Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet belgier (nutidsfolk) fylleri aateli alkoholi ansiomerkit ateljeet englantilaiset espanjalaiset henkilökuvat italialaiset juomat kartanot kirjeet kirkkokunnat konsertit koti kritiikki kulhot kunniamerkit kuvitus maailmannäyttelyt maaseutu mitalit nationalismi näyttelyt päivälliset palkinnot ranskalaiset ruotsalaiset sää samppanja sanomalehdet seuraelämä taidekritiikki taiteilijat talous tanssiaiset tilaukset ulkonäkö unkarilaiset vaatteet valamiehet venäläiset vuokra-asunnot ylioppilaat

Paris d. 9 Juli 1878.
Älskade Mamma
Hvad jag är glad åt att Mamma ändå finner
sig i Hendhar vistelsen. Jag skulle förgås af samvets-
förebråelser om Mamma skulle ha ledsamt och vara
ensam. – Om nu Heimburger icke är lifvad för för
skottet, huru skall jag då göra – sak samma – alltid
blir det någon bråd och hem skall, och det snart
till på köpet. Jag vet knappast om jag skall
invänta uptalienserna den 27de. Det måste i
alla fall bli en intressant konsert.
Här förflyta dagarna under arbete om dagen
vänner och bekanta upptaga aftnarne. Jag har
varit med Mille och Becker – Krohn har jag ej
sett till på några dagar nu igen. Utom den
beinskrogerska taflan gör jag ett hufvud Louis XII
också för att sälja här eller hemma. – Då vädret är så
dant att jag ej kan arbeta ute är detta ett lagom arbete.
C'est bête comme choux – men det blir bestämdt
säljbart. Landskapsfom och körsbär i en korg. hufvudet
och händerna äro färdiga, det öfriga är blott
2 dagars arbete. Statten har jag fått låna af
en spansk målare Gorizalis.
Medaljerna på verldsutställningen äro
nu utdelade – Ingen rysse har hedersme-
daljen 1sta Semiradsky 2de Nowalewsky –
ildhuggaren Antvikolsky 1sta Harlament
2dra Becker och Runeberg lära ha pektio
honorable. Jag lär ha varit föreslagen
den
Blanca ansågs för litet nationel
vi 3dre medal, men
och man hade tilligt att en enda tafla icke vore nog
Cederstorm har en 2dra medalj för sin stora tafla – hvilka
nogsamt visar huru litet medaljerna ha att göra med
Wahlberg 1sta C. som sagdt 2dra inom
konstnärskalten. –
svenska afd. Börjeson mentern. C. är glad och öfver lycklig

häromdagen voro tecker, och som och så
på middag till Reuterskiölds och der skålades och dracks
Hela historien är
med C. af hjertans grund. –
att ha tillräckligt pengar för att måla något
stort, att uppoffra 1 år, icke spar på modeller
sedan ha några godt vänner bland jurymannen.
Hedersmedaljerna äro mycket diskuterade bland ut.
ländingar ha följande fått: Milliais, kerkomner engels
Wauters belgier – rättvist) Munkacsy lungrare)
man,
Makart (Wienare) Monteverdi (italiern en spanjor hvar
Madrazo endast 1sta medalj
hamn jag ej minnes. –
Block dansk) första. – Det vore roligt att få höra
skålen hvarföre man gifvit medaljerna så eller så
Krohn bör veta det, som suppleant i juryn, men jag
har fåfängt sökt honom, och då han i går har här var
jag ej hemma. – Att Makart, hvars måleri så allmän
och rättvist fördomes, ändå fått en så hög utmärkelse
man uteslutande tillskrifva den internationella
fin
Courtoisien.
Hos Reuterskiölds var det rätt trefligt. En danska
refve, en fransk baron en svensk fröken hjelmerus
och vi. Rs ha det alldeles förtrollande trefligt
sitt nya hem. De ha hyrt ett helt litet hus nära Paris
Monceaux och deras installation har bestämdt ej kostat
små smulor. Salongen i mörkrödt sidan matsalen med gyller
läder och alldeles ovanligt vackra silfver och guld saker
bägare, tallrikar mest gammalryska) på hyllor. –
Reuterskiöld ber mig alltid komma så ofta som möjligt
det vore så roligt och vi kunde bilda en liten krets med
ederström" säger han. Derföre vill också C. att jag skall
ta en atelier i samma hus som han, 1000 frcs men det
är för dyrt isynnerhet som jag en god del af hösten blir
hemma. Detta qvarter är visserligen aflägsat men
ett del af staden nu är vida mera chic" än den jag
ne bebor. – Det vore nära Koechlins, nära Mme Jacquin
nära Reuterskiöld och hela malerholonier Musikaley
m.fl. – Här är visserligen ljuset godt men entréen är
förfärlig min milslånga korridor är sådan att jag ej
Han be någon hederlig menniska komma hit in.

Fru Reuterskiöld, gör fortfarande i Chaplins atelier
Hon ser ut som en rigtigt fraiche svensk bond-
flicka, 18 år men alls ej tafatt. Tvärtom Reutte
skiöld är ganska frispråkig, och hon tar i allmän
het sakerna lätt. – Vi drucko bastant under mig
dagar, under förevändning att profva alla de cham-
pagnesorter som R. förskrifvit från Reines. – I går
träffade jag fru R. i svenska kyrkan, och hon
bad mig då snart komma tillbaka, och isynnerhet
i nästan är ej glömma bort dem.
I går var jag jag på visit hos Koechlins – ingen anna
hemma än frun. Hon hade åter varit på Salongen
och sade att ännu mera varit "furieuse" öfver att
jag ej fått något. Hon bad mig hemta det upp till
dem (Gustaf Philips porträtt och frågade om jag skulle
ta det illa upp om hon ville köpa det för att ge de
et GPh. som minne – "Je suis si embaraisée pour ces
étrennes, et je suis sure que ce portrait qui åt un souve
de son sejour à Paris, de vous et de nous lui firait
svarade
bier plaisir, à ce bon M. d'Armfelt. – Jag
att en sådan skizz ej lönande moder köpa och att
mycket tänkt på att ge den åt G. Th. – Emeller

jog
tid lofvade jag hemta upp den en dag.
Hon var uttröttad, Mme K. af främmande. En
bekant familj Jolibois från New York är här för
att se expositioner och S. bo hos Koechlins – Att hålla
dem sällskap om aftnarne, isynnerhet den amerikanska
frun, som ej kan ett ord franska, att måste tala engelska
från morgon till qväll och sedan höra hennes reflexion,
om Louvren, Vendomecolonnen, Boulogniskogen o.s.v.
det nästad Mme K. vara mera tröttsamt än värmen.
Vädret har för resten varit lågom – icke för varmt.
Ack hvad det hade varit roligt om jag nu, iställa
för den der historiska maskin haft vacker, sälj
var tafla på salongen, och redan fått den såld
Mamma skulle då kanske ha beställt sig för
en tripp hit ned. – Mina beskrifningar om ett och
annat storartade och vackert som jag varit i till.

fälle att se med blott agrifva han är krigen
en mig inbjudning
s
har lofvat mig att
till någon ministerbal eller Mac-Mahon. Der får
min gamla frack tjena ut och stupa med arg.
i Finland går den ej mera. Kan jag få krita hos
min skräddare (hvilket vore en lätt sak om jag står
hade i Paris) på beställer jag en frack-
Det är alltid så att jag på somrarne behöfver
en massa saker i skjortor, stöflar i kläder, och just
då har man aldrig råd. Emellertid skall jag förska
att tystade så gentil som möjligt i helsingfors.
Med dagens hört har jag skickat några ut-
klipp ur kritiker – deribland 2 skamlösa isynnerhet
den i le Temps. Dock förmildras omdömet om man
läser hvad han skrifver om de andra, som han med
sann heller ej skonar. Jag skickar ändå skort till dessa
herrar. Mme Koechlin sade att hon också varit ledsen
öfver kritiken i le Temps der jag får heta Ederfelt) men
att det gladt henne att jag öfverallt nämnes tillsam-
mans med de bätta. Hvad dör det om de tala illa om
en blotte man får falk att tala om sig. I alla fall
erkänner ju kritikern att jag enligt förtjenster vid
taflans målning, att hufvudena äro bra – det är egentlig
det Delarochiska i kompositionen som han går åt,
men detsamma gör han med Melinque.
Tacka Anni rigtigt hjertligt för hennes bref
som jag med det snaraste) skall svara på. Måtte
småflickorna nu rigtigt frodas och bli raska –
Jag kan ej säga huru glad jag är att tante Gadd är
derute på kindhär – Måtte hon nu också stanna
så att jag få träffa henne.
Cedeström vill öfvertala mig att komma med
honom öfver Havre Göteborg hvilken väg han anser
vara trefligare och billigare. – Får se huru jag gör.
I dag har jag skrifvit till Wallgren som Wille
Nu går jag ut och åter middag – tusen helsningar
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det gläder Edelfelt att Alexandra Edelfelt har det bra på Hindhår.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt undrar vad han skall göra om Heimbürger inte betalar förskottet.

  Carl Heimbürger
 • Pengerna löser sig på något sätt, för Edelfelt skall hem, och det snart.

 • Edelfelt vet inte om han skall vänta på upsaliensarnas konsert den 27 juli; den måste i varje fall bli intressant.

 • Om dagarna arbetar Edelfelt och kvällarna ägnas åt vänner och bekanta; han har umgått med Mille (Emil) Cedercreutz och Adolf von Becker; Pietro Krohn har han inte sett på några dagar.

  Pietro Krohn Adolf von Becker Emil Cedercreutz
 • Illustration: körsbärsflickan. Förutom den Heimbürgerska tavlan gör Edelfelt ett huvud Ludvig XVI för att sälja; det är landskapsfond och körsbär i en korg; huvudet och händerna är färdiga; hatten har han fått låna av en spansk målare Gonzales.

  Carl Heimbürger Ludvig XVI Juan Antonio Gonzáles (epävarma yhteys)
 • Medaljerna på världsutställningen är utdelade; ingen ryss fick hedersmedaljen; första medalj fick Henry Semiradsky, andra Pavel Kowalewsky; bildhuggaren Mark Antocholsky fick första medalj, Alexej Harlamoff andra; Adolf von Becker och Walter Runeberg fick mention honorable [hedersomnämnande]; Edelfelt lär ha varit förslagen för tredje medalj, men Blanca ansågs inte tillräckligt nationell och man ansåg att en enda tavla inte var nog.

  Mark Antokolskij Adolf von Becker Alexej Charlamov Walter Runeberg Henryk Siemiradzki Pavel Kovalevskij Blanka
 • Gustaf Cederström fick andra medalj för sin stora tavla, vilket visar hur lite medaljerna har att göra med konstnärshalten; inom svenska avdelningen fick Alfred Wahlberg första medalj och John Börjeson mention [hedersomnämnande].

  Alfred Wahlberg John Börjeson Gustaf Cederström
 • Adolf von Becker, Gustaf Cederström och Edelfelt var bjuden på middag hos Reuterskiölds, där man skålade för Cederström av hjärtans lust.

  Lovisa Reuterskiöld Adolf von Becker Lennart Reuterskiöld Gustaf Cederström
 • Sättet att få medalj är att ha tillräckligt med pengar för att måla något stort, uppoffra ett år, inte spara på modeller, och ha goda vänner bland jurymännen.

 • Hedersmedaljerna har diskuterats mycket; följande utlänningar har fått hedersmedalj: John Everett Millais, Hubert von Herkomer (engelsman), Emile Wauters (belgier, rättvist), Mihály Munkaczy (ungrare), Hans Makart (wienare), Filippo Monteverdi (italienare) och en spanjor som Edelfelt inte minns namnet på; Raimundo de Madrazo och Carl Bloch (dansk) fick endast första medalj.

  Raimundo de Madrazo Mihály Munkácsy Emile Wauters Hans Makart Carl Bloch John Everett Millais Hubert von Herkomer Filippo Monteverde
 • Det vore roligt att höra motiveringarna för vem som fått medalj; det bör Pietro Krohn veta, i egenskap av suppleant i juryn; Edelfelt har inte fått tag på honom.

  Pietro Krohn
 • Hans Makarts måleri fördöms allmänt och rättvist; hans höga utmärkelse tillskriver man uteslutande den internationella courtoisien [hövligheten].

  Hans Makart
 • Hos Reuterskiölds var det rätt trevligt; där var en dansk greve, en fransk baron och en svensk fröken Hjelmerus; Reuterskiölds har det förtrollande trevligt i sitt nya hem; de har hyrt ett litet hus nära Parc Monceaux och deras installation har inte kostat små smulor.

  Parc Monceau Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Hjelmerus
 • Lennart Reuterskiöld vill att Edelfelt kommer så ofta som möjligt och vill bilda en liten krets med honom och Gustaf Cederström; Cederström vill att Edelfelt tar en ateljé i samma hus som han, men hyran är för hög; det vore nära till Koechlins, Madame Jacquinot, Reuterskiöld och målarkolonin med Mihály Munkakcy; hos Edelfelt är det ljuvt gott, men entréen är så förfärlig att han inte kan be någon hederlig människa komma dit in.

  Lovisa Reuterskiöld Alfred Koechlin Mihály Munkácsy Lennart Reuterskiöld Jacquinot Gustaf Cederström Emma Koechlin-Schwartz
 • Fru Louise Reuterskiöld går fortfarande i Charles Chaplins ateljé; hon ser ut som en fräsch svensk bondflicka, 18 år men inte alls tafatt; under middagen drack de "bastant", under förevändningen att prova alla de champagnesorter som Lennart Reuterskiöld beställt från Reims; i går träffade Edelfelt fru Reuterskiöld i svenska kyrkan och hon bad honom snart komma på besök.

  Reims Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Charles Chaplin
 • Edelfelt var på visit hos Koechlins, där bara frun var hemma; hon hade åter varit på Salongen och sade sig vara "furieuse" [rasande] över att Edelfelt inte fått något; hon ville köpa skissen till Gustaf Philip Armfelts porträtt; de ville ge skissen till Gustaf Philip som ett minne av hans tid i Paris; Edelfelt svarade att det inte lönade sig att köpa skissen men att han skulle hämta den åt dem.

  Pariisi Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt Emma Koechlin-Schwartz
 • Madame Emma Koechlin var uttröttad av att ha främmande; en bekant familj Jolibois från New York hade kommit för att se expositionen [världsutställningen] och bodde hos dem; det var tröttsamt att hålla dem sällskap, tala engelska och höra på den amerikanska fruns reflektioner om Louvren, Vendômecolonnen och Boulogneskogen.

  Louvren New York Bois de Boulogne Place Vendôme Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Jolibois
 • Vädret har inte varit för varmt; Edelfelt borde ha haft en säljbar tavla på Salongen istället för denna "historiska maschin"; kanske Alexandra Edelfelt då hade kunnat besöka honom och se allt det vackra och storartade som han fått möjlighet att se.

  Alexandra Edelfelt
 • Pietro Krohn har lovat skaffa Edelfelt en inbjudan till någon ministerbal eller Patrice de Mac Mahons bal.

  Pietro Krohn Patrice de Mac Mahon
 • På balen skulle Edelfelts frack få tjäna ut och stupa med ära; i Finland duger den inte mera; han beställer en ny frack om han får på krita (kredit) hos sin skräddare, vilket vore en lätt sak om han stannade i Paris; det är alltid på sommaren, då man inte har råd, som Edelfelt behöver en massa kläder; han ska försöka se så gentil (stilig) ut som möjligt i Helsingfors.

  Helsinki Suomi Pariisi
 • Edelfelt har sänt urklipp ur kritiker, bland annat två skamlösa; omdömet i le Temps förmildras av att kritikern inte heller skonar de andra; Edelfelt sänder ändå sitt kort till dessa herrar; Madame Emma Koechlin var också ledsen över kritiken i le Temps, men gladde sig över att Edelfelt överallt nämns tillsammans med de bättre; kritikern erkänner vissa förtjänster, det han går åt är det Delarochiska i kompositionen, detsamma gör han med Lucien-Étienne Mélingue.

  Paul Delaroche Lucien-Étienne Mélingue Emma Koechlin-Schwartz
 • Edelfelt ber tacka för Annie Edelfelts brev; måtte småflickorna frodas på landet; han gläder sig åt att tante Adèle Gadd är på Hindhår.

  Hindhår gård Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt
 • Gustaf Cederström vill att Edelfelt reser med honom via Havre och Göteborg.

  Göteborg Le Havre Gustaf Cederström
 • Edelfelt har skrivit brev till Georg Wallgren om Ville; nu går han ut och äter middag.

  Ville Vallgren Georg Vallgren