Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

bagage föräldraskap ateriat höyrylaivat junat kansallispäivät kielet kylpylät lämpö lapset (perheenjäsenet) maaseutu matkustaminen murteet poliitikot sää sähkeet talous vaatteet

Paris söndag 5 juli 91
fortsatt söndag 12 Juli 91
Älskade Mamma
Det är en rysligt öde med Ellans
alla saker, som enligt nyss in-
gånget telegram ännu ej kommit
till Köln. Hon får stanna der flere
dagar och försummar ångbåten
från Köpenhamn allt för det fä
aktiga Sleepingcar bolagets skull.
Det är ju bättre än en personlig
olycka, sjukdom, kollisioner och
sådant, men bra tråkigt är det
i alla fall. Det här är uteslutan
de bolagets fel, de tillstodo naivt
i går att de glömt bagaget på
plan de l'Opera. –
12 juli, en vecka senare. Ja, detta upp
skof för bagagets skull har förorsakat
oss bra mycken förargelse. Jag var
alldeles sjuk af att gå och gräla
och skålla och hota med process, sön-
dag, måndag och tisdag – Till tisdag

afton fick Ellan och pojken vänta
i Köln på bagaget – utan att ha
en tråd att sätta på sig. Jag har
tänkt begära skadeersättning, och
alla menniskor anse mig böra
göra det, men då är det att
kasta sig in i en process som
Kanske räcker länge och kostar pen-
gar. Dessutom känna ju dessa
kanaljer till alla möjliga Krok-
vägar som jag ej kan ha någon
Aning om – de känna sitt tjuftycke
och jag gör det ju ej – ergo bli de
alltid styfvare än jag
De sista underrättelserna jag
hade från Ellan voro från Kiel,
den 8de Jag förmodar att hon
nu redan lemnat Köpenhamn.
Om flickorna emellertid rest till
Hangö den 10de så få de vänta
några dagar innan de får råka
Ellan och pojken – Jag skulle så
gerna vilja att han kunde kom-
ma och "presenter ses hommages"

på Haiko – Mamma skulle få se
hvilken treflig pojke det är.
– Denna vecka har varit en
sådan arbetsvecka att jag knappt
haft tid att ha ledsamt efter
min familj – men nu är jag också
så trött att jag måste hvila
mig 2, tre dagar, och har derför
funderat på att i morgon
afton resa till Amic som sedan
länge bjudit oss ditåt. Mme
Grancher, alla dagar, en tafla
som jag vill ha färdig snart
för att få pengar och slippa
denna pension och sist – Cham-
bures underliga infall att få
ett litet porträtt af sig måladt
på 2 dagar (han reser imorgon)
emedan hans syster, Mme de
Montant bedt honom derom
så enträget, och han funnit (som
Mamma) att jag gör bäst då jag
måste skynda mig. – Porträttet
börjadt i går är nu färdigt,

och som jag tror, mycket likt,
kanske litet öfverdrifvet – det är
svårt att inte göra karrikatyr af
Chambures enorma väderklyfvar
näsa. – Lyckligtvis har jag några
dagars ledighet från Mme Gran-
cher, ty hennes syster med familj
kom i går från Havana för
att helsa på henne och hon vill
derför vara fri 4, 5 dagar.
Ack, de der små röda flickorna –
den taflan skulle jag ha sålt
20 gånger! Sist, Mme Menard-
Dorian (Victor Hugos bekanta,
politiker och mycket rika) hos
hvilken jag var i går, – hon var
mycket ledsen att taflan var
Såld. Skulle jag ej alltid vara
så i behof af pengar så skulle
jag kunna vänta och slippa
att sälja mina saker till under-
pris – – Vallery Radots och
Pasteurs ha kommit tillbaka

från Bains de Mer. – De ha
bjudit mig de sista dagarna på
frukost och middag, hvilket
snarare varit mig till besvär
än glädje, då jag ju i alla
fall betalar mina mål
här och dessutom får lof att
göra den långa resan till dem.
Men en tacksam publik
är det, och de äro så förtjusta
i de porträtt jag nu gjort
af barnen der, att det gör
mig helt godt i själen. I dag
var Pasteur och Vallery Radot
i ateliern medan jag målade
Chambure – de äro de enda
som sett skizzen af Chambure, och
funno den mycket lik.
Måtte nu denna lilla duk bli
färdig i morgon – Ch stannar
annars öfver la fête nationale
och jag med – och jag skulle
ha sådan lust till landet nu.
Icke för att Paris är på något

sätt obehagligt nu – tvärtom –
det är ej för varmt 18, 19, 20
grader, lifligt, gladt och som-
marlössläppt. – Jag hade fun-
derat på att i stället för Amics
Bouleaux välja Luc sur Mer der Anna
Knorring och fru Törngren äro, till vistelse
ort för detta två tre dagars lof, men
det är ändå 6 timmars väg härifrån
och jag reser hellre dit någon annan
dag då det är rigtigt varmt och
jag kan få se badlifvet i hela sin
glans – Besynnerligt att jag under
all denna vefva ej kommit att beskrifva
just dessa fruars Anna Ks o.s.v. kor-
ta passage här. Vi hade en rolig
dag med dem, hade dem på middag,
förde dem i boulognerskogen och
sist på Yvette Gilbert, den moderna
divan – "chansonetten" som tidningarna
i Hfors skulle säga. Jag tyckte att
Anna såg rask och glad ut – hon
var sig fullkomligt lik, tyckte jag

Sara liknar Knorring ganska betydligt
Hon Sara har en underligt gäll röst
och ett uttal som icke är barnsligt
när man ej ser henne kunde man tro
att det är någon äldre qvinnsperson
som talar, ett lustigt barn
Jag undrar om ni redan träffat
Ellan när detta kommer.
Det är förskräckligt att tänka sig
att jag har 2 veckor på mig
för att göra allt det jag har
att göra, taflor, teckningar och
porträtt – om jag nämligen skall
tänka på att kunna resa den
1sta Augusti. Har jag något att
göra i Willmanstrand? Fru Etter
tyckte visserligen att det vore af
yttersta vigt att jag reste dit och
gjorde min cour, men jag kan ej
rigtigt inse hvarför det skulle vara
nödvändigt, isynnerhet som jag ej har
för afsigt att nu måla porträtt
i Petersburg. – Några af de

sydländska landskapen skicka
jag öfver Lübeck till Finland för
Ahrenbergska palatsets i Wstan
räkning. Men till hvem skall jag
adressera dem?
Tack söta älskade Mamma för de
2 glada och uppmuntrande bref jag
fått denna vecka. – Nog tänker jag
också ibland: Skulle jag börja, så var
jag väl tokot, men det är icke
alltid godt att hålla kuraget uppe
då jag nu, år efter år ser att jag
icke kan organisera mitt lif klok,
icke får debet och kredit att gå ihop
och icke göra af mitt arbete den
hufvudsak i lifvet det ändå borde vara.
– Emellertid är jag alls ej missnöjd med
min vinter och mitt uppehåll här i Paris
nu – jag ser bara att det blir svårt
för mig att alldeles öfverge Paris
och att en definitiv flyttning till Finland
är detsamma som ett artistiskt sjelfmord
för mig. – Helsa Etters och må godt
alle man – rysligt roligt skall det bli att
om några veckor få råka Er alla med Guds
hjelp –
Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är en rysligt öde med Ellans alla saker, som enligt nyss ingånget telegram ännu ej kommit till Köln. Hon får stanna der flere dagar och försummar ångbåten från Köpenhamn allt för det fä aktiga Sleepingcar bolagets skull. Det är ju bättre än en personlig olycka, sjukdom, kollisioner och sådant, men bra tråkigt är det i alla fall. Det här är uteslutande bolagets fel, de tillstodo naivt i går att de glömt bagaget på plan de l'Opera. –

  Kööpenhamina Köln Place de l'Opéra Ellan de la Chapelle
 • 12 juli, en vecka senare. Ja, detta uppskof för bagagets skull har förorsakat oss bra mycken förargelse. Jag var alldeles sjuk af att gå och gräla och skålla och hota med process, söndag, måndag och tisdag – Till tisdag afton fick Ellan och pojken vänta i Köln på bagaget – utan att ha en tråd att sätta på sig. Jag har tänkt begära skadeersättning, och alla menniskor anse mig böra göra det, men då är det att kasta sig in i en process som Kanske räcker länge och kostar pengar. Dessutom känna ju dessa kanaljer till alla möjliga Krokvägar som jag ej kan ha någon Aning om – de känna sitt tjuftycke och jag gör det ju ej – ergo bli de alltid styfvare än jag De sista underrättelserna jag hade från Ellan voro från Kiel, den 8de Jag förmodar att hon nu redan lemnat Köpenhamn. Om flickorna emellertid rest till Hangö den 10de så få de vänta några dagar innan de får råka Ellan och pojken – Jag skulle så gerna vilja att han kunde komma och "presenter ses hommages" på Haiko – Mamma skulle få se hvilken treflig pojke det är. –

  Kööpenhamina Hanko Köln Haikko Kiel Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Denna vecka har varit en sådan arbetsvecka att jag knappt haft tid att ha ledsamt efter min familj – men nu är jag också så trött att jag måste hvila mig 2, tre dagar, och har derför funderat på att i morgon afton resa till Amic som sedan länge bjudit oss ditåt.

  Henri Amic Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Grancher
 • Mme Grancher, alla dagar, en tafla som jag vill ha färdig snart för att få pengar och slippa denna pension och sist – Chambures underliga infall att få ett litet porträtt af sig måladt på 2 dagar (han reser imorgon) emedan hans syster, Mme de Montant bedt honom derom så enträget, och han funnit (som Mamma) att jag gör bäst då jag måste skynda mig. – Porträttet börjadt i går är nu färdigt, och som jag tror, mycket likt, kanske litet öfverdrifvet – det är svårt att inte göra karrikatyr af Chambures enorma väderklyfvar näsa. – Lyckligtvis har jag några dagars ledighet från Mme Grancher, ty hennes syster med familj kom i går från Havana för att helsa på henne och hon vill derför vara fri 4, 5 dagar.

  Havanna Alexandra Edelfelt Emile de Chambure Blanche de Montant Grancher N.N.
 • Ack, de der små röda flickorna – den taflan skulle jag ha sålt 20 gånger! Sist, Mme Menard-Dorian (Victor Hugos bekanta, politiker och mycket rika) hos hvilken jag var i går, – hon var mycket ledsen att taflan var Såld. Skulle jag ej alltid vara så i behof af pengar så skulle jag kunna vänta och slippa att sälja mina saker till underpris – –

  Victor Hugo Aline Ménard-Dorian
 • Vallery Radots och Pasteurs ha kommit tillbakafrån Bains de Mer. – De ha bjudit mig de sista dagarna på frukost och middag, hvilket snarare varit mig till besvär än glädje, då jag ju i alla fall betalar mina mål här och dessutom får lof att göra den långa resan till dem. Men en tacksam publik är det, och de äro så förtjusta i de porträtt jag nu gjort af barnen der, att det gör mig helt godt i själen.

  Louis Pasteur René Vallery-Radot Marie Pasteur Marie-Louise Vallery-Radot Louis Vallery-Radot Camille Vallery-Radot
 • I dag var Pasteur och Vallery Radot i ateliern medan jag målade Chambure – de äro de enda som sett skizzen af Chambure, och funno den mycket lik. Måtte nu denna lilla duk bli färdig i morgon – Ch stannar annars öfver la fête nationale och jag med – och jag skulle ha sådan lust till landet nu. Icke för att Paris är på något sätt obehagligt nu – tvärtom – det är ej för varmt 18, 19, 20 grader, lifligt, gladt och sommarlössläppt. –

  Emile de Chambure Louis Pasteur René Vallery-Radot
 • Jag hade funderat på att i stället för Amics Bouleaux välja Luc sur Mer der Anna Knorring och fru Törngren äro, till vistelse ort för detta två tre dagars lof, men det är ändå 6 timmars väg härifrån och jag reser hellre dit någon annan dag då det är rigtigt varmt och jag kan få se badlifvet i hela sin glans – Besynnerligt att jag under all denna vefva ej kommit att beskrifva just dessa fruars Anna Ks o.s.v. korta passage här. Vi hade en rolig dag med dem, hade dem på middag, förde dem i boulognerskogen och sist på Yvette Gilbert, den moderna divan – "chansonetten" som tidningarna i Hfors skulle säga. Jag tyckte att Anna såg rask och glad ut – hon var sig fullkomligt lik, tyckte jag Sara liknar Knorring ganska betydligt Hon Sara har en underligt gäll röst och ett uttal som icke är barnsligt när man ej ser henne kunde man tro att det är någon äldre qvinnsperson som talar, ett lustigt barn

  Bois de Boulogne Bouleaux Luc-sur-Mer Henri Amic Anna Ehrnrooth Alexander Wilhelm von Knorring Sara von Knorring Törngren Yvette Gilbert
 • Jag undrar om ni redan träffat Ellan när detta kommer.

  Ellan de la Chapelle
 • Det är förskräckligt att tänka sig att jag har 2 veckor på mig för att göra allt det jag har att göra, taflor, teckningar och porträtt – om jag nämligen skall tänka på att kunna resa den 1sta Augusti.

 • Har jag något att göra i Willmanstrand? Fru Etter tyckte visserligen att det vore af yttersta vigt att jag reste dit och gjorde min cour, men jag kan ej rigtigt inse hvarför det skulle vara nödvändigt, isynnerhet som jag ej har för afsigt att nu måla porträtt i Petersburg. – Några af de sydländska landskapen skicka jag öfver Lübeck till Finland för Ahrenbergska palatsets i Wstan räkning. Men till hvem skall jag adressera dem?

  Suomi Pietari Lappeenranta Lyypekki Emilie von Etter Johan Jacob Ahrenberg
 • Tack söta älskade Mamma för de 2 glada och uppmuntrande bref jag fått denna vecka. – Nog tänker jag också ibland: Skulle jag börja, så var jag väl tokot, men det är icke alltid godt att hålla kuraget uppe då jag nu, år efter år ser att jag icke kan organisera mitt lif klok, icke får debet och kredit att gå ihop och icke göra af mitt arbete den hufvudsak i lifvet det ändå borde vara. – Emellertid är jag alls ej missnöjd med min vinter och mitt uppehåll här i Paris nu – jag ser bara att det blir svårt för mig att alldeles öfverge Paris och att en definitiv flyttning till Finland är detsamma som ett artistiskt sjelfmord för mig. –

  Suomi Alexandra Edelfelt
 • Helsa Etters och må godt alle man – rysligt roligt skall det bli att om några veckor få råka Er alla med Guds hjelp –

  Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter