Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

landskap (fysiska helheter) antiikki apurahat ateljeet filosofia filosofit gladiaattorit henkilökuvat insinöörit joulu joululahjat juomat kalusteet klassismi kuvanveisto kuvataideoppilaitokset kuvitus lämpötila linja-autot maailmannäyttelyt mallit (ammatti) matkat näytelmät näyttelyt nuket opettajat osakunnat osoitteet ruoka saksalaisuus spiritismi taide taiteilijat talous taulut teknilliset oppilaitokset tilaukset uusivuosi vaatteet vuokra-asunnot vuotuisjuhlat ystävät

lningarnar 1890.
Älskade Mamma
Redan i går hade jag tänkt skrifva för att tala om
huru hjertligt jag deltog i Eder julfröjd derhem
ma, men en ritning eller dekoration för finnar
julfest upptog hela eftermiddagen. Julaftonen
ferade vi en dertill hyrd våning i ett hôtel
här bredvid. Magister Londén, eleve de Kicole des
ponts et chaussees, som vistats här i Paris två är
och är praktisk var festarrangör – bestyrde om ju
gran och hvad som bättre var julmat. Han hade
sjelf varit i köket och visat kocken huru risgra
gröden skinkan och tortorna skulle göras, och han
hade att heder af sina bemödanden. Luffisken
ersattes af färsk kabiljo, och vi förlorade i San-
ening ingenting derpå, ty fisken var alldeles ut-
märkt. Becker kunde ej komma, och vi vore
således bara ungdomar med undantag af sin
roos, som sätt i en hörn och hade rheumatin
och ej sade ett ord. Piano var hyrdt för qvällen
svensk punsch, bål, viner till maten och cham-
pagna att dricka hemmets skål i. Vår saker
på att jag drack den i botten och af hela min
hjerta – min väggdekoration förestälde den
finska jultomtens ankomst till Paris. En snö
är, insvept i helsar och försedd med stora kappsäckar inne

hållande helsningar från hemmade han vändigt sig
till staden Paris framstäld som alltid – en qvinna
med krona och vapen) och frågar efter rue Jacob,
och visar upp adresskortet på hôtellets. Jul.
klappar i mängd och massa, isynnerhet fick
Nordström, som studerar porslins och fajans konsten
en massa af dess produktioner målade och
målade – fick bref från Bernard de Palicsy, Hennis
IIIs fajansmakare, hvars skugga genom spintim
blifvit framkallad o. s. v. Brunerona hade varit
upphofvet till de flesta julklapparna. Som
jag i dessa dagar jämrat mig öfver att må-
deltar och mannequiner äro så dyra får efter
sin smick, hade jag nu nöjet på ett assorterade
lager af dockor, pappers dansmästare o.d. Stäm
ningen var hela tiden rigtigt lifvad och
kamratslig, som jag tror derföre att vi alla
voro unga, och gamla bekanta och ej flere än
8. Supén var utmärkt lyckad, som sagdt,
men kostade också rätt mycket. Hela till-
ställningen blef dyrare än vi beräknat och
kom på ung. 15 frcs. Filip, Berndtson
jag och Brunerona bildade just alla fyra
stämmorna i en qvartell (Filip sjöng fenor) och
så gick vi på en god del af aftonen.
En gång har jag sett Pauline sin sig sist
re).
aftone
Vällska
några
hier
var
att fa
ti fi
får
Att
ulgri
min
till Be
till Ett
jag in
nu
i
så en
pruppe
kunde
ändran
men de
ehuru
före
Han


Jacos,
– Jul.
ef fick
ens konsten
E och o
ésy, till
inteten
varit
som
att sig
etter
sorterade
tam
och
sint
skref. Mme Jaquinot bjöd mig det till nyårs
aftonen med Pauline, som först kom ut i
sällskapet kl. 10 på qvällen talte jag blott
några ord om Hartmanns "Philosophie des un-
bevisten" och hann ej långt innan klockar
var half tolf och jag måste ge mig i väg för
att få omnibus –. Den bästa julklapp
jag fick var Gérômes uppmuntrande ord
i går på morgonen. Barande på en stor fort-
föll innehållande mina illustrationer till
aulqvällen (Baude har gifvit mig ett ex. af hvarje)
min målade skizz och min kartongteckning
till Rida raska tog jag en vagn och körde upp
till Gs ateliern. Med klappande hjerta steg
jag in. G. skulptur atelier. Han håller nära
nu på med en stor grupp – gladiatörerna
i "Pottice verso" för expositionen 1878. och vill
slå mängden med häpnad som skulptör också.
gruppen lofvar att bli bra, så mycket jag
kunde se. Gérôme bad mig göra några
ändringar i rida tanka – pojkens händer e
men tyckte om motivet och arrangemanget,
ehuru jag naturligtvis ej kunde förklara hvar
före ämnet var specielt populärt hos oss. –
Han bad mig måla taflan och sade sjelf –

mant att han skulle komma upp för
då jag börjat måla, frågade min adress o.d.
Julqvällen var han i det hela tagit nöjd
med fastän han gick åt gravuren här
och der – "Cela à l'air de bien rendre
l'esprit du poême" sade han, och såg mest
på gamle Pistol i stugan och kaptenens hem-
komst samt majorn o. fr. Augusta. Jag sade
honom att jag kände mig som en sten fallit
från mitt hjerta då han ej fann dessa saker
alltför dåliga, och att jag verkligen varit
rädd att visa honom dem. Mais pourquoi,
sade han, vous savez bien que je ne suis pas
terrible et je vous conseille au contraire de tout
montrer. – Mais – ne läcker pas l'Eiola,
c'est à l'atelier qu'on apprend, on ne peut
Jamais trop en faire – moi même faurai be-
soin d'école, et il faut étudier pendant toute
sa vie, car l'art est long – Jag förklarade då att
det visst ej vara min afsigt att öfverge rista
des treaux Arts isynnerhet som jag nog visste
sätta värde på den lärdom och de principer
jag der fått. – Nå väl – sade G. gå på och måla
taflor min kom tidtals tillbaka, arbeta upp-
rigtigt och af hela er själ – et alors,
quand on est un homme intelligent, som

me vous l'êtes, il faut qu'on arrive!
var det ej hyggligt af honom? Nu är
frågan om jag får taflan färdig till Salongen
Jag tror det knappt, ty jag behöfver tid
till min första tafla – far troligen andra
mycket och kanske blir det hela bara
skrap och omöjligt att exponera. Bastien
Lepage der jag alla dagar. Här har gifvit
mig en teckning (första skizzen till en af han
taflor som jag med det snabbaste skall låta
sätta inom glas och ram. Der ute på landet
har han låtit bygga en stor atelier och
börjat på med en pob till 1878 likasom en
Kristus – en temmeligen bizarre idé. Man
ser Kristus nedtagen från korset, död, i en
sky och en massa händer som sträcka
sig efter honom: mensklighetens behof af
en frälsare – För närvarante håller han på
med ett porträtt i helfön af en rik engelska,
som kommer hit till Paris för att posera
alltid några veckor i ståten. Hon har låtit
sig en kostym violett sammet med
göra
ädlas huffad något i 1590 talette stil och
efter B. ritning. Det lofva att bli måste
ligt. En liten orfeus har han äfven på staffligt

får var de Salongen det är en betalade somligt
talent, Bastien. S. och jag vet nästan ingen
kolorit som behagar mig mera än hans.
Under sommarn har han gjort porträtter af
sina föräldrar rigtiga mästerverk ehuru
ofulländade och en massa landskap. Det
är ändå figurmålare som göra de bästa
landskap och de största landskapsmålare
såsom t.ex. Daubigny hafva börjat med fi
gurer. Hvad det är synd att vi derhem-
ma kommit så in i det skojiga tyska
måleriet och att vi således få vänta bra
länge innan vårt landskap måleri får någon
klassisk representant. Jag kan ej begripa
hvarföre man skall rypresa ramarken
och draga upp gränser i Konstens fria o.
måtliga land och skilja på landskapsfigur,
porträtt och stillebens målare – var säker på
att de gansk ej brydde sig om sådant ha
ej Rafael, och före honom Cima de Coaiglians
Man tegna, menting och Van rysk gjort landskap
sådana, att flere af vara moderna landskap
kluddare måste skämmas i bredd med dem.
– Roligt var att höra att jag redan
funnit spekulanter på ridåranka. Dock vill
jag ej lofva något åt grefvinnan Vesin,
en
bra
Helsi
myck
i me
trifs
gör d
Eabor
om d
det
Marie

ne
usken
Akar
dem.
Dock vill
isen
ty Hackman m.fl. ha äldre anspråk. Jag
arbetar med större tillförsigt då jag vet att
taflan blir såld. Dessutom kommer jag
att ha utgifter för modell, kostym o.
de och då är det bra att ha pengar i kikarn
Jag tror nästan att jag låter göra en kostym
af flanch tyget borde ej kosta mer än
15 frcs, och arbetslon 10 frcs. Jag har re-
dan talat med en skräddare derom. Det är
helt simpelt att se två sommar och sedan
nommarne. Att hyra kostym kostar 30 frcs.
i månaden och de hyras endast på
ot
månad. Sveaborgs kapitulation
frestar mig mycket, men det får
väl bli till sommarn eller nästan
vinter. Hemma skulle den kanske målas lika
bra – svårigheten är blott att få atelier i
Helsingfors och de två som finnas kosta
mycket pengar. Dajern är ypperlig har
i min "boite" vid Elle Bonaparte och jag
brifs godt här. Uppgången är skråpig men hvad
gör det! Jag betalar ju ej så mycket heller.
kaminen värmer bra, få se huru det går
om det blir rigtigt kallt. Tills dato har
det ej varit köldgrader en enda gång.
Mamma kan allt vid tro hvad jag nu förtid


öferna, som jag fick af min kan syster Anni!
De äro ändå för finne att gå med, och göra
nu som nällmössa en ypperlig tjenst, då man
drar ut bandet som löper kring nedre kantin.
Berndtson skall flytta hit i ett rum inunder om några
dagar. Han skulle ännu behöfva väckas upp litet
och framför allt vänja sig vid ett mina forceradt arbete
med hans starka konstitution behöfver han ej frukta
att öfveranstränga sig. Att han har ett så fint artiska
omdöme och god smak bevisar att hans konstnärs
sinne redan står vida öfver hans skicklighet.
Alltid "la question de metier" som man så lätt
föraktar i början och som man vanligtvis tillräcklig
uppskattar först då det är för sent. Olyckligt är det
med hans ekononi – månne ej föräldrarna som nu
ha Hulda gift och två rum uthyrda kunde ge
honom litet mera. Emellertid hoppas jag nyländska
afdelningen ej glömmer honom i vår. Vi kom-
ma väl öfverens och ha temmeligen lika åsigter
i konst hvilket är fullkomligt nödvändigt för att ej
råka i gråt. – När detta bref kommer sjunger
året 1876 på sista versen. Gud vare med Eder
nu som alltid och gifva Eder ett lyckligt
godt nytt år! Helsa Morbror och alla
hjertligt från
Atte.

3.
Det är ändå omöjligt att ha sig tid
jul och julfröjd här långt borta från
Eder!!
Mamma vet att jag skickat några
småsaker med Mitt Mechelin, som
torde inträffa i Hfors omkr. den
29. – Der finnes några åtrapper åt tun
och Butti samt en cravite åt Mamma.
Jag hade köpte en korg med marsons gla-
ces åt flickorna men det blef så många på-
kitter att jag ej vågader komma fram dermed
för Mili. Hvad jag gerna skulle vilja trakta
er småsystrarna med något godt!! Kastanpr
na åtos af Brunerona Berndtson och mig,
men jag är säker på att Anni och Butti me-
så skulle ha njutit af dem.
Det är kanske bäst om Mamma vill vara
i god och skicka efter paketterna till Milj.

min atelier
Rue Bonaparti 21
halp
skäl afdeln
täckt första
ait
I
m
ungefär 12 alnar

son.
t
e
68
Första af
slägter
stol stol
400
e
toyen
Nu gäller det att få gardin för tak-
fönstret, ty derifrån drar det rätt bra i
bland. Lindholms soffa är ännu i sitt
söndriga och trasiga tillstånd.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt hade redan igår tänkt skriva om hur hjärtligt han deltog i julfröjden hemma, men hela eftermiddagen gick åt en dekoration för finnarnas julfest: den finske jultomtens ankomst till Paris.

 • Julafton firades i hyrd våning på hotell; magister Hjalmar Londén, som studerar på Ecole des ponts et chaussees [teknisk högskola för ingenjörer inriktad på bro- och vägbyggen] och har vistats i Paris i två år, var festarrangör; han ordnade med julgran och julmat; Adolf von Becker kunde inte komma och således var de bara ungdomar med undantag av Lindroos som satt tyst i ett hörn och hade reumatism; man hade hyrt piano, ordnat svensk punsch, bål, viner till maten och champagne att dricka hemmets skål i; Edelfelts väggdekoration föreställde den finska jultomtens ankomst till Paris och festen på hotellet på rue Jacob med hälsningar hemifrån; Vilhelm Bruncrona hade tänkt ut de flesta julklapparna; Ernst Nordström som studerar porslins- och fajanskonst fick brev från Bernard de Palissy, Henrik III:s fajansmakare, vars skugga framkallats genom spiritism; Edelfelt som jämrat sig över att modeller är dyra och svåra att få tag på fick ett lager av dockor och pappersdansmästare; tillställning kostade ungefär 15 francs per person och blev dyrare än beräknat; Filip Forstén, Gunnar Berndtson, Edelfelt och Bruncrona sjöng fyrstämmigt i kvartett en god del av kvällen.

  Adolf von Becker Gunnar Berndtson Ernst Nordström Filip Forstén Vilhelm Bruncrona Lindroos Hjalmar Londén Bernard Palissy Henrik III
 • Madame Jacquinot har bjudit dit honom till nyårsaftonen; Edelfelt har träffat Pauline Ahlberg en gång sedan senast han skrev; Pauline anslöt sig sent till sällskapet och Edelfelt hann bara tala några ord om Haartmanns ”Philosophie des unbewussten” innan han måste gå för att få en omnibus.

  Pauline Ahlberg Jacquinot Eduard von Hartmann
 • Den bästa julklappen var Jean-Léon Gérômes uppmuntrande ord om rida ranka och illustrationerna till Julqvällen (Charles Baude hade gett honom ett exemplar av varje illustration); Edelfelt hade sökt upp Gérôme i dennes skulpturateljé där han höll på med en skulpturversion av gladiatorerna i "Pollice verso" [tavla från 1872] för expositionen [världsutställningen] 1878; Gérôme bad Edelfelt ändra pojkens händer i rida ranka; Gérôme verkade nöjd med Julqvällen, mest såg han på gamle Pistol i stugan och kaptenens hemkomst, samt Majoren och fröken Augusta; Gérôme uppmuntrade honom att visa honom sina verk och att inte överge undervisningen i Ecole des Beaux Arts fastän han arbetade på egna verk.

  École des Beaux-Arts École nationale des ponts et chaussées Charles Baude Jean-Léon Gérôme Augusta Pistol
 • Frågan är om Edelfelt hinner få färdigt rida ranka till Salongen.

 • Edelfelt ser Jules Bastien Lepage varje dag; han har fått en skiss till en av Bastien Lepages tavlor; ute på landet har Bastien Lepage låtit bygga en stor ateljé och börjat på med en Job och en Kristus till [världsutställningen] 1878; han håller på med ett porträtt i helfigur av en rik engelska som för några veckor i gången kommer till Paris för att posera i 1590-talsdräkt [porträtt av Lady L. (Madame Lebègue?)]; han har också en liten Orfeus på staffliet; under sommaren har han gjort porträtt av sina föräldrar och en massa landskap.

  Pariisi Jules Bastien-Lepage Claude Bastien Kristus Adèle Lepage Orfeus Job
 • Figurmålare gör de bästa landskap; landskapsmålare som Charles-François Daubigny har börjat med figurer.

  Charles-François Daubigny
 • Synd att man där hemma kommit så in i den skojiga tyska konsttraditionen att det dröjder länge innan landskapsmåleriet får någon klassisk representant.

 • Edelfelt begriper inte varför man skall skilja på landskapsfigur, porträtt och stillebensmålare; äldre konstnärer brydde sig inte om sådant; Rafael, Cima de Conegliano, Andrea Mantegna, Hans Memling och Jan Van Eyck gjorde sådana landskap att moderna "landskapskluddare" måste skämmas i jämförelse.

  Rafael Hans Memling Cima da Conegliano Andrea Mantegna Jan van Eyck
 • Edelfelt gläder sig åt att det finns spekulanter på rida ranka; han vill inte lova något åt grevinnan Vasieu [?] eftersom Hackman m.fl. har äldre anspråk; han kommer att ha utgifter för modell och kostym; han tror att han låter göra en klänning av flanell.

  Johan Friedrich Hackman Vasieu
 • Det frestar att måla Sveaborgs kapitulation som ämne; kanske kan han måla det därhemma, men det är svårt att få ateljé i Helsingfors.

  Helsinki Suomenlinna
 • Dagern är ypperlig i Edelfelts "boîte" [låda, ateljé] vid rue Bonaparte; uppgången är skräpig men hyran är inte heller så hög; kaminen värmer bra; dittills har det inte varit köldgrader; Alexandra Edelfelt kan aldrig tro det, men som nattmössa använder han ena toffeln som Anni Edelfelt virkade.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Gunnar Berndtson skall flytta in i ett rum under Edelfelt; Berndtson borde vänja sig vid att jobba lite hårdare, med hans starka "konstitution" behöver han inte frukta att anstränga sig; hans konstnärssinne är mera utvecklat än hans skicklighet; det är olyckligt med Berndtsons ekonomi, förhoppningsvis kan föräldrarna ge honom lite mera nu när Hulda Berndtson är gift och de har två rum att hyra ut; Edelfelt hoppas Nyländska avdelningen inte glömmer Berndtson i vår [stipendier]; Edelfelt och Berndtson kommer väl överens och har tämligen lika åsikter i konst.

  Gunnar Berndtson Fredrik Berndtson Hulda von Born Augusta Berndtson
 • Edelfelt önskar gott nytt år och hälsar Morbror Gustaf Brandt och alla hjärtligt; det är omöjligt att ha riktig jul och julfröjd borta från hemmet; han har skickat julklappar med Mili (Emilie) Mechelin som kommer till Helsingfors omkring den 29; åt Anni och Butti (Berta) Edelfelt har han köpt atrapper och åt Alexandra Edelfelt en "cravate" [scarf]; han hade också köpt en korg med glacerade kastanjer, men han vågade inte ge ännu mera bagage åt Mili, så han åt upp dem med Vilhelm Bruncrona och Gunnar Berndtson.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gunnar Berndtson Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Emilie Mechelin Vilhelm Bruncrona
 • Skiss av Edelfelts ateljé på Rue Bonaparte 24; han behöver gardiner för takfönstret, det drar därifrån; Berndt Lindholms soffa är fortfarande trasig och söndrig; då han arbetar stänger han trappluckan, då någon kommer öppnar han den; hans vänner stiger upp ur jorden som faderns skugga i Hamlet.

  Berndt Lindholm Hamlet