Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

torp militärer (personer) amiraalit ateljeet avioliitto huolestuneisuus juhannus kalusteet kirjeet kuvitus lapset (perheenjäsenet) laulut maailmannäyttelyt matkat musiikki näyttelyt paketit palvelusväki uni vaatteet valamiehet

Fredag –
[skrivet med blyerts: 1889.]
Älskade Mamma,
Om jag också länge fått vänta på bref
från Er, så blef jag rikligen ersatt derför i
går då alla Edra bref och paket kommo
Tack, tack och tusen Tack. Roligt att se
Er vara friska och glada. Midsommarfirningen
var ju ytterst storartad hos Er. der ser man
hvad Haiko har blifvit för en berörd ort och
kan småningom börja täfla med Sibboviken i naturskön-
het och lustfarmeattraktionskraft. Tack för duken.
och tack för kläderna – Både den ena och den andra
voro för mig ytterst nödvändiga om jag näml.
skall tänka på att få något gjordt – ty hittills
har det varit bedröfligt med resultaten,
om också den goda Viljan ej Saknats.
Krohn skrifver ej ett ord om juryn i Paris –
endast att han finner utställningen storartad
100 ggr större är 1878, och öfverhufvudtaget det
mest storartade och mest universella man tills
dato sett. – Om konst juryn nämner han ej ett
Vi ha fått alla paket utom stolen – men ha heller ej hört efter på forssa station
ännu.

ord. Han bor, som Mamma vet med Schou
i min atelier och de befinna sig ypperligt der
och conciergen är en "Engel i Menniskoskikkelse".
– Hvar gång jag tänker på juryhistorien i Paris
blir jag alldeles olycklig; så mycket mera
som jag ännu ej gjort eller
ens
begynt det
mästerverk som skulle kunna försvara min
hemresa. Hvad jag gjort här är skräp – möjligt
är att brist på goda don, ordentliga kil-
ramar o.d har tagit bort en del arbetslust.
I Paris måste också nervspänningen ha varit
stor, ty jag öfver förtvifladt här – såsom en
gång förr då jag kom hem och ni alla drefvo
med mig, Mamma mins. – I dag har jag
en dag af dålig disposition för målning
dessutom – allt hvad jag börjat på med har
blifvit bara skräp och resultatet för dagen
är lika med 0, ty jag han strukit ut hvart
eviga grand. – Amiral Furuhjelm har
skrifvit och bedt om räkningen för dotterns
resa, samt många tacksägelser få min förmenta
Godhet. Bara svårt blir att skrifva räkningen
utan att konsultera B., och säkert är att

Jag kommer att glamma en massa utgifter.
– Ja, roligt blefve det att snart få träffa
Eder, och jag tänker att jag om någon eller
några veckor kommer till Haiko, men som jag
hoppas, med några taflor med mig, åtminstone.
I går voro vi på en ändlös promenad, Ellan
och jag för att se några pitteriska torp– de
voro, då vi ändtligen kommo dit, bra lika
fattiga skogstorp i Nyland eller hvar som helst.
Jag ser att Ellan lider af att jag ej får fatt i
något rigtigt bra ämne, att hon lider af min
hoglöshet och lojhet, och hon gör allt i verlden
för att göra arbetet få lätt och behagligt för mig
som möjligt – men jag är slö, åtminstone
tidtals, och då hjelper ingenting – icke ens kalla
bad, gymnastik och hvila.
Pojken är herrlig fortfarande. Jag har gjort en
målad skizz af honom som är ganska lik, ehuru
ej embellerad. Han väsnar obeskrifligt, spar-
kar och vill upp alltjemnt, älskar dans mest
af alla nöjen.
Denna går till sålunda att
foten A stötes perpendikulärt
nedåt, under det foten B utför
en bågformig rörelse utan
rymden.

Mycket tjock är han och jag skulle bra gerna
rita honom naken. En dag då rummet är
väl värmt skall jag göra det.
Tacka B. hjertligt för hennes bref. Jag saknar
också min snälla och förståndiga reskamrater
men vänta: när de råkas hvad ha de icke
då att säga hvarandra. –
Musik saknar jag mycket här och skulle
ge bra mycket för att höra B musicera en
liten stund. Den arma pojken blir nog omusikalisk
ty amman sjunger falskt så det är grufveligt,
och han får aldrig höra en ren ordentligt ton.
– Farväl nu så länge. – Ellan kom just
nu in och förklarade att pojken får en 6te
tand (å'ke det en varg') samt att han börjat
äta mycket glupskare än förut. Hon ber
för resten helsa Er alla hjertligt. Måtte hon
kunna hålla utmed mitt humör då jag ej
målar och då måleriet ej går. Då är jag eller
måste jag vara bra tråkig. Om jag skulle
fara upp till Gallèn i Wirdois?
Helsa alla och helsa Haiko från oss
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö