig. Så har jag
litet flytta det min säng, Lindholms soffa och en söndrig
länstol, två stolar som jag köpt af 5 frcs stycket och
två rottingstaburetter. – Ridåer har jag lagt mig till. 7
meter af 1, 20 – bredd à 1 fr. 15 alnen. – Nu saknar som
sagdt bord och kamin. Någonslags matta borde ej be-
häfves ty der är trägolf – för resten får man felt-
mattor här till ofantligt billigt pris. bl. annat små
s.k. dessentes de lit till 1 fr. 90. – Blir det nu för
kallt deroppe så får jag väl under januari och
februari hyra ett rum à 20 frcs i månaden nere i
hotellet ty der är ett sådant i No 24. Måtte jag
nu blott kunna arbeta bra och med framgång och
ej bli generad i mina förehafvanden af några
yttre omständigheter. Ännu är det varmt väder
här i Paris – rigtigt hostväder regn och smuts, nu
varmt, lyckligtvis. Ljuset i min atelier är
alldeles charmant: en hel glasvägg och ljus från
taket. Sivan, som har en precis likadan atelier som
denna, och bor vägg i vägg säger sig ha det varmt
och godt då han elder jämnt. – Hela veckan har

jag arbetat i Ecole des Beaux Arts. Vi ha haft en concours
och B
der jag blifvit placerad som den 9 af de jo som arbeta
de mig
i ateliern. Gérôme har varit ganska kritisk, och
och st
jag märker sjelf att han har mycket rätt i sina an-
spansk
märkningar, befantligt mycket har jag att lära i båda
endas
de om
teckning och målning, och att jag legat af mig ut att
sig vi
måla naket, det är säkert, ehuruväl jag hoppas
de skul
att innom kort återta hvad jag förlorat. Ett stort
del
fek har jag begått deri att jag aldrig målat natur
morte och landskap. Jag ser mer än väl huru nyttigt
fgån
och nödvändigt det är. Också tänker jag så snart det bör soirée
jag lida mot nårsidan sätta af till St Cloud eller
liten
någon annan af kringliggande tänkter för att göra land, och 2
skapsstudier. Min vän och bekanta Simi, italienar frunt
ren återkom i förrgår från Spanien det han reste med imite
Weir. Han har en massa vackra studier och fotogra vid thr
från från Alhambra och Granada. Både Weir och har se vi
säga att det är alldeles omöjligt att beskrifna Alhande ord, de
eller att genom fotografier o.d. göra sig ett begrepp
oss, s
derom, det måste ses. De öfverenstamma båda ute
meller
att Granada och Toledo äro de två intressantaste
ion d
österna i Spanien. – Moskin i Cordova tyckes ej ha
vi gå
gjort något så synnerligt intryck på dem. Egen-
var e
med
domligt nog äro de ej så förtjusta i Velasquez

Leon
och Murillo som man kunde vänta. Deremot tala
de med hänförelse om Alonso Cano, om de Vitianer
het
och Rafaelar som finnas i el Prado. De beryktade
spanska skönheterna med "le pied andaloux" ser man
bäst
endast i Madrid säga de. Tjurfäktningarna stala
de om med vämjelse och säga att man måste vänja
et
sig vid detta barbariska noge. I Sevilla trodde de att
eller
stort
de skulle förgås af hetta. Man åkar ännu på många ställer
deligens i Spanien och det lär vara förfärligt. –
nature
I går afton var jag på den omtalade dramatiska
el nyttigt
det bör soiréen hos Mme Jacquinot. Der speltes först en
liten en aktskomedi, af mes den Marguérite Jacquinot
öra land, och Davanconne och Mme H. Perratild och Bachimont
talienar fruntimmerna spelade synnerligt bra – M. Jacquinot
te med imiterade, frivilligt eller ofrivilligt Mme Broizat
fotogra vid theatre Français och gjorde det bra. I allmänhet
och har se vi aldrig ett sällskapsspektakel gå så bra hos
Alkande oss, derföre att vi ha språket och dialekten emot
grepp oss, samt den olycksaliga skilnaden i svenskan
äde uti mellan tal- och skriftspråket som för derfvar att illa
essantaste sion då man på scen får höra plusalformer såsom
es ej ha
vi göra, vi springa etc. Efter representationer
Egen
var det dans, som jag ej deltog i. Jag satt
mist och pratade med Pauline, en fr. Kro-
sens

gius, som säger sig ha rest med Mamma till Stholm en gång, samt
med Mr Davanconne. Mme Jacquinot och hennes dotter vän-
liga och snälla som alltid, både mig komma alldeles estar
Krus, dinera då och då en famill etc. – Gunnar B.
som också var bjuden resonnerade mycket Pauline
Hon är sig lik i allt, ser endast litet friska ut
nu än förr, samt tyckes upprigtigt sörja sin bro-
tjenarinna. Många af de herrar och damer som
voro der har jag sett förut fastän jag ej känner
deras namn. – I nästa lördag är jag ditbjuden
på middag med Filip I. – Var lugn Mamma –
paspinet har aldrig åstadkommit tidsförlust, utan
det är mera Pauline med sina föreläsningar o.d. Nu
med sådant är det nu tvärt slut. Dessutom följan
fröken Krogius med på Sorbonne och tänker
taga baccalauriaten här!!! Hon följer
med både i la faculté des lettres och des scieuse
an be
och lär läsa som en nyra. M. Davanconne
M. Ragio m.fl. hade väl reda på mina öden
under det sista året, genom Forstén och Pari-
line. – I går hördejbl. a. af en fr. Ahlströmer
att fr Kinostrand är gift med en rik engelsman
nu, och att, som hennes föräldrar voro emot
partiet, detta blifvit mycket omtaladt i Stock-
holm. – Häromdagen träffade jag igen
misserna Austin hos Sargent då jag var
der för att se på några studier. De båda oss
enträget att komma dit någon afton.
nästan vecka. – Unga Sargent har gjort
ovanliga framsteg. Han är utan tvifvet

Särdeles begåfvad af naturen, och har sedan sin spå
daste barndom haft det ypperligaste tillfälle att
utveckla sig. f.n. arbetar han med sin lärar
Carolus Duran på en plafond som denne skall
göra för Luxembourggaleriet. Jag blef alldeles
perplex då jag såg de verkligen utmärkta
saker han gjort. – Studier i naturligt lortek,
landskap, kompositioner, teckningar. Han
lika som hela familjen har ett otrefligt smick
rande sätt, som är så mycket mera nedslående
för den, som ej gjort så stora framsteg – "Oh M. Edel-
felt, ceci n'est rien en comparrison de ce
que vous faites" "j'ai vraiment peur de vous mon
très ces bagatelles" etc. – Sargent och hans kära
Mamma äro nog så kloka att de mycket väl
inse att det de visa eller tala om är ovanlig
bra och ej behöfver några ursägter. Jag vet ej
hvarföre, men hos Sargents och Austins går jag och gälle
för en skicklig tecknare – oh! s'ils savaient!! –
Miss Sarah är den sötaste af hela slurfven. Den
yngre, Mary frassade så ypperligt i de 17 åren, nu
vid 19 år hon ej mera så barnsligt behaglig som då
Sarah är intelligent och god, och har redan i sitt
sätt att tala så mycket lif och lust, att man gård
blir på godt humör då man slår sig i samspråk med

henne. – I denna vecka har Gunnar och jag begagat
gymnasticera med Bastien Lepage hande och Meyssar
i en gymnastiksal vid Panthion. Jag rådfrågade Dr
Holmberg, och han gaf mig de noggrannaste upp-
lyningar om de rörelser jag hufvudsakligast bor
de ta. Jag är på långt när ej den svagaste bland
de gymnastiserande och det är roligt. Holmber
menar att ett systematiskt utvecklande af
pektoralmusklerna genom armrörelser, samt
kalla tvättningar hvar morgon gör bröstet
starkt och skyddar för förkylningar och katharren
likaså försäkrar H. att dessa kalla tvättningar
om de göras snobbt aldrig verka menligt. Jag
de
har följt hans föreskrifter hvar vecka och
funnit mig väl deraf. Roligt är att alla
med en mun förklara att jag ser raskare
ut än sist då jag var i Paris. Man säger
dessutom att jag sagt ut och blifvit större. –
Helsa nu rigtigt hjertligt alla, alla, stora
och små från mig.
I morgon hoppas jag ändtligen vara installerad
i ateliern adressera i alla fall brefven
det, som öfverens kommit har Bs 24 Rue Bonnes
Jag hoppas att Bson för rum i samma
hus – mot våren kunna vi mycket bra logera
tillsammans i ateliern
Mamm
lef väl
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt gläder sig över Alexandra Edelfelts underrättelse om Anni Edelfelts tillfrisknande

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tackar Anni och i synnerhet Butti (Berta) Edelfelt för den ypperliga versen.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt bor fortfarande på Rue du vieux Colombier 9, eftersom han inte fått någon kamin till sin ateljé ännu; Han har redan flyttat dit sin säng, Berndt Lindholms soffa och länstol; han har köpt två stolar, två rottingtaburetter och en ridå; det som saknas är bord, kamin och matta.

  Berndt Lindholm
 • Om det blir för kallt i januari och februari får Edelfelt hyra ett rum nere i hotellet; han hoppas att han kan arbeta bra och med framgång, oberoende av yttre omständigheter; ännu är vädret varmt i Paris; ljuset i ateljén är charmant; Swan som bor bredvid i en likadan ateljé säger sig ha det varmt och gott då han eldar jämnt.

  Pariisi John Macallan Swan
 • Hela veckan har Edelfelt arbetat i Ecole des Beaux Arts; de har haft concours [tävling] och Edelfelt placerade sig nionde av de 70 i ateljén.

  École des Beaux-Arts
 • Jean-Léon Gérôme har varit ganska kritisk; Edelfelt vet att han har mycket att lära i både teckninge och målning; han har legat av sig i att måla naket; ett stort fel är att han aldrig målat nature morte och landskap; mot våren ska han åka till St Cloud för att göra landskapsstudier.

  Jean-Léon Gérôme
 • Italienska vännen Filadelfo Simi återkom i förrgår från Spanien, dit han reste med Julian Alden Weir; både Simi och Weir säger att det inte går att beskriva Alhambra, det måste ses; de tycker Granada och Toledo är de intressantaste orterna i Spanien; moskén i Cordova tycks inte ha gjort intryck på dem; de är inte så förtjusta i Bartolomé Murillo och Diego Velasquez som Edelfelt tänkt sig, i stället talar de med hänförelse om Alonso Cano och om Tizians och Rafaels målningar i El Prado; de beryktade spanska skönheterna med "le pied andaloux" [den andalusiska foten] ser man enbart i Madrid; tjurfäktningen är ett barbariskt nöje som det tar tid att vänja sig vid; i Sevilla trodde de att de skulle förgås av hetta; på många ställen i Spanien åker man ännu diligens, vilket lär vara förfärligt.

  Alhambra Granada Madrid Sevilla Toledo Espanja Pradomuséet Mezquita / moskén i Córdoba Rafael Tizian Julian Alden Weir Diego Velázquez Bartolomé Murillo Filadelfo Simi Alonso Cano
 • Föregående kväll var Edelfelt på dramatisk soaré hos Madame Jacquinot; en enaktskomedi spelades med Mesdemoiselles Marguerite Jacquinot och Davançonne, samt Messieurs H. Perrauld och Bachimont; Marguerite Jacquinot imiterade Madame Broizat vid theatre Français, och gjorde det bra.

  Théâtre-Français Jacquinot Marguerite Jacquinot d’ Avançon Bachimont Henri Perrot Broizat
 • Där hemma går aldrig sällskapsspektakel lika bra, då de har språket och dialekten emot sig; skillnaden mellan tal- och skriftspråk i svenskan fördriver all illusion då man på scen får höra pluralformer som vi göra, vi springa.

 • Efter "representationen" [skådespelet] var det dans, men Edelfelt deltog inte; han satt mest och talade med Pauline Ahlberg, en fröken Krogius (som säger sig har rest med Alexandra Edelfelt till Stockholm), samt med Monsieur Davançonne; Madame Jacquinot och hennes dotter var vänliga och snälla som alltid och bad honom "utan krus" komma och hälsa på då och då.

  Pauline Ahlberg Krogius Jacquinot Marguerite Jacquinot Thierion d’ Avançon
 • Gunnar Berndtson talade mycket med Pauline Ahlberg; hon är sig lik, men ser lite friskare ut än tidigare; hon tycks uppriktigt sörja sin trotjänarinna.

  Pauline Ahlberg Gunnar Berndtson
 • Edelfelt är nästa lördag bjuden till Madame Jacquinots med Filip Forsten; Alexandra Edelfelt behöver inte oroa sig för att Madame Jacquinot tar upp onödigt mycket av hans tid.

  Alexandra Edelfelt Filip Forstén Jacquinot
 • Det är Pauline Ahlberg som orsakat Edelfelt tidsförlust med sina föreläsningar och dylikt; hon får nu sällskap av fröken Krogius på Sorbonne; fröken Krogius tänker ta baccalauréaten [studenten] där, hon går på både la faculté des lettres [humanistiska fakulteten] och des sciences [naturvetenskapliga fakulteten] och lär arbeta som en myra.

  Sorbonne Pauline Ahlberg Krogius
 • Genom Filip Forstén och Pauline Ahlberg hade Monsieur Davançonne och Monsieiur Ragio reda på Edelfelts öden under det senaste året.

  Pauline Ahlberg Filip Forstén Ragio Thierion d’ Avançon
 • Edelfelt fick av en fröken Ahlströmer veta att fröken Kinstrand är gift med en rik engelsman; hennes föräldrar var emot partiet och det hade talats mycket om det i Stockholm.

  Tukholma Kinstrand Ahlströmer
 • Häromdagen träffade Edelfelt misserna Austin, då han var hos John Singer Sargent för att se på några studier; de bad honom besöka dem någon kväll.

  John Singer Sargent Sarah Austin Mary Austin
 • John Singer Sargent har gjort ovanliga framsteg, Edelfelt blev alldeles perplex då han såg de utmärkta saker Sargent gjort; han arbetar med sin lärare Carolus Duran på en plafond [takmålning] för Luxembourggalleriet; Sargent har, liksom hela familjen, ett otrevligt smickrande sätt; Edelfelt vet inte varför men hos Sargents och Austin framställs han som en skicklig tecknare; Miss Sarah Austin är den sötaste av hela "slurven"; den yngre, Mary Austin, passade ypperligt som 17-åring, vid 19 års ålder är hon inte mera så barnsligt behaglig som då.

  Luxembourgpalatset John Singer Sargent Carolus-Duran FitzWilliam Sargent Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Mary Sargent Ivers James Austin
 • Edelfelt och Gunnar Berndtson har börjat gymnastisera med Jules Bastien-Lepage, Charles Baude och Albin Meyssat i en gymnastiksal vid Panthéon; han har rådfrågat doktor Axel Fredrik Holmberg om vilka rörelser han borde göra; Holmberg menar att pektoralmusklerna utvecklas genom armrörelser och att kalla tvättningar varje morgon gör bröstet starkt och skyddar för förkylningar och katarrer; alla säger att Edelfelt ser raskare och större ut än senast han var i Paris.

  Pariisi Panthéon Jules Bastien-Lepage Charles Baude Gunnar Berndtson Albin Meyssat Axel Fredrik Holmberg
 • Följande dag hoppas Edelfelt vara installerad i ateljén; breven kan adresseras No 24 Rue Bonaparte; han hoppas att Gunnar Berndtson får rum i samma hus, mot våren kan de bo tillsammans i ateljén.

  Gunnar Berndtson