Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kineser militärer (personer) personlighet dövhet broar diplomaatit espanjalaiset häät italialaiset itävaltalaiset kuninkaat kuvanveisto maailmannäyttelyt naiset opinnot osoitteet palatsit patsaat ruotsalaiset seuraelämä suomalaiset taulut tilaukset

Paris d. 18be 78.
Älskade Mamma!
går hade jag tänkt skrifva långt.
och vidt och bredt – men så kände det
sig att det för unders skull blef ett allde-
les förtjusande vårväder och att jag hade
ett inträdeskort till arkitena på expositer
fultet så att jag beslöt mig för att gå
det. Jag trodde in såsom arkitekten
Leklare, af hvilken jag fått låna höstet
och hade Berndtson i släptag. Det var
mycket intressant att se ehuru det var
tröttsamt i förfärlig grad. att gå oss
träcka i lera och innerbruk och dem
och tränga sig bland tusentals arbetare
Har såg jag kineser, rigtigt lefvande
kineser som byggdt ett hus – de hade sina
egen verktyg med sig och säga rätt lusti-
ut i sina långa piskor och sina ra –
ja
hade hufvuden. Österrikare, svenskar, star
mlan voro ifrigt sysselsätta. Hvar som
helst utom i Paris skulle det synas
omöjligt att dessa enorma arbeten skulle
kunna slutföras inom halfannan må
nad. Palatset på Trocaders är alls ej
inredt ännu – inga golf finnas o.s.v.
Här upp från portiken i Frocadero

palatset har man en allde ses stor-
gar,
artad vy af Paris – det är naturligtvis
tra
meningen att slå utländingarna med häpna.
Icke
En ny jernbro äfvenom Jena bron håller
det
be
på att byggas som bäst. – På aftonen
hade Wille Wallgren bjudit oss på
a
fli
toddy – det är hans mani att för-
ot
samla landsmännen hos sig. – Der var
bre
Valter Runeberg och Bracony utom de var-

liga bebyggarne af denna sidan om Seine
Jag och Berndtson voro trötta som kunde
är
och gingo tidigt bort. –
att
sin tafla börjar nu bli litet bättre
mi
igen sedan den i 2 à 3 veckor sett jamme
lig ut. Eget, att Walter Runeberg af
alla de som varit här minst tycka
om den – att han har rätt i sina än
märkningar anser jag nog. – Likaså ha
Och
så många sagt mig att det är såda
min natur som min force att måla
qvinnor och känslo-saker, lika sådana

våldsamma scener som denna. – Det
Ar
må nu vara huru som helst, så är jag
en
säker på att jag gjort reela framsteg
tr.
under det jag målat denna tafla, och
för
om den också kostat dugtigt peng lifva

den.
stor
sligt
nas
håller
tonen
5 för
var
le vara
Seiner
o
gar, så blir den väl i alla fall ett
trappsteg för att komma allt hågre
upp på konstens trappa. Och så är
det ju omöjligt att veta hvart åt en
begåfning ligger, små man försökt sig
åt alla möjliga palt. – I nästa är
skall jag göra St Henrik o. Lalli – det
borde kunna bli rigtigt originelt och bra,
och som jag tar ögonblicket efter mordet,
så blir det hela en stämningsbild, som
jag borde lyckas i – Unter uns tror jag
att denna Carl XII är dugtigare målad
än Blanca. Ämnet är kanske icke lyckligt
men det är nu gjort som gjordt är. – de
två qvinnorna anses mina bekanta vå-
ra det bästa i taflan. – I morgon skall
jag beställa ramen en alldeles slåt,
bred ram, temmeligen djup.
Mamma mina den der damen som kom
och talte om ett porträtt af en annan der
i Cambra i – Nåväl precis samma men-
niska har varit hos Dietschild och be-
rättat precis samma historia!! – Hvad
är detta? Är hon galen, eller är det
en listig sjef som söker att sålunda
tränga in i ateliererna. – är det en
författarinna som vill studera atelier
lifvet – att sjelfva porträttet är en pre-

text synes ju klart. – Hon tyckes ha valt
de namn ur katalogen för i fjol som syster
henne mest utländska. Hon har lemnat
sitt namn – Mme Baron, Rue Taibont
år Dütschold och denne skall nu förr
ka få reda på hvad hon är för en mer-
niska af konciergen i den uppgifna mun
mer. – Hon såg comme il faut" ut, men
man är aldrig säker här i detta Babylon
för några dagar sedan var jag jemte
ett 10 tal kamrater bjuden på middag
till Bourgains. – Max, Bourgain de.
utgjorde en rigtigt elit-chic af pa-
riser gaminer. – Också som jag att
bredvid uppmanade mig lifligt att
i nästa år följa med honom till Spa-
men det han måste begifva sig för att
helsa på sina ställtingar. Jag skulle få
bo hos honom och vi skulle komma öfver
allt, t.o.m. på hofvet. – Stavart var
i Madrid öfver bröllopet och hade
just genom Ochoas bror som är orden
nan officer hos kungen tills råde till
alla högtidligheterna
I dag har jag fått ett mycket vän-
ligt bref af baron Reutersköld,
gubben Aminoffs systerson, som är

legationssekreterare vid svenska ambassa
den. Han bjuder på middag i torsdag
och hoppas att jag ofta skall göra
dem den stora glädjen" att komma till
dem sans façon. – Mr Koechlin har
bjudit mig på bal den 4 mars
jag har ej en enda gång träffat
K. hemma hvilket är ganska förarglig
Till Clement skall jag gå en af de
garna. – Egentligen har jag ej velat
gå det förr emedan min tafla ej
varit presentabel – ifall möjligtvis
C. skulle gjort mig äran af ett
besök. – Pauline A. har haft
ett ledsamt äfventyr. Hon har i följd
af en stark snufva med ens blifvit
stindöf på ena örat, har undergått
ett lindrig aperation och många smärt
samma sönderingar – samt är lyckligt.
vis bättre nu. – Den skickliga bron-
läkare hon användt har försäkrat hen-
ne att det onda skall gå om – Hon
har varit mycket orolig, då hon
haft sin syster, fru Weiden hjelms
ade för igen, och trött att anlig för

däfhet möjligtvis jag i slägten.
Har jag talt om att Wallgren
lär hugga så bra i marmer att
han om ett år kan förtjena sitt uppe
hålla i hvilken större konst-stad som
helst. En skicklig marmorhyggare
förtjenar ändå till 20 frcs om dagen –
Bracong som är alldeles ovanligt
slängd kan ibland förtjena 50 frcs på
en dag. – Det är nu emellertid mening
att få Wille Win i Ecole des B. A. –
ehuru han sjelf tycker, det är onödigt
då han ändå skall hem till Helenes
er
– ett evenement som han än
Från
Märvaro
ser alldeles oundgänglig. – Otroligt
outvecklad är Wannu – han står så
mycket under stigell, som dock fått alls
ingen uppfostran i hemmet. S. är en
fiffig pojke med detta friska naturliga
förstånd som så många lärde saknar,
med ett innerligt godt hjerta och ovanlig
energi och friskhet i lynnet. – Hans sto-
ra staty Wellamo tycker jag ej om –
os
den är kokett och alltför modern
Nu måste jag skynda mig att äta
frukost – Jag har modell kl. 1/2 1.
ack hvad det kostar pengar.
Tusen helsningar, hjertliga, var
Atte.
från

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Föregående dag var förtjusande vårväder och Edelfelt beslöt sig för att med arkitekt Lucien Leblancs inträdeskort och med Gunnar Berndtson i släptåg ta en titt på arbetena på expositionsfältet; Edelfelt såg livslevande kineser; österrikare, svenskar och italienare var ivrigt sysselsatta.

  Gunnar Berndtson Lucien Leblanc (epävarma yhteys)
 • Var som helst utom i Paris skulle det verka omöjligt att kunna slutföra dessa enorma arbeten inom en och en halv månad; palatset på Trocadero är ännu inte inrett; från portiken i Trocaderopalatset har man en storartad vy över Paris; en ny järnbro ovanom Jenabron håller på att byggas.

  Pariisi Palais de Trocadéro Pont d'Iéna
 • På kvällen bjöd Wille Wallgren på toddy; han har mani på att samla landsmännen hos sig; Valter Runeberg och Guglielmo Bracony var där, förutom de "de vanliga bebyggarne af denna sidan om Seinen"; Edelfelt och Gunnar Berndtson var trötta och avlägsnade sig tidigt.

  Seine Gunnar Berndtson Walter Runeberg Ville Vallgren Guglielmo Bracony
 • Edelfelts tavla börjar bli lite bättre; det är underligt att Walter Runeberg är den som minst tycker om tavlan; många har sagt att det är Edelfelts natur och force [styrka] att måla kvinnor och känslosaker, inte våldsamma scener som denna.

  Walter Runeberg
 • Edelfelt är säker på att han gjort framsteg under arbetet med tavlan; den blir i alla fall ett trappsteg för att komma högre upp på konstens trappa; det är omöjligt att veta var ens begåvning ligger innan man försökt sig på olika riktningar.

 • Nästa år tänker Edelfelt göra St Henrik och Lalli; eftersom han tar ögonblicket efter mordet blir det hela en stämningsbild; unter uns [oss emellan] tror Edelfelt att Carl IX är duktigare målad än Blanca; hans bekanta anser att de två kvinnorna är det bästa i tavlan; följande dag skall han beställa ramen.

  Karl IX Henrik Lalli Blanka
 • Som Alexandra Edelfelt kommer ihåg hade Edelfelt besök av en dam som talade om ett porträtt av en annan dam från Cambrai; samma människa har varit hos Henri Dütschold och berättat samma historia; är det en galning, tjuv eller en författarinnan som vill studera ateljélivet?; det verkar klart att porträttet är en pretext [förevändning]; åt Dütschold har hon lämnat sitt namn och adress, Madame Baron, Rue Taitbout 7; Dütschold skall försöka få reda på mera; hon såg "comme il faut" ut [som man skall], men man är aldrig säker i detta Babylon.

  Babylon Cambrai Alexandra Edelfelt Henri Dutzschold Baron
 • För några dagar sedan var Edelfelt och ett 10-tal kamrater bjudna på middagen till Bourgains; Gustave Bourgain och Max Faivre utgjorde en elitklick av parisergaminer [ynglingar]; Edelfelt satt bredvid Rafael de Ochoa som bad honom följa med till Spanien följande år; Edelfelt skulle få bo hos Ochoa och komma in vid hovet, där Ochoas bror är ordonnansofficer hos kungen; Julius Stewart var i Madrid över bröllopet och hade tillträde till alla högtidligheter.

  Madrid Espanja Rafael de Ochoa Julius Stewart Gustave Bourgain Bourgain Maxime Faivre Bourgain Ochoa
 • Edelfelt har fått ett vänligt brev av baron Lennart Reuterskiöld, systerson till gubben Adolf Aminoff; Reuterskiöld är legationssekreterare på svenska ambassaden och bjuder Edelfelt till middag på torsdag; han hoppas att Edelfelt ofta skall komma till dem sans façon [utan vidare].

  Lennart Reuterskiöld Adolf Aminoff
 • Monsieur Alfred Koechlin har bjudit Edelfelt på bal den 4 mars.

  Alfred Koechlin
 • Edelfelt skall gå till Charles Clément snart; han har inte velat gå tidigare eftersom hans tavla inte varit presentabel ifall Clément skulle förära honom ett besök.

  Charles Clément
 • Pauline Ahlberg har efter en snuva blivit stendöv på ena örat och genomgått en operation; örat har blivit bättre och öronläkaren har försäkrat att det onda skall gå om; Pauline har varit orolig för att dövhet ligger i släkten, med tanke på sin syster, fru Charlotta Weidenhjelms öde.

  Pauline Ahlberg Charlotta Weidenhielm
 • Wille Wallgren hugger så bra i marmor att han om ett år kan förtjäna sitt uppehälle i vilken större konststad som helst; Guglielmo Bracony som är ovanligt skicklig tjänar upp till 50 francs på en dag; det är meningen att Wallgren skall fås in på École des Beaux Arts, vilket han själv tycker är onödigt då han nödvändigt skall hem till Helena Wallgrens bröllop; Wallgren är otroligt outvecklad ännu och står långt under Robert Stigell.

  École des Beaux-Arts Robert Stigell Ville Vallgren Guglielmo Bracony Helena Vallgren
 • Robert Stigell har ett "naturligt förstånd" som många lärda saknar; han har ett gott hjärta och ovanlig energi och friskhet i lynnet; hans staty Wellamo tycker Edelfelt inte om; den är kokett och av alltför modern typ; Edelfelt har modell snart och måste därför sluta.

  Robert Stigell Vellamo