Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

likalönsprincipen sjukdom (tillstånd) militärer (personer) etnografi eskimåer ateljeet avioliitto kalusteet kielet kihlaus kirjeet kuninkaat kuolema maailmannäyttelyt mallit (ammatti) museot näyttelyt palvelusväki perheet politiikka puistot ranskan kieli seuraelämä sodat sotilaat suvut taiteilijat talous taulut tavaratalot Turkin sota venäläiset vierailut vuokra-asunnot

Älskade Mamma Paris d. 6 nov. 71
Ack hvad det måtte vara sorgligt dirken
mna att mottaga dessa jobsposter från kri
get. Tidningarna ha tills vidare innehållit
blott namnen på de sårade, och sålunda
var Mammas bref fullständigare. – Ja
nog är det en stur att inte ha en
brasa med i det byket, och nog sitter
man hellre i hvilket som helst utaf verk
fyra hörn än utanför Plevna. Det här
var troligen icke den sista dusten som
gardet får vara med om, och man få
vänta sig ännu sorgligare lendskap. Så
många sårade af officerarne. och 1000
stridsodugliga redan! – Mamma, som genom
gardesfruarnas närhet alldeles direkt får
underrättelser, håller mig väl äfven fram
gent au courant med dessa sorgliga krigt
righeter. Gérôme, som ej förut hört om
S. Verestchagins död, blef alldeles utom sig
då jag var der, gick åt kriget och ut-
ropade flere gånger Ole quelle brute que l'hon
me." Den andra V. hade underrättat honom
om sin blessyr. G. tyckte att det var ganska
onödigt att målare gingo för att låta skje
ta ned sig i detta krig, isynnerhet som
men ännu icke kunde säga att Ryss –

land på något sätt var i fara. – Det
ser ut som om det skulle gå litet
bättre för ryssarne nu. – Här är man
alldeles förunderligt opartisk angående
denna strid, och man träffar lika många
rygs – som turkvänner.
på- Gérôme sade att skizzen var bra, och
lofvade komma och se på taflan när den
skulle bli ebaucherad, gjorde några smärre
anmärkningar, samt uttalade sig för långa
förmatet bredare än det är högt). Emellertid
för jag genast till Courtois och Dagnan
som numera ha en magnifik atelier
nära triumfbågen, och den blef det stora
diskussioner om skizzen. C. och D. ställde sig
sjelfva i de ställningen som bechifets för
taflan, framkastar en massa nya pro-
jekter och gåfva mig några rigtigt goda
råd. Så tyckte de än alla bipersoner, sade
Carl svit som de son öppnat hästan borde till
gas undan så mycket som möjligt. Jag har
sedan beställt modell i öfvermorgon, ehuru
jag ännu ej har duken. Jag tänker näml. göra
ninga teckningar förut, så att jag är fullkom
ligt saker på taflans storlek, och slipper
ang efteråt klippa af eller skarfva till-
huru jag skall gå sland med denna

86
er
jan

till
seg
lin-
de
är
sha
got
alken
öper
tet.
en
tafla förefaller mig ibland som ett oläsligt
problem, men jag märker att jag genom Ma
mas uppmuntran och framgången i Fin-
land har fått mycket mera kurage än
– Jag går och dras med en
förr
förfärligt tråkig snufva som i går efter
mitt myckna fläng till Gérôme, Cederström
och Courtois, hade förvärrats, hvarföre jag
i natt dref mig till transpiration medelst
fladerthe, och i dag är dugtigt trött och
stukad. – Conciergens hustru är verkligen
ovanligt hygglig och vänlig, och jag tror att
jag blir rätt nöjd med henne. Ännu har
jag ej kommit mig att gå till Bon Marché
för att skaffa mig en skärm för sången
Hos Runebergs var jag honomdagen med
Nordström och Wallgren. Walter tyckes i år
likasom i fjol gå och grubbla på huruvida
ser
han kommer att trifvas ej. Om jag också med
ger att han aldrig här kan få något som
motsvarer kamrat och coccitetslifvet i kom-
så kan jag dock ej låta bli att påstå, att det
framför allt är arbetslösheten för tillfället, som
gör att han ser lifvet i svart. Arbete har har
ja nog, men han har ännu ej kommit sig
före att börja på med utförandet af någon enda
af de idéer han har på förslag. – Nog finnes
det ju mycket som är tråkigt här i Paris.
dygheten, de långa distanserna, m. m, men är var

engång inne i arbetstakten så går det naj-
Det förefaller mig som om jag aftare tänkt
på Eder den hemma denna höst än förr. Jag
hade det så bra, jag kände mig så tryggt och
lugn hos Mamma jag förtjenade pengar, och
hade inga konstnärsqval och grubblerier.
Men vänta, om jag också någongång kommer
att beklaga mig, så skall jag ändå försöka att
vara modig – ja jag skall göra något ut-
märkt! Wille Wallgren har hittils
gått omkring i museerna, men skall i vecka
söka sig in på Filliens privatatelier hufvu
sakligast för att lära litet franska och en
då ha artistisk sysselsättning. Han får der
som gå på Runebergs atelier och af Bra
cong lära att hugga i marmor. På se
om han skall göra framsteg i franskan.
Han kan ej ett lord. Förstår ej och kan
ej läsa innan till, så att det blir att bor
från stora et. Häromdagen var jag med
Nordström och W. rest ut till Jardin d'acle
matration (jag tror det är derifrån jag har
min snufva) och såg derute på Eshima
familjen som hela Paris springer och
Gepar på. Dessa menniskor hafva blir
fvit hitförda med hus och husdjur, hurge
andssaker, båtar vapen o. s. v. och det är
rätt intressant att se dem. – Som de Ottelin
afkomlingarna äro stora slägt beundrare.
fick jag hela eftermiddagen höra talas om

deras broders och kusiners utomordentliga
naturantag. Loschakens utmärkta praktiska
förstånd, en liten Wallgrens Loologiska geni,
Schildt de Hallbergs personliga förtjenster,
Morstrar och fostrar m.m. – Emellertid när
E. Nordström fått löfte om en plats
här vid allmänna utställningen i vår,
Såsom en sedan af dekorations arbeten
i ryska finska af. – 500 mk i månaden.
Han är utmärkt ordentlig och samvets-
grann och kommer helt säkert att fylla
platsen utmärkt bra. Bra stora strun-
tar äro vara kommissaried om de
ej kunna ställa så till att vara taflor
komma in. Jag är öfvertygad om att
det skulle gå, om man blott visste
om hvem man borde vända sig.
Jag hvad tycker Mamma om Axel-
Antells tilltag!!! Berndtson rådde
mig att skrifva till Axel såsom om
jag hört ingenting utan, enligt upp
drag talat godt för honom hos Paul
ling, och lätt bereda Gubben A på ett
välvilligt svar från det hållet. – Hu-
ru är hon denna fröken Hellen vacker
ung, hygglig?? Nog tycker jag det var
en dumhet i alla fall, och bra giftar
sjuk skall man vara, då man frist haft
sådan tar att komma unden på

ett håll, och då går i fattan genast efteråt
Cederströms stora tafla Carl XIIslik
som föres till Sverige öfver fjellen är bättre
än jag trodde den skulle bli. Han har
lärt sig mycket sedan i fjol, och så har
han haft gubben Meissonier som
hållit efter honom. – Helsa Gustaf Philip
om Mamma träffar honom, och hel
honom om förlåtelse för det jag ännu
ej besvarat hans bref. – Jag har be
stalt hyran för Bson för länge sedan, och
det vore bra fatats som han nu icke
skulle komma. Jag kan alltjämt
tänka på de stackarena som sida och
blöde dernede vid Plevna – och hvarför
hvarför, hvarför? Månne någon eller några
af de sånade officeraren bli lemma lytta
för lifvet? Jag har gått och lagt mig
tidigt i allmänhet, så att jag börjar
få rigtigt aktning för mig sjelf. Bara här
blir litet mera saker i ateliern och så
i midten en god tafla som drar allas upp-
märksamhet, så kommer har att bli rätt
trefligt. Sammen värmer ypperligt. – Men
här är det långt bakom en ära och redliga

vet, och det förargligt
krama och kyss de älskade masystrar
ne, helsa Tante Gadd Wallgren och Waller
från
Mamma
Atte
Det är svårt att få modell till Carl 18 – ett som helst något
skulle påminna om honom

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det måste vara sorgligt där hemma att ta emot dessa jobsposter från kriget; tidningarna har bara innehållit namnen på de sårade, Alexandra Edelfelts brev var således fullständigare; det är tur att "inte ha en trasa med i byket", Edelfelt sitter hellre i vilket som helst av världens fyra hörn än utanför Plevna; troligen är det inte sista dusten som [Finska] gardet får vara med om; Edelfelt hoppas att Mamma, som får direktunderrättelser från gardesfruarna i närheten, håller honom "au courant" [underrättad] om krigsnyheterna.

  Pleven / Plevna Alexandra Edelfelt Job
 • Jean-Léon Gérôme blev utom sig över Sergej Verestchagins död; han beklagade sig över kriget och utropade "Oh quelle brute que l'homme" [åh, vilket odjur människan är]; den andre Verestchagin hade underrättat Gérôme om sin blessyr [skada]; Gérôme tyckte det var ganska onödigt att konstnärer gick och lät skjuta ner sig i kriget, i synnerhet som man inte kunde säga att Ryssland var i fara.

  Venäjä Jean-Léon Gérôme Sergej Vasiljevitj Veresjtjagin Vasilij Veresjtjagin
 • Det verkar som om det för tillfället gick lite bättre för ryssarna; här är man förunderligt opartisk, man träffar på lika många ryss- som turkvänner.

 • Jean-Léon Gérôme sade att skissen var bra och lovade komma och se på tavlan när den skulle bli ébaucherad [skissas upp]; han höll på längdformatet (bredare än det är högt).

  Jean-Léon Gérôme
 • Det blev stora diskussioner om skissen då Edelfelt gick till Gustave Courtois och Pascal Dagnan, som har en magnifik ateljé nära Triumfbågen; Courtois och Dagnan ställde sig i de ställningar som behövdes för tavlan och gav goda råd; de tyckte att alla bipersoner, såväl Carl IX:s svit som de som öppnat kistan, borde trängas undan så mycket som möjligt.

  Triumfbågen Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Karl IX
 • Edelfelt har beställt modell redan till i övermorgon; han tänker först göra många teckningar, så att han är fullkomligt säker på tavlans storlek då han börjar på duken.

 • Ibland förefaller det Edelfelt som ett olösligt problem hur han skall gå i land med denna tavla; Alexandra Edelfelts uppmuntran och framgången i Finland har gett mera kurage än tidigare.

  Suomi Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt dras med snuva, som förvärrades föregående dag av att han flängde mellan Jean-Léon Gérôme, Gustaf Cederström och Gustave Courtois; på natten drev han sig till transpiration [svettning] med fläderte, och är denna dag trött och stukad.

  Gustave Courtois Jean-Léon Gérôme Gustaf Cederström
 • Conciergens hustru är hygglig och vänlig.

 • Edelfelt har ännu inte gått till Bon Marché för att skaffa sig en skärm för sängen.

  Bon Marché
 • Häromdagen var Edelfelt med Ernst Nordström och Wille Wallgren hos Runebergs.

  Lina Runeberg Ernst Nordström Walter Runeberg Ville Vallgren
 • Walter Runeberg tycks gå och grubbla på om han kommer att trivas eller inte i Paris; Edelfelt medger att denne aldrig kan få något som motsvarar kamrat- och societetslivet i Rom; Edelfelt menar ändå att det går bra att vara i Paris bara man kommer in i arbetstakten; Runeberg har ännu inte kommit sig för att börja på med en enda av de idéer han har på förslag.

  Pariisi lukumuistit Walter Runeberg
 • Edelfelt har tänkt oftare än tidigare på hemmet; han kände sig så trygg och lugn hos Alexandra Edelfelt, han förtjänade pengar och hade inga konstnärskval och grubblerier; även om han kommer att beklaga sig under vintern skall han försöka vara modig; han skall göra något utmärkt.

  Alexandra Edelfelt
 • Wille Wallgren har gått på museer; han skall söka sig till Hippolyte André Julliens privatateljé för att lära sig franska och ändå ha artistisk sysselsättning; han får gå i Walter Runebergs ateljé och lära sig hugga i marmor av Guglielmo Bracony.

  Walter Runeberg Ville Vallgren Guglielmo Bracony Hippolyte André Jullien
 • Får se om Wille Wallgren gör framsteg i franska; han kan inte ett ord, förstår inte och kan inte läsa innantill.

  Ville Vallgren
 • Edelfelt var med Wille Wallgren och Ernst Nordström till Jardin d’acclimatation; det var troligen där han fick sin snuva; de såg eskimåfamiljen som hela Paris springer och gapar över; familjen har blivit ditförd med hus och husdjur, husgeråd, båtar och vapen.

  Pariisi Jardin d'Acclimatation Ernst Nordström Ville Vallgren
 • De Ottelinska avkomlingarna är stora beundrare av sin egen släkt; Edelfelt fick höra om Loschaken Nordströms utmärkta praktiska förstånd, en liten Wallgrens zoologiska geni, Hjalmar Schildts och Mauritz Hallbergs personliga förtjänster, om bröder, kusiner, mostrar och fastrar.

  Karl Mauritz Nordström Karl Gustaf Ottelin Axel Leonard Vallgren (epävarma yhteys) Hjalmar Schildt Mauritz Hallberg
 • Ernst Nordström har fått löfte om en plats vid allmänna utställningarna [vid världsutställningen] i vår, som ledare för dekorationsarbetena i rysk-finska avdelningen; de finska kommissarierna är stora struntar om de inte kan ordna så att finska tavlor kommer in.

  Ernst Nordström
 • Vad tycker Alexandra Edelfelt om Axel Antells tilltag?; Gunnar Berndtson rådde Edelfelt att skrifva till Axel som om han ingenting hört, utan meddela att han enligt uppdrag talat gott för honom hos Pauline Ahlberg och berett Gubben Ahlberg [/Antell?] på ett välvilligt svar från det hållet; hurudan är fröken Hedvig Hellen?; Edelfelt tycker att Axel måste vara bra giftassjuk, då han just kommit undan på ett håll, genast går i fällan på nytt.

  Alexandra Edelfelt Pauline Ahlberg Axel Antell Gunnar Berndtson Johan Georg Ahlberg (epävarma yhteys) Hedvig Antell
 • Gustaf Cederströms stora tavla Carl XII:s lik som förs till Sverige över fjällen är bättre än Edelfelt trodde; Cederström har gjort framsteg, och så har Gubben Ernest Meissonier hållit efter honom.

  Ruotsi Ernest Meissonier Karl XII Gustaf Cederström
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt hälsa Gustaf Philip Armfelt, och be om ursäkt för att Edelfelt inte ännu besvarat hans brev.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Philip Armfelt
 • Edelfelt har betalat hyran för Gunnar Berndtson; det vore fatalt om han inte skulle komma.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt tänker på dem som lider och blöder vid Plevna; månne någon av de sårade officerarna bli lemlästade för hela livet?

  Pleven / Plevna
 • Edelfelt har börjat komma sig tidigare i säng; bara han får lite mera saker i ateljén och en bra tavla i mitten som drar till sig allas uppmärksamhet, så kommer det att bli trevligt; kaminen värmer ypperligt; men det är förargligt att det är långt bakom all ära och redlighet.

 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt kyssa småsystrarna och hälsa Tante Adèle Gadd, Georg Wallgren och Walleen.

  Adelaide Gadd Emil Walleen Mikael Walleen Georg Vallgren
 • Det är svårt att få modell för Carl IX, som skulle påminna om honom.

  Karl IX