Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

feminism militärer (personer) kalas marskalkar opera (konstart) ateljeet avioliitto fennomania hallitukset (valtiot) Jumala kalusteet kansallisuus kaunokirjallisuus kihlaus kirjat kuninkaat kuvataideoppilaitokset kuvitus lämpötila laulajat lyriikka maailmannäyttelyt maskuliinisuus miehet ministerit museot musiikki naapurit naiset nationalismi osoitteet politiikka presidentit pyhäinpäivä ranskan kieli renessanssi sää taidekokoelmat talous teatteritaide vaatteet vallankumoukset vuotuisjuhlat ylioppilaat ylioppilastutkinto ystävät

Allhelgonsdag 77
Älskade Mamma
Nej, ännu har jag icke helt och hållit öfvergifvit rue
Bonaparte, i det jag ännu ligger der om nätterna. Älska
e Montparnasse 31, är nu så godt som i ordning
men efter målningen af väggarna, golfvets boning och
kaminent i ordningsställande har jag tänkt låta elda
der några dagar förut, förut att ordentligt uttocka
rummet innan jag flyttar min igen person dit. Jag tog
slutligen är raskt beslut att låta måla väggarna blott till
2 1 meters nöjd, och ges unggranna föreskrifter åt
målaren angående färgen – då jag till min förargelse
finner att han glömt att sätta gulockra ibland,
jag sagt, och derföre frambragt en gredelin
kall, obehaglig ton, som skulle förderfva allt måleri.
Således en dag återigen förlorad, tills jag fick färger
omblandar och alltsammans ommåladt. Golfvet
och atelierns väggar se nu helt snygga ut, och denna
reparation kostade mig: väggarna 44 frcs – golfvet 10,
50, således 54 50 tillsammans – ganska dyrt visserlig
gen men nu är det så mycket trefligare också.
För resten har jag varit nog galen att springa
ända till Faubourg St. Antoine för att se på Bern
i Brae butikerna der ströfvat igenom gatorna bakom
bastiljen, vis Montrouge och andra förran trakter, och
resultatet af dessa vandringar ha varit: (allt occasion,
80 fr
ett mycket stort bord med grönt kläde –
6 på
en fåtölj, en med rödssämnets öfver tog
en byrå panernad med välnat
24 frcs
klädhängare
de
1frs
Snalles har jag redan lagt ut 200 frcs på ateliern
och dess i ordningsställande. – Af dessa pengar gå endast
30 frcs för en madrass till sängkammar afdelningen, och
det andra skulle jag ändå ha fått lof att lägga
mig till, för att det skulle så litet bebodt ut.
Hvad som ännu fattat är en spegel: ung. 1 all
hög, sång omhängen och gardin för ett fänster. Roar det

Mamma att ta reda på planen så se här
Boulevard mont parn asse
corvid.

Somersets
min.
ment
atelier
t allting
cour
atet tar
atill
IIIIs (Entrige
conc
I går var det en Brocanteur, densamma som
sålde mig fåtöljen för 10 frcs) som erbjöd mig en
hel vägg dekoration, bestående af renaissance-sköld,
två värjor, hellebard och halsplåt, alltsammans gjutat
och imitition) först för 60 frcs, och så sist för 35 frs. Han
bad mig så vackert att köpa hela kalaset, emedan
han sade sig ha så svårt för tillfället. Visserligen
var tillfället lockande, men jag följde stans råd
lägg hellre ut 100 frcs på något som de behöfver, än
5 frcs på något som der han undvara", och så blef det
ti
ingen handel af. Sedan jag sist skref har jag äter
och
målat en ny skizz, och denna tyckes mig så
pass bra, att jag kan gå till Gérôme dermed.
skall ännu försöka att göra en teckning,
Jag
der kompositionen blir på höjden, emedan
att
tror att det kanske sålunde skulle bli originel San
jag
re. Jag har en formlig fara för dessa historie fors
en a
målningar som alla likna hvarandra och äro
komponerade på samma sätt. Swan, som jag får der vi
och gör
för andra talat med om denna sak säger att skizzer
var
hvad färgen beträffar ej är illa. Det är unga

orte cocke
la
ine
je-
samma sak som de sta skizerna jag gjorde
i Hfors, endast med några förbättringar. Carl
as ställning är jag ännu ej saker på. Att det
ej får bli något teatraliskt, det är gifvit.
Herrskapet Lange, Wille W. och Nordström ha kommit.
Wille W. har nu så mycket att göra ned att se sig
omkring på museerna, att hela hans tid under
de 12 första dagarna gå dertill. Sedan skulle jag
råda honom att söka sig in i någon privat ateli
och framför allt läsa sig så mycket franska att
han skulle reda sig något litet ty jag vet af
erfarenhet att lärarne vid reste det B. A göra
svårigheter då det gäller att ta emot någon
som ej kan en ord franska. Jag tyckes Ballgren
nu ha goda beslut. Måtte hans ögon blott bli
öppnade, måtte han lära att förstå, ty det är
ändå hufvudsaken. Nu förefaller här mig som
ett litet barn i utveckling, och i synnerhet i konst
Här är en student Hotila f. m. för att bli målare,
och hos honom kan man se skulle nyttig dock ej
god studentexamen är. Han har mycket lätt att
falla, lär sig bestämdt franska rätt bra, känner hista
och tänker öfver allt hvad han ser. – Wallenius
tänker icke tillräckligt. Dessutom har han varit med
fruntimmer, och bara fruntimmer i all sin der, är den
mycket qvinlig i åthafvor och ord, har af de fennomanska
lunsorna ansett som en skönhet på Suomalainen till
– med ett ord han är icke karl ännu
teri i Hfors
och har hittils tyckt att måleriet varit lika trefligt som
att spela danser, klä sig till fruntimmer och brodera
eller sy på symaskin, eller hvad som är det förfärlig
jaste, sjunga med fruntimmers röst långa arror
i falsett. Detta kan visserligen vara rätt egendom
ett sköna, men är icke desto mindre vidrigt. – Med
Lange, som är fullkomligt ovan att resa, lika som hans fru
förefaller opraktisk och bortkommen, var jag insammans
en afton. Vi gingo sedan, L. och jag, på Odeon,
der vi sågo mauprat. – Spelet var mycket jemnt
och godt, så när som på hjeltinnan Edmée, som
var under all kritik. – Men Gil Nara, min

avorit på Odeon, återgaf den gamla skurken Jean le
Fors, på ett så förfärligt utmärkt sätt, att jag ännu
med fara tänker derpå, Bernard de Maupret spelades bra.
I lördags var jag hos Mme Jacquinot, der allt var som
förut. Pauline antydde nu och då sina literära
strafvanden, men man kan dock ej säga att hon skryter
med att vara bli strumpo
Så snart jag visst skizzer åt Gérôme, börjar jag på mig
teckningen. Måtte blott icke G. tabla ned den alltför
mycket. Någonsorts lösning på frågan huruvida jag
Han ha någon möjlighet att exponera vid verlds –
expositionen, har jag ännu grett. Cederstöre rådde
mig att söka ställa ut taflan i svenska afdelningen
och som jag ändå ej kan få bli klasserad som gips
målare, så är jag lika gerna svensk som ryss!
mella tid är det bäst att bara måla på i
lugn och ro och så blir det väl alltid någon
råd. Ack när jag går ned från min atelier,
så tänker jag ofta. Om nu Mamma borde här
vid någon af detta stilla gator, rena d'Asras, Rue
N.D. des Champs, har helt nära, huru roligt vore det
icke då! Huru annorlunda skulle icke allting vara
Nu skall jag gå och låta raka mig, allhelge
dagen till ära. Några kläder har jag ännu ej beställ
mig, ty jag vill först se huru inkomster och ut-
gifter slå ihop, har jag haft sådana opåräknades de-
penser som atelierns målning och golfvets putsning.
Ack om den der dumma pågen ändå skulle bli
såld! Slå af priset till 300 juk om så behöfs.
Han är minsann ej att skryta med, men nog kan
han ändå måla sig med mycket annat som betala
med några hundras mark.
vädret är herrligt sol och värme – I går var
det 18 grader varmt. Jag ville önska att det så
måtte fortfara, ty det vore ju en ansenlig be-
spåring af kol. – Petit Gerard kommer om någ
veckor. Talte jag om att Courtois o. Dagnan flyttat
från vårt qvarte till les ternes! Huru ledsamt; jag
som tänkt profitera af deras råd och grannskap.
Tusen helsningar
i Paris. –
Bastien L. är ännu
Atte.
till alla från

Roligt var det att kaleset för Wallgren
lyckades så i allo, ty nu kunde ju kanske
bråket uppvägas till någon del af den all-
manna belåtenheton, racpålå, och Ws tack-
samhet. – Jag skulle ha haft ingenting enet
att äta och dricka med er andra –
När kommer Born ändtligen? Kunde mor
bror Gustaf undvara Fredmans epistlar på
ett år, så vore det bra roligt om han
ville låna mig den, och skicka dem med
bron. Hvarom icke, så far B. köpa dem
Får se huru ministerkrisen slutar här. –
Att det ej blir revolution tar man för säkert.
men marskalken tyckes envisar med att hålla
qvar Fourton och de Braglie (min granne, ty
hans palats är alls ej långt ifrån der jag bör B.M.).
Ack sådana nöt!!

Också jag har hört om Axel As "förlofning".
Är detta sanning? Det finnes sådana olyckliga
eldfängda naturer och han är bland dem. Det är
alls icke omöjligt, så mycket känner jag min kära
Axel. För mig nämnde han blott flygtigt
om att han kände en fr. Hellen, dotter till
Stålsrädet i Pburg och att hon inte var illa.
Måtte hon nu ha pengar åtminstone
om det en gång är så fatalt att han skall
binda sig ånyo. Måtte det likaledes slå bra
ut för honom i detta hasardspal som kallas
giftermål och mot hvilket Monaco och kom-
burg äro barnlek. – Hur är det möjligt att
han skall känna henne efter så hört bekant-
skap? – Vår Herre är de dårars förmyndare,
kanske leder han äfven detta till det bästa

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt sover ännu på rue Bonaparte även om ateljén på Boulevard Montparnasse 81 är i ordning; väggarna har målats, golvet har bonats och en kamin har installerats; målaren glömde först att blanda i ockra till färgen på väggarna och måste därför måla om; Edelfelt har sprungit ända till faubourg St Antoine för att gå i Bric à Brac [krimskrams] butiker och strövat på gatorna bakom bastiljen, Boulevard Montrange, vilket resulterat i följande saker på "occasion" [utförsäljning]: bord, fåtölj, byrå och klädhängare; han har fått lägga ut 200 francs på att ställa i ordning ateljén; han behöver ännu en spegel, sängomhängen och en gardin; illustration: bottenplanen på huset som inrymmer Edelfelts ateljé, därtill Pierre Petit-Gérards, Richard Gay Somersets och Paillards ateljéer.

  Faubourg Saint-Antoine Bastiljen Pierre Petit-Gérard Richard Gay Somerset Henri Paillard (epävarma yhteys)
 • Samma brocateur [loppmarknadsförsäljare] som sålde Edelfelt fåtöljer erbjöd också en väggdekoration som bestod av renässanssköld, två värjor, halsband och halsplåt; erbjudandet var lockande, men Edelfelt följde John Macallan Swans råd att hellre lägga mera pengar på sådant han behövde, än mindre pengar på sådant han kan undvara.

  John Macallan Swan
 • Sedan senast har Edelfelt målat en ny skiss, som blev så pass bra att han kan gå till Jean-Léon Gérôme med den; han skall ännu försöka göra en teckning med kompositionen på höjden för att göra den mera originell; han fasar för alla historiemålningar som liknar varandra och är komponerade på samma sätt; John Macallan Swan säger att skissen inte är illa vad färgen beträffar; den ser ungefär ut som de sista skisserna han gjorde i Helsingfors med några förbättringar; Carl IX:s ställning är han ännu inte säker på, den får åtminstone inte bli för teatralisk.

  Helsinki Jean-Léon Gérôme John Macallan Swan Karl IX
 • Herrskapet Lange, Wille Wallgren och Ernst Nordström har kommit.

  Ernst Nordström Ville Vallgren Algot Lange Ina Lange
 • De två första veckorna ägnar Wille Wallgren åt att gå på museer; därefter råder Edelfelt honom att söka in till någon privatatleljé, och framför allt att lära sig franska; det är svårt att komma in på École des Beaux Arts om man inte kan franska; Wallgren förefaller som ett barn i utveckling, Edelfelt hoppas att han åtminstone lär sig förstå, i synnerhet konst.

  École des Beaux-Arts Ville Vallgren
 • Student Aukusti Uotila befinner sig i staden för att bli målare; hos honom ser man hur nyttig en god studentexamen är; han har lätt att fatta, lär sig franska rätt bra, känner historien och tänker över allt som han ser.

  Aukusti Uotila
 • Otto Wallenius tänker inte tillräckligt; därtill har han umgåtts bara med "fruntimmer" hela sitt liv, vilket gjort honom kvinnlig i "åthävor och ord"; de fennomanska lunsorna [klumpiga kvinnor] har ansett honom vara en skönhet på Suomalainen teatteri i Helsingfors; Wallenius är med andra ord inte karl ännu, och har hittills tyckt att måleriet varit lika trevligt som att spela danser, klä ut sig till fruntimmer, brodera eller sy på symaskin, eller sjunga med fruntimmersröst långa arior i falsett.

  Helsinki Finska teatern Otto Wallenius
 • Algot Lange är ovan att resa, hans fru verkar opraktisk och bortkommen; Edelfelt tillbringade en afton tillsammans med dem.

  Algot Lange Ina Lange
 • Edelfelt gick sedan med Algot Lange på Odeon, där de såg Mauprat; alla spelade bra, förutom hjältinnan Edmée; Edelfelts favorit Gil Naza återgav skurken Jean le Tors på ett utmärkt sätt; Bernard de Mauprat spelades bra.

  Théâtre de l'Odéon Gil Naza Algot Lange Edmée de Mauprat Jean le Tors Bernard de Mauprat
 • Föregående lördag var Edelfelt hos Madame Jacquinot; Pauline Ahlberg gjorde nu och då antydningar om sina litterära strävanden, men hon skryter inte med att vara blåstrumpa.

  Pauline Ahlberg Jacquinot
 • Så snart Edelfelt har visat skissen åt Jean-Léon Gérôme börjar han på med teckningen; han hoppas att Gérôme inte sablar ner den alltför mycket.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt har inte fått någon lösning på frågan om han har någon möjlighet att exponera [ställa ut] på världsutställningen.

 • Gustaf Cederström rådde Edelfelt att ställa ut tavlan i svenska avdelningen [på världsutställningen]; i och med att han inte kan bli klassad som finsk konstnär, kan han lika gärna vara svensk som ryss; Edelfelt anser det bäst att måla på i lugn och ro och lita på att frågan får en lösning.

  Gustaf Cederström
 • Då Edelfelt kommer från sin ateljé tänker han sig ofta in i hur det skulle vara om Alexandra Edelfelt bodde vid någon av de lugna gatorna i närheten, rue d'Assas eller rue Notre Dame des Champs.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skall gå och låta raka sig, allhelgonadagen till ära; han har ännu inte bestämt sig för några kläder; han vill först se hur inkomster och utgifter går ihop.

 • Om "den dumma pagen" ändå skulle bli såld; Edelfelt ger lov till att priset sänks till 300 mark, vid behov.

 • Vädret är soligt och varmt; Edelfelt önskar att det fortsätter på samma sätt, så sparar han in på kolutgifterna.

 • Pierre Petit Gerard kommer om några veckor.

  Pierre Petit-Gérard
 • Gustave Courtois och Pascal Dagnan har flyttat från grannskapet till les Ternes; det är synd, Edelfelt hade tänkt profitera av deras råd och grannskap.

  Ternes Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret
 • Jules Bastien Lepage är ännu inte i Paris.

  Pariisi Jules Bastien-Lepage
 • Det var roligt att kalaset för Georg Wallgren lyckades så fint; kanske bråket [besväret] uppvägs av den allmänna belåtenheten, "räipälä" och Wallgrens tacksamhet; Edelfelt skulle gärna ha ätit och druckit med de andra.

  Georg Vallgren
 • När kommer Gunnar Berndtson?; kunde morbror Gustaf Brandt undvara Fredmans epistlar på ett år?; Edelfelt ber i så fall att de skickar dem med Berndtson; om inte, får Berndtson köpa dem.

  Gunnar Berndtson Gustaf Brandt Johan Fredrik Fredman
 • Får se hur ministerkrisen slutar, man tar för säkert att det inte blir någon revolution; marskalken tycks envisas med att hålla kvar Oscar Bardi de Fourtou och Albert de Broglie (Edelfelts granne, hans palats är inte långt från ateljén på Boulevard Monparnasse)

  Patrice de Mac Mahon Albert de Broglie Oscar Bardi de Fourtou
 • Edelfelt har hört om Axel Antells ”förlofning” och frågar om det är sant; Antell har för honom bara flyktigt nämnt att han kände en fröken Hellen, dotter till statsrådet i Petersburg och att hon inte var illa; Edelfelt hoppas att hon åtminstone har pengar, om det är så fatalt att Antell på nytt skall binda sig; han hoppas att det slår bra ut i detta hasardspel som kallas giftermål och mot vilket Monaco och Hamburg är en barnlek; Vår Herre är dårars förmyndare, kanske leder han även detta till det bästa.

  Pietari Hampuri Monaco Axel Antell Hedvig Antell Carl Adolf Hellén