Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ammattitaitokilpailut ateljeet hautaus hautausmaat henkilökuvat historia italialaiset Jumala kahvilat katolisuus kaunokirjallisuus kesä kirjallisuus kirjeet kirkkokunnat kuningattaret kuninkaalliset kuolema kuvataideoppilaitokset legendat luonteenpiirteet maailmannäyttelyt matkat melankolia murha näyttelyjulkaisut näyttelyt opinnot palkinnot postimerkit ranskan kieli ravintolat sanomalehdet taide taidekritiikki taiteilijat taiteilijuus talous tanskalaiset tanskalaisuus taulut tulevaisuus vaatteet

and de paris 1891
Älskade Mamma
Erfarenheten borde då engång lära mig, att hålla
ty med fagra löften, som jag ej kan hålla – men i detta,
som i många fall är jag slaf under ögonblicket ingifveln
och de goda förresatserna för stunden. Om jag ej misstager mig
har jag ej mindre än två gånger under den sista
veckan lofvat fortsättning på de oförlåtligt slarfviga
kosta och ofullständiga breflappar som jag afsändt till
hemmet, och det som mest förtretar mig är att jag
sålunda narrat Mamma, som fått vänta fåfängt. I dag
på e.m. då jag fick boken och brefvet förekom mig
Mammas omsorger om mig, Mammas punktlighet
och snällhet att sända nödiga upplysningar som en
svår förrebråelse. – Tack, tusen tack för Topelii sa-
gör. Jag har läst igenom rida raska, men ej fun-
nit något som direkt kunde citeras. Emeller.
tid har jag expedierat taflan och uti den
nedvanliga bulletinen skrifvit följande:
Blanche de Namur, reine de Suede, et le prince Hagen
(med fin stil). La legende dit que la reine Blanche
nourissait le projet, qui fait l'ambition de toute sa vie, d'en
son fils Haquin à Marquerite de Danemarck. En atten-
dant de pouvoir realiser ses revisambitieux, elle far
ait sauter son fils, encore enfant, sur ses genoux, en lui
chautant une chanson qui exprimait tout ces projets"
Detta kan ju vara tydligt nog, dock är det ej var-

re än att notisen kan andras om taflan än
taget, ty katalogen tryckes först i slutet af
April. Att blott säga att hon brukade sjung
för sin son vore enfaldigt, ty det göra ju alla
modrar, och derföre har jag talat om hennes fram
tidsplaner. – Som sagdt finner Mamma detta allt
för dumt så såg till, så få vi väl det ändrade
Att Mamma fann henne så der fåroge
(efter den teckning jag skickade hem) smärtade mig,
men både Stigell och Berndtson säga, att hon
var bättre på taflan än på teckningen. Emeller
tid skall jag, om Mamma få vill göra retouche
efteråt, ty jag vill ej att Mamma skall finna
min drottning kommer och vulgär. – Min
teckning af Stigell har jag också skickat upp-
Ramen dertill kostade 10 frans, men dem får så
porträttet
gen betala, efter jag ger honom teckningen.
Gérôme, åt hvilken jag visade teckningen sade
att den var litet "sec" d.v.s. magert behandla
men sade att den var bra som karaktär och
esprit. Ingen vet af att jag skickat af konsterfiga
utan se och B, och det gör mig derföre detsamma
om den blir refuserad. Jag skulle verkligen
bli bra nedslagen om min tafla blefve det
och jag är ännu ej lugn, fastän Max, Petit

gerard m. fl. lofvat inga hvilket vad som helst
derom. – Jag tyckte i dag då jag såg taflan
på Gudben Chabods lastvagn, att den såg
blek och grumlig ut – det står då skrifvit
stjernorna att jag aldrig kan bli kolorist.
Zorenzo Runeberg med fru, Walter B. med bara
och blomma, Nordström, Schybergson m. fl. voro
här i går. Något som förvånade mig var att den
rik skritikerna Lorenzo var så belåten. Han
förklarade att jag gjort ett ofantligt språng,
sedan i fjol då jag målade mina porträttet, att
Jag nu öfvervunnit svårigheterna vid inlärandet
af yrket o. s. v. Sedan hörde jag att han på
Régence i går afton ytterligare uttryckt sin
belåtenhet och prisat mig – troligen derföre att
Walter gjort det förut. Dessa skulptörer R. och
Börjesen förstå sig dock ej mycket på måleri
enligt mitt tycke. – Så t.ex. fann Börjesons blott
en tafla bra på Fromentins exposition (En stor
utställning af den i år afl. målaren och skriftställare
Fromentens orientaliska saker). Men jag tyckte
att just denna vid tafla var den sämsta
så hela utställningen. Skulle de se naturen
Naivet, så vore det ännu ingen nöd, men de jem-
föra allt mer eller mindre med det danska måleriet,
och det är minsann ej någon utgångspunkt att
hurra för. Fru Börjeson är för resten en stor
auktoritet i det Runeberg. Börjesonska lägret

och hennes ord tyckes äfven gäller i konstfrågor.
Walter R. är så oändligt öfverlägsen alla de andra
tycker jag, fastän han ändå ej har fadrens snille
– I dag har jag varit på begrafning. Mlle
Anna Chomette som höll vår restaurant, som
skapat ett artistiskt stamhåll som nu kanske
skall försvinna, som med obegränsadt förtroende
lät halfva riole des Beaux Arts äta på tredit
i långa tider, har slutat sina dagar. Gumman
led, sedan då jag såg henne först, af lungsot, och
under sista vintern kunde hon endast med snö
då hålla sig rak i sin comptoir. Då jag för ungef
14 dagar sedan pratade med henne och talade om
Ellan sjukdom, och förklarade att man vid äldre är
kan dras med sjukdomen i långa år, sade hon
sorgset: Non, Croyez moi Mr E., je ne quéricai que grand
je saaais än Monternasse, – klimiteer). Hennes
Slägtingar och vänner och alla habituéerna voro
bjudna att följa henne till grafven. – Gudstjensten
förrättades i St Germain der Pris och räckte
mycket länge, och sedan begifva vi allesamman,
efter katholsk sed stänkt vigvatten på kistan följde
vi henne uppåt Montparnasse. – Då se nu
har det går med restauranten, prydd med målning
gar af Bastien, Comerre, Courtois Adrien Ma-
rie och så många andra. – Man hoppas att
hennes bror tills vidare skall låta den fortfara
men aldrig blir den så väl hållen som under
Mlle Annas regering. – I förrgår, då restan
ranten stängdes till följd af egarinnans dödsfall, var

det rigtigt underligt att gå och söka ett annat
motställe, och Petit gerard och jag gingo mer än
en halftimme och sökte här i qvarterat, der det
ändå finnes värdshus på hvart steg. – I förrgår
arbetade jag hela dagen hos Cederström,
och det dugtigt, från kl. 9 på morgonen till 12,
och från 1 till 6. och målade derunder vapen och
arkitektur samt en biskopskjolfäll, samt några
hufvuden i fonden. – Cederströms tafla är mycket
bättre nu men hufvudfelet ligger i kompositer
som ej är lyckad – alla figurerna se så uppstälda
ut. Dessutom saknas finess i teckningen och
färgen ehuru kraftig blir tung och orenomskenliga
Deremot finnes det något manligt och dugtigt
Cederströms talang som jag tycker om, och som jag
också skall söka att sträfva efter. Beckers tafla
har likaledes vunnit – maisse n'est pas encore
ça" skulle Gérôme säga. – Mamma skulle ha
hört huru G. gick åt några taflor som några hade
hemtat när på ateliern häromdagen. En Dehalla
hade målat en Sappho, större än min tafla och
G. bad honom rigtigt att ej ställa ut denna
tafla, isynnerhet derföre att han fann: alg-
cune idée, aucune paisie, aucun tenti
ment, deruti. – Han har refuserat att gå till
alla de många som bedt honom komma och se
på sina taflor under denna sista vecka, emedan
han säger att hans råd nu skulle komma för
sent. – Hvilken tur att jag i tid bad honom
komma upp till mig. Gigår på med att vi

böra korsponera, idkeligen komponera, och han har
rätt. I morgon deltager jag i "le concours semiste
de composition" icke för att jag hoppas på medalj
(loin de là) men emedan jag vill tvinga mig att
göra en målad skizz på en dag. Kl. 8 stängas vi
in i loger, och Gardienen håller oss med mat.
Dessa loger äro inrättade som spiltor, och hindra
oss alls ej att prata, sjunga och resonnera så
mycket vi vilja. Duffand och mal ämna
göra concoursen för Romarpriset. Dagnan
är väl den competentaste i år. Det är
en utmärkt öfning och jag är ledsen öfver att
utländingar äro utstända från denna täflan
Om Gud ger mig krafter skall jag försöka
att göra Plening så omsorgsfullt, så genomtänkt
och bra som ett Romarpris för vara. Jag häpnar
öfver min djerfhet att tänka på stora taflor,
då jag ännu ej kan måla en simpel åka
demisk studie – men försöka duger. Mamma
dagar mig om min kommar – och derpå kan
jag omöjligt svara. Så gerna som jag lefva skulle
jag vilja träffa Mamma, och om jag kan
skall jag ställa så till att jag kan komma hem
i slutet af Juli. Dock skulle jag derförinna
vilja ha taflan så långt framskriden att jag
endast behöfde en månade arbete i nästa vin
ter för att tillbanda den. – Mina saker skulle
på stå här orubbade och Bson skulle böhäruppe
undertiden. Han har ej lust att komma hem,
och deri har han rätt, då hans han ej drar hos
Of
ge
af sin
kom
deshe
och be
en så
Mam
ha
mi

har
emes
lef
M
att
i
et.
nörd med migt. Men i sommar måste jag arbeta
derhemma om jag kommer dit, dugtigt, flitigt
och så skulle jag väl åter få berede mig på
en svår skiljsmessa ifrån min goda, älskade
Mamma, ifall ej Gud är god och ställer saker.
na så att Mamma kunde komma med
mig hit! Jag ville gerna ha något dugtigt
på verldsexpositionen och villa framför ellet
vara här då – hvilket jag tror skulle vara af
största nytta för mig. – Gud styra allt till
det bästa för oss! – Cederstörr tänker stan-
na här hela sommaren för att måla en
Carl XVIs död till 1878. –
On tisdag börjar jag åter på ateliern. Jag
har förlorat tid nu under de sista veckorna,
Men nu skall jag börja på igen. –
Sargent lär ha gjort ett mästerligt stort por-
trätt af Mlle Watts för Salongen. Weirs porträtt
af en engelsk herre är ej bra. W. som har antan
åt Frans Hals håll, som har en fin mjuk kolo-
rit men som icke kan lära siga teckna, har emel-
lertid nu gripits af en beundran för de strän
ga tecknarne, de gama Italienarne, Ingres o. s. v.
och söker med allt gervalt måla deras anda-
att emellertid så fullkomligt kämpa mot
sin natur är ej bra – så mycket jag för öfvigt
gillar hans åsigter. Han har tagit mycket intryck
af Simi, och två mera olika artistsjalar finnas


troliga
ke de en ser att ser den i dagen annan

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har dåligt samvete för att han lovat skriva tidigare och för att hans senaste brev blivit korta och slarviga; Alexandra Edelfelts punktliga brev och snällhet kändes som en svår förebråelse.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tackar Alexandra Edelfelt för Zacharias Topelius sagor; han har läst igenom rida ranka, men inte hittat något lämpligt citat.

  Alexandra Edelfelt Zacharias Topelius
 • Edelfelt har expedierat tavlan till Salongen; i den nödvändiga bulletinen skrev han på franska: Blanca av Namur, drottning av Sverige, och prins Håkan; med mindre stil tillade han att drottning Blanca, enligt legenden, hade som ambition att förena sin son Håkan med Margareta av Danmark; i väntan på att realisera sina drömmar lät hon sin son rida på sitt knä medan hon sjöng en sång som uttryckte hennes planer; om Alexandra Edelfelt tycker att förklaringen är dum, finns det tid att ändra notisen; katalogen trycks först i slutet av april.

  Ruotsi Tanska Namur Alexandra Edelfelt Margareta Blanka Håkan Magnusson
 • Det smärtar Edelfelt att Alexandra Edelfelt fann henne [drottningen] fårögd; Gunnar Berndtson och Robert Stigell menar att hon var bättre på tavlan än på teckningen; om Alexandra Edelfelt vill skall Edelfelt göra retoucher [ändringar] efteråt; han vill inte att Mamma tycker hans drottning är kommun [vanlig] och vulgär.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Robert Stigell
 • Teckningen av Robert Stigell är också avsänd till Salongen; ramen kostade 10 francs, men den får Stigell betala då Edelfelt ger honom porträttet; han har visat teckningen för Jean-Léon Gérôme som tyckte den var lite "sec" [torr], magert behandlad, men bra som karaktär och esprit [anda]; bara Stigell och Gunnar Berndtson vet om att den är anmäld, därför gör det inget om den blir refuserad.

  Gunnar Berndtson Jean-Léon Gérôme Robert Stigell
 • Edelfelt skulle verkligen bli nedslagen om hans tavla blir refuserad; han känner sig ännu inte lugn, fastän Max Faivre och Pierre Petit-Gerard lovat slå vad om att det går bra.

  Maxime Faivre Pierre Petit-Gérard
 • Då Edelfelt såg tavlan på "Gubben" Chabods lastvagn, tyckte han den såg blek och grumlig ut; någon kolorist blir han aldrig.

  Chabod
 • Walter Runeberg med familj, Lorenzo Runeberg med fru, Ernst Nordström och Gottfrid Schybergson var i ateljén föregående dag; Edelfelt förvånades över att "rikskritikern" Lorenzo var så belåten med tavlan och menade att Edelfelt gjort ett ofantligt språng från föregående år då han målade sina porträtt; han hade också berömt Edelfelt föregående kväll på Régence.

  Café de la Régence Lina Runeberg Ernst Nordström Walter Runeberg Johannes Runeberg Gottfrid Schybergson Lorenzo Runeberg Gabriella Runeberg Vasthi Runeberg
 • Walter Runeberg och John Börjeson förstår sig inte mycket på måleri.

  Walter Runeberg John Börjeson
 • På Fromentins exposition (utställning med den avlidne målaren och skriftställaren Eugène Fromentins orientaliska saker) fann John Börjeson bara en tavla bra; Edelfelt tyckte att samma tavla var den sämsta på hela utställningen.

  John Börjeson Eugène Fromentin
 • Det vore ännu ingen nöd om John Börjeson och Walter Runeberg såg naturen naivt, men de jämför med det danska måleriet, vilket inte är någon utgångspunkt att hurra för.

  Walter Runeberg John Börjeson
 • Fru Louise Börjeson har en stor auktoritet i det Runeberg-Börjesonska lägret, vilket gäller även i konstfrågor; Edelfelt tycker att Walter Runeberg är överlägsen de andra, även om han inte har faderns snille.

  Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Walter Runeberg John Börjeson Louise Börjeson
 • Edelfelt har varit på restaurangägaren Anna Chomettes begravning; hon har skapat ett artistiskt stamhåll och lät halva École de Beaux Arts äta på kredit i långa tider; "gumman" led av lungsot; Edelfelt talade om Ellen Edelfelts sjukdom med henne; gudstjänsten förrättades i St Germain des Près; alla stänkte enligt katolsk sed vigvatten på kistan och följde henne till begravningsplatsen i Montparnasse; det återstår att se hur det går med restaurangen, som är prydd med målningar av Jules Bastien, Léon-François Comerre, Gustave Courtois och Adrien Marie; det kändes underligt då han och Pierre Petit Gerard i förrgår hade varit tvungna att söka ett annat matställe då restaurangen var stängd till följd av ägarinnans dödsfall.

  École des Beaux-Arts Saint-Germain-des-Prés Chez Mademoiselle Anne Montparnassekyrkogården Jules Bastien-Lepage Gustave Courtois Ellen Edelfelt Léon-François Comerre Pierre Petit-Gérard Anna Chomette Adrien Marie
 • Edelfelt har hjälpt Gustaf Cederström med dennes tavla; han har målat vapen, arkitektur, en biskopskjolfåll, samt några huvuden i fonden; huvudfelet i Cederströms tavla ligger i kompositionen, dessutom saknas finess i teckningen och färgen blir tung och ogenomskinlig; det finns något manligt och duktigt i Cederströms talang som Edelfelt tycker om.

  Gustaf Cederström
 • Adolf von Beckers tavla har blivit bättre, "mais c'est pas encore ça" [men det är ännu inte där], som Jean-Léon Gérôme skulle säga.

  Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme
 • Alexandra Edelfelt skulle ha sett hur Jean-Léon Gérôme gick åt tavlor som några elever hade tagit med sig till ateljén; en Dehaisne hade målat en Sappho och Gérôme bad honom att inte ställa ut den för den saknade idé, poesi och känsla; den senaste veckan har han avböjt att gå till alla som bett honom komma och se på sina tavlor, eftersom han anser att hans råd i detta skede skulle komma för sent; vilken tur att Edelfelt i tid bad Gérôme komma upp till sig.

  Alexandra Edelfelt Jean-Léon Gérôme Léon Dehaisne Sapfo
 • Jean-Léon Gérôme manar dem ständigt att komponera, och han har rätt; följande dag deltar Edelfelt i "le concours semestriel de Compisition" [terminstävling i komposition]; han hoppas inte på medalj, men vill delta för att tvinga sig att göra en målad skiss på en dag; de stängs in i loger som är inrättade som spiltor och gardienen [övervakaren/vaktmästaren] ser till att de får mat.

  Jean-Léon Gérôme
 • Max Faivre och Jean-Baptiste Duffaud tänker delta i concoursen [tävlingen] för Romarpriset; Pascal Dagnan borde vara den kompetentaste bland tävlingsdeltagarna i år.

  lukumuistit Pascal Dagnan-Bouveret Jean-Baptiste Duffaud Maxime Faivre
 • Edelfelt beklagar att tävlingen om Romarpriset inte är öppen för utlänningar; om Gud ger honom krafter ska han försöka göra Klas Fleming så omsorgsfullt som ett Romarpris bör vara.

  lukumuistit Klas Fleming
 • Alexandra Edelfelt frågar efter Edelfelts planer för sommaren; han kan omöjligen svara på frågan; han skulle vilja träffa Mamma, och om möjligt kan han komma hem i slutet av juli.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skulle vilja ha tavlan så långt framskriden före han kommer hem att han bara behövde en månads arbete i vinter för att fullborda den.

 • Gunnar Berndtson skulle få bo i Edelfelts ateljé under sommaren; han vill inte komma hem.

  Gunnar Berndtson
 • Om Edelfelt kommer hem under sommaren måste han ändå arbeta flitigt.

 • Edelfelt skulle också behöva bereda sig på en svår skilsmässa från sin goda älskade Mamma; om inte Gud är god och ordnar så att Alexandra Edelfelt kunde följa med honom.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt vill göra något bra till världsutställningen 1878 och vill framför allt vara på plats; Gustaf Cederström tänker stanna på plats under sommaren för att måla en Carl XII:s död till världsutställningen.

  Karl XII Gustaf Cederström
 • På tisdag börjar Edelfelt igen på Jean-Léon Gérômes ateljé.

  Jean-Léon Gérôme
 • John Singer Sargents har gjort ett mästerligt porträtt av Mademoiselle Frances Watts för Salongen; Julian Alden Weirs porträtt ev en engelsk herre är inte bra; Weir har anlag åt Frans Hals mjuka fina kolorit, men kan inte lära sig teckna; Weir har därtill gripits av beundran för stränga tecknare som de gamla italienarna och J.A.D. Ingres; det är inte bra att kämpa mot sin natur; Weir har tagit intryck av Filadelfo Simi; Simi är inte florentinare för ros skull, för honom är Fiesola, Masaccio, Domenico Ghirlandajo och Pietro Perugino med deras klara, enkla komposition allt; Weir är ett nordens barn och har mycket gemensamt med de gamla holländarna; Edelfelt försöker muntra upp Weir som är mycket nedslagen.

  Masaccio John Singer Sargent Julian Alden Weir J. A. D. Ingres Frans Hals Filadelfo Simi Domenico Ghirlandaio Frances Watts Pietro Perugino Fra Giovanni da Fiesola
 • Edelfelt hälsar åt Annie Edelfelt att han ännu inte fått tag i någon frimärkssamlare, men att han inte glömt hennes kommission [uppdrag].

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tackar för strumporna; han har ståtat med de röda strumporna i hans låga nya skor; Alexandra Edelfelt har rätt i att han måste tänka på nya kläder, han kan inte gå som en slusk; han hälsar godnatt, tackar för boken och hälsar alla.

  Alexandra Edelfelt
 • Hela Paris är uppskakad av de tre stora mordrättegångarna mot Baptiste-Joseph Billoir, Victor Moyeaux och Godfroy, som familjen troligen läst om i Helsingfors Dagblad.

  Pariisi Baptiste-Joseph Billoir Victor Moyaux Godfroy