Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ramar sjukdom (tillstånd) personlighet apurahat ateljeet kirjeenvaihtajat luonteenpiirteet maailmannäyttelyt naiset näyttelyt osoitteet sähkeet sanomalehdet sukulaiset ystävät


Paris d. 24 mars 78
Älskade Mamma
Krohn kommer i öfvermorgon!! I går
afton fick jag ett telegram som underrättet
mig att han var på resa hit – kan bad
att jag skulle telegrafera min adress till Ma-
son, då den slarfven naturligtvis glömt att
jag bor Bd Montparnasse 81. Ack hvad jag
är glad. Jag har ännu hjertklappning af
glädje – ty jag fick genom telegrammet
icke allenast vycket om att kommer utan
äfven att alla mina farhogor om att han
Nigligen vore sjuk voro ogrundade. Han har
näml. icke svarat på 3 af mina bref.
Jag bjöd i glädjen Nordström, som var hos
mig på middag och denne förklarade med
sin kollega min att det ju alltid är för-
nöjsamt att så en god vän till sig och ännu
mera nöjsamt att få en slägtinga såsom han
hade erfarit då hans kusin kom till Wien.
Berkedliga Nordström, han har hjelpt mig med
perspektivet i min tafla som nu igen,
à force de tripoter blifvit knaggligt och
origtigt. – Jag arbetar som en häst för att
få taflan så presentabel som möjligt tills
i öfvermorgon och sedan kunna vara
litet med Krohn. Denne tar in hos mig, och
jag upplåter honom min säng och atelier.

ty Petit Geran har upplåtit åt mig den ena
af sina sängar. Det blir ändå bra roligt
att få sluta Krohn i famn efter dessa
två års skilsmassa. – Jag är så lycklig
åt detta hopp att jag nu igen glömmer
att jag skrifvit om spanjorerna i långa be-
nor – ack om dagbladsherrarne ändå nå-
de vittet att icke införa denna olycksaliga
artikel som kommer alldeles kort festen
mitt beslut än fattadt: jag skrifver aldrig
mera om aktnalleter, ty dels beherrskan
jag alls ej denna genre, dels köper men alltid
risk att komma för sent. – Fru Langes
korrespondenser – jo de äro ljusa. Hon
är som menniska och författarinna för
mig så vidrig som möjligt – hon och hennes
Algot, den helde maken, sina konst-
åsigter lärer hon fått från en soirée hos
Runeberg der en liflig diskussion utspän-
sig, ett resonnemang hvaraf hon naturligtvis
ingenting begrep. – Hos Runebergs var jag
I dag för att tvinga Walter att ge en
rekommendation åt Wallenius för erhållar
de af stipendium. Woch hans fru hade
näml. af samvetsskål icke velat ge
detta emedan de ej vore fullt öfvertygad
om Ws
värsta
intyget
mk, vi
kunde
är myc
Måter
af in
jag til
om Ed
hon a
mina
joco
hvad
det som
arbetar
lika m
är för
är tyg
finkar
ster
det för
Han är
An
mer, hv
kunna
Krohn
ännu

en
a
e
n

ha
vertygad
å
o
om Ws talent – Jag förehåll den, att der
värsta de kunde göra ifall de ville skrifva
intyget var att skaffa en fattig gosse 1700
mk, och att han således åtminstone
kunde intyga hvad han vet, att Wallenir
är mycket slitig och har en skriflig lust för
måleriet. Walter undertecknade den
mig uppsätta rekommendationen, och
af
jag likaså – fru R. höll ett litet föredrag
om redlighet och ärlighet i karaktären –
hon är som Cornelius beskrifver Epa-
minondas – som alldrig tillat en lögn – ne
Joco guidem – icke ens på skämt. Men
hvad ondt kunde det väl vara att skrifva
det som var sanningen, att Wallenius
arbetar flitigt och förtjenar stipendium
lika mycket som de flesta andra. – Wallena
är för mig icke synnerligen sympathisk, men
är hjertegod och utmärkt hjelpsam och
finkänslig, samt har verkligen gjort fram-
steg. Calle Wetterkoff bebor nu äfven
det finska hotellet Rue Bonaparti 24.
Han är här som korr. För en Stockholmstidning
– Ack den eviga ramen som ej kom-
mer, hvad det vore roligt om taflan skulle
kunna uppträda i toilett. d.v.s i ram för
Krohn den barske kritikern. Jag har
ännu en massa säker att göra, eller

rättare sagdt andra, men kan ej döma om
effekten innan ramen kommer. Af Krohn
hoppas jag få veta om under några
förhållanden taflan kan bortföras från
Champ de Mars före expositionens slut.
för att deltaga i täflingen i Hfors i
höst bör den vara der den 1sta okto-
ber, och det ville jag gerna. Derpå beror
äfven mycket som den kommer tills
Salongen eller verldsutställningen.
Om morgnarne är jag alldeles förtviflad
öfver mitt opus, mot eftermiddagen är
jag åter ganska nöjd. – Förargligt att
jag ändå måste arbeta under nästan
vecka åtminstone om morgnarn och icke
held och hållet vara med Krohn. Jag ville
så gerna att han säga huru mycket jag
håller åt honom och hvad jag är honom
skyldig. Men min lott i lifvet är att stän
dig emottaga, att rona godhet och hjertligt
hit från höger och venster och ingenting
ge i gengäld. –
Försök nu att vara försigtiga – Nord-
ström skrämde upp mig berättelsen om
att Frosteri flicka hade tyfus. Gud vara
med Eder nu och i alla dag
Tusen kyssar till de älskade småsystrar –
många helsningar från
na –
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har fått telegram från Pietro Krohn som anländer i övermorgon; Krohn hade glömt att Edelfelt bor på Boulevard Montparnasse 81 och bad denne telegrafera adressen till Macon; Edelfelt är upprymd över Krohns ankomst och hans farhågor om att Krohn var sjuk var ogrundade; i glädjen bjöd Edelfelt Ernst Nordström på middag; Nordström förklarade att det alltid är nöjsamt att få en god vän till sig, och ännu mera nöjsamt att få en släkting; Nordström hade erfarit detta då hans kusin kom till Wien.

  Wien Mâcon Pietro Krohn Ernst Nordström
 • Ernst Nordström har hjälpt Edelfelt med perspektivet i hans tavla.

  Ernst Nordström
 • Edelfelt arbetar som en häst med tavlan till i övermorgon för att sedan ha tid att umgås med Pietro Krohn; Krohn bor hos Edelfelt, medan Edelfelt får bo hos Pierre Petit Gerard; Edelfelt ser fram emot att sluta Krohn i sin famn efter att inte ha setts på två år.

  Pietro Krohn Pierre Petit-Gérard
 • Edelfelt önskar att redaktörerna för Helsingfors Dagblad hade låtit bli att publicera hans artikel om spanjorerna som kom alldeles post festum [för sent]; Edelfelt har bestämt sig för att aldrig mera skriva om aktualiteter, dels behärskar han inte denna genre, dels riskerar de alltid att komma för sent.

 • Fru Ina Langes korrespondenser behagar inte Edelfelt; hon är som människa och författarinna så vidrig som möjligt, likaså hennes hulde make Algot; sina åsikter om konst lär hon ha fått under en diskussion hos Runebergs, av vars resonemang hon inte begrep någonting.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Algot Lange Ina Lange
 • Edelfelt var hos Runebergs för att tvinga Walter Runeberg ge en rekommendation åt Otto Wallenius för hans stipendieansökan; Walter och hans fru hade av samvetsskäl inte velat ge detta, eftersom de inte var övertygade om Wallenius talang; Edelfelt sade att det värsta som kunde hända var att de skaffade 1 200 mark åt en fattig pojke, och att Walter åtminstone kunde intyga vad han vet, att Wallenius är mycket flitig och har lust för måleriet; Walter och Edelfelt undertecknade rekommendationen; fru Lina Runeberg höll ett litet föredrag om redlighet och ärlighet i karaktären; hon är som Cornelius Nepos beskriver Epamenondas, som aldrig tillät sig en lögn – ne poco quidem [inte ens den minsta].

  Lina Runeberg Walter Runeberg Otto Wallenius Cornelius Nepos Epameinondas
 • Edelfelt tycker inte Otto Wallenius är särdeles sympatisk; men Wallenius är hjärtegod, finkänslig och utmärkt hjälpsam, samt har gjort framsteg.

  Otto Wallenius
 • Calle Wetterhoff bor på det finska hotellet på Rue Bonaparte 24; han är korrespondent för en stockholmstidning.

  Karl Wetterhoff
 • Ramen har ännu inte kommit; Edelfelt har ännu många saker att ändra på tavlan, men kan inte döma effekten innan ramen kommer; det vore roligt att visa upp tavlan i toilett, i ram, för Pietro Krohn.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt skall fråga Pietro Krohn om tavlan kan avlägsnas från Champ de Mars före expositionens slut; för att delta i tävlingen i Helsingfors i höst borde den vara där 1 oktober; det inverkar också om tavlan kommer till Salongen eller världsutställningen.

  Helsinki Marsfältet Pietro Krohn
 • Om morgnarna är Edelfelt förtvivlad över sitt opus, mot eftermiddagen är han ganska nöjd; det är förargligt att han måste arbeta och inte helt och hållet umgås med Pietro Krohn; Edelfelts lott i livet verkar vara att ta emot och aldrig ge något tillbaka.

  Pietro Krohn
 • Ernst Nordström skrämde upp Edelfelt med underrättelsen att Frosterus flicka hade tyfus; han ber Gud vara med dem alla dagar och sänder tusen kyssar till småsystrarna.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ernst Nordström Frosterus Frosterus