Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religion (fenomen) sjukdom (tillstånd) arkkitehdit asunnot ateriat englannin kieli junat juutalaiset kalusteet kielet kirjailijat kunnallishallinto lapset (perheenjäsenet) matkat merimiehet myymälät naiset näyttelyt pääsiäinen puheet rakennukset ruotsin kieli sähkeet sähkö sanomalehdet seuraelämä sukulaiset taidekokoelmat talous teatteritaide tilaukset upseerit vaatteet vapaamuurarit voimistelijat

lördag d. 28 års, på gerna
vägen mellan Götelorg och
Jönköping
Älskade Mamma,
Nu har jag kunnat trots Fürstenbergs far-
bror Eriks och sin skola öfvertalningsförsck
och slutat mig lös från miidagarne – den
goda staden Göteborg. Detta, att lefva
bara för att äta god mot grätis hos
beskedlig menniskor, svarat på tal
och preconteras för en hel hos personer
som aldrig mera komma i ens väg, blir
ändå omöjligt att hålla ut i lång den .
Minatafvel– och utställnings bestyr i
oikkalna lemnade jag vid afresan –
Eögrens händer. Hon och stanna
ypperlig reklam -görerska för mig)
voro alldeles upprörra öfver att sina
taflor ej blefve exponerade, att Louis-
stjon var så sitt fyrrdig och att konst-
menniskorna i Stockholm voro så dumma
fru E. ville genast skrifva en med-
artikel i Stockholm dagblat, hvarifrån
jag dock Lyckligtvis fick henne hindrar
grunden var det ju mera beröende
sig åter än på något annat allt detta
uppslöt – litet trygghet och tröghet

också förstår. Emellertid gaf ju
fru E. larte blanche att stora och
ställa som hon ville – och jag tror nog
att hon, sådrifven af känna stället
så till att taflorna komma till
sin falla rätt. När her ?, engång
gör Stockholm den äran att skicka
något het, så vore det ju skan
att ej få det "utstälde" sade hon –
Kronbergs fel alltsammans – men
han har kanske rätta suttit med
dem oförskämd och öfvermördig
Stockholm är tycker jag, i konst
mera arriereradt än Helsingfors –
dessutom förstå dervarande koonstnärer
ej att ta på värdighet i åkt.
Innan jag reste bjöd jag Palmes på
middag. Så ledsamt att gumman
hermanine, (som var mera kärvant
än vänligt missförstått ett telegram
från Erik E, der denna bjöd henne
att komma till Göteborg med mig.
Jag visste ej af telegrammet, som
kom till Gumman först kl. ½ 6
usla jernvägsnägnar dessa 2 öron
Klassens svenska – inga sofkupèn

Jag tänkte på en quillotinerade sedan
den – bara att mina voro mera lång!
välja – ty jag bröd parken af mig under
tolttimmar hade. Dessutom gingo
värmenoren genom madraren, då
jag svettades mera än de tre mannen
i den brinnande ögonen. På stationen
i Göteborg voro Fürstenberg, farbror
rast med söner samt Lindholm mig
till möte Fürstenberg proponerade
genast att jag skulle bo hos honom
litet jag också gerna ansåg.
äro ju två ensamma personer
med
ett stort trefligt
Sedan bestämdt
300000 kronori
bekant
frågar blifvit af
ville
farbror Ers att
alltför
jag
i dagen hvilket
att jag dock hos P. f. tog köpet
och är eller i betraktadt
Till min glädje sig jag att Berlin Taflan
tog sig briljant ut – aldrig
är varit på bra. Ljuniet sig

gallenet är utmärkt dekoratione
särdeles vacker, taflorna äro gör
och likartade d. v. s. höra alla
allvarliga
till den modernaste
rigtningen. deraf ett mycket.
behägtigt och homogen intryck
som är ovanligt i privatgallerier
Hela våningen är inredt med
mycken följd komfort och smak,
och ej pratade eller skryssam
Det var en behaglig kontrast till
gubben Bolinders bostad i Stock-
der icke en tumsbredd posera
ser talet var ödekorerad, – och der
Det och grannlåten rigtigt stark
I allmänhet ha de
orena
Sverige kommit till så stor
och lefva att så hyrt
mest rigtig
alltid deras tänka nu
sent målerieker njutning
pengar o. d. – Jag
middag
äro mindre
tycker vi i ful.
beroende af allt detta, Gud se
bestämdt
att
Dessutom är

icke så störa formalister. Denna
från hofvet och storhetstiden –
ord och brzhande
lifva konservar
legat vi
Hon
visit
rik. Han Palme
för radchal, isynnerhet i sättet
af henne
att styrde, men något
Oppresitiva förstår såg under så
väl.
Furskubleg var mycket nöjd
med att jag tyckte om hålla
aisongemlenter – Så, litet skrifva
är dock
S.
att
samt det ser
något skryt med i spelet.
comme. sagdt
först dagen var
är bror
hela
(Fortsatt i Kjobenhavn "hos Krohn, der
jag nu bor och derifrån han icke på några
veckor vill släppa mig före påsk. Som man-
ma ser började det skola allt värre på jernvägen
så jag ansåg mig göra bäst i att skjuta upp
korrespondeusen tills jag kom på fast botten igen.
Jag, vi voro vid Farboors, första dagen i jöteborg
Jag var ensam till middag, der min skall
dräcks i Champagne, som mig var jag efter en
jernvägs natt och tänkte bra mig tillbaka omkr.
kl. 6 – då började främmande komma – De

hade näml. bjudit främmande på mig och
jag kunde naturligtvis ej ge mig af – dålig och
sömnig var jag, men jag gjorde öfvernaturliga all-
strängningar för att se kry ut. – Farbrors ställa
lär nu vara mycket godt och beau gå ut-
märkte. barnen äro alla snälla och väl uppfostra
de. Axeline, nu 20 år, har vackert rödblondt
här, mycket vackert, liknar något Mimmi an-
till men ser bättre ut, och till växten påmin-
ser hon om Anni, till gången likaså – der
ser man hvad blodet kan göra. Jag blef helt
en
frapperad af denna likhet. Den aldrig, Gustaf
är sjuk, fastän man kan hoppas att han blir
bra igen – början till Fuberkler. Han var mycket
nedslagen, stackars pojken öfver att nu ha förlorat
en år. Han till bli arkitekt och är i ett
polytetniskt institut men har redan november
ej fått gå ut. Så är der Robert som skulle
bli sjökadett Albert som har lockigt här och
skall ha det bästa hufvudet Erik som är en
gymnast af första ordningen (någonting allde-
les förvånande, Anna och Greta – den
rillrämnda rigtigt en söt graciös liten en-
alla se de våga och smärta ut, alla ha
de tendens till fräknar (Eriks ansigtet är
bara fraknar. Axeline har varit
– I
Karlskrona ofta. Alla hennes kavaljerer
äro sjöofficerare. Robert är förtviflad
att det ej fanns plats för honom, i Sjökrags-
skolan men han vill ändå bli militär.
student först, naturligtvis. De ha det

mycket trefligt, så der genomtnyggt som
det brukar vara i Sverige. I Axelines lilla
kajuta är det fartygsbilder på väggarne –
nog ser man att man är i sjömans hem.
I grunden voro de ej rigtigt nöjda med
att jag var hos Fnistenbergs och judarne.
farbror är ifrig frimurare och dit få
icke judarne komma, deraf en viss animori-
det). senare på afton var der stort säll-
skap, alla herrar i frack. Slägtingar, Gyllen
kamrar, hvarafen ganska rolig tant
ett herrskap moller, en tulldirektör Liehar
rath, hvars bror var min far goda
vän och dag som stusent i Helsingfors
vid 19 års ålder (1839)., m. fl. farbror
Erik höll ett tal till mig, som jag be-
svarade ett till Mamma och syskonen
först kl. 1 kom jag hem till Füistenberg.
Den dagen besök på museum visit en
och så kl. 5 en storståtelig jure middag
hos Fuistenberg. Kristna: Lindholm, Erik-
son (målare) och jag. Det var en fin middag
Fürstenberg och Carl Warburg höllo tal
till mig jag svarade och så höll fr.
ett rigtigt vackert för Mamma, som
han kunde efter porträttet. Efter middag
gen gick man upp i gallerier, som
stralade af elektriskt ljus. Hela
trappan som seder det upp är rik
skulpterad, gjorde för hand. Warburg

är en bra intelligent och hygglig kar.
varm och liflig – jag tycker om honom.
fredag morgon var jag hos miljonären
gubben Wilson (rikare än Dickson) – En
gammal original, engelsman, hvars
porträtt jag skulle måla och troligtvis
kommer att måla nästan år. Magni-
fint – engelska möbler. Gubben sade
att han gick och skämdes för sina egne
gamla kläder i de här granna möbler
na. Hans konstverk voro af mycket
omvexlande värde, några rigtigt goda
andra svag. – I Göteborg skulle Anni
då få höra talas om england och höra
engelska – alla menniskor kunna
tala engelska. Hos Edelfelts var en
liten Grischiotti från Glasgon, som skall
lära sig svenska – och Edelfeltarne engelska
i stället. – Alla deras citater äro engelska
här, en massa uttryck likaså.
sista dagen var jag också på stor middag
hos en bankdirektör, Mannheimer, också
jade. Jag rätt bredvid hans dotter en ung
fru Filipson, rigtigt ovanligt vacker
och förtjusande i samma stil som Scherzan
do. Följande morgon kl. 7 till Könköping
dit jag kom kl. 2. Mobeck och baroner
voro emot mig. Det var ett berättade
om allt som hårdt mig och oss. Tante
Adelarde var verkligen glad att se mig – de
andra likaså, och så dräcks det för Man-
ma, och så önskade de att satt få

se Mamma, och så skulle jag berätta igen.
på skymningen gingo vi på visit till Kiki
der (som ännu är Mobecks ständiga drift –
kulku) gubben Gegerfelt, som hade spela –
parti. – Jag lof några timmar hos
Mobeck ty kl. 3 var jag upp igen
tåget går kl. 4. Leuhusen har nu alla
möjliga kommisala värf i stadsfull-
mägtiga, skolråd o. d. Fredrik och Edvard
frågade mycket efter Anni. Tante I.
var idel om jag talte om Gatschina
Paris, Helsingfors, allt möjligt. Mobeck
tyckes allt ännu då och då ha sina
religionskrig med dem. Fru Tottie har
nu hittat på att borta sjuka med bon och
händers påläggande, och en flicka på
Nabo gästgifveri, talar inspireradt
hvar torsdagseftermiddag – hon faller
i könvilsioner och så talar vår Herre
genom känner mun. Detta har varit deras
stridsapple. Vi kommo ej in på det
religösa kapitlet, det är genom Mobeck
jag vet detta. Allt är sig så likt:
förnköping. Då man flackar och reser som
jag, är man helt för vånad att se en flack
så oberörd af verldens framsteg och
förändring.
Nu är jag här, bor hos Krohn och
trifs ypperligt. Jag skulle vilja resa om
torsdag
torsdag, men Krohn säger kategoriskt

smak, du blir her over påaske.
I går voro vi på theatern och sågo Ambro
tens – utmärkt utmärkt spelar.
De begripa icke ens i Sverige, huru
väl de spela här, likasom de ej veta
huru mycket Daonmark står öfver dem
i konst- hänseende. I dag är det middag
här: målare och literatörer – måtte min
mager hålla ut. Alla tala med sådan
vänlighet om min utställning här
jag tror jag har verkligen vänner här i
Kjobenhavn.
Nu sluta jag – går ut och telegraferat
till Eder för att ni må veta hvar jag
sans. Tack för brefvet i Göteborg
och telegrammet i bönköping, Tack
älskade Mamma. – Jag märker nu,
sedan jag kommit ut igen att jag
trifs så ypperligt väl hos Eder. Jag
saknar Eder alltjemnt. Gud välsigne
Eder för att Eder stora och oförtjenta vän-
lighet mot mig! Helsa alla från
Atte.
–Maria har vuxit dugtigt och blifvit
en ovanligt vacker pojken. prata hela
tiden. Han och "Onkel Edelfelt" äro sedan
de bästa vänner
till detta
skickar jag öfver Hangö och Stockholm för

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har slitit sig lös från middagarna i Göteborg, trots Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt och Berndt Lindholm; det känns omöjligt att i längden bli bjuden på gratis middagar av "beskedliga menniskor" och svara på tal.

  Göteborg Pontus Fürstenberg Berndt Lindholm Erik Edelfelt
 • Lämnade "tavelbestyren" till fru Edgren; hon och Hanna Palme är upprörda över att Edelfelts verk inte har ställts ut i Stockholm; de är arga på Looström; fru Edgren ville skriva i Stockholms Dagblad, men Edelfelt har lyckats hindra henne.

  Tukholma Hanna von Born Anne Charlotte Edgren Leffler Ludvig Looström
 • Fru Edgren har fått carte blanche att styra och ställa som hon vill; Edelfelt tror att hon tillsammans med Hanna Palme kommer att se till att verken kommer till sin rätt.

  Hanna von Born Anne Charlotte Edgren Leffler
 • Det är Kronbergs fel att utställningen inte blev av, menar Edelfelt.

  Julius Kronberg
 • Stockholm som konststad är mera "arrieradt", efter, än Helsingfors.

  Helsinki Tukholma
 • Konstnärerna i Stockholm förstår inte att "ta sin värdighet i akt".

  Tukholma
 • Edelfelt har bjudit Palmes på middag före avresan.

  Hanna von Born Sven Palme
 • Hermanine Edelfelt har missförstått ett telegram från Erik Edelfelt , där denne bjudit henne tillsammans med Edelfelt till Göteborg; Edelfelt visste inte om telegrammet.

  Göteborg Hermania Edelfelt Erik Edelfelt
 • En obekväm tågresa till Göteborg.

  Göteborg
 • Möttes på stationen i Göteborg av Fürstenberg, farbror Erik Edelfelt med söner, Berndt Lindholm.

  Göteborg Pontus Fürstenberg Berndt Lindholm Erik Edelfelt Albert Edelfelt Robert Edelfelt Erik Edelfelt
 • Fürstenberg har bjudit Edelfelt att bo hos sig i Göteborg, denne antog inbjudan.

  Göteborg Pontus Fürstenberg
 • Fürstenbergs är två ensamma personer i ett trevåningshus; de har 300 000 kronor i räntor.

  Pontus Fürstenberg Göthilda Fürstenberg
 • "På havet" tar sig bra ut i Fürstenbergs galleri; ljuset i galleriet är bra; de andra tavlorna är goda, de hör till den modernaste franska riktningen.

  Pontus Fürstenberg
 • Fürstenbergs hem är inrett med "solid komfort och smak", inte skrytsamt eller pråligt, en behaglig kontrast till herr Bolinders överlastade hem i Stockholm.

  Tukholma Göteborg Pontus Fürstenberg Jean Bolinder (epävarma yhteys) Göthilda Fürstenberg
 • I Sverige är välståndet så stort att man kan satsa på middagar, konst, våningar; i Finland är man inte så beroende av detta, i Finland är man enligt Edelfelt inte heller så styrd av formalism och styv konvention.

  Suomi Ruotsi
 • Hanna Palme har blivit för radikal, men Edelfelt förstår henne ändå i hennes opposition mot styvheten i Sverige.

  Ruotsi Hanna von Born
 • Edelfelt återkommer till paret Fürstenbergs hem; det är något skryt över Fürstenbergs inredning, trots smakfullheten.

  Pontus Fürstenberg
 • Första dagen i Göteborg hos farbror Erik Edelfelt.

  Göteborg Erik Edelfelt
 • Har fortsatt skriva brevet i Köpenhamn.

  Kööpenhamina
 • Bor hos Krohn, som vill att Edelfelt stannar till påsken.

  Pietro Krohn
 • Ensam till middagen hos Erik Edelfelt, skålades i champagne; sedan gäster.

  Erik Edelfelt
 • Erik Edelfelts affärsställning är bra.

  Erik Edelfelt
 • Axeline Edelfelt är 20 år och vacker, liknar "Mimmi" Antell, påminner om Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Axeline Edelfelt Vilhelmina Antell
 • Gustaf Edelfelt har början till tuberkulos; han vill bli arkitekt och studerar i ett polytekniskt institut.

  Gustaf Edelfelt
 • Robert Edelfelt vill bli sjökadett.

  Robert Edelfelt
 • Kusinen Albert Edelfelt är den intelligentaste av Erik Edelfelts barn.

  Erik Edelfelt Albert Edelfelt
 • Kusinen Erik Edelfelt är gymnast.

  Erik Edelfelt
 • Erik Edelfelts döttrar Anna och Greta Edelfelt.

  Erik Edelfelt Anna Edelfelt Margareta Edelfelt
 • Axeline Edelfelts kavaljerer är sjöofficer.

  Axeline Edelfelt
 • Familjen Edelfelts hem är snyggt, som det brukar vara i Sverige; Axelines rum med fartygsbilder.

  Ruotsi Erik Edelfelt Axeline Edelfelt
 • Erik Edelfelt med familj är inte riktigt nöjd med att Edelfelt bor hos Fürstenbergs; Erik Edelfelt är frimurare och har en viss animositet mot judar.

  Pontus Fürstenberg Erik Edelfelt Göthilda Fürstenberg
 • Middag i frack hos Erik Edelfelt: Gyllenhamrar, herrskap Möller, tulldirektör Lieberath vars bror var Carl Albert Edelfelts goda vän; tal till Edelfelt och Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Carl Albert Edelfelt Erik Edelfelt Gyllenhammar Möller Wilhelm Victor Lieberath Edvard Ferdinand Lieberath
 • Har gått på museum och gjort visiter.

 • Middag hos Fürstenberg, gäster: Berndt Lindholm, konstnären Eriksson, Karl Warburg; Edelfelt nämner vem som är kristen och vem som är jude.

  Pontus Fürstenberg Berndt Lindholm Christian Eriksson Karl Warburg Johan Ericson
 • Fürstenbergs tal till Edelfelt och Alexandra Edelfelt som han känner efter porträttet; Karl Warburgs tal till Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pontus Fürstenberg Karl Warburg
 • Fürstenbergs galleri strålar av elektriskt ljus.

  Pontus Fürstenberg
 • Karl Warburg är intelligent, livlig och varm.

  Karl Warburg
 • Edelfelt har varit hos miljonären Wilson, som är förmögnare än Dickson; ska måla ett porträtt av Wilson nästa år.

  Oscar Dickson John Wilson
 • Wilsons hem är modernt med engelska möbler; Wilson själv menade att han skäms för sina gamla kläder i de moderna rummen; konstverken var av varierande kvalitet.

  John Wilson
 • I Göteborg skulle Annie Edelfelt få höra engelska.

  Göteborg Alexandra Edelfelt
 • Grischiotti från Glasgow bor hos Erik Edelfelt för att lära sig svenska; Erik Edelfelts familj lär sig engelska.

  Erik Edelfelt Axeline Edelfelt Albert Edelfelt Robert Edelfelt Gustaf Edelfelt Clara Edelfelt Anna Edelfelt Erik Edelfelt Margareta Edelfelt Grischotti
 • Sista kvällen i Göteborg var Edelfelt på middag hos den judiske bankdirektören Mannheimer; satt bredvid hans dotter fru Filipson, som var vacker i samma stil som Scherzando.

  Göteborg Noa Theodor Mannheimer Filipson
 • I Jönköping: Mobeck och baron Leuhusen till mötes, tant Leuhusen glad att träffas, hoppas snart få träffa Alexandra Edelfelt.

  Jönköping Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • Besök hos Killander och Gegerfelt; sov hos Mobeck och steg upp till tåget klockan 4.

  Johan Fredrik Killander Eljert Edvard Mobeck Herman von Gegerfelt
 • Baron Leuhusen har kommunala åtaganden: i stadsfullmäktige, skolstyrelsen m.m.

  Alexander Leuhusen
 • Fredrik och Edvard Leuhusen har frågat efter Annie Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Fredrik Leuhusen Edvard Leuhusen
 • Fru Tottie botar människor genom bön och handpåläggning; Mobeck har berättat om religionsdiskussionerna med Leuhusens.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen Amalia Lovisa Tottie
 • Bor hos Krohn, som vill att Edelfelt stannar över påsken.

  Pietro Krohn
 • Har sett Ambrosius på teatern: utmärkt.

 • I Sverige förstår man inte hur god teater det spelas i Danmark; inte överhuvudtaget hur mycket Danmark "står över" Sverige i konst.

  Ruotsi Tanska
 • I kväll middag för konstnärer och författare.

 • Alla talar med vänlighet om Edelfelts utställning; har verkliga vänner i Köpenhamn.

  Kööpenhamina
 • Skickat telegram till Alexandra Edelfelt; tack för hennes brev och telegram.

  Alexandra Edelfelt
 • Trivs hos Alexandra, Annie och Berta Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Mario Krohn har vuxit, Edelfelt och han har blivit goda vänner.

  Mario Krohn
 • Tack för Alexandra Edelfelts brev; skickar svaret via Stockholm och Hangö.

  Tukholma Hanko Alexandra Edelfelt