Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel belgier (nutidsfolk) Jumala junat maailmannäyttelyt näyttelyt päivälliset pohjoismaalaiset sää seuraelämä suomalaiset syntymäpäivät taide taulut tilaukset venäläiset

Paris d 11 maj 93
Älskade Mamma
Jag är bestämdt icke född till matke-
matiker, alla mina beräkningar
slå filt – hvarje gång det gäller att
få ett bref hem på en viss dag
eller tid, så räknar jag så galet, att
jag kommer en eller två dagar för
Sent. – Nu är detta återigen fallet
med gratulationerna till Annie
födelsedag. – Låt mig i alla fall,
om också sent, så rigtigt innerligt
lyckönska syster Anni, som småning
blir stora menniskan. framför
mina gratulationer, älskade Mam-
ma.
Gustaf Philip sitter här; vi äro
näml. bjudna att passera eftermiddag
gen och dinera hos Ms d'anceau
i Mendon, men som vädret
sedan i går blifvit ruskigt,
fundera vi på att försaka landt
lifvets fröjder och fara det ut

att jag
just samnt till middagen kl 4 6
och o
då tåg går från bangården här
djers
midt emot. Jag har idag
d
efter slutad seance (jag arbetar
bär
fortfarande på fru Callas porträtt, hals
finna
efter modell varit ute på exposition
någon
för att träffa Krohn, som naturligt
Bel
vis igen hade tusen jern i elden.
ob
Bäst man står och talar med
lynn
honom flyger han af och skall bort
bra
"og snakke med en Mand". –
Any
var likaledes inne i ryska konstaf-
måla
delningen, der de flesta taflorna
de är
nur äro upphängda. – Jag återsåg
den s
Blanca, som har en utmärkt
gör os
plats – men jag trodde verkligen
kom h
att taflan var bättre. Sedan
oss E
jag hit såg den har min fanta-
kom
så hunnit hjelpa upp en massa
fel och svagheter. Jag tror ändå tror

att jag gått framåt sedan dess.

och alla säga att jag nu målar
djerfvare med mera corps"
Sargen. – Men i det heta läger
ter
blir ryska exp. dålig – vara
eg kan
finnar äro långt ifrån att hästa
positio
någon glans öfver den. – Men
naturli
Selgier, som nu fått sin utslag
lden
ordning, har vackra saker att
med
lynda på – Verlat, storartade
e bort
bra – Stedens, Clays, Wauters
Cluysenaar – hvilka utmärkta
dhet
målare. Det är rigtigt nedslåen
orna
de att se huru traditionen,
återsar
den sekelgamla konst traditionen
märkt
gör ofantligt mycket. Vi i Norden
ckligen
som hafva ingenting att stöda
edan
oss på kunna vi någonsin
es kult -
komma någon hvart? Jag
in massa
– ändå tror det ej. –

Hvad jag är orolig för min tafla
placeng på Salongen. – Jag skulle
vilja börja något rigtigt bra nu igen
Den belgiska exp. var en sporre
för mig – Jag är en rysligt uslin
som icke arbetar så och så flitet
som jag skulle kunna. Uppmuntra
mig, älskade Mamma, och håll
ständigt för mig att jag skall vara
flitig, vara manlig och allvarlig
i tanke och arbete – Krafter har
jag nog – helsa Gud ske lof också men
jag är en strunt, viljan, viljan
är klen, karaktären icke så jag
som den borde vara; – jag har kanske
fått ett pund att förvara, och hvad
har jag gjort deraf! Gud gifve
mig sin nöd att bli något utaf
G. Ph. ber om sin helsning
Kyss Anni och Bertha –
Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt verkar inte vara född till matematiker; han missberäknar alltid då han behöver få fram ett brev till en viss dag; denna gång gäller det gratulationerna till Anni Edelfelt på födelsedagen; han ber Alexandra Edelfelt framföra hans gratulationer.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt är tillsammans med Gustaf Philip Armfelt bjuden att tillbringa eftermiddagen och dinera [äta middag] hos Monsieur Sanceau i Meudon; vädret är ruskigt så troligen åker de med tåg ut först till middagen.

  Meudon Gustaf Philip Armfelt Sanceau
 • Edelfelt har arbetat med fru Sofia Cottas porträtt och har varit på expositionen för att träffa Pietro Krohn som har tusen järn i elden och ofta skall bort "og snakke med en Mand" [och tala med en man].

  Pietro Krohn Sofia Cotta
 • De flesta tavlorna är nu upphängda på ryska konstavdelningen; Blanca har en utmärkt plats, men Edelfelt trodde att tavlan var bättre; han har gått framåt sedan dess, alla säger att han målar djärvare med mera "corps" [kropp] i färgen.

  Blanka
 • I det hela taget är ryska konstavdelningen dålig, och finnarna är långt ifrån att kasta någon glans över den.

 • Belgien har fått sin utställning i ordning och har vackra saker att bjuda på av Charles Verlat, Alfred Stevens, Paul Jean Clays, Emile Wauters och Alfred Cluysenaar; det är nedslående att se hur ofantligt mycket den sekelgamla konsttraditionen gör; kommer de någonsin att komma någon vart i norden, där de inte har något att stöda sig på?

  Belgia Pohjoismaat Charles Verlat Emile Wauters Alfred Stevens Paul Jean Clays Alfred Cluysenaar
 • Edelfelt är orolig för sin tavlas placering på Salongen.

 • Den belgiska expositionen sporrade Edelfelt att vilja börja på något riktigt bra igen, men han är en ryslig usling som inte arbetar och är så flitig som han skulle kunna; han ber Alexandra Edelfelt uppmuntra honom; han har krafter, och Gud ske lov hälsa, men det är viljan som är klen.

  Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Philip Armfelt hälsar; Edelfelt sänder Anni och Bertha Edelfelt kyssar.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Gustaf Philip Armfelt