Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religion (fenomen) flaamin kieli historia jesuiitat Jumala jumalanpalvelus katolisuus kielet kirjeet kirkkokunnat kuvataideoppilaitokset lämpö lämpötila mallit (ammatti) näkö opinnot politiikka protestantismi pyhäinpäivä ranskan kieli ruoka sää sanomalehdet taide talous tilaukset vaatteet

Antwerpen d 29 Oktober. 73.
Älskade Mamma
I dag på morgonen fick jag Mammas och Ellens
bref. – Dessa stunder, då jag får vara tillsam-
mans med Eder utgöra de gladaste under veckan,
och jag kan icke nog tacka Eder för Edra
bref. – Mamma frågar i brefvet om jag
frusit eller tror mig komma att frysa mycket.
Just i dag har jag talat med till Baptiste
om att på något sätt få varmt i mitt rum,
ty då vi hvarje afton ha något litet
hemarbete och jag dessutom är van att läsa
eller skrifva om qvällarne så måste jag
ha ett, ty jag kände i går afton, då jag
länge satt uppe, arbetande på min första
Composition här: Perikles hos den döende Anna
qorus, att det rakt intet går att arbeta i ett
kallt rum. – Mina amerikanska bekanta
(alla mycket präktiga och hyggliga ungdomar,)
ha alla eld i sina rum. Likaså flere ändra
elever vid akademin. – Som Mamma vet
följer värme ej med rummen här. Om jag
derföre vill eld eller så får jag lof att först
köpa en liten jernkamin, för 10 à 15 frcs, emedan
Baptiste ej har någon sådan, och sedan
stenkol. – Mr Devey Bates, (en mycket dugtigt
yankee i akademin har fått kol för sitt vinterbe-

hos för det särdeles billiga priser 12 francs
i ett för allt. – Visserligen har jag starkt funderat
på att söka ett quartier garni, der man alltid
får kamin med rummet, men jag har frågat mig
om på flere håll om priser (af M. Arthur, oläsligt
Devey Bates m.fl. (och funnit att ett sådant, med
déjeuner kostar
omkring 30 à
40 francs i månaden. Kommer
sedan middag – 35 à 40 francs, aftonmat och
kol – och jag tror att detta tillsammans skall göra
mera än de 75 francs jag betalar, plus kamin och
stenkol – Das Leben ist schön aber theuer, är
thyvärr en sannt satts. Ännu till nästan thorsdag
har jag tid att betänka mig, ty då går min
månad ut här. – Mr Vlanseberger, en dum
men beskedlig kontorist som äter här, påstår att
jag får det billigast, om jag stannar här –
Som sagdt jag har betänketid, och skall väl skrifva,
då jag fattat mitt beslut. – I morgon skall jag
gå och höra åt priset på kaminen. – På Akademin
ha vi två kaminer, och derföre mycket varmt
och skönt, men det behöfves också, ty i dessa
dagar ha vi fått begynna måla torser, och
modellen måste ha varmt. – Min första
tors är nu under arbete, och skall bli färdig
i lördag. Hvarannan dag bytes modellen (för
hufvudet) om, en gång i vecka den för torsen.
F.n. ha vi alltid 2 modeller på en gång i akademin
för att kunna välja, emedan elevantalet är stort

som jag kanske i mina bref förut omtalat är
målarklassen delad i två delar, en som om aftnar-
na tecknar antik, encecquement moyen, och en
som tecknar naken modell, ensesquement supérieur, –
Jag är förnärfarande i den förra; Mr Bertaux,
som är en utmärkt lärare, och särdeles hygglig
vänlig och älskvärd, är professor så väl i den ena
som den andra. – Han sade mig, att han
ej har för afsigt att alltför länge hålla mig
qvar i antiken, men ville likväl, i mitt eget
intressen råda mig att stanna der någon tid,
för att få bort ett visit torrt maner i mitt sätt att
teckna. "Ni tecknar, sade han "tillräckligt bra för
att kunna teckna ännu bättre; ni står i jämnhöjd
med de bästa akademisker i afseende är utarbetandet
och precision och uppfattning, men ni saknar
det pittoreska i edra teckningar, de ha icke färg,
relief, tillräckligt". Jag inser fullkomligt att
han har rätt, och stannar med nöje i antiken, under
en sådan lärares ledning är det roligt att rätta hvad
som helst. – Engång mötte Beufaux mig på gatan
och bad mig följa sig till Akademin, der han visade
mig alla de bästa teckningar som blifvit gjorda
i Akademin sedan 1840. – Ibland dessa fanns
sådana små mästerverk, att jag häpnade, isynner-
het då jag hörde, att den allra bästa teckningen
var gjord af en 17 åring. – Denna samma 17 åring
är nu, fem år senare en af Belgiens mest fram-

stående yngre målare – Mr van Lerius, lärare
i målning, är visserligen en utmärkt målare, men
en dålig lärare han ser så lefnadstrött och blaserad
ut, och förefaller så konfys och ointresserad att det
är förargligt. Hans regler äro alltid
desamma och mycket innehålls-
rika: "il faut bien voir, il faut
imiter la natur, il faut cherches
de coleleur etc. eller vous êtes
en bon chemin, Monsieur, continue
seulement! eller Ça va Monsieur
och så vidare. – Man lär sig
också icke så mycket genom hans besök i aka-
demin hvar annan dag som genom några
af den äldre eleverna Mrs Claus och van Rijsel –
till lärare i anatorm ha vi Geefs. – Ett original,
fullt af kraft och lif. Hans föreläsningar äro
mycket lustiga Hvart annat ord är flamländska
och hvartannat franska, t. ex. Mais Meisieur, je
voudrais avoir en per plus de caractère dans vos
dessins, en beetche mer, – dat is seer gut,
pas mal du tout, man ut sig dock in
Acht nehme, – osv. –. Han känner i grunden
sina partes, och är, som Mamma vet en af
Belgiens nu lefvande största skulptörer.
De bästa föreläsningar hålles af prof. Rousseau
i esthetik. I kostymlära och antik konsthistoria
ha vi till lärare prof Reumart, en af hufvud

redaktörerna i Antwerpens förnämsta liberala
tidning le Précurseur. Han är mycket humoristisk
och ganska intressant – De Keyser föreläser kompo-
sition I fredag skola vi lemna in våra utkast,
mitt är Redan färdigt. – bland kamraterna
kan jag just ej säga att jag varit mera med
den ena än med den andra, ty vi mötes ju
alla dagar på Akademin, och der prata man
alla tillsammans. – I dessa dagar har en mycket
hygglig engelsman Mr Adams kommit hit
Han är gammal elev vid Akademin, målar ganska
bra, och har något genom städadt och hygglig och
verkligen tilldragande i sin person. – Amerikanarna
Devey Bates och Arthure har jag ofta promenerat
med under fristunderna. Den förra är högst originalell
men präktig och hederlig på allt sätt. Han
har lånat mig några böcker( historiska) och har
på flere sätt visat sig vänlig – sjelf är han mycket
beläst, och läser fortfarande; sätter sitt Amerika
och dess institutioner, dess stora män o. d framför
allt annat och är djupt bedröfvad öfver den
okunnighet som här i Belgien råder angående
nya verlden. – Han påstår att Europeerna i all-
mänhet äro okunniga, men jag har förkunnat
honom, att Norden gör ett stort undantag
i detta afseende, och deri har jag rätt. –
Vi äro verkligen några små intelligenta nationer
deruppe vid polcirkeln, och har i allmänhet mera

kunskaper, än dessa menniskor här kunna drömma
om. Yankee'erna här se ned på engelsmännen
i allmänhet, som nation med ett visit medlidsamt
öfverseende, ehuru de komma förträffligt öfverens
med de albions söner som finnas vid Akademin
– I sista vintras lärer här ha varit mycket
flere amerikanare än nu, och en bostonare, Mr
Millet var pristagaren vid konkours'en. –
forts d. 30. –
kl. 12 middag
Just nu kom jag hem från
akademin, och det första som mötte min blick
här i mitt rum var tidningarna hemifrån.
Jag har ännu ej kunnat läsa dem, men
har dock sett hvad Mamma skrifvit i marginalen
Mina ögon (som Mamma frågar om) har jag
tänkt på, och har derföre köpt en grön
skärm, sådan som gamla gubbar bruka ha,
för att skydda ögonen för gasljuset. – nästan
hvarannan har en sådan tingest på Akademin,
och säkert är, att man har nytta deraf. –
Hos Van Loon har jag varit då och
då, en gång i veckan ungefär, mellan 5 och
6 på e. m. Han har då bjudit mig på vin och
varit mycket artig. Någon middagsbjudning har
jag ej fått. Han flyttar för närvarande och då
är det ej godt att taga emot främmande.
Af ren nyfikenhet frågar jag Mamma,
om Mamma fått mitt bref från Köln, ty Mam-
ma har ej nämnt ett ord derom i brefven

Detta opus innehöll egentligen berättelsen om mina
Missöden under jernvägsresan, och min förtjusning
öfver kölnerdomen. – Jag stannade näml. en
natt och en förmiddag i Köln, under vägen hit. –
– I sista söndags var jag i skandinaviska
sjömans
Församlingens lilla men vackra kyrka, och öfver
varade gudstjensten der. – Ehuru denna var
norsk, kändes det dock så godt och bekant
att få höra de gamla kära psalm melodierna,
Messan och bönerna – Predikan var mycket bra. –
Jag har sällan förut kommit att tänka på
att det är en lycka, något att tacka Gud
för, att vara född och uppfostrad i den protestan
tiska tron, att redan den religion, man
tillhör, ger en rättighet att tänka och förstå
sjelf och icke måste såsom medlare mellan sig
sjelf och sin Gud ställa ett oräkneligt antal helgon
och ett dispotiskt, herrsklystet, sniket, listigt
och sjelfviskt presterskap. – Jag har begynt
högakta König Wilhelm och Bismark för deras bussiga
sätt att hantera hans helighet och hans bisko-
par. De belgiska liberala tidningarna anse
den preussiska regeringens åtgärder vara af
verldshistorisk betydelse, och detta med rätta.
Pater Beaux, jesuiterordens stormästare, lärer
snart komma att gästa Belgien. Här kommer
han att må som en prins i en bagarbod. Jesui-
terorden här i Atwerpen håller som bäst på

att brygga sig ett charmant
nytt
hus, ungefär så stort
som Senatshuset med banken och hela historien
i Hfors. ― Jag har idag ännu
icke kunnat gå och höra efter kaminer –
I öfvermorgon är det allhilgon och vi ha derföre
lof Lördagen och Söndagen. – Jag skall väl
under dessa dagar skrifva något, för att låta
höra af mig, och för att reparera detta hast-
verk till bref. – Jag har funderat på
att ej lägga mig till någon rock, emedan jag ej
har något behof af en sådan utan i stället till
en kort paletå och, eller en rigtig paletå, då
jag kunde få en sådan, mycket god för 50 frcs. –
De två största klädesmagasinen i A. ligga här alldeles
invid, och jag har sålunda ej mycket besvär att få
mig kläder om så behöfver. – Skrif hvad Mamma tycker.
Jag är verkligen generad, att taga emot Kalle
Holms 200 mks vexel, då jag ej på länge kan
tänka på att få göra nytta för pengarna.
Jag har nu, som Mamma förmodade 500 frcs i vexlar
och 25 i guld. – Som jag kanske skrifvit har
jag hos Havenith & Co vexlat in 100 mrks vexeln, för
att i slutet af denna månad betala hr Baptiste
Och nu farväl älskade Mamma, helsa alla och
kyss syskonen på mina vägnar. Mera här-
näst, nu måste jag gå att äta middag Mammas
Atte.
P. S. Jag regretterar alls ej att ej på njuta af annonserna i
H. D. –
Jag har ej fått betala något för mina vänners bref!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • På morgonen kom brev från Alexandra och Ellen Edelfelt; de gladaste stunderna under veckan är när Edelfelt genom beven får vara tillsammans med dem där hemma; han kan inte nog tacka för breven.

  Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har talat med Monsieur Baptiste om att få värme till sitt rum, eftersom han ofta måste rita, skriva eller läsa om kvällarna; i så fall måste han köpa järnkamin och stenkol, eftersom värme inte ingår i rummets pris; Monsieur Devey Bates, en mycket duktig yankee [amerikan, nordstatare] på konstakademien har fått sitt vinterkol för 12 francs; Edelfelt har frågat av Messieurs Robert Arthur, John Jamesson och Devey Bates vad ett uppvärmt rum kostar, men det verkar bli för dyrt; Monsieur Van Ganseberger, en kontorist som äter middag på hotellet säger att Edelfelt får det billigast där han är.

  Baptiste Robert Arthur Dewey Bates John Jameson Desere Van Ganzeberger
 • Edelfelt håller på med sin första komposition, Perikles hos den döende Anaxagoras.

  Perikles Anaxagoras
 • På konstakademien är det varmt; modellen måste ha varmt, i synnerhet sedan de börjat måla torser [torso, överkropp]; Edelfelts första tors är under arbete och ska bli färdig på lördag; modellen för torson byts en gång i veckan, medan modellen för huvudet byts ut varannan dag; de har två modeller samtidigt så att eleverna, som är många, kan välja.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Målarklassen är delad i två grupper: en som om kvällarna tecknar "antik", enseignement moyen [medelundervisning], och en som tecknar "naken modell", ensignement superieur [högre undervisning]; på lärare Monsieur Polydore Beaufaux inrådan är Edelfelt ännu i den förra för att få bort ett visst torrt maner i sitt sätt att teckna; Monsieur Beaufaux är en utmärkt lärare och undervisar i båda grupperna; Beaufaux visade en gång Edelfelt de bästa teckningarna som gjorts på konstakademien sedan 1840; den bästa var gjord av en 17-åring som nu fem år senare är en av Belgiens mest framstående yngre målare.

  Belgia Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux
 • Monsieur Jozef Van Lerius, lärare i målning, är en utmärkt målare, men dålig lärare.

  Jozef Van Lerius
 • På konstakademien lär man sig mera av de äldre eleverna: Messieurs Emile Claus och Jozef Van Rysel.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Émile Claus Jozef Van Rijssen
 • Läraren i anatomi, Jozef Geefs, är, som Alexandra Edelfelt vet, en av Belgiens bästa skulptörer; hans föreläsningar är mycket lustiga då han talar franska och flamländska om vartannat.

  Belgia Alexandra Edelfelt Jozef Geefs
 • De bästa föreläsningarna hålls av professor Jean Rousseau i estetik.

  Jean Rousseau
 • I kostymlära och antik konsthistoria har de professor Beumart till lärare, en av huvudredaktörerna i en av Antwerpens "förnämsta" liberala tidningar, le Précurseur.

  Antwerpen Beumart
 • Nicaise de Keyser föreläser komposition; eleverna ska lämna in sina utkast i komposition på fredag; Edelfelt är redan färdig med sitt utkast.

  Nicaise de Keyser
 • Bland kamraterna kan Edelfelt inte säga att han umgås mera med den ena än med den andra, då de alla träffas på konstakademien alla dagar.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • En hygglig engelsman, Monsieur Sidney Adams har kommit på besök; han är gammal elev vid konstakademien och målar ganska bra.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Sidney Adams
 • Ofta under fristunderna har Edelfelt promenerat med amerikanarna Robert Arthure och Devey Bates; Bates är mycket inkommen i Amerika och dess institutioner och har lånat Edelfelt böcker i historia; Bates är bedrövad över okunnigheten om nya världen i Belgien och tycker att européer är okunniga; Edelfelt har förkunnat att Norden utgör ett undantag; Yankeena [amerikanarna, nordstatare] ser i allmänhet ned på engelsmännen, även om de kommer överens förträffligt med de Albions [tidigaste kända namnet på Storbritannien] söner som finns vid konstakademien.

  Amerikka Belgia Pohjoismaat Iso-Britannia Kungliga konstakademien i Antwerpen Robert Arthur Dewey Bates
 • Senaste vinter fanns flera amerikaner på konstakademien än för närvarande; Monsieur Francis Davis Millet från Boston vann pris vid konstakademiens concours [tävling].

  Boston Francis Davis Millet
 • Brevet fortsatt den 30 oktober 1873.

 • Då han kom hem från konstakademien väntade tidningarna hemifrån på hans rum; Alexandra Edelfelt hade skrivit i marginalen.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har köpt en grön skärm för att skydda sina ögon mot gasljuset; nästan varannan har en sådan tingest på konstakademien.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt har varit hos Joseph Van Loon en gång i veckan ungefär, där han bjudits på vin men inte på middag.

  Joseph van Loon
 • Edelfelt frågar Alexandra Edelfelt om hon fått hans brev från Köln, eftersom hon inte nämnt ett ord om detta brev; i det berättade han om sina järnvägsmissöden och sin förtjusning över Kölnerdomen.

  Köln Kölnin tuomiokirkko Alexandra Edelfelt
 • Senaste söndag var Edelfelt på gudstjänst i skandinaviska sjömansförsamlingens kyrka; även om gudstjänsten förrättades på norska kändes psalmmelodierna, mässan och bönerna bekanta.

  Norja
 • Edelfelt har sällan förut kommit att se det som en lycka, "något att tacka Gud för", att vara född och uppfostrad i den protestantiska tron, som ger en rättighet att tänka och forska själv, och inte behöva ställa "ett oräkneligt antal helgon och ett despotiskt herrsklystet, sniket, listigt och sjelfviskt presterskap" som medlare mellan sig själv och sin Gud; han har börjat högakta König Wilhelm I och Otto von Bismarck för deras sätt att hanter hans helighet och hans biskopar, vilket går i linje med den uppfattning som framkommer i de belgiska liberala tidningarna; Jesuiterordens stormästare, Pater Beckx, lär snart gästa Belgien; jesuitorden i Antwerpen håller på att bygga ett "charmant" nytt hus, "ungefär så stort som Senatshuset med banken och hela historien" i Helsingfors.

  Helsinki Saksa Belgia Antwerpen Senatshuset Otto von Bismarck Wilhelm I Pierre Jean Beckx
 • Edelfelt har inte hunnit skaffa kamin.

 • Om ett par dagar är det Allhelgona och de har lov; då ska Edelfelt skriva och försöka reparera "detta hastverk till bref".

 • Edelfelt har funderat på att inte skaffa sig någon rock, utan i stället en paletårock eller en riktig paletå som han kunde få för 50 francs; de två största klädmagasinen i Antwerpen ligger alldeles invid; han ber om Alexandra Edelfelts åsikt.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt känner sig generad över att ta emot Kalle Holms växel på 200 mark, då han inte på länge kan tänka på att göra tavlan.

  Carl Holm
 • Edelfelt redogör för sin ekonomi för Alexandra Edelfelt; hos Haveniths har han växlat in 100 mark för att betala herr Baptiste i slutet av månaden.

  Baptiste Albert Havenith (epävarma yhteys)
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt farväl och ber henne kyssa syskonen. P.S. Han regretterar inte [är inte ledsen över] att inte få njuta av annonserna i Helsingfors Dagblad.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt