Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) personlighet sjukdom (tillstånd) marskalkar alkoholi antiikki asevelvollisuus ateljeet fennomania henkilökuvat joulu joululahjat Jumala juomat kielet kihlaus luonteenpiirteet maailmannäyttelyt mallit (ammatti) naiset naislaulajat palvelusväki politiikka presidentit ranskan kieli ruoka ruotsalaiset sää seuraelämä suomalaiset syntymäpäivät terveys tilaukset ulkonäkö uusivuosi vallankumoukset valokuvat vierailut

Paris måndag – 17 dec. 73
Älskade Mamma
Just nu fick jag Mammas bref med alla
reflexionerna ang, värnepligtsfrågan – Ja, ser
Mamma, så smittsam är politiken, att t. o. m
Mamma inlåter sig på detta ämne – är det
då underligt om jag i mina bref blandar
in politiska reflexioner, jag som lefver här
i detta stormiga Paris. – Nu är det lyckligt-
vis lugnt, sedan Marskalken börjat sig för
nationens vilja. Emellertid har "den nya ti –
dens Bayard" bevisat bra liten värdighet
och ridderlighet då han gick in på en sådan
kapitulostion i stället för att afgå) – man
säger att det isynnerhet är madame la ma-
rechale, som icke på några vilkor vill stiga
ned från ärones trappa, isynnerhet nu, då
hon spetsar sig på att få spela drottning
och ta emot alla Europas förnäma och stora
vid verldsutställningen. – Denna tyckes emed
tid bli af – de många som i anl. af den
dåliga affärsställningen tagit tillbaka sin
anmålningar, ha anmält sig ångo, och arbet
tena framskrida med stor fart. – Palatser
vid Trocaders blir särdeles ståtligt och

så stort sedan!
Skulle Mamma ha sett mig för en stund
sedan, då jag höll på att klistra fart alla
fogar i fönstren, stoppa springorna med tid.
ningspapper och spika gråpapper öfver hela
nedre delen af fönstret, så skulle Mamma ej
ha kunnat säga annat än att jag är för-
sigtig och mon om min helsa. – I förr-
går var här den allra otäckaste dimma
jag ännu sett, vid hvarje andetas fick
man strupen alldeles stref och sjuk-
Nu är dimman borta men det är fuktigt
och thermometern står på 1 grad öfver eller
under fryspunkten. – Efter en sjukdom
som den jag haft, och efter alla de formå.
ningar till försigtigt jag fått, blir man
formligen pultron. Jag är rigtigt löjli
rädd och denna fruktan för att ha för
kylt mig kan plåga mig alldeles ofantlig
ofta en hel dag, tills jag följande morgon
vid uppvaknandet finner mig lika kry
som förr. – Jag sitter nu och väntar
på duken till min tafla, som Chabod
skulle korta i dag. I morgon begynna

jag ehauchera Carl 185 figur. – Dutschold
skickade mig i dag en modell till Ebba S. –
Visserligen ett fint ansigte, men utan kraft
Hon såg ut som en gammal kokett,
och då jag bad henne ge rörelser och
för ett ögonblick åtminstone ta den
stolta och arga minen, då var det alldel
les befängdt, och jag hade svårt att icke
skratta. – I går kommo svenskarne
Borg, Hagborg och Pauli hit, innan
conciergens kommit upp och städet, så
att här jag rysligt skråkigt ut. De sågo
på mina skizzer och studier, och slutade
med att fråga om jag ej ville delta i
deraf julaftonfirning. De ogifta sven-
skarna fira denna afton i Larssons
atelier och inbjuda de ogifta finar
na att göra dem sällskap, naturligt
vis emot skyldighet att detta i kostna
derna som i alla fall ej skulle öfver-
stiga 12 frs. – På aftonen kom Wille
Wallgren och bad mig komma till
si – det var hans födelsedag, och
han hade bjudit Runeberg, Wallenius

m.fl. – Stämningen blef ganska lifvad,
Tack vare Wille W. trägna uppmaningen
att dricka – Det är nu engång så med
den mångomtalte fantasin och det mensklig
snillet, att det vacker till lifs genom en
kopp kaffe eller ett glas punsch, och hvad
humöret beträffar, så gör mat och dryck
mycket till saken. Alphonse karr säger
att den sociala frågon kan läsas sålunda:
menskligheten kan indelas i dem som
déjeunerat godt, och den äro de nöjde,
och dem som dejeunerat illa, de missnöjde,
revolutionsmännen. Nu bör man sträfva
till att få en lika god dejeuner och sålunda
lika godt lynne åt alla – och då vore
jå hela frågan löst – men den tiden
kommer, Gud nå's så visst, aldrig. –
Alltnog – Wille Wallgrens varor, som spen-
derades dels för att begå högtiden af hans
nu ingångna 23dje ålders är, dels för
att fira hans systers beslut att dela
sjuft och ledt med Erik stråles tjocka
person, hade en synnerligen lifvande
verkan. Runeberg blef om jag blef
storartad, Nordström vänligheten sjelf

Helenas förlofning, till gången dervid,
som i bref från Mamma Wallgren blifva
skildrad, alls relaterades noga. Så druckit
Vi för W. Runeberg, så för Nordström, så för
Wille Wo. s. v. – Det är ändå rysligt
mycket dumheter som sägas viter
poeula – plattheter rättare sagdt. T.ex.
jag är ledsen öfver att ej bättre komma
i hog allt det som i går sades i konst-
Det var så gammalt som gatan, men
Spiritus ängorna kunna ändå ge en
angenäm parfar åt alla dessa sanningar
från kung Ores tid. – Vi gingo alla
in på att anta orenskarnas inbjudning
och våra fennomaned inystade icke.
M. v. Wright, ornaments skulptören, som
arbetar här på ett konst-möbel fabrik, är
en af de stilla i landena, ser mycket
beskedlig ut. – Wille W. hemlar alltid
en sådan frisk hemlandsluft med sig
hvar gång jag träffar honom. Han
är så ovanligt frisk och naiv, att
han med sina dumma säkra yttranden
och sin okunnighet ändå är treflig.
Han är så direkt kommen från

Borgå, som möjligt, är nöjd med
sig sjelf och hela verlden, och bryr
ej sin hjerna med funderingar hit eller
det. – Jag minns att engång då mada
sen och jag talte om Thaulow, och jag
då menade att han vore en af de
lyckligaste menniskor, så tälkade Mad-
sen – "Ja det ær sju sant, han är rig
har en yndig konc, är stark och rask,
og saa är han icke plågad af stora
Idéer!!! – Wille Wallgrens beskrifningar
öfver sina missöden äro ytterst komiska.
Han tar sig icke bra ut på egen hand.
just derför att han ej kan ett ord franska
– Härom aftonen träffade jag honom på
ett matställe. Han skulle pekat på
det han ville ha, men ville vara
rigtigt säker på sin sak och frågade
mig "hör du, betyder icke epaule
de mouton stekt hona, à ke de så,
Det förstorade porträttet af Mheims
syster har nu kommit. Det är likt
den lilla medaljonger men saknar dets
charme, ser stort och graft ut, och alls
icke så som jag föreställer mig henne.

Jag får i alla fall försöka att måla efter
detta stora porträtt ty det lilla vill Mannskys
ha tillbaka till Finland. Ramen är rigtigt
mauvais goût) och jag förvånar mig verkligen
att Mme beställt en sådan.
Här finnes en finsk sångerska som heter
Hellerg, från Wasa, som ser bra ut.
Jag såg henne hos Runebergs häromdagen
men styf och stel är hon. Runeberg, som
beundrar antiken tycker naturligtvis att
hon med sina stora proportioner är alldeles
utmärkt skön. Jag talte ej tre ord med
henne den kosta stund jag var der. –
Talte jag om att jag samma dag jag var
hos Runeberg besökte Mme Jacquinot.
Jag hade tagit en fotografi af min
tafla med dedikation, och tänk en
sådan otur, det första jag ser, var tre
preis likadana fotografier på bordet –
De hade köpte dem. Mme J. en, Pauline
en och Mme Perrot en. – Jag kunde naturligt
vis icke komma fram med min – som
Mme J. skulle varit tvingen att ta emedan
den var dedicerad till henne. – Hvad
Hvad, hvad skall jag ge henne till
nyåret!! Jag tors ej lita på Bourgain,
och Gueldrys råd, ty de äro sådana pojken

och jag ville icke köpa någon alltför dyr
bonbonnière. Vore jag säker på att hon
satte värde på det skulle jag göra en teckning
men jag tror hon ej är så pass amatör af
konst. – Dessa vackra åskar och åttrappa
med Marrons glaces kosta sina modig
20 frcs om de icke äro alltför ordinära.
Jag har hjelpt Bourgain med en
liten tafla, d.v.s. jag har målat ett hufv
som han ej gick i land med – hans stora
tacksamhet är belöning nog för detta tim-
mes arbete. Ochoa lofvar alltjemnt kom-
ma hit och måla mitt porträtt, ännu är han ej
kommer
Ja när dessa rader komma fram, så
är det julbrådska derhemma. – Gud
vare med Eder alla! – Helsa så hjertlig
alla alla från mig. Ack så förargligt
att jag ej kan skicka något till småflickor
na. – Tajta Mari borde också få
några julklappar för sina trogna tjenster
då jag var hemma men jag ser ingen
möjlighet att skicka dem. –
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har fått Alexandra Edelfelts brev med reflektionerna angående värnpliktsfrågan; politiken är smittsam; det är inte så underligt att även Edelfelt blandar in politiska reflektioner, i och med att han lever i det stormiga Paris.

  Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Läget är lugnt sedan Marskalken böjt sig för nationens vilja, även om ”den nya tidens Bayard” visat mycket lite värdighet då han gick in för kapitulation i stället för att avgå.

  Patrice de Mac Mahon de Bayard
 • Man säger att det är Madame la Maréchale som på inga villkor vill avgå då hon ställt in sig på att spela drottning och ta emot alla Europas förnäma och stora vid världsexpositionen [världsutställningen].

  Eurooppa Élisabeth de Mac Mahon
 • Värlsdexpositionen [världsutställningen] tycks bli av; palatset vid Trocadero blir ståtligt och stort.

  Palais de Trocadéro
 • Om Alexandra Edelfelt hade sett hur Edelfelt för en stund sedan klistrade och tätade fönstren i sin ateljé skulle hon inte kunnat säga annat än att han är mån om sin hälsa; det har varit en otäck dimma som fick strupen att bli alldeles sträv och sjuk vid varje andetag; alla förmaningar till försiktighet har gjort Edelfelt löjligt rädd för att förkyla sig.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt väntar på duken till hans tavla som Chabod skall komma med samma dag; följande dag börjar han ébauchera [skissa upp] Carl IX:s figur; Dütschold skickade en modell till Ebba Stenbock; hon hade ett fint ansikte, men utan kraft.

  Karl IX Chabod Henri Dutzschold Ebba Stenbock
 • Svenskarna Axel Borg, August Hagborg och Georg Pauli kom på besök; de såg på Edelfelts skisser och studier, samt bjöd till julaftonsfirande; de ogifta svenskarna firar i Carl Larssons ateljé och bjuder in de ogifta finnarna.

  Carl Larsson August Hagborg Georg Pauli Axel Borg
 • Wille Wallgren bjöd Edelfelt att komma och fira hans födelsedag; där var Walter Runeberg, Otto Wallenius, m.fl.; stämningen blev livad tack vare Wille W:s uppmaningar att dricka.

  Walter Runeberg Ville Vallgren Otto Wallenius
 • Fantasin och det mänskliga snillet väcks ofta till livs av en kopp kaffe eller ett glas punsch; vad humöret beträffar gör mat och dryck mycket till saken; Alphonse Karr indelar mänskligheten i dem som ätit bra och är nöjda, samt i de som ätit dåligt och är missnöjda, revolutionärerna; frågan skulle lösas om man strävade till att få lika bra mat och lika gott humör för alla; men den tiden kommer "Gud nå's så visst" aldrig.

  Alphonse Karr
 • Wille Wallgrens varor spenderades för att fira hans ingångna 23:dje ålders år [han fyllde 22 år], samt hans syster Helenas beslut att dela ljuvhet och lidande med Erik Stråles "tjocka person"; Walter Runeberg blev öm, Edelfelt blev storartad och Ernst Nordström vänligheten själv; Helenas förlovning, som Mamma Wallgren skildrat i brev, relaterades noga; det sägs mycket dumheter "inter pocula" [mellan glasen, under pokulerande/drickande]; spiritusångorna ger ändå en angenäm parfym åt alla dessa sanningar från kung Orres tid.

  Ernst Nordström Walter Runeberg Ville Vallgren Emilia Vallgren Helena Vallgren Erik Stråhle Orre
 • Alla gick med på att anta svenskarnas inbjudan och fennomanerna knystade inte.

 • Ornamentskulptören Magnus von Wright jobbar på en konstmöbelfabrik; han är en av "de stilla i landena" och ser mycket beskedlig ut.

  Magnus von Wright
 • Wille Wallgren hämtar alltid en frisk hemlandsluft med sig; han är "så direkt kommen från Borgå" som möjligt, nöjd med sig själv och världen, och funderar inte hit och dit.

  Porvoo Ville Vallgren
 • Edelfelt talade en gång med Karl Madsen om Frits Thaulow; Edelfelt menade att Thaulow var en lycklig människa; Madsen svarade att det stämmer, Thaulow "ær rig har en yndig kone, ær stærk och rask, og saa ær han icke plaged af store Idéer!!" [är rik, har en förtjusande fru, är stark och rask, och han plågas inte av stora idéer!!!]

  Ingeborg Gad Frits Thaulow Karl Madsen
 • Wille Wallgrens beskrivningar över sina missöden är komiska; på grund av att han inte kan franska tar han sig inte bra fram på egen hand; då han och Edelfelt var på ett matställe frågade Wille om épaule de mouton [lammskuldra] betydde stekt höna.

  Ville Vallgren
 • Det förstorade porträttet av Carl Mannerheims syster har kommit; det är likt den lilla medaljongen, men saknar dess charm; Edelfelt får måla efter det stora porträttet eftersom Mannerheim vill ha det lilla tillbaka till Finland; ramen är mauvais goût [dålig smak].

  Suomi Carl Mannerheim Sofia Cotta
 • Edelfelt har hos Runebergs träffat en finsk sångerska Hallberg från Wasa; Walter Runeberg som beundrar antiken tycker att hon med sina stora proportioner är "utmärkt skön"; Edelfelt talade inte många ord med henne.

  Vaasa Lina Runeberg Walter Runeberg Hallberg / Hellberg
 • Samma dag som Edelfelt var hos Runebergs besökte han också Madame Jacquinot; han hade tagit med ett fotografi av hans tavla, försedd med dedikation; han kunde inte ge det, i och med att Madame Jacquinot, Pauline Ahlberg och Madame Perrot redan hade köpt varsitt fotografi; vad skall nu Edelfelt ge Madame Jacquinot till nyåret?; han törs inte lita på Gustave Bourgains och Ferdinand Gueldrys råd och han vill inte köpa något alltför dyrt; om han var säker på att hon var tillräcklig amatör av konst skulle han göra en teckning åt henne.

  Lina Runeberg Pauline Ahlberg Walter Runeberg Jacquinot Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry Perrot
 • Edelfelt har hjälpt Gustave Bourgain med att måla ett huvud.

  Gustave Bourgain
 • Rafael de Ochoa lovar fortfarande att måla Edelfelts porträtt, men ännu har han inte kommit.

  Rafael de Ochoa
 • Då dessa rader kommer fram är det julbrådska hemma; han ber Gud bevara dem alla; det är förargligt att han inte kan sända julklappar åt småflickorna; Tajta (Fredrika Snygg) och Mari borde också få julklappar för sina trogna tjänster senast han var hemma.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Mari / Marie