Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aateli ateljeet espanjalaiset espanjan kieli hallitukset (valtiot) hautaus höyrylaivat islam junat juomat kahvilat kansat kielet kirjeet kristinusko kuolema kustantajat linja-autot ministerit näyttelyjulkaisut näyttelyt paavit papit piispat pohjoismaalaiset politiikka presidentit ranskan kieli rautatiet ravintolat ruoka ruokavaliot sää sanomalehdet seuraelämä sodat taidekokoelmat taiteilijat talous terveys tulevaisuus Turkin sota vaatteet valokuvat valtiosopimukset vegetarismi venäläiset veneet viestintä vuokra-asunnot

d
Tack för brefvet, och tack för att Mamma glädes med mig
åt taflan! Måtte Mamma blott ej tro att den är nå-
got mästerverk, eller att jag börja bli någonting, ty
det ha vi ännu ett godt stycker emellertid är jag
bra glad att alla som jag träffat säga att min
tafla är bra – det är då bra mycket roligare än om
de skulle säga att den vore misslyckad. Jag börjar nu
allvarsamt och fundera på att få den såld. Jag vet ej
om jag har något få penningsväg derhemma, och för af-
resan, en massa utgifter, kläder som jag tänker beställ
mig, fullständiga målarettisraljer o.s.v. behöfver jag ett
större kapital. Alla menniskor säga att taflan är våra
2000 à 2500, och bra roligt vore det om Hackman eller
fru Karamsin toge den till detta pris. Emellertid har
Goupil ej fått fotografier färdig, och jag kan ej gerna
skrifva till H. innan jag kan visa honom en afbildning
annars vore det ju att sälja griser i säcken. Becker mina
de att vi skulle be Gromme (en petersburgsk målare,
Hs kusin) som lär tycka om min Blanca, skrifva till H.
då fotografin ej läser bli färdig förrän om några veckor. –
Ack hvad jag gerna skulle vilja ha Mamma här nu
för att ge mig ett godt råd. Skall jag hålla denna min
atelier eller ta en annan. Om jag säger upp för att flytta
i September, så skall jag besluta mig nu, så kanske det
redan är för sent. – Bson Becker alla dem jag rådfrågad
äro ändå så obeslutsamma menniskor att de aldrig kunna
ge en ett ordentligt råd. – Se här fördelarna af denna
atelier: 1° ljus, 2° ligger den midt i staden, 3° billig,
850 frs. – Vackdelarna: kall om vintern, dammig,
ruskig engång, och förfärligt högt uppe 6ter. Nu, mot
våren och sommaren ligger beta in efter kl. 2 e. m.
men då jag nu reser bort i Juli, så lider jag ej s
mycket deraf. Skulle jag besluta mig för att stanna

här i denna atelier, så ville jag först ta bort bråd –
väggen, och ta ett skildt rum à 30 frcs i månaden för
att sofva i detta hufvudsakligast emedan jag sålund
skulle vinna betydligt utrymme, vidare skulle jag låta
fernissa golfvet, och på något sätt låta reparera de
ställen i trappan der murbrukit har smulats sönder,
och derifrån en förfärlig mängd dam kommer. Inga
gen vore i och för sig sjelf icke så tråkig, om jag
icke skulle behöfva just den bit af golfvet der lucka
år, (Mamma skall tänka sig en vanlig kallarlucka i
golfvet i bondstagorna. Jag sitter derföre ofta med stafflar
färglåda, stål på ingången, kommer så någon och
knackar, och jag får den bort hela historien för
att släppa in. Att jag icke skall kunna på
min dröm uppfyld att få Mamma hit på några
år!! Det är numen helt och hållit en question
dargent för mig, men jag är en sådan usling

att jag ej kan få ihop några tusen mark mera än
hvad jag just jämnt och nätt behöfver. Jag är öfver-
tygad om att Mamma ofta skulle förhindra mig
att göra dumma depenser, och jag skulle ha det
våde billigare och bättre och framför allt känna mig
rigtigt lycklig, då jag hade Mamma här. Adèle Ehre
rooth (hon har varit och sökt mig, men jag var ej hem
trodde i höstas, då vi en gång talte derom, att Mam-
ma ej skulle trifvas, och sanningen är att detta
hennes ord rätt ofta gjort mig nedstämd här.
och i sanning, ju mera jag tänker derpå, desta
större tycker jag min egoisen och oförskämdhet
vara. Att Mamma och syskonen för min skull skulle
rycka sig loss från beqvämlighet och gamla vänner,
trefnad och lugn för att gå en osäker framtid till
mötes! – Om jag blott hade några tusen mark
som säkerhet, så skulle jag ej tveka en minut att be
Mamma komma i höst och stanna till expositio
te
ne
ha
a
fli
la
ell
M
if
n
sa de
ka, ti
träska
lle
n
la

tull
eer
tid till
mark
I att be
xpositio
don
för
ålen
låta
e
eller
nen – då kunde ju Mamma se huru det skulle gå.
Gud är godt och det är bättre att hoppas på
honom och framtiden, än att misströsta. Jag
tycker mig böra stanna ute ännu bra länge
och att endast etablera sig för några månadt det
vore fånigt. Men nu kommer penningsfrågar. Jag
ser nu, att man icke kan existera som målare
med atelier, modeller, utgifter för materielier
och ramar under 5000 mk i året – när skall jag
säkert denna summa och mera till? En atelier

kostar 1000 frcs med ett eller två rum till. I förstå.
derna, isynnerhet i Auteuil och Passy på
många konstnärsfamiljer, och der äro hyrorna
billigare, hvarje hus har sin lilla trägård och det
är landtligt och trefligt. Börjesons ha hyrt i Au-
teuil atelier, 6 rum, och trädgård för 1600 frcs, och
ha såsom kommunikationsmedel omnibus, tram-
way ångbåt hvad 5te minut och jernväg. på 20 mina
lar kommer man fram till Place du theatre français.
Auteuil och Passy ligga båda inom fortifikationerna
Bsons barn skola komma hit i höst, och de ämna
rigtigt slå sig ned här. Fru Runeberg klagar öfver
att det är dyrt, Börjessons likaså, men de hoppas
kunna ställa det billigare. Skulle Mamma och systrar
na komma på ett år, så vore det klokast att bo i
hôtel garni någonstädes i trakten af min atelier,
men kommer jag i framtiden att möblera en
atelier så vore det då bra lätt att få några rum
möblerade på köpet. Jag ser på de många som
sålunda slagit sig ned här, utan att vara några
märkvärdiga talanger och utan att knoga allt
för mycket. – Att Mamma skulle komma hit och
– det knappt det ville jag ej för allt i verlden
Jag hoppas på bättre tider!! Nog härom
18
tråkar ut Mamma. An "vivra verra.

Häromdagen kom doktor Lausin efter aftal, för att
följa med mig till restauranten der jag åter och sedan
föras ut på några af de mest omtalade kaféerna
i Quartier laten. Han kom redan kl. 3 och vi gingo
först till en trägravör, Regnier, för att jag skulle
se hvad denne gör och bestämma om jag ville ha
min tafla skuren af honom. Fr. har nämnligen
arbetat mycket för korstedt de söner. – Såsom det tysk
mig gör han ganska bra. L. försäkrade att Goup
ej kunde förtycka att taflan publicerades i svens
då intet fördrag om artistist eganderätt existera
mellan Frankrike och Sverige, och isynnerhet som
G. troligen aldrig kommer att se verket Nordiska
målares taflor för menska L. att jag ej borde gå och
be om lof. Visserligen hade jag kunnat ge taflan
åt Baude, men L. tyckte ej och Julqvällen och R.
skär verkligen finare om ej just bättre. Sedan följd
Jag L. till Walter Runeberg och när klockan så sin
ingom lyda mot 6, var kamin så trött att han
i stället att komma tillbaka till quartier et, bjöd
mig på middag hos Hilder, der vi träffade hans
fru och Ahlbergs. På aftonen skulle herre
got rigtigt "skogfriskt, och jag skulle ge goda råd. – Det är
svärare än man skulle tro i Paris, isynnerhet så bli
berg ej förstår ett ord franska – och ej ville gå på någon
bouffitheater eller bal. Jag talade om Palais Royal theat
der man summa afton gaf "la Boule". Detta antags
och vi gingo det. A. gick bort efter andra akten och
detta förundrar mig ej, ty det måtte ej vara roligt
att se publiken gapskratta och ej veta hvarföre. Efter
theatern gick pauren, som är vegetarian och vatten
kanist, på med att ge mig goda råd och förmanings
i afseende å helsans värd. Några voro visserligen mycket
bekjertansvärda, såsom hans sprande på ren luft och tillrätt
hvila, men att äta så litet kött som möjligt och undvika
koppa och vin, det går jag ej in på. – Min mage
har varit utmärkt god och jag har mått bra, utom
då mina nerver varit ansträngda och jag andligen tröttan
ut mig. Jag tycker att det skall bli rigtigt skönt i sig

mar att få vara hemma och arbeta ingnt. Här
Paris finnas så många turende saker som upptaga
finnet och tankarna, att man lätt öfverskatten sina kraft
eller utan att veta det bråkar för mycket med själen
på kroppens bekostnad. – Ahlbergs säga sig ha haft en
behaglig pariser sigom, fastän just så mycket af det,
som jag anser intressantast, gått dem förbi. De ha just
inga litterära och artistiska intressen, äro ej roade af
theatrar o.d., men ha godt om pengar och det kan bra
– I går var jag hela dag
ofta ersätta andligt njutningar
gen tillsammans med Ochoa, Spanjoren (läs Otjon
Han hade bedt mig komma till Stawartsgalleri, och jag hade
länge gladt mig deråt. – Se det var vackra saker och ej
vacker våning, ehuru väl ingen lyx var utvecklad i år
nat än konstverk. Sedan O. och jag sammanträffat på Salong.
gen gingo vi till Mr Stewarts hôtel (vid Cours la Reine
med unga Stewart gick jag igenom galleriet. Tänk, omkring
20 Fortung, flere Meissonier, dr Gérôme, spanjorer i mass
4. Madrazo far och son, Rico, Casanova, Morene m.fl.
en präktig stor tafla af den unge polacken Chelmonsky, som
man så mycket talat om här i Paris under sista året o.s.v.
Taflorna voro hängda i alla rummen, endast ett kunde kalla
galleri. Mamma mins att det är denna stavart som
först understödde förtning som alltid bodde hos honom på
sina resor till Paris, och han har lagt ut kolossala kapi
taler på hans och hans landsmäns taflor. De mest beröm
du Fortungs finnas här: "le choix de modile" "fantasia,
Carneval de Venise" etc. En färgprakt och en lex i dessa
små bilder som är otrolig. Det ser ut som ett bortstämdt
och ytterst begåfvadt barn roat sig med att fästa sina
egendomliga fantasier på duken. En massa aqvareller
af Fortung och Reio – det blir allt för långt att tala om
allt som der fanns. Salust är att Fortuny slog in-
helt ny men farlig rigtning. Det är spirituell konst
utan den minsta tänka – det är vackert att se på som
att juvelerar arbete, men det lemnar mest intryck

på ögat, icke i själen. I alla fall tror jag att
och tar
otydligt
de många som nu söka att imitera Fortung slå
in på galen väg. Han som var ett snille kunde
dar i
tillåta sig dessa kravaganser, hos de andra bli de
I der
konkelt
tråkiga. Från Stewart gingo vi till Ochoas svåger Mam
drazos atelier inrättad i en vinterhädgar i Champs
verkl
Elysées. Madrazo var åter svåger till fortung och sålende
Ockes
som
äro de alla slägt lägger man ännu kastell att Ochoa
ag
och Madrazo äro kusiner (Ochoas morheter Madrazo

från
och är systern till direktörn för akademin i Madrid) så
hvad
hr också bra mycket artistiskt att brös på, och måste
namn
sålunda ha talent. Mme M. ford ockna dog i fjol och
men
deras lilla gosse nu 2 år, uppfostras af Mme Ochoa min
a Fort
kamrats mor. – Mr Madrazo söker i många och mycket
fligs
hanna fortung, exponerar aldrig något på Salongen och så
tecknar
ser mycket och dyrt. Hade att det mest alltid är
sima
samma sak – en vacker spanska bland blommor eller något
så är
dylikt. Vi sågo en massa påbörjade tafla i ateliern om
ha på
verkligen såg högst igen ut. En med glas öfvertäckt liten
detta
trädgård med springbrunn i ena andan, mattor på man
har b
ska
er
ken, några skulpterade möbler och ljusröda sammaste
en skil
och siden fraperier upphängda här och der, kostymer på
troligt
stolarna, 2 papegojor och en modell i spansk kostym.
qvarter
gick jag
Sedan bjöd mig Ochoa på frukost hem till sig.
eratade
Hans mor, är en gammal stor gumma med röd näsa och
ej ha
hans syster Pepita samt den lilla Carige Madrazo till Gu
bilda hela familjen. Der var naturligtvis mest tal, ledsen
Hvad
or Fortuny, Spanien och italien. Lille Madrazo, bergs
är alldeles englalikt vacker liten pis, blond, rigtigt gen af
guldhårig (alla Ochoas äro blonda, såsom många i Madrid anlagd,
Manna
och omkring honom rörde sig alla familjens intressan
om sje

ten

hem.
och
adras
ett tal
edas
ond, rigtigt
i Madrid
es intresse
och tankar. 2 år och talar redan franska och spanska
stydligt och jollrande båda två, men så att han ej klar
dar ihop språken, hvilket ändå är märkvärdigt
I deras album fick jag se mig mått på spanska
könheter – Duquesor och Marquesor, mycket vackra
verkligen. Såsom en äkta spanska försummade i Mme
Också att berätta att de hörde till de spanska familjen
som ej ha en droppe arabiskt blod i sina ådror.
Jag tog afsked och gick så till en liten spanjor
från vår atelier, en 18 åring, som säljer allt
hvad han gör åt Goupil – en sorts underbarn, vid
namn Moreno ej Carbonari. Han tecknar ej bra,
men har en förmåga att åstadkomma småbilder à
la Fortung som vittrar om en otrolig färdighet, stort
färgsinne och mångang öfning. I atelier Gérôme
tecknar han dåligt, men då han får komma till
sina tumshöga spanska korreadover i granna kostymer
då är nog slängd i teckning. Jag tror emellertid att dessa
na pojke förhindrar sin normala utveckling genom
detta fabriksmarsiga frambringande af taflor, nu då
han borde studera utan uppehåll. – Hela denna span
ha rigtning inom måleriet har en alldeles skild prägels
en skild touche, ett skildt sätt att se naturen, brokigt,
– Som jag engång var i
oroligt, men alltid pittoreskt.
qvarteret d. v. s. i närheten af Arc de Bromphe del Stock så
gick jag på visit till Mr Koechlin, der jag sätt och
pratade länge om årets salon. Han sade sig ännu
ej ha sett min tafla, och derföre skjutit upp med att skrifva
till Gustaf Philip. – Ack hvad denne senare måste vara
ledsen på mig som ej skrifvit
Hvad jag tycker om att finnerna ändå fatta Rune
bergs begrafning som en nationalhögtid! Och gick verklig
lika högtidligt som den var
gen sjelfva ceremonien.
anlagd, så kommer denna sorgefest väl att qvarstå i
manna minne. I dag hoppas jag få låga tidningarna
om sjelfva begrafningen. Hittils ha vi blott hört om förlig

tog en annan der den en der den annan man har jag

comme
hålla detaljer
a
rikt här sedan 3 veckor ungefärgiska
källa med så ohyggligt omkytligt, att man kan ha
varmt och solsken på morgonen, hällregn till middagen
blåst och kysa på eftermiddagen, och så igen klart på aftone
Alla menniskor och jag med äro leda åt detta väder. – I
efter den trettande (då det. f. lune rousse, som räknas
d. 18 i går trodde man vädret skulle stadga sig, nu
ännu är det icke tråkigt
Min tagarne der mig mera bråk än jag trött,
nästan de
ta af henne och skicka till Mamma. – Ack det är
samt datormans skizz!! –
En stor politisk händelse – Maj mahon en
fluerad af sin fru och presterna har tvingat med
störer Kulis Semon och Martie att ta afsked. – Ingen
vet ännu hvem som skall hemplacera dem. Man talar om de
Hvilken olycka i dessa bra
Fourton från af Broglig vänner). –
samma yttre politiska förhållanden. Den som uppträdt gentill
nu är Gambetta som blifvit reklamerad af folket i går och
förrgår på boulevarden. Han talte till kopen och fordföre
lugn och förtexlandskärlek. De klerikala äro rent galna
nu har Mamma läst om beskapen af Nevers och några
andra pratale som nästan vilja bra Frankrike i krig med Balen
för att rädda hafven? På marknaderna i provinsen säljer
halm på hvilken den heliga fången hvilat i sitt usla fanns
Sådana nöt! – Vid underrättelsen om ministerprisen hade de skall jag
en lustig anting. Mamma känner kanske yttrandet af någon
son vid hvarje större brott först frågade
som polist
ja est så timma! Cherchez la femme, och antog att tjockar
på något sätt måste vara med i spelet. – Le Radical få
en lång artikel under rubriken "cherchez la femme
Rocheforts, "Jag tarne" för
nu åter utkommer var lugn, i allmänt
har pressen vi
Och orientatiska kriget!! Ryssarna få ju stryk i lång
banor. Nu vet att de blifvit slagna vid kars och Bern
För resten några det så tjockt på båda sidor att man ingen
sting vet. Det så styckerkessernas upprör.
fens det någon i Finland som på allvar tror att ryssa
börjat kriga för satt försvara de kristne? Det ser se
ut på tidningerna
Häromdagen skickade jag expositionskataloge
må den 35 finnes bl. a. en målare Salingre. Jag har blifvit gjord till

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev och för att hon gläds med Edelfelt åt tavlan; han hoppas Mamma inte tror att han börjar bli något, eller att tavlan är ett mästerverk, dit är det ännu lång väg.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt funderar allvarligt på att få tavlan såld; han har massa utgifter i kläder och målarattiraljer inför hemresan.

 • Folk säger att tavlan är värd 2000-2500 francs; det vore roligt om Johan Friedrich Hackman eller fru Aurora Karamzin köpte den till detta pris.

  Aurora Karamzin Johan Friedrich Hackman
 • Adolphe Goupil har inte fått fotografierna färdiga; Edelfelt kan inte skriva till Johan Friedrich Hackman innan han kan visa honom en avbildning.

  Adolphe Goupil Johan Friedrich Hackman
 • Adolf von Becker ansåg att de skulle be William Grommé, som är Johan Friedrich Hackmans kusin och som lär tycka om Edelfelts Blanca, att skriva till Hackman.

  Adolf von Becker William Grommé Johan Friedrich Hackman Blanka
 • Edelfelt skulle behöva Alexandra Edelfelts råd; han vet inte om han ska behålla sin ateljé eller inte; Gunnar Berndtson och Adolf von Becker är så obeslutsamma människor att de inte kan ge ett ordentligt råd.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Gunnar Berndtson
 • Fördelarna med ateljén är att den är ljus, ligger mitt i staden och är billig; nackdelarna är att den är kall om vintern, dammig, ruskig ingång och förfärligt högt uppe, på våren och sommaren ligger solen på.

 • Edelfelt skulle ha det billigare och bättre och känna sig riktigt lycklig om han hade Alexandra Edelfelt där, men det är en question d'argent [penningfråga]; han är en sådan uslinga att han inte får ihop några tusen mark mera än vad han nätt och jämt behöver; han har ofta blivit nedstämd av Adèle Ehrnrooths ord från i höstas om att Mamma inte skulle trivas i staden; det kan vara egoistiskt och oförskämt att rycka upp Mamma och syskonen för att gå en osäker framtid till mötes; Gud är god och det är bättre att hoppas på framtiden, än att misströsta.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Adelaïde Ehrnrooth
 • Man kan inte existera som målare under 5 000 mark i året; i förstäder som Auteuil och Passy, där hyrorna är lägre, bor många konstnärsfamiljer; Börjesons bor i Auteuil och deras barn kommer dit i höst; omnibus, tramway [spårvagn] och ångbåt går var 5 minut och järnväg; på 20 minuter kommer man till Place du theatre Français; fru Lina Runeberg klagar på att livet är dyrt; om Alexandra Edelfelt och systrarna skulle komma för ett år vore det klokast att bo i hôtel garni [möblerade hyresrum] i trakten av Edelfelts ateljé.

  Auteuil Passy Place du Théâtre-Français Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Lina Runeberg Alexandra Edelfelt John Börjeson Louise Börjeson Caspar Börjeson
 • Doktor Albert Laurin kom för att följa med Edelfelt på restaurangen där han äter och sedan föras ut på några av de mest omtalade kaféerna i Quartier latin.

  Quartier Latin Albert Laurin
 • Albert Laurin och Edelfelt gick först till en trägravör, Regnier, för att se om Edelfelt ville ha sin tavla skuren av honom; Regnier har tidigare arbetat för Nordstedt & Söner; Laurin försäkrade att Adolphe Goupil inte kunde misstycka att tavlan publicerades i Sverige då det inte existerar något fördrag om artistisk äganderätt mellan Frankrike och Sverige; Laurin menade att Edelfelt inte skulle fråga lov av Goupil för att få verket publicerad i "Nordiska målares tavlor”.

  Ranska Ruotsi Adolphe Goupil Albert Laurin Antony Régnier (epävarma yhteys)
 • Edelfelt hade kunnat ge tavlan åt Charles Baude, men Albert Laurin tyckte inte om Julqvällen och Regnier skär finare, om än inte märkbart bättre.

  Charles Baude Albert Laurin Antony Régnier (epävarma yhteys)
 • Edelfelt följde Albert Laurin till Walter Runeberg.

  Walter Runeberg Albert Laurin
 • Då klockan närmade sig 6 var Albert Laurin så trött att han inte orkade komma tillbaka till Quartier'et och bjöd i stället på middag hos Helder där de träffade hans fru och Ahlbergs; på kvällen ville herrarna gå på något "skojfriskt"; det var svårt att ge råd i Paris, i synnerhet då Johan Ahlberg inte förstår franska och inte ville gå på bouffe teater eller bal; de gick till Palais Royal teatern, och såg "la Boule"; Ahlberg gick efter första akten då han inte kunde följa med och förstå vad publiken skrattade åt; Laurin, som är vegetarian och vattenkurist, gav Edelfelt hälsoråd; Edelfelt tyckte en del råd var behjärtansvärda, som vikten av frisk luft och vila, men ville inte gå in på att äta så lite kött som möjligt och undvika kaffe och vin.

  Pariisi Quartier Latin Café Helder Théâtre du Palais-Royal Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg Albert Laurin Louise Laurin
 • Edelfelt längtar efter att komma hem på sommaren och måla i lugn och ro; i Paris finns så mycket annat som upptar sinnena och tankarna; omedvetet anstränger man själen för mycket på kroppens bekostnad.

  Pariisi
 • Ahlbergs säger sig ha haft en behaglig vistelse i Paris; Edelfelt tycker de har gått miste om det mest intressanta då de inte intresserar sig för litteratur och konst, och inte är roade av teatrar; ofta kan i och för sig finansiell rikedom ersätta andlig njutning.

  Pariisi Johan Georg Ahlberg Emilia Ahlberg
 • Föregående dag tillbringade Edelfelt med spanjoren Rafael de Ochoa; de träffades på Salongen och gick till Mister William Hood Stewarts hôtel [palats] vid Cours la Reine; unge Julius Stewarts förevisade faderns galleri; där fanns cirka 20 Marià Fortuny, flera Ernest Meissonier och Jean-Léon Gérôme, massa spanjorer som Madrazo far och son, Martín Rico, Antonio Casanova, Matías Moreno; där fanns också en stor tavla av den unge polacken Jozef Chelmonsky, som man talat mycket om i Paris det senaste året.

  Pariisi Cours la Reine Jean-Léon Gérôme Raimundo de Madrazo Ernest Meissonier Rafael de Ochoa Julius Stewart William Hood Stewart Marià Fortuny Federico de Madrazo Martín Rico Antonio Casanova (epävarma yhteys) Matías Moreno Józef Chełmoński
 • Som Alexandra Edelfelt minns var det William Hood Stewart som först understödde Marià Fortuny och lät Fortuny bo hos sig på dennes resor till Paris; Stewart har en massa akvareller av Fortuny och Martín Rico; Fortuny slog in på en helt ny men farlig riktning; det är spirituell konst utan den minsta tanke, det är vackert att se på men lämnar mest intryck på ögat, inte i själen; de som försöker imitera Fortuny slår in på en farlig väg då de saknar hans snille.

  Pariisi Alexandra Edelfelt William Hood Stewart Marià Fortuny Martín Rico
 • Därefter gick de till Rafael de Ochoas svåger Raimundo de Madrazos ateljé i en vinterträdgård i Champs Elysees; Madrazo är i sin tur svåger till Marià Fortuny; Ochoa och Madrazo är därtill kusiner, Ochoas mor är född Madrazo och är syster till direktören för akademien i Madrid [Federico de Madrazo, far till Raimundo]; Madame Eugenia de Madrazo (född Ochoa) dog föregående år och deras son på 2 år uppfostras av Madame Ochoa, modern till Edelfelts kamrat.

  Champs-Élysées Raimundo de Madrazo Rafael de Ochoa Marià Fortuny Federico de Madrazo Carlota de Ochoa Federico de Madrazo Eugenia de Madrazo
 • Monsieur Raimundo de Madrazo härmar Marià Fortuny; han ställer inte ut på Salongen och säljer mycket och dyrt.

  Raimundo de Madrazo Marià Fortuny
 • Rafael de Ochoa bjöd Edelfelt hem till sig på frukost; familjen utgörs av modern, systern Pepita och den 2-årige systersonen Federico de Madrazo; det var mycket tal om Marià Fortuny, Spanien och Italien; lille Madrazo är blond (alla Ochoas är blonda, liksom många i Madrid) och talar franska och spanska utan att blanda; i deras familjealbum fanns många vackra duquesor [hertiginnor] och marquesor [markisinnor]; Madame Ochoa försummade inte att påpeka att deras släkt inte hade arabiskt blod i ådrorna.

  Italia Madrid Espanja Rafael de Ochoa Marià Fortuny Carlota de Ochoa Pepita de Ochoa Federico de Madrazo
 • Edelfelt gick därefter till det 18-åriga underbarnet i Jean-Léon Gérômes ateljé, Moreno y Carbonari; han tecknar inte bra men har en förmåga att åstadkomma småbilder à la Marià Fortuny; han säljer allt han gör åt Adolphe Goupil.

  Jean-Léon Gérôme Adolphe Goupil Marià Fortuny Moreno y Carbonari
 • Den spanska riktningen inom måleriet har en skild prägel; den är brokig, orolig, men alltid pittoresk.

 • Eftersom Edelfelt befann sig i närheten av Arc de Triomphe de l'Etoile gick han på visit till Monsieur Alfred Koechlin; de talade länge om årets Salong; Koechlin har ännu inte sett Edelfelts tavla och har därför skjutit upp att skriva till Gustaf Philip Armfelt.

  Triumfbågen Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt
 • Gustaf Philip Armfelt måste vara ledsen på Edelfelt som inte skrivit.

  Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt glädjer sig åt att finnarna uppfattar Johan Ludvig Runebergs begravning som en nationalhögtid; han hoppas i dag få läsa om begravningen i tidningarna, samt hoppas på detaljer i Alexandra Edelfelts nästa brev.

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt
 • Vädret är sedan 3 veckor ohyggligt ombytligt; man trodde att vädret skulle bli stabilare efter den 30 (då den så kallade lune rousse [röda månen] som räknas från den 1 april går ut).

 • Edelfelts "citoyenne" ger honom mera besvär än väntat; han ska rita av henne i nästa brev till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Det var en stor politisk händelse då Patrice de Mac Mahon, under inflytande av sin fru och prästerna, föregående dag tvingade ministrarna Jules Simon och Louis Martel att avgå; som ersättare talas det om Oscar Bardi de Fourtou (en av Albert de Broglies vänner); den som uppträtt gentilast [värdigast] är Léon Gambetta, som acclamerats [bejublats] av folket på boulevarden de två senaste dagarna; de klerikala är galna nu; Alexandra Edelfelt har kanske läst om biskopen av Nevers som vill dra Frankrike i krig med Italien för att rädda påven; i allmänhet har pressen varit sansad; le Radical hade en lustig artikel; Henri Rocheforts "Lanterne", som på nytt utkommer, var lugn.

  Ranska Italia Alexandra Edelfelt Léon Gambetta Patrice de Mac Mahon Élisabeth de Mac Mahon Albert de Broglie Oscar Bardi de Fourtou Jules Simon Pius IX Henri Rochefort Louis Martel Thomas-Casimir-François Ladoue
 • I orientaliska kriget har ryssarna blivit slagna i Kars och Botoun; det ljugs så tjockt på båda sidor att man ingenting vet; därtill kommer tjerkessernas uppror; tror folk på allvar i Finland att Ryssland startat kriget för att försvara kristendomen?

  Suomi Venäjä Kars Botun
 • Har Alexandra Edelfelt fått expositionskatalogen [utställningskatalogen] som Edelfelt skickade?; där finns en målare Salingre; Edelfelts har gjorts till *ryss fastän han uttryckligen skrev né en Finlande [född i Finland].

  Suomi Alexandra Edelfelt Eugène Edouard Salingre
 • *Edelfelt har fått brev från Pietro Krohn; han har inte tillräckligt med pengar för att komma till Paris i år, men hoppas komma följande år; han ber hälsa till Alexandra Edelfelt; han har tillbringat några veckor i Schweiz som resesällskap åt en fru Wolff; Edelfelt hälsar alla, mest småsystrarna.

  Pariisi Sveitsi Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Louise Serafine Wolff
 • *Adèle Ehrnrooth vill att Edelfelt slår fast ett datum då de ska gå på salongen.

  Adelaïde Ehrnrooth