Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet amerikkalaiset amerikkalaisuus ateljeet eurooppalaiset gotiikka häät henkilökuvat historia kalusteet kartanot käsityöläiset kesä keskiaika kielet kirjat kirjeenvaihtajat kritiikki kulttuuri kuolema lyriikka maapäivät naiset näytelmät näyttelyt politiikka ranskan kieli ruotsin kieli sanomalehdet seuraelämä suositukset taidekritiikki taiteilijat taiteilijuus talous talvi tanssiaiset tanssit teatteritaide vaatteet valokuvat valtiopäivämiehet viuhkat vuodenajat

Älskade Mamma i Paris d. 10 juni 17.
Det gladde mig rigtigt att höra
e
plans än resa ut till Kindhet
fredan
dagar,
ensam med de sorgliga minnena från i fjol kunde man
ena ej annat än leda
r. till Morbror Gustafs säger man
ma – bo de då qvar i kyrkelett denna sommar. Eder hvad
jag kunnat erfara om sommaren derhemma, och om
minne från fordom ej bedrar mig så är sällan furi Mamma
sisthärdligt varme att man då skulle lida af hetta i staden. Är
icke tante Gadd i Hfors. Bra många af Mammas bekanta
äro ju ännu qvar. Ack hvad jag gerna ville kommer nu,
för att Mamma ej en dag skulle känna sig insam om
nedslagen derute på Sandbacken på kindkår. – Mamma ber
mig köpa en sidenklädningar så ledsamt att Mammas sam
uttala ordet – jag hade sedan länge tänkt att jag så
finger min tafla såld jag skulle hem. Mamma en. Säg nu om
Mamma vill ha den gjord här på Bon Marché t.ex. så skall
jag bestyra om det. Så Ändtligen har jag fått en första
fotografi från Goupil, och skall i dag på ett eller min
sätt afskicka den till Mamma. Ville Mamma då ha jag
hetta att sända den till Hackman i Wiborg. – För att han ej
skall kunna behålla förtaga isynnerhet om han ej höra
taflan, så skall jag i hanten skrifva att den tulligt man-
ma. Vi ha i dag den 16, sålden 21 eller 22 har Mamma
totografin, och om Mamma då skickar den till Weberg
omkr. d. 23 24, så skrifver jag ungefär samtidigt till
Hackman och utsätter som pris 2500 frcs hvaraf
jag ber att få 1000 genast, – ifall han vill ha täfla
Jag skall försöka att göra klart för honom allt
att ta den. Svarade
lunda vill tvinga honom
nu nej, så skrifver jag genast till unga oläsligt
Aacken, poste restante, såsom öfverens kommet om
Runeberg sannes) har ingenting skrifvit – men jag tro
att han ej vill depenser mera än 1000 frs. – tusen
lär vara god nu, sågo det, jag har ej reda derpå och
så litet som på politiken i allmänhet, och hvad
friskufvudtaget passerar i verlden.
varmt. Samma de af
ädret är vackert och
skref korrespondanskortet fingo vi lyckligtvis alla

och regn, och danssoiréen hos Mr Avenion var
således möjlig. Visserligen var det varmt, isyn
miket då man dansade, men ansemellanat stängdt
alla dörrar och första upp, så att det af svala
men tillika drog alldeles ohyggligt. Såsom minnen
af tillställningen har jag derföre litet kosta och
snufva, och kan vara glad att jag släpp för
så godt pris. – Soiréen började med sällskaps-
spektakel en enaktspris – "midi à quatorie
heures" med 7 personer bland hvilka Mlle det
con, naturligtvis, sedan Mlle Carpentier, Mr Bache-
mont och Henry Perrot – en Mr de Quesne och en
Mr Beraud, som spelte dåligt, men säges slå för
Mlle d'Avançon, så att man tror att det skall
bli parti. I allmänhet speltes det bra, rigtigt
bra till och med hvad hufvudpersonerna vid.
kommer. Mr Bachiment som spelat så ofta,
är redan van vid dessa tiljorsom o.s.v., och
har dessutom alldeles utpräglade anlag. Mme d'Avna
som söker imitera än den ena, än den andra vid
Thratse Français, och lyckas rätt bra. – Jag hade gerna
dragit mig unden efter prisen men det var ej
möjligt, dels emedan sällskapet var så fåtaligt att
man skulle ha bemärkt, om man velat fly utan
att så afsked, dels emedan Mme d'Avançon pas
terade mig för den ena "charmante personner
efter den andra, och jag fann mig tvungen att
dansa med dem. Med min balkonversation kom
jag alltjemnt att tänka på Petit Gerard, som
profeterat att vara samtal skulle bli ungefär
som följer
Oh quelle chaleur" eller "fait il chand"
Oui, monsieur, c'est tropical"
Croyer vous que cette chalens la durera adeles
J'espère bien que non, Mr, en souffre korriblement,
isynnerhet då man talar med unga da-
o.s.v. –
mer som man första gången ser, så är man dum
dum, så, att man rodnar för sig sjelf.
N
ik
Go
se
e
ig
be
ha
sj
äg
acke
ta der
tafla
ddes de
diert à
urtiste
andrat
gerna
I går
välsiga
lättare
cuser!
för
för
ft
k
d
ti
et
ord
ra
vis
att
Om som
är la


esyn
ställt
valar
ael
de
er

jag dansade med en ung flicka, blond och stor,
kämt utmärkt ståtligt läst, som jag hört omtalas
som en skönhet – en Mlle Beraud. Som "aspert ge-
réral" var hon bra men hennes ansigte vår
intresselöst. – Ända till kl. 3 höllo vi på, jag hade
dansat eller tingiks att dansa 4 kadriljer, 4 pol
kor och 3 valser, med Marguerite och Lilie Jacqui-
not Perrots systrar, Mlle Defvanion m.fl. Mr
devançon, som målar, visade mig sina skizzer
och studier, af hvilka några, som han exponerat
i salongen i fjol voro rigtigt bra. Han varmar för
gotik och har inredt sin matsal och sin dotters
rum i 13 hundra talets stil, det senare med
vapen och tänkespråk, dörrarne af en med stäl-
berlag och portklapp, kaminen i stil o.s.v. – Han
har sjelf gjort detta med tillhjelp af en snickar
larling under kriget och kommunen, för att förkor-
ta tiden. – d'Avançon berättade mig att min
tafla varit omtalad i le national och journal
des debats, den senare sagt: Nous avous tout
det de croire, que nous revienvrons à ce jeune
artiste Cannes prochaine. Jag har ej sett några
andra tidningar än le X XM. Sieck och men skulle
gerna skaffa mig dem, der man talat om mig.
var jag åter på Salongen – jag har ju der
I går
välsignade tidskriften att skrifva sin och det är
rätter sagt än gjordt. Hvad min tafla beträffar så
inser jag till fullt dess förnämsta fel, likasom jag
för framtiden tänker måla, om jag kan och har
kraft dertin, mera effektfulla saker. Nej, nu
blir det alldeles för stekhett här i ateliern, jag
olyttar derföre 2 våningar ned till Stigell, för att
skrifva) – På in vilkor håller jag denna atelier
och hur tråkigt och tidsödande det än må va-
ra att springa omkring och söka en annan, så
vill jag ändå våga försöket hellre än att riska
ra att blåsa ut af drag om vintern och stekas
om sommaren. Det är märkvärdigt hvad
är lat sedan några dagar. Hellan, missnajet med

hvad jag gjort, osäkerheten om min taflas försäljade
allt detta försätter mig i ett tillstånd som gör
verkligt arbete omöjligt. Emellertid tänker jag
som sagdt, göra ännu ett försök med citoyensen
på mig duk – misslyckas äfven det, så gör jag
blott ett hufvud i aqvarell med håller och en del
hysten, och säljer det för lögt pris blott
jag får mina modellpingar igen. – En god
del af dagen har jag suttit med pinnan i
hand för att skrifva om Salongen, men jag
för alltid ihop något som lämpar sig för perso-
ner som sett utställningen, då jag ju likväl
borde göra en lefvande skildring af Salongen,
att äfven de som ej sett den, skulle lära den
min stil blir dålig – hvad skall
med nöje. –
jag göra: skall jag börja skrifva ämnen igen.
och låta mina lärda vänner och majeström
derhemma korrigera mig. Jag tröstar mig
med att man i vårt lands förnämsta orgar
Dagbladet ofta läser horribelt illa skrifva
uppsatser. Något i mitt tycke särdeles illa
skrifvet är äfven gubben Reins historia
som jag läst i alltjemnt under våren. En
språk så värdslöst som möjligt, och alls ing
stil. Genom att jag talar och läser mera
franska och svenska kommer jag ofta att
använda dumma fransk-svenska uttergik ofta
är jag alldeles osäker om hvad som är
rätt, isynnerhet i syntalen och sutsbyggnaden.
Jag kommer småning om att bli som Wiborgs
boerna "andra sidan folkena" som icke tala
något enda språk rigtigt och grammatikaliskt

(litet senare) Fotografin är nu afsänd.
3 gånger fick jag packa om den, finnan
paketet antogs på posten först var det
för stort, sedan för tungt och sist för läst
Måtte nu Mamma få fotografin oskadad,
och så snart som möjligt. Var öfverseende
med felena, och döm ej för strängt! Dels
blir fotografin ofta fläckig, dels försvinna
ju visser färger såsom blott och violett nästan
alldeles. – – Nej visst skall Mamma kom-
ma med till det Luliacuska bråkopet, annan
reser jag icke, och hvad de ekonomiska skålen
beträffar, så tänker jag förtjena pengar i somma
om jag också skall måla skyttar. I början af
September komma för landtdagsgubbarna in igen
och de som ej få plats hos Reinhold kunna ju
komma till mig för att konterfigas. Eget skall
det bli att träffa den hederliga Remhold
igen. – Ja det är den hederligaste och bästa
menniska i verlden, utan att derföre vara den
hederligaste och bästa artist. En artist heder ligen
också uti att ej dägtinga med sitt bättre konst-
närliga vetande, att ej måla uteslutande för
att sälja eller behaga publiken. – Mannen Weir
skall i sommar resa hem till Amerika, kanske
för hela 2 år, och är mycket myckes deröfver
Hans gamla far, som sår på grufvens rand
önskar se honom och derföre reser han. Han
kommer ofta tillbaka till sina reflexioner om
Paris och Europa, som trots allt det gamla.
förvekligade och förderfvade det finnes, ännu
har qvar så mycken poesi, så mycken

konst och så många ideeta intressen.
Af allt hvad jag kunnat förstå, så är
ändå Amerika icke ett sympathiskt land.
man måste vara vara dervid och uppväxer
der för att trifvas
mina nya kläder har jag nu fått och
de sitta ganska bra, sånär som på kragen som
jag skall låta andra i morgon. Det är en rock
rak i ryggen, som det nu brunas skärt vårt och
vida byxor. Tycker Mamma att jag skulle
behöfva en ännu finar rock med lif, så låta
jag göra den i Hfors, ty priset på kläder är
ändå detsamma der som här. 110 frcs, kostade
mig kostymen, men kan bäras ännu under
hösten och rocken äfven under vintern tror
tåg. – I afton skall jag på middag till Mme
Jacquinot, det är nu 2 veckor sedan jag nu der
sist. Jag kan kanske af henne få goda råd unga
enda klädningen. Var nu snäll och gif noggran-
na instruktioner Mamma, så skall jag nog söka
följa dem. Hvad solfjäder beträffar, så skall
jag söka får något venkelt och fint. –
Helsa hjertligt Morbror Gustaf med familj
Tante Gadd tafla och Mari, men främst Anni
och Bulli. – Om Mamma träffar de
Salingre, så tacka honom mycket för böckern
som han lemnade hos mig, om hans menins
var att ge dem var det deremot att skicka
dem, senare, så begär vidare ordres – ty
jag kan ej ta dem med mig när jag kommer
Mammas egen
1 ful. –
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt inte redan nu reser till Hindhår; ensam med alla minnen [Ellen Edelfelts sjukdom och död] från ifjol skulle hon bara vara ledsen därute; hon planerar i stället åka till morbror Gustaf Brandt; Edelfelt undrar om de bor kvar i Kyrkslätt i sommar?; Edelfelt tycker hon kunde stanna kvar i staden då juni inte brukar vara så varm i Helsingfors, tante Adèle Gadd borde också vara där; Edelfelt skulle gärna komma hem redan nu så att Mamma inte behöver vara ensam och nedslagen på Sandbacken på Hindhår.

  Helsinki Hindhår gård Kirkkonummi Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Ellen Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt ber Edelfelt köpa en sidenklänning; han hade själv tänkt köpa en om han fick tavlan såld; han frågar om hon vill ha den gjord på t.ex. Bon Marché.

  Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • Äntligen har Edelfelt fått ett första fotografi från Adolph Goupil; han sänder det till Alexandra Edelfelt och ber henne sända det vidare till Johan Friedrich Hackman i Wiborg; för att Hackman inte skall behålla fotografiet skriver Edelfelt i kanten att det tillhör Mamma.

  Viipuri Alexandra Edelfelt Adolphe Goupil Johan Friedrich Hackman
 • Samtidigt som Alexandra Edelfelt sänder fotografiet till Johan Friedrich Hackman i Wiborg tänker Edelfelt skriva till honom; Edelfelt tänker som pris ange 2 500 francs, varav han ber att få 1000 genast; ifall Hackmann inte vill ha den skriver Edelfelt genast till unge Emil Walleen i Aachen.

  Viipuri Aachen Alexandra Edelfelt Emil Walleen Johan Friedrich Hackman
 • Doktor Hannes Runeberg har inte skrivit; Edelfelt tror inte att han vill depensera [betala] mer än 1 000 francs.

  Johan Runeberg
 • Kursen lär vara god nu, även om Edelfelt inte har reda på sådant; han har inte reda på politiken eller vad som händer i världen.

 • Det åskade samma dag som danssoarén hos Monsieur Thierion d’Avançon gick av stapeln, vilket gav välbehövlig svalka; på grund av vädringen under kvällen ådrog sig Edelfelt lite hosta och snuva; soaréen inleddes med ett sällskapsspektakel, enaktspjäsen "Midi à quatorze heures"; de som spelade var Mademoiselles d'Avançon och Carpentier, Messieurs Bachimont, Henry Perrot, de Quesne och Beraud; Beraud spelade dåligt men lär intressera sig för Mademoiselle d'Avançon; Mademoiselle d'Avançon försöker imitera än den ena, än den andra vid theatre français och lyckas rätt bra.

  Théâtre-Français d’ Avançon Bachimont Henri Perrot Carpentier Lequesne Béraud Thierion d’ Avançon
 • Madame d'Avançon presenterade Edelfelt för den ena "charmante personne" [charmanta personen (kvinnlig)] efter den andra; Edelfelt kände sig tuvngen att dansa med dem; balkonversationen kom honom att tänka på Pierre Petit Gerard, som förutspått att samtalet skulle begränsa sig till vädret och den senaste tidens tryckande hetta; Edelfelt dansade kadriljer, polkor och valser med Mademoiselles Béraud, d'Avançon, Marguerite och Lilli Jacquinot, samt Henri Perrots systrar.

  Marguerite Jacquinot Pierre Petit-Gérard d’ Avançon Henri Perrot Béraud Lilli Jacquinot d’ Avançon Sophie Perrot Perrot
 • Herr Thierion d’Avançon visade Edelfelt sina skisser; några studier som han föregående år exponerat [ställt ut] på Salongen var riktigt bra; d'Avançon vurmar för gotiken, och har inrett matsal och sin dotters rum i 1300-talsstil; han gjorde det tillsammans med en snickarlärling under kriget och kommunen för att få tiden att gå.

  Thierion d’ Avançon
 • Thierion d’Avançon berättade att Edelfelts tavla nämnts i le National och Journal des debats; den senare hade skrivit att de tror att de kommer att återse denne unge konstnär följande år; Edelfelt har bara sett XIXe Siècle, men skulle gärna skaffa de tidningar i vilka han nämns.

  Thierion d’ Avançon
 • Föregående dag var Edelfelt på Salongen; han behöver ännu skriva till [Estlanders] [Finsk] tidskrift.

  Carl Gustaf Estlander
 • Edelfelt inser sin tavlas främsta fel; han tänker i framtiden måla mera effektfulla saker.

 • Det blir för stekhett i ateljén; Edelfelt går två våningar ner till Robert Stigell för att skriva.

  Robert Stigell
 • Edelfelt tänker säga upp ateljén; trots besväret med att leta reda på en ny ateljé vill han inte riskera att blåsas ut av drag om vintern och stekas om sommaren genom att stanna kvar.

 • Hettan, missnöjet med vad Edelfelt gjort och osäkerheten kring försäljningen av hans tavla har försatt honom i ett tillstånd som gör det omöjligt att arbeta ordentligt; han ska ännu göra ett försök med Citoyennen på ny duk; om även det misslyckas gör han bara huvudet i akvarell, med hatten och bysten och säljer det till lågt pris, bara så att han tjänar in utgifterna för modellen.

 • Edelfelt har länge suttit och försökt skriva om Salongen; han får bara ihop sådant som lämpar sig för personer som sett utställningen, men han borde göra en så levande beskrivning att även de som inte sett den skulle läsa den med nöje; Edelfelts stil blir dålig, men han tröstar sig med att man i Helsingfors Dagblad ofta läser horribelt dåligt skrivna texter; Edelfelt tycker också att Gabriel Reins historia är dåligt skriven.

  Gabriel Rein
 • Eftersom Edelfelt talar och läser mycket på franska lider hans svenska; han kommer småningom att bli som Wiborgsborna som inte talar något enda språk riktigt och gramatikaliskt.

  Viipuri
 • Edelfelt har sänt fotografiet, efter att tre gånger ha packat om paketet för att det skulle antas på posten; han ber Alexandra Edelfelt inte döma fotografiet för strängt.

  Alexandra Edelfelt
 • Visst ska Alexandra Edelfelt komma med till det Zilliacuska bröllopet.

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg Enni Zilliacus
 • Edelfelt tänker förtjäna pengar i sommar om han så ska måla skyltar; lantdagsgubbarna återvänder i september, då kan Edelfelt konterfeja [porträttera] dem som Bernhard Reinhold inte hinner med.

  Bernhard Reinhold
 • Bernhard Reinhold är den hederligaste och bästa människan, utan att därför vara den hederligaste och bästa artisten; en artists heder ligger i att inte dagtinga [kompromissa] med sitt konstnärliga vetande, och inte måla uteslutande för att sälja eller behaga publiken.

  Bernhard Reinhold
 • Julian Alden Weir reser i sommar hem till Amerika, kanske för 2 år; han är mycket mystisk om saken; Weirs gamla far står på gravens rand och önskar se honom; Weir reflekterar ofta om Paris och Europa, som trots allt gammalt, förvekligat och fördärvat ännu har kvar så mycket poesi, kultur och ideella intressen; på basis av vad Edelfelt hört om Amerika är det inte ett sympatiskt land; man måste vara van och uppvuxen där för att trivas.

  Pariisi Amerikka Eurooppa Julian Alden Weir Robert Walter Weir
 • Edelfelt har fått sina nya kläder, en rock med väst och vida byxor; om Alexanda Edelfelt tycker att han borde ha en finare rock med liv låter han göra den i Helsingfors; priset är ändå detsamma där som här.

  Helsinki Alexandra Edelfelt
 • På kvällen ska Edelfelt på middag hos Madame Jacquinot; han kan kanske be henne om goda råd angående klänningen; han ber Alexandra Edelfelt ge noggranna instruktioner om hur hon vill ha klänningen.

  Alexandra Edelfelt Jacquinot
 • Edelfelt ska försöka få en enkel och fin solfjäder.

 • Edelfelt ber hjärtligt hälsa till Morbror Gustaf Brandt med familj, tante Adèle Gadd, Tajta (Fredrika Snygg) och Mari, men främst Anni och Butti (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Mari / Marie
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt vid tillfälle tacka dr Richard Salingre för böckerna om det var meningen att han skulle få dem; om det var mening att Edelfelt skulle sända dem hem senare ber han att få vidare order; han kan inte ta dem med då han kommer hem i juli.

  Alexandra Edelfelt Richard Salingre
 • *Gustaf Philip Armfelt har rekommenderat Edelfelt en polismästar Fahling, som varit och sökt Edelfelt, som inte var hemma.

  Gustaf Philip Armfelt Fahling