Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) personlighet transportmedel vetenskap (fenomen) opera (konstart) vapen (symboler) ammattitaitokilpailut hallitukset (valtiot) henkilökuvat hotellit Jumala kirjallisuus kritiikki kuolema luonteenpiirteet maailmannäyttelyt naamiaiset naiset näyttelyt päivälliset palkinnot politiikka raitiovaunut ranskalaiset sää sanomalehdet seuraelämä sodat taide tanskalaiset teatteritaide Turkin sota vaatteet vierailut viinit ylioppilastutkinto ystävät

oten annan det o. d. 188
Älskade Mamma
Krohn är här sedan tisdagen – Hvad det är roligt att
ha honom! Då goda vänner länge varit skilda har man
alltid en fruktan att tiden och de förändrade förhållan
dem i hvilka man kommer att mötas skola verka storar
de. Men denna gång var det ej fallet. Det är nu, som
om han alltid varit här. Han är dessutom utaf
dessa ständigt verksamma personer som ta sig lätt ut
öfverallt, sätta sig in i förhållandena och tar reda på
saker med obegriplig hastighet. I tisdags kom han
mför Walter R. med fru och jag voro ned till Gare de Lyon
Hans röst stod för ett ögonblick hela den sorgliga perioden
i Rom, hela hans storartade oförlikneliga uppoffring och
godhet mot mig, min ängslan för Mamma med ett ord hela
den sorgliga våren 1876 så klart och lifligt för mig att jag
nästan bröst i gråt – men i ett nu var det åter verkligen
ten, den glada verkligheten att få Krohn hit och ta emot
honom, som undanträngda alla minnen från förr. Vi
hörde genast till min atelier, som jag låtit figa och städa,
Krohn far sig hastigt, var redan 10 mikuter derefter
midt in i bedömandet af min tafla, klädda sig sedan hastigt
och om en timme derpå voro vi hos Runebergs som bjudit
oss på diner. – Vi blefvo der hela aftonen. Godt vin och
glada, tacksamma sinnen. Vi skickade helsningar till
Mamma och kunde icke nog ofta upprepa: Hvem skulle ha
trött för 2 år sedan att vi allesamman skulle mötas här
glada, friska och lyckliga?. Krohn som är en nervös
och liflig natur var naturligtvis förr uppstigen än jag på
morgonen och då vid klart dagsljus började den stora
kritiken. Ack hvad jag är tacksam för allt hvad han
sagt mig fastän det ibland varit hända nötter att veta
på. Hvad min tafla beträffade, så var hans kritik förun-
dransvärdt öfverensstämmande med Bastien Lepages. Han
förebrådde taflan att den ej var tillräckligt gripen är verklig
heten, att isynnerhet de båda qvinnorna ledo af en viss
theatralisk konvention, att jag icke tecknat detaljorna
ordentligt och att kompositionen visserligen skulle passera

inför le gros de public, men att den i alla fall
saknade det oförutsädde oväntade, le coté amprévu"
som naturen alltid företer. "Ja "sade han" der man
undskylle att jag skälder dig ni, men det ær derför
at jag ved de nok kan gjore meget bedre – Det
Fillide ær sig godt åt det med lidt vilde vore
rigtigt godt. Det är också skulspiller der spille
udmærket, men det är dog skurspiller. Jag syns
der han saa store Avner, att hvis Du ville kunde
blide höget af. Han har rådt mig till flere förand
gar som jag redan börjat göra, och jag tror att dessa
skola bedraga att ge denna tafla karaktär än förut.
något som nog minsann behöfves. – Sedan tisdagen
har jag ej gjort strå i kors, ehuru Krohn alltjemnt
gård på med att jag icke skall låta mig storar af honom
Vi ha ständigt vårt tillsammans – nu är han ute
i Passy hos Börjessons, dit jag ej var bjuden. Att en
sådan theaterdom som K. första aftonen skulle på Th. fras
ais var ju klart. Vi sågo Barberan i Sevilla. Coquelin
var ypperlig som Figaro. Derefter la Joie fait par
af Mme de Girardin, en af de bäst spelade pjeser som ges
på Th. fr. Got, som den gamla trotjenaren är alldeles
öfverlägsen, Reuhemberg, hvart och Brvisat ypperliga. –
Krohn var alldeles förtjust i Got och Coquelin. – dagen
derpå voro vi på maskeradbal och så sist i går på
operetten les Coches de Corneville – Krohn har redan
blifvit bekant med alla mina bekanta bland fransmänna
af hvilka Gueldry behagar honom mest. Häromaftonen
var jag bjuden på middag till Gueldags och hade svårt att
refusera då jag sedan 2 gg gjort det. Senare hade
för render svans med min vän K. för att gå på theatern
Hos G. var en ung flicka hvars porträtt G. gjort – så glad
och uppskoppen som jag sällan sett någon ung flicka
ej familj här. Ge både mig snart komma tillbaka
och ta Krohn med. – I dag har K. flyttat till ett
hotell två steg härifrån. Jag vill naturligtvis vara

i den närmaste närhet" sade han. Detta qvarter
är heller icke olämpligt för honom, ty från nästa
veckas början är han dagligen sysselsatt på Expositi
ren och härifrån går spårvagner det på 5 minuter.
Vi ha varit tillsammans i butiker, hos skräddare,
hatt och handemare, ty K. skall ju represention
här och till den ändan göra sig mycket elegant. Hvad
det blir roligt att vara med honom. Han ämnar
åt alla de landsmän som erna öfverfalla honom
ge upp sin adress på hotellet och sedan ta sin
tillflykt hit, jag har således hoppet att rigtigt
få så om honom ibland. Vi ha beslutat att ar-
beta tillsammans redan i maj. – Vädret som
i början af veckan var vackert och vårlikt, har nu
slagit om till den ohyggligaste snöstorm, så att jag
ej vet huru K. skall komma hem fr. Passa. – Krohn
har något rastlöst i sin karaktär som kommer att göra
mig godt. Dessutom är han verkligen en bland de
mest upplysta och genombildade menniskor man kan
se. Allt, alla länders litteratur och konst, politik
och vetenskap har han reda på. Han känner franska
litteraturen bättre än de flesta fransmän och har nu
studerat språket så ifrigt att han slår sig briljant ut,
Det var ju mycket sorgligt med den unga, för-
hoppningskulle målaren karald prickan som Krohn
skötte derade i Rom. Han dag som Mamma t.o.m.
af de finska tidningarne kunde se. –
Krohns konstråsigter äro mycket mera lilla mina
än Runebergs, endast klarare, strängare tusen gånger
hallbarare än det jag har att komma med. –
Jag får gå på som en egel för att få taflan färdig
ta
till horsdagen – då den skall lemnas in ifall jag
vill på den på Salongen – alla fransmän råda
till Salongen Krohn säger att han ej vet hvad han
skall råda till – hvad skall jag göra. Jag har ingen

aning om om det åt ryska konstafdelninga upplåtna
rummet är tillräckligt stort för att tillförsäkra en
nu inlemnad tafla en helst högstsånar dräglig plats.
Ramen har kommit och taflan ser bra ut i den.
mmen jag har ännu att göra 1° en kandelaber, en
grafiten, en handske och ett vapen 2° e Krohn föreslagen
förändringar Ebba St hake, klädningsfall, den Gamle
trotjennens fötter och ben samt ett svårt stort omkring
Fleringska vapnet på väggen, och allt detta
i morgon öfvermorgon, ehuru jag är moraliskt öfver
tygad om att bli störd af folk och kamrater. Sista
dagen i onsdag komma hit troligen Misserna
Austen med Mamma, Mme Gueldry och Mme Jag
höt med några af hennes demoiseller. – Bastien var
rar i går igen och sade att taflan blifvit bättre.
J'espère que ceci à été une bonne leçon pour toi,
et je suis sur que tu à beaucoup appris en fai
vant ce tableaus je ne l'admets pas à tous les points
de vue, mais je dois dire cependant que cet un ben
tableau, malgré les defauts. C'est dommage que ta ne
sort pas français, tu pouriais faris le concours de
Rome cette Annie" – – Taflan är skräp, men den
nästa skall bli bättre
Ack, Kriget står ju åter för dörren. Denna aftons
tidningar anse Derbys utträde ur engelska kabinellet
som ett ögonskenligt bevis på att det skall bryta löst
mellan Ryssland och England. Hvad skola vi målare
då så oss till. Jag kommer hem och tar värfning
att kunna lefva, om kriget blir mångarigt
men ännu i sista minuten hoppas jag att vår
Herre af böjer en sådan förfärlig olycka som ett en gick
oterrikiskt-ungärkt krig med i Ryssland.
Tusen helsningar till stora och små
Måtte Mischas studentexamen gå bra. – Mammas
Atte.
egen

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Pietro Krohn har anlänt; Edelfelt hade i onödan fruktat att tiden och de förändrade förhållandena skulle störa vänskapen; då han och Walter Runeberg med fru mötte Krohn på Gare de Lyon påmindes Edelfelt för ett ögonblick om Alexandra Edelfelts ängslan och den sorgliga våren 1876 i Rom; glädjen att återse Krohn trängde emellertid hastigt undan alla sorgliga minnen från förr; de åkte till Edelfelts ateljé där Krohn snabbt gjorde sig hemmastadd och började bedöma Edelfelts tavla.

  lukumuistit Gare de Lyon Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • På kvällen var Edelfelt och Pietro Krohn bjuden på diner [middag] hos Runebergs; det var gott vin och tacksamma sinnen; de sände hälsningar till Alexandra Edelfelt och upprepade att de för två år sedan inte trott att de alla skulle mötas här, glada, friska och lyckliga.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Pietro Krohn som är av nervös och livlig natur var tidigt uppe på morgonen och redo att börja kritiken av Edelfelts tavla; Krohns kritik var förvånansvärt lik Jules Bastien-Lepages; Krohn tyckte tavlan inte var tillräckligt tagen ur verkligheten; i synnerhet de båda kvinnorna led av en viss teatralisk konvention; kompositionen skulle passera inför "le gros du public" [den stora publiken], men den saknade det oförutsett oväntade; han sade att han kritiserade Edelfelt för att han visste att denne kunde bättre; nu var det skådespelare som spelade utmärkt, men inte desto mindre var det skådespelare; Edelfelt har börjat göra flera förändringar som Krohn rått honom till och tavlan får troligtvis mera karaktär än förut.

  Pietro Krohn Jules Bastien-Lepage
 • Sedan tisdagen har Edelfelt inte gjort annat än umgåtts med Pietro Krohn; för tillfället är Krohn ute i Passy hos Börjessons, dit Edelfelt inte var bjuden.

  Passy Pietro Krohn John Börjeson Louise Börjeson
 • En "theatervurm" som Pietro Krohn skulle naturligtvis första kvällen på theatre français: de såg Barberaren i Sevilla, Coquelin var ypperlig som Figaro; därefter gavs La joie fait peur av Madame Delphine de Girardin, Edmond Got som den gamla trotjänaren är överlägsen och Suzanne Reichemberg, Marie Favart och Broisat var ypperliga; följande dag var de på maskeradbal och föregående dag på operetten les Cloches de Corneville.

  Sevilla Théâtre-Français Corneville Pietro Krohn Benoît Constant Coquelin Edmond Got Suzanne Reichenberg Broizat Marie Favart Delphine de Girardin Figaro
 • Ferdinand Gueldry behagar Pietro Krohn mest av Edelfelts bekanta bland fransmännen.

  Pietro Krohn Ferdinand Gueldry
 • Edelfelt var bjuden på middag hos Gueldrys; senare hade han rendez-vous [träff] med Pietro Krohn för att gå på teater; hos Gueldrys var en ung flicka så glad och uppsluppen som Edelfelt sällan sett en flicka av familj; Ferdinand Gueldry har gjort hennes porträtt.

  Pietro Krohn Ferdinand Gueldry Gueldry Gueldry
 • Pietro Krohn har flyttat till ett närbeläget hotell; han har kort väg med spårvagn därifrån till Expositionen [världsutställningen], där han är dagligen sysselsatt från början av följande vecka.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt har varit med Pietro Krohn och skaffat representationskläder åt denne.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt gläder sig åt utsikten att umgås med Pietro Krohn; de skall arbeta tillsammans redan i maj; i början av vecken var vädret vårlikt, men har nu slagit om till snöstorm, så Edelfelt vet inte hur Krohn skall ta sig hem från Passy.

  Passy Pietro Krohn
 • Pietro Krohn har något rastlöst i sin karaktär; han är upplyst och genombildad och har reda på alla länders litteratur, konst, politik och vetenskap; han känner bra till den franska litteraturen och har ivrigt studerat franska.

  Pietro Krohn
 • Konstnären Harald Jerichau som Pietro Krohn skötte i Rom dog, vilket Alexandra Edelfelt kunnat läsa om i de finska tidningarna.

  Pietro Krohn Harald Jerichau
 • Pietro Krohns konståsikter är mera lika Edelfelts än Walter Runebergs, bara klarare, strängare och tusen gånger hållbarare än det Edelfelt har att komma med.

  Pietro Krohn Walter Runeberg
 • Edelfelt får arbeta intensivt för att få tavlan färdig till torsdag, då den skall lämnas in om han vill ha den på Salongen; alla fransmän råder honom att ställa ut på Salongen; Pietro Krohn vet inte vad han skall råda Edelfelt till; Edelfelt vet inte om tavlan skulle få en dräglig plats i ryska konstavdelningen på världsutställningen.

  Pietro Krohn
 • Ramen har kommit och tavlan ser bra ut i den; Edelfelt har ännu att göra en kandelaber, en gravsten, en handske och ett vapen; Pietro Krohn föreslog förändringar i Ebba Stenbocks haka, klänningsfåll, den gamle trotjänarens fötter och ben, samt ett svart flor kring Flemingska vapnet på väggen.

  Pietro Krohn Ebba Stenbock
 • Sista dagen, på onsdag, kommer troligen Misserna Austin med mor, Madame Gueldry och Madame Jaqcuinot med några demoiseller [fröknar] på besök.

  Jacquinot Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Gueldry
 • Föregående dag var Jules Bastien på besök; han sade att tavlan blivit bättre; även om Bastien inte höll med om alla aspekter är det en bra tavla; han tyckte det var synd att Edelfelt inte är fransman så att han kunde delta i årets tävling för Prix de Rome; Edelfelt anser att tavlan är skräp, men nästa skall bli bättre.

  lukumuistit Jules Bastien-Lepage
 • Krig mellan Ryssland och England står för dörren efter Derbys utträde ur engelska kabinettet [regeringen]; vad skall konstärer ta sig till?; om kriget blir mångårigt kommer Edelfelt hem och tar värvning, men han hoppas att Vår Herre avböjer en så förfärlig olycka som ett englekst-österrikiskt-ungerkst krig med Ryssland.

  Englanti Venäjä Itävalta Unkari Edward Stanley
 • Edelfelt sänder hälsningar och hoppas att Mischa Walleens studentexamen gå bra.

  Mikael Walleen