Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) personlighet sotare diplomati mustascher asunnot ateljeet englantilaiset henkilökuvat Jumala kalusteet kamiinat konkurssi kuningattaret kuninkaat kuolema kuvaelmat kuvanveisto kuvitus luonteenpiirteet maailmannäyttelyt mallit (ammatti) naiset naislaulajat näytelmät norjalaiset paavit pohjoismaalaiset politiikka ruoka ruotsalaiset sää seuraelämä sodat syntymäpäivät taiteilijat tanskalaiset taulut Turkin sota ulkonäkö vaatteet venäläiset

Paris d. 7 febr. 78.
Älskade Mamma
Det är mulet och gråduskigt ute och jag har ätit
för mycket till frukost – och jag känner mig derföre
så innerligen lat och odisponerad att jag ej håller
då för rådligt att måla och kanske skämma ut
förut gjort bättre. – Jag har emellertid är
hvad
bitat på f.m. – Det är ju endast sorgliga
underrättelser från Finland nu för tiden. Konkurser
olyckskan sådana som 17, ö skenheims död – huru förskräcka
ligt!) difteritisepidemi! Måtte nu icke små-
flickorna få något ondt. Halssjukdomar hafva
Gud vara lof ej varit gängre i vår familj. – Jag
vit mig aldrig haft något fel i halsen. – Innerlig
fröjdar jag mig åt att Mamma nu har mera
svängrum derhemma. Det är ändå ett bra stort
behag att vara väl installerad. Jag märker
att jag blir äldre och sätter värde på denna
verldens goda – ett godt rum, mat dryck och kläder
hvilket allt jag har temmeligen likgiltig för
för
fyra är sen då jag drog ut i lifvet. – Jag har
från min tafla och
I går och i dag hvilat mig
gjort en liten studie – en modernt fruntimmer
hatt, handskar och muff hvilande efter en promenad.
kanske gör jag häraf senare en tafla men då måste
jag få någon "idén – någon af dessa idéer som publi-
sen fordrar och som i det hela tagit alltid bli dumma
och tröga då de ej komma af sig sjelfva. Courtois
Ochoa, Hellan m. fl. ha varit här i dessa dagar och sett
på mitt stora opus. Den förstnämnde är en bland de
skickligaste arrangörer man kan tänka sig och förstår
ypperligt "la mise en siène", hvarjemte han mycket
studerat natureng och har specielt sinne för detaljer.
Han tyckte att min tafla kunde bli rigtigt bra.
om jag blott ville koncentrera effekten omkring lik-
kistan. Likaså rådde han mig att måla om
svepningen – jag har gjort den efter ett mörkgult
möbeltyg – då det ovilkorligen bör vara siden – följden

af mitt förfäringssätt är att det ser tungt
och paltigt ut. Carl XVI skall ryska upp svepninga
och just i den upprifna biten skall läggas
så mycket ögonblicklighet som möjligt – Jag
har många gånger beslutet att icke sände Mam-
ma några teckningar emedan de aldrig bli rigtigt
kasta och snarare ge ett halft begrepp om hvad jag
vill göra eller sedan gjort. Jag medsänder emellertid
2 hufvuden i dag Carl Rs och Sigaiv 8. – I går
var jag kallad till Thaulow för att ge råd ang.
tableaux hvants som på hans fins födelsedag
d.v.s. i dag der skall arrangeras för att fira
hå föräldrar och syster som kommit hit från
Norge på ett skutt. De ha näml. tänkt sig
min tafla Blanca, såsom en af tableauerna
hvilket ju är mycket smickrande för mig isyn
nerhet då de andra äro kopior från Louvren.
Så skall man göra taflor af Holbein, Rembrande
David o.s.v. – – Arrangementerna voro ut-
märkta. I en atelier och med många artister
tillhjelp är det äfven lättare. Thaulow har en
stor land som öfverspännes med gås, mycket
runnt sidorummen tilltappas med gobeliner och
draperier och sålunda afstänges en tredjedel af atelier
ljuset om så stäldt att det
faller rakt på taflan, hvarjen
te en massa lampor o.d. be-
lysa figurer sig efter de olika
taflorna. Ateliern är mörka
I går var redan hela ramen
ytt
färdig – och ett öfverflöd af kostymer fanns
att tillga – Salmson och Ross hafva en massa
vackra drägter från olika epoker och Thalow
sjelf har ett öfverflöd på fonder – siden, sammets
och gobelinstycken. Rida raska blir ej så illa
Ar
ti
vil

ne

med fru Thalon och hennes lilla flicka. Fru. Th.
har ett af dessa regelbundna litet bleklagda
ansigten (utan accenter, som kan begagnas
till hvad som helst. En lika här klädsel
förändrar hela ansigtet, några svarta sin
sotstreck ge ett helt annat uttryck o.s.v.
Hon har dessutom en viss skådespelartalent
så att hon derigen kan lämpa uttrycket efter
det hon skall föreställa. Deras lilla flicka
är alldeles förtjusande här sitt blonda här
precis som prinsen på taflan och har en
kostym som alldeles liknande – men som hon
är mycket liten ännu tror jag ej hon håller
stilla en minut. I går var det ett rysligt
bråk att få henne än sitta. Det må gå huru
det går – säkert är att det bästa blir far
som ett af Holbeins porträtter på Louvren.
lilla kuckelryggen skänberg som en van Ostade
och Thamoids syster i direktoriekostym
såsom Davids porträtt af Mme Recamier.
Det var en ryslig viller alla i ateliern i
går, alla klädde sig så godt de kunde der
och en fullkomligt liberté egalité och från
ternere existerade. Thaulows syster ser
rigtigt bra ut – utmärkt fina drag – kanske
litet uttryckslösa ögon och då min – men
i tableaun blir hon syperb. – Salmson
arrangerade henne och hon var ej buskablyg
ty jag tror ej hon hade stort annat på sig
än sin kostlifvade och uttringade klädning
och silfverskickade spetsschal. En norsk
sångerska Gudlafsen skall bli Dominichi-
nos Sta Cleilia som också blir bra. – Bäst
blir som sagdt Larsson som Holbeins på

trött. Jag tror jag aldrig har sett något så
lyckadt. – Jag fick på min angläst att
vara ett porträtt från 1700 talet också från
Louvren – men jag tycker jag alls ej passar
dertill. Mina mustascher äro visserligen ej
mycket att komma med, men de bli ändå
alltid stötande. Borg blir en ypperlig Tikis
en svenska Sandberg en van der Helst. Salen
hon en Van Dyck. – Hvad det ofta fordras litet
för att göra sådana tableuner bra hufvudsa-
ken är ramen, belysningen och 1 esprit ar-
Listique. I afton skall det som sagdt gå
af stapeln och mycket föll läser våra inbjud-
na. – Det galnaste är att alla de som skola
figurera i tableauerna få stå bakom förhänga
som packade sillar. Mitt tidendraperi som
blanka hade till kjortel har jag lemnat till
deras disposition. Jag fick i går afton då
nöjet att i vagn följa hem en norsk sän-
gerska Gudlef sin eller något sådant der). Hon
bodde förskräckligt långt borta och vi hade tid
att resonnera – En kokett och affekterad vara
som började konversationen med att gå åt koketter
och affektation af alla krafter.
Ack, jag kan
Dagen derpå (fredag) –
knappt se hvad jag skrifver, så förfärligt
ret är det här i ateliern. Jag vet ej om
det är vädret derute som göra det eller om
kaminröret behöfver sötas – alltnog min
kamin har sökt in så förskräckligt i dag
att jag fått lof att skicka bort modellen.
Det var mycket roligt i går – temmligen

mycket folk – tableauerna mycket lyckade
och sidan säng och imitationer: en svensk må-
läre Sandberg har en alldeles storartad talent i
den vägen. Han gjorde en söndagsmetare vid
einen så ypperligt att jag sällan sett något
bättre – likaså Blondin på linas – Min
tafla. Blanca applåsrerades mycket lyck-
ligtvis kom jag undan kostumering och
fick Sandberg att vara porträttet från penska
tiden i stället. Jag skulle ej ha passat.
Runebergs har jag ej sett till sedan tis-
dagen. Då styrde Berndtson Wallemics
Nordström och jag vill det för att finna den 5te
februari – jo nytt – Walter hade så litet
väntat sig detta att han begifvit sig ut
stan, och vi fingo snopna vänder om.
Det var annars min mening att den
dagen en festlighet skulle anordnas och
Runebergs det inbjudas. Då emellertid detta
förslag togs emot med stor likgiltighet af
finnarne och de svenskar i annadat
deltaga, och dessutom den Thaulowska
roligheten inföll strax efteråt, förfall hela
projektet. –
I dag hade jag bref från Lindfors, som
säger 1° att Blanen blifvit accepterat
med acclamation af jurun i Pburg
2° att alla de stränga stadganden
ang. inlemnandet i Petersburg från gått
samt att taflor och bildhuggerfarheten
sålunda kunde aflemnas här i Pa
ris, hvilket ju är mycket roligt.

Päfven är död och Ryssarne ha vil-
tåget i Konstantinopel – Gud låte
nu intet ryskt-engelskt och följd –
aktligen en ropeiskt krig utbryta.
Hvad det vore för en förfärlig olyckas
tro icke tillräckligt många hederliga
menniskor i hjälslagna nu redan.
Rysslands fordringar äro dugtiga, och
bra beskedliga äro Engelsmännen om
de gå in derpå. – Emellertid vill jag
i det längsta hoppas att denna förfär
liga, allmänna olycka måtte undgås.
England har numera alls inga symp
thier här likaså litet som annorstädes
men politiken och diplomatin som kän-
ser hvarken till sympathier eller antipati
utan endast till sjelfviskheten kan ju
ställe hvilka mägter som helst på
det blonda Albions sida.
Tusen helsningar till småsyskonen.
Jag slutar emedan jag förgås af rök
här inne – Jag skall genast begära ett
råd af en fackman – sotare
Helsa Morbror Gustaf. Tante Gadd och
alla bekanta från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är mulet ute och Edelfelt har ätit för mycket till frukost; han känner sig lat och odisponerad.

 • Det är bara sorgliga underrättelser hemifrån numera: konkurser, Robert Björkenheims död och difteriepidemi; Edelfelt hoppas att småflickorna inte får något ont; Gud vare lov har halssjukdomar inte varit vanliga i deras familj.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Robert Björkenheim
 • Edelfelt fröjdar sig över att Alexandra Edelfelt har mera svängrum hemma; han märker att han blir äldre och sätter värde på denna världens goda, som ett gott rum, mat, dryck och kläder.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har låtit sin tavla vila de senaste dagarna och istället gjort en liten studie: ett modernt fruntimmer i hatt, handskar och muff vilande efter en promenad; kanske använder han det till en tavla, men då behöver han en idé; publiken fordrar idéer, men idéerna blir alltid dumma och tröga då de inte kommer av sig själva.

 • Gustave Courtois, Rafael de Ochoa och Hellen har varit och sett på Edelfelts stora opus; Courtois är en skicklig arrangör och förstår "la mise en scène" [iscensättningen] mycket bra; han tyckte att Edelfelts tavla kunde bli riktigt bra om denne bara koncentrerade effekten kring likkistan; han rådde också Edelfelt att måla om svepningen; Carl IX skall rycka upp svepningen, och i just i den upprivna biten skall läggas så mycket ögonblicklighet som möjligt.

  Gustave Courtois Rafael de Ochoa Karl IX Hellen
 • Frits Thaulow har frågat Edelfelt om råd för de tableaux vivants som skall uppföras på hans frus födelsedag; Thaulows föräldrar och syster har kommit på besök från Norge; de har tänkt sig Edelfelts Blanca som en av tablåerna; Edelfelt är smickrad då de andra tablåerna är kopior av konstverk på Louvren; man skall göra tavlor av Hans Holbein, Rembrandt och Jaques-Louis David.

  Louvren Norja Ingeborg Gad Jaques-Louis David Rembrandt Frits Thaulow Hans Holbein Nicoline Thaulow Harald Thaulow Nicoline Thaulow (epävarma yhteys) Blanka
 • Illustration: Scenen för tablåerna; arrangemangen var utmärkta; Frits Thaulow har en stor förgylld ram som överspänns med gas; sidorummen täpps till med gobelänger och draperier; ljuset faller ändå rakt på tavlan, och en massa lampor belyser figurerna.

  Frits Thaulow
 • Hugo Salmson och Christian Meyer Ross har många vackra dräkter från olika epoker och Frits Thaulow har ett överflöd av fonder.

  Frits Thaulow Hugo Salmson Christian Meyer Ross
 • Rida ranka blir inte så illa med fru Ingeborg Thaulow och hennes lilla flicka; Fru Thaulow har ett av dessa regelbundna, lite bleklagda ansikten, utan accenter, som kan användas till vad som helst; dessutom har hon en viss skådespelartalang; deras lilla flicka är förtjusande och bär sitt blonda hår precis som princen på tavlan och har en liknande kostym.

  Ingeborg Gad Nina Emilie Thaulow
 • Bäst blir Carl Larsson som ett av Hans Holbeins porträtt på Louvren, "lilla puckelryggen" Carl Skånberg som en Adriaen Van Ostade och Frits Thaulows syster som Jaques-Louis Davids porträtt av Madame Recamier.

  Louvren Carl Larsson Jaques-Louis David Frits Thaulow Hans Holbein Adriaen van Ostade Carl Skånberg Nicoline Thaulow (epävarma yhteys) Julie Recamier
 • Föregående kväll var en ryslig villervalla i ateljén då alla klädde sig så gott de kunde; det rådde fullkomlig liberté, égalité och fraternité [frihet, jämlikhet och broderskap]; Fritz Thaulows syster ser riktigt bra ut, kanske lite uttryckslösa ögon och min; Hugo Salmson arrangerade hennes tablå och hon var inte buskablyg.

  Frits Thaulow Hugo Salmson Nicoline Thaulow (epävarma yhteys)
 • En norsk sångerska Gudlofsen blir Dominichinos Santa Cecilia; bäst blir Carl Larsson som Hans Holbeins porträtt.

  Carl Larsson Hans Holbein Domenichino Gullofsen Cecilia
 • Edelfelt fick på sin lott att vara ett 1700-talsporträtt från Louvren, men han tycker inte att han passar till det; hans mustascher blir alltid stötande.

  Louvren
 • Axel Borg blir en ypperlig Tizian; en svensk Hjalmar Sandberg blir en Bartholomeus Van der Helst, Hugo Salmson en Anthonis Van Dyck; det fordras lite att göra sådana tablåer bra, huvudsaken är ramen, belysningen och l'esprit artistique [konstnärlig anda]; idag går det av stapeln; det galnaste är att alla medverkande får stå bakom förhänget som packade sillar; Edelfelt har lämnat sidendraperiet som han använde till Blancas kjortel till deras disposition.

  Tizian Anthonis van Dyck Hugo Salmson Axel Borg Hjalmar Sandberg Bartholomeus van der Helst Blanka
 • Edelfelt fick föregående kväll i uppdrag att i vagn följa hem en norsk sångerska Gudlofsen (eller något sådant); hon är en kokett och affekterad varelse.

  Gullofsen
 • Brevet fortsatt dagen därpå (fredag).

 • Kaminen har rykt in så förskräckligt att Edelfelt fått lov att skicka bort modellen.

 • Det var mycket roligt föregående dag; det var mycket folk, tablåerna var lyckade och sedan var det sång och imitation; en svensk målare Hjalmar Sandberg har talang för imitation, han gjorde Söndagsmetare vid Seinen och Blondin på lina; Edelfelts tavla Blanca applåderades mycket; Edelfelt behövde inte klä ut sig då han fick Sandberg att överta "porträtt från peruktiden".

  Seine Hjalmar Sandberg Blanka
 • Gunnar Berndtson, Otto Wallenius, Ernst Nordström och Edelfelt gick till Runebergs den 5 februari [J.L. Runebergs födelsedag]; Walter Runeberg hade inte väntat sig någon uppvaktning så han var inte hemma; Edelfelt hade tänkt ordna en festlighet dit Runebergs skulle bjudas in, men både finnarna och de svenskar han vidtalat förhöll sig så likgiltigt till idén att projektet förföll; dessutom inföll den Thaulowska roligheten strax efteråt.

  Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Gunnar Berndtson Ernst Nordström Walter Runeberg Frits Thaulow Otto Wallenius
 • Edelfelt har fått brev från Julius Lindfors; Blanca har accepterats med acklamation av juryn i Petersburg; Lindfors meddelade därtill att man har frångått de stränga stadgarna om att tavlor och skulpturer skall lämnas in i Petersburg, de kan nu också lämnas in i Paris.

  Pariisi Pietari Julius Lindfors Blanka
 • Påven är död.

  Pius IX
 • Ryssarna har tågat in i Konstantinopel; Edelfelt hoppas vid Gud att det inte blir ett ryskt-engelskt, och i förlängningen ett allmäneuropeiskt, krig; Ryssland ställer hårda fordringar, engelsmännen är beskedliga om de går med på dem; England har inga sympatier, men politiken och diplomatin känner bara till själviskheten, vilket kan få makter att ställa sig på det blonda Albions [tidigaste kända namnet på Storbritannien] sida.

  Englanti Venäjä Konstantinopoli Iso-Britannia
 • Edelfelt hälsar till småsyskonen; han måste avsluta brevet för han förgås av rök och måste fråga råd av en sotare; han hälsar till Morbror Gustaf Brandt och Tante Adèle Gadd.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt