Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kistor sjukdom (tillstånd) transportmedel militärer (personer) apteekkarit arkkitehtuuri häät haudat höyrylaivat hyvästely katolisuus kirjeet kirkkokunnat konsertit linnat naislaulajat osoitteet sää seuraelämä sodat sotilaat syksy vierailut vuodenajat

Ile ta torsdag. Hos grefvin
Gustafva son. Kl. 6. e.m.
Älskade Mamma!
Jå nu börjar åter korrespondensen – detta som
Mr Gustaf tyckte vara det roligaste, men
som ändå icke för mig kan jemföras med
den stora lyckan att få vara och vistas hos
Mamma! – Det är visst sannt, att man
kanske i skrift är upprigtigare än i tal, att
man kan nedskrifva saker, så ömma så vara
och så hjertliga att man ej kan säga ett rättare
tors säga dem. Jag tror att jag icke sagt
10 ord under de sista dagarna, som skulle
antyda huru innerligt jag tackar Mamma
af hela min själ för den tid jag varit hemma,
och huru tomt jag känner det då jag får.
Jag kan skrifva detta, och det är då en rigtigt
njutning för mig att upprepa dessa san-
ningar, som jag så sällan säger i ord.
Höstvädret stämmer mitt sinne sorgset,
och medvetandet att vara skild från Mamma,
och dock så nära plågar mig. Vinden drifva
upp de gulnade luften mot försterrutan
regnet duggar, Gustaf Philp är skral, och
dlig
känner mig så ensam. G. Ph. att
förkyld i högsta grad, och ligger inne i
andra rummet, insvept i en schaut, midt
emot sin Mamma. – Bos och Carle fru
felt voro som Mamma väl mina uskan
rater. – Jag skänkte skizzen åt Bos, som
häröfver tycktes bli mycket glad, och hvar

humör sedan var det ypperligaste under
hela resan. Jag har aldrig sett honom
så språksam och så sprittgalen. Carlef
och jag fingo i hvar minut knycka i hvar
dra, och höllo på att kikna af skratt.
Anlända hit fingo vi inga rum hos
Backmarks utan Armfelt och jag fingo
ett gemensamt stort rum (dyrt nog) på Socie
detshuset. På bröllopet blef jag icke bju-
den, och väl var det, ty jag kände mig
dugtigt trött. Jag gick derföre först till
Pastor Malmström på ett ögonblick för
att göra Wallenic syster snar ett nöje
med att helsa från den förhoppningsfulla
ungdomen i Paris. – Jag fick af herr o.
fru Malmström höra att de voro fullkom-
ligt emot att han rest ut och legnat se
åt konsten, hvadan men inträdes harare
om hans goda vilja och åt konsten helgade
sinne befanns likaså opasslig som onödig.
fick emellertid se alla fru Inga meller
Jag
ströms målerier, och man bad mig säga
sanningen, hvilket jag, till undvikande
af min förstånd, naturligtvis icke gjorde.
sedan sökte jag upp nervänder och fick
af honom höra att Trebelli kommit
till staden. G. Th. kom just då och sökte
upp mig och presenterade mig en bel-
felt till konserten, som blir i afton.
Tänk en sådan tur. Nervander hade
tusen frågor att göra mig. – Och antydde
M
kom
att
stan
Ma
ma
mor
har
me
der
att
som
fr
dub
sku
mu
ater


vara
ärg
sig
slig
ask
ee
sa
ust
le fick
anit
le sökte
iel bli-
ares
hade
bentydde
se

att han gerna skulle vilja resonna
med mig länge och väl, hvilket och
icke kunde ske nu emedan jag ämnade
mig först till herrskapet Kynberg, och sedan
tidigt i säng. Efter litet sökande
på den misslånga slottsgatan, träffa
de jag, egendomligt nog, en mensklig
värelse, som kunde underrätta mig
om hvar Kynberg borde. – Jag blef
mycket väl och vänligt emottagen
både af herrrockfrun och barnen. (4).
Alma har blifvit dugtigt fet, men är
förändrad i öfrigt. Skulle hon vara
litet mera kokett i sin klädsel, så sådan
hon ej så kolossal ut. Rynberg föreföll
att vara en fiffig och hygglig karl. Jag
stannade qvar öfver gråtervärden –
många frågor om Morbror G. och Mam
ma gjordes af Alma. Ryktet om
Morbror Gustafs 60,000 mks affär,
hade kommit ändå hit och det var
mig en sorglig pligt att dementera
denna plötsliga rikedom. Eget var
att höra huru alla de sqvallerhistorien
som går Helsingfors angående gardet,
Procopé m. fru, kommit hit i många
dubbelt stackare färger. Procope
skulle ha fall 5 bajonellstygn, 150 gardisten
skulle vara arbetetserade m. m. –
gick hem kl. 10, sedan såväl
Jag
Alma kom hennes man förklarat

varit mycket snäll och hygglig
att jag
som kommit och sökt upp dem. – I
Dåliga Madrasser på Societetshuset,
tankar på hemmet och Mamma, vin
dens tjust och den olidliga värmen
förhindrade mig att sofva. – Kl. 3 kom
Carl Armfelt uttröttad från bröllopet
och väckte mig, hvarföre jag sof godt
till kl. 10 i dag morgse i Enligt öfvers
kommelse gick jag till Gustaf Philip, som
var sjuk men ändå, trots af mina
protester envisades med att följa
mig till afstekar Arvidson och kyrka
Jag var orolig att snart få komma till
kyrkan och slottet för att se hvad der
vore att göra, och led derföre en stund
under Gustaf Phillps och Bos prat hos
optekar A. slutligen kom kyrkovakt –
mästaren med nycklarna. Och vi begåfv
oss åstad. Jag skyndade ned i hvalfven och
tecknade så mycket jag kunde, ehuru jag
ej fick tag i någon kista fram äldre vid
än 16 20. – Svepningar af många slå
såg jag äfven, och vaktmostaren appar
de fler af kistorna för mig. Alla voro
svepta i siden, mest gult och hvitt.
stalhandskes kista är makalöst vacker
likaså flere kornars – alla af mitaliplåt
med hamrade ornamenter. Några
på kistor voro beklädda med sam-

met. Formen på Brahistorna är ange-
far densamma, som ännu begagnas
här i Finland, svängda med korvext
lock. – Emellertid led tiden, och jag
måste skynda med aptikar A. till
slottet. Efter att omkring en tim-
me ha väntat på slottsfogden, kom
kan slutligen. Till den s.k. gamla
kalorska kyrkan, dit jag egentligen ville
kommo vi ej emedan rummet nu ba-
gagnas som stronomagasin, och maga-
sinsförvallaren lär vara en dryg her
re som icke derangerar sig och stelier
icke ger nyshien ifrån sig. Huruvida
det har så mycket förlorat vet jag ej
då alla fångsaktarna förklarade, att
taket, det gamla, hvalfva vore förstörde
och rummet andra till taket fylldt med
sad. Emellertid var jag uppe i det
gamla slottet och prisersta borggården
och fann att här vore ypperliga
studen att göra för andra taflor.
om jag också icke kunde finna
något som lampade sig för den,
jag nu har i sinne. Den mera
sande slottskyrkan är rysligt trå-
kig, alldeles ombyöjd och i grund
förstörd af våra tiders utmärkta
arkitekte Endast några gotiska
hvalf upptäckte jag här och der i

trapporna. För resten är den kolossali
byggnaden uppförd i en primitiv stil, som
snart sagdt påminner om d. s. k. Cyklos
byggnaderna i Grekland. – Aptekadet.
en gammal Abobekant till Pappa
var utmärkt artig och förekommande
hela tiden. Middag åt jag har hos
gamla grefvinnan vefva, och på e.
m. var jag hos Creutzens. Nu skall
jag om jag hinner, resa och telegra
fera att jag får höra fribilli, och
så skall jag på denna konsert. – Dag
mar tärer ännu ej ha kommit
så att jag troligen ej kommer åstad
förrän i morgon på förmiddagen
Farväl derföre älskade Mamma!
Af G. Ph. får Mamma de färskaste
helsningarna från mig. Om jag kunde
säga huru jag alltid saknar Eder
alla i hemmet ehuren jag nu under
årens lopp varit mig vid att
vara skild från er, så är det
ändå alltid svart under de första
dagarna efter skilsmessan.
Jag är emellertid nöjd att ha fått
se grift hvalfven i afto, ehuru
såväl der som i synnerhet i slotta
var mindre att göra att jag trodde
i hjertligt Anni och Butti-
Atte
Mlle alla

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nu börjar på nytt korrespondensen [brevskrivandet]; Morbror Gustaf Brandt tyckte det var det roligaste, men Edelfelt tycker inte det kan jämföras med lyckan att vistas hos Alexandra Edelfelt; det är sant att man kanske i skrift är uppriktigare än i tal; han skriver att han av hela sin själ tackar mamma för den tid han varit hemma, och hur tomt han känner då han far; höstvädret gör honom sorgsen till sinnet.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Gustaf Philip Armfel är förkyld och ligger insvept i en schal, mitt emot sin mamma.

  Gustaf Philip Armfelt Gustava Armfelt
 • Som Alexandra Edelfelt vet var Bos (Berndt Otto Schauman) och Carl Armfelt Edelfelts reskamrater; han gav skissen Miss Mary åt Bos, som blev mycket glad; då de anlände fick de inget rum hos Bäckmarks utan C. Armfelt och Edelfelt fick ett gemensamt, stort och dyrt rum på Societetshuset.

  Societetshuset i Åbo Alexandra Edelfelt Berndt Otto Schauman Carl Armfelt
 • Edelfelt blev inte bjuden på bröllopet.

 • Edelfelt gjorde en visit hos pastor Karl Robert Malmström, för att framföra Otto Wallenius förhoppningsfulla hälsningar från Paris till systern Inga, pastorns fru; herr och fru Malmström var fullkomligt emot att Wallenius rest ut för att studera konst; Edelfelt fick se Inga Malmströms målerier och ombads ge sanningsenliga kommentarer, vilket han inte gjorde.

  Pariisi Otto Wallenius Karl Robert Malmström Ingeborg Malmström
 • Edelfelt sökte upp Emil Nervander och fick höra att Trebelli kommit till i staden; Gustaf Philip Armfelt hade skaffat Edelfelt biljett till konserten.

  Gustaf Philip Armfelt Emil Nervander Trebelli
 • Edelfelt hittad på den milslånga Slottsgatan fram till var herrskapet Kynberg bodde; Edelfelt blev vänligt mottagen både av herrn, frun och barnen (4); Alma Kynberg hade blivit fet men i övrigt inte förändrad; Sven Karl Mauritz Kynberg föreföll vara en fiffig och hygglig karl; Alma gjorde många frågor om Morbror Gustaf Brandt och Alexandra Edelfelt; Edelfelt måste dementera ryktet om Morbror Gustafs 60 000 marksaffär; historier som går i Helsingfors hade kommit dit i mångdubbelt starkare färger, t.ex. skulle Procopé ha fått 5 bajonettstygn och 15 gardister vara arkebuserade.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Viktor Procopé Alma Alléen Sven Karl Mauritz Kynberg Aina Kynberg Esther Kynberg Evida Kynberg Karl Leonard Kynberg
 • Dåliga madrasser på Societetshuset, tanken på hemmet och Alexandra Edelfelt, vindens tjut och den olidliga värmen förhindrade Edelfelt från att sova; Carl Armfelt kom klockan 3 uttröttad från bröllopet och väckte honom.

  Societetshuset i Åbo Alexandra Edelfelt Carl Alexander Armfelt
 • Gustaf Philip Armfelt var sjuk, men ville ändå följa med till aptekar Arvidson och kyrkan; Edelfelt ville snabbt komma till kyrkan och slottet och led därför av Gustaf Philips och Bos (Berndt Otto Schaumans) prat hos aptekar Arvidson; slutligen kom kyrkvaktmästaren med nycklarna.

  Turun tuomiokirkko Turun linna Berndt Otto Schauman Gustaf Philip Armfelt Arvidsson
 • Edelfelt skyndade sig ner i kyrkvalven och tecknade så mycket han kunde; han fick inte tag på någon kista från äldre tid än 1620; vaktmästaren öppnade flera av kistorna; Torsten Stålhandskes kista är makalöst vacker; formen på träkistorna är ungerfär densamma som ännu används i Finland, svängda med konvext lock.

  Suomi Turun tuomiokirkko Torsten Stålhandske
 • Vid slottet måste aptekar Arvidsson och Edelfelt vänta en timme på slottsfogden med nycklarna; de kom inte in i katolska kyrkan, som nu användes som kronomagasin; Edelfelt var uppe i det gamla slottet och på den innersta borggården; där fanns ypperliga miljöer för studier till andra tavlor, men inte till den som han för tillfället har i tankarna.

  Turun linna Arvidsson
 • Den nuvarande slottskyrkan är tråkig och grundligt förstörd av våra tiders arkitekter; Edelfelt upptäckte bara några valv här och där i trapporna; byggnaden är uppförd i en primitiv stil som påminner om de så kallade Cyklopbyggnaderna i Grekland.

  Kreikka Turun linna
 • Aptekar Arvidsson är en gammal Åbobekant till Carl Albert Edelfelt.

  Turku Carl Albert Edelfelt Arvidsson
 • Edelfelt åt middag hos gamla grevinnan Vafva von Essen; på eftermiddagen var han hos Creutzens; nu skall han om han hinner sända ett telegram om att han får höra Trebelli, och sedan gå på konserten; ångbåten Dagmar har ännu inte kommit, så Edelfelt kommer sig troligen i väg först följande förmiddag.

  Carl Creutz Hortense Creutz Gustava Armfelt Trebelli
 • Alexandra Edelfelt får färska hälsningar från Georg Philip Armfelt; Edelfelt saknar familjen, det är alltid svårt under de första dagarna efter att de skilts åt; Edelfelt är åtminstone nöjd över att ha fått se griftvalven i Åbo, även om där, liksom i slottet, var mindre än väntat att göra; han sänder kyssar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt.

  Turku Turun tuomiokirkko Turun linna Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Gustaf Philip Armfelt