Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

akatemiat ateriat diplomaatit hotellit juhlat juutalaiset kielet kirjailijat kirjat kuninkaalliset kuninkaat kunniamerkit lääkärit lapset (perheenjäsenet) matkustaminen museot politiikka prinssit professorit ranskan kieli sähkeet seuraelämä taudit valokuvat

Stockholm tisdag.
28 okt 91
Älskade Mamma
Hvad jag är glad och lycklig och
tacksam för Edra bref! Gud ske
lof att ni alla äro friska. Berndts-
sons resa i qväll – Ack den som
kunde få följa med! Jag tror knappt
Jag blir färdig till fredagen – Jag har
nämligen litet förtagit mig på prinsens
porträtt så att det icke går med samma
lust som förr. Jag har dessutom konsta-
terat att jag lider af mask – och
har varit hos en berömd läkare, professor
Medin, som ordinerat mig en kur) – men
att genomgå den persen nu, midt i
brådskan, det blir väl omöjligt, och
fastän jag ej mår bra, tror jag ändå
att jag skjuter upp det till min
hemkomst. I morgon är det nämligen
stor fest för mig. Jag kunde aldrig tro
att det skulle blifva något så storartadt
då prof Montelius kom och bjöd mig
Wennerberg skref en autograf åt Annie "Tack för en god stund med brodren
hos Snoilskys då och då
G. W

litet i kors. Han började bl. a. med att
prisa judarne och gå åt Brandes som
jude. – Han såg på mina teckningar
och kritiserade Kristinas
död
– gentemot
Snoilskys som prisade den – Jag hörde på.
Han tyckte att hon skulle resa sig upp
i sängen och sända en "vredgad vasablick"
på kardinalerna – att hon ej fick dö som
en vanlig fru Pettersson o.s.v. – Sedan
började han att tala illa om Kristina –
att han aldrig kunnat upptäcka ett
enda sympathisk drag hos henne – att
den "kanaljen" plundrat Sverige på pengar
och konstverk (jag fick nu för första gången
höra att många af de bästa taflorna
i Dresdnergalleriet likasom Corregiorna
i Paris funnits här i Sverige men af Kristina
utförts och försålts. – Hans fru, som
är mycket religiös ser så bra ut – hon
har något af frih. Born. Fru Nyblom
ack ja, det var ett undersökande om

på enkel middag om onsdag på Hôtel
Continental. Nu ha de emellertid skramlat
ihop mycket folk. Montelius, Hildebrand
hela Nationalmusum, Cederström, Nyblom
med fru och dotter, Bjorck, Millets, Snoilsky
m.fl. hvad det blir förskräckligt att
hålla tal. Jag har redan börjat
skrifva det. Jag kunde ej riskera
att ta maskkur dagen innan denna
historia, – kan Mamma förstå.
I går var jag på middag hos Snoilskys
med Gunnar Wennerberg, som i förr-
går tagit afsked för den eviga oftal-
mologiska frågans skull, Nybloms –
mor och dotter m.fl. Gunnar Wennerberg
är otroligt ungdomlig och pratsam – ingen
menniska skulle kunna tro att han
är 74 år. Han påminner något om
Gubben Berndtson – storlek, mustascher
händer och rörelser. Han kastar sig gerna
in i diskussioner och talar då, tyckte jag

Jag var sådan som hon hade tänkt sig
mig. Jag befanns vara ungefär sådan, men
yngre och längre. Så tal om Danmark och
nu stötte jag på patrull då jag talte om
Brandes med beundran för hans Stil –
Nej han var den mest "opoetiske jöde" som
fans. Hennes dotter är roligare – hon
är t. o. m. rigtigt rolig – mycket sjelfsvåldig
och pojkaktig men rätt qvick. De äro så
inbitna uppsaliensare som möjligt. Rom och
Upsala, andra städer finnas ej. Jag måste
komma dit om söndag – de skulle visa
mig allt sevärdt och jag skulle göra bekant-
skap med alla intressanta menniskor
der. – Så följde jag dessa damer Nyblom
hem och frun lofvade skicka några
af sina böcker till mig i dag – hvilket hon
också gjorde med en vers-dedikation.
Grefvinnan Snoilsky påstod att de hade
Edelfeltfeber i Stockholm nu. I
morgse kom prins Eugen och ursäktade

sig för att han icke kommer på festen
i morgon. Hade det gått efter hans
vilja så skulle bara målarena gifvit
en fest för mig och då skulle han gerna
vara med – men nu kommer det "en hopa
folk" som han ej bryr sig om. – Natur-
ligtvis något politiskt mankemang –
någon som gått åt kungen – man får
hålla tungan rätt i munnen för att veta
hvem man skall tala om för en tredje
personhär i Sthlm, ty alla äro delade.
i partier, värre än hos oss. Palmes äro
ansedda som socialistanförare, Vult v.
Steijern såsom Strindbergs beskyddare och
vän och det är nog. Prins Eugen är
mycket radikal på tumanhand, fri-
sinnad och frispråkig, men i det offentliga
lifvet tar han ofta prinsansigtet på sig –
det klär honom bra för resten.
Senaste lördag hos Millets var han
helt igenom prins. – Millet stod

politik – on a les yeux sur vous, je se sais" –
och jag förklarade att jag aldrig ett ögonblick
tänkt tala i politik uti en helt konstnärlig
krets.
Ja måtte detta gå lyckligt af stapeln – nu känner
jag först hur blyg jag är – jag skulle ge
bra mycket för att vara fri talet. Och måtte
jag sedan få resa ju förr dess hellre,
träffa Eder, träffa Ellan och Pojken och
hvila ut mig. Berndtson har lofvat
komma upp till Mamma och tala om mig
och porträttet som han sett. Gud låte
mig om en vecka sist få resa öfver till
Finland igen efter välförrättadt värv här.
Helsa alla – Jag telegraferar en dag
och vore bra lycklig om jag finge svaret
bara två ord "alla friska". Gud vare med
Eder alla – porträttet blir bra – jag får
nog heder af det
Mammas
Atte
Om fredag är jag bjuden på middag till
prinsarne i arffurstens palats – måtte min
mage hålla – Jag äter för resten 1) oläsligt förargligt

jemte de fem eller sex medlemmer af legatio-
nen nere vid inkörsporten för att ta emot
vagnen, och prinsen tågade sedan in i salen
under det att dessa herrar och vi andra
bildadt en slags oläsligt, han iklädd hederslegionens
band och stora kraschan. – Der var för resten
mycket roligt hos Millets. M. tog mig afsides
och sade sig så glada ha fått göra min be-
kantskap. Mina och Zorns taflor voro i
fotografi uppstälda kring borden. Scholander sjöng
och spelade, en fröken Barch, uppfostrad i Paris, läste
upp eller spelade några franska monologer, rigtigt
bra, med rigtig parisisk accent – det var mycket
roligt. – Nu har jag varit ute en stund
och träffat Bergh och Steijern – de äro båda mycket
ledsna öfver att festen till i morgon gjorts till en
partidemonstration – sålunda att Akademin nu
vill fira mig – nog få de in en ulf i det fåra-
huset det lofvar jag. Ack om det vore öfver.
Så träffade jag Millet som bad mig för all del
vara försigtig i mina yttranden i morgon angående

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hvad jag är glad och lycklig och tacksam för Edra bref! Gud ske lof att ni alla äro friska.

 • Berndtssons resa i qväll – Ack den som kunde få följa med! Jag tror knappt Jag blir färdig till fredagen – Jag har nämligen litet förtagit mig på prinsens porträtt så att det icke går med samma lust som förr.

  Gunnar Berndtson Carl Hedvig Cronstedt
 • Jag har dessutom konstaterat att jag lider af mask – och har varit hos en berömd läkare, professor Medin, som ordinerat mig en kur) – men att genomgå den persen nu, midt i brådskan, det blir väl omöjligt, och fastän jag ej mår bra, tror jag ändå att jag skjuter upp det till min hemkomst. I morgon är det nämligen stor fest för mig. Jag kunde aldrig tro att det skulle blifva något så storartadt då prof Montelius kom och bjöd mig på enkel middag om onsdag på Hôtel Continental. Nu ha de emellertid skramlat ihop mycket folk. Montelius, Hildebrand hela Nationalmusum, Cederström, Nyblom med fru och dotter, Bjorck, Millets, Snoilsky m.fl. hvad det blir förskräckligt att hålla tal. Jag har redan börjat skrifva det. Jag kunde ej riskera att ta maskkur dagen innan denna historia, – kan Mamma förstå.

  Nationalmuseum Hôtel Continental Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Gustaf Cederström Hans Hildebrand (epävarma yhteys) Ellen Lundberg-Nyblom Oscar Montelius Helena Nyblom Carl Rupert Nyblom Oscar Björck Millet Millet Oskar Medin
 • I går var jag på middag hos Snoilskys med Gunnar Wennerberg, som i förrgår tagit afsked för den eviga oftalmologiska frågans skull, Nybloms – mor och dotter m.fl. Gunnar Wennerberg är otroligt ungdomlig och pratsam – ingen menniska skulle kunna tro att han är 74 år. Han påminner något om Gubben Berndtson – storlek, mustascher händer och rörelser. Han kastar sig gerna in i diskussioner och talar då, tyckte jaglitet i kors. Han började bl. a. med att prisa judarne och gå åt Brandes som jude. – Han såg på mina teckningar och kritiserade Kristinas död – gentemot Snoilskys som prisade den – Jag hörde på. Han tyckte att hon skulle resa sig upp i sängen och sända en "vredgad vasablick" på kardinalerna – att hon ej fick dö som en vanlig fru Pettersson o.s.v. – Sedan började han att tala illa om Kristina – att han aldrig kunnat upptäcka ett enda sympathisk drag hos henne – att den "kanaljen" plundrat Sverige på pengar och konstverk (jag fick nu för första gången höra att många af de bästa taflorna i Dresdnergalleriet likasom Corregiorna i Paris funnits här i Sverige men af Kristina utförts och försålts. – Hans fru, som är mycket religiös ser så bra ut – hon har något af frih. Born.

  Pariisi Museet i Dresden Carl Snoilsky Francisca von Born Georg Brandes Correggio Fredrik Berndtson Kristina Gunnar Wennerberg Ellen Lundberg-Nyblom Carl Rupert Nyblom Ebba Snoilsky
 • Fru Nyblom ack ja, det var ett undersökande om Jag var sådan som hon hade tänkt sig mig. Jag befanns vara ungefär sådan, men yngre och längre. Så tal om Danmark och nu stötte jag på patrull då jag talte om Brandes med beundran för hans Stil – Nej han var den mest "opoetiske jöde" som fans. Hennes dotter är roligare – hon är t. o. m. rigtigt rolig – mycket sjelfsvåldig och pojkaktig men rätt qvick.

  Tanska Georg Brandes Ellen Lundberg-Nyblom Helena Nyblom
 • De äro så inbitna uppsaliensare som möjligt. Rom och Upsala, andra städer finnas ej. Jag måste komma dit om söndag – de skulle visa mig allt sevärdt och jag skulle göra bekantskap med alla intressanta menniskor der. – Så följde jag dessa damer Nyblom hem och frun lofvade skicka några af sina böcker till mig i dag – hvilket hon också gjorde med en vers-dedikation.

  lukumuistit Uppsala Ellen Lundberg-Nyblom Helena Nyblom Carl Rupert Nyblom
 • Grefvinnan Snoilsky påstod att de hade Edelfeltfeber i Stockholm nu.

  Ebba Snoilsky
 • I morgse kom prins Eugen och ursäktadesig för att han icke kommer på festen i morgon. Hade det gått efter hans vilja så skulle bara målarena gifvit en fest för mig och då skulle han gerna vara med – men nu kommer det "en hopa folk" som han ej bryr sig om. – Naturligtvis något politiskt mankemang – någon som gått åt kungen – man får hålla tungan rätt i munnen för att veta hvem man skall tala om för en tredje person här i Sthlm, ty alla äro delade. i partier, värre än hos oss. Palmes äro ansedda som socialistanförare, Vult v. Steijern såsom Strindbergs beskyddare och vän och det är nog. Prins Eugen är mycket radikal på tumanhand, frisinnad och frispråkig, men i det offentliga lifvet tar han ofta prinsansigtet på sig – det klär honom bra för resten. Senaste lördag hos Millets var han helt igenom prins. – Millet stod jemte de fem eller sex medlemmer af legationen nere vid inkörsporten för att ta emot vagnen, och prinsen tågade sedan in i salen under det att dessa herrar och vi andra bildadt en slags oläsligt, han iklädd hederslegionens band och stora kraschan. –

  August Strindberg Hanna von Born Eugen Fredrik Vult von Steijern Sven Palme Millet Millet
 • Der var för resten mycket roligt hos Millets. M. tog mig afsides och sade sig så glada ha fått göra min bekantskap. Mina och Zorns taflor voro i fotografi uppstälda kring borden. Scholander sjöng och spelade, en fröken Barch, uppfostrad i Paris, läste upp eller spelade några franska monologer, rigtigt bra, med rigtig parisisk accent – det var mycket roligt. –

  Sven Scholander Anders Zorn Millet Millet Barch
 • Nu har jag varit ute en stund och träffat Bergh och Steijern – de äro båda mycket ledsna öfver att festen till i morgon gjorts till en partidemonstration – sålunda att Akademin nu vill fira mig – nog få de in en ulf i det fårahuset det lofvar jag. Ack om det vore öfver. Så träffade jag Millet som bad mig för all del vara försigtig i mina yttranden i morgon angående politik – on a les yeux sur vous, je se sais" – och jag förklarade att jag aldrig ett ögonblick tänkt tala i politik uti en helt konstnärlig krets. Ja måtte detta gå lyckligt af stapeln – nu känner jag först hur blyg jag är – jag skulle ge bra mycket för att vara fri talet.

  Fredrik Vult von Steijern Richard Bergh Millet
 • Och måtte jag sedan få resa ju förr dess hellre, träffa Eder, träffa Ellan och Pojken och hvila ut mig. Berndtson har lofvat komma upp till Mamma och tala om mig och porträttet som han sett. Gud låte mig om en vecka sist få resa öfver till Finland igen efter välförrättadt värv här. Helsa alla – Jag telegraferar en dag och vore bra lycklig om jag finge svaret bara två ord "alla friska". Gud vare med Eder alla – porträttet blir bra – jag får nog heder af det

  Suomi Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Carl Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Om fredag är jag bjuden på middag till prinsarne i arffurstens palats – måtte min mage hålla – Jag äter för resten 1) oläsligt förargligt

  Arvfurstens palats Carl Eugen
 • Wennerberg skref en autograf åt Annie "Tack för en god stund med brodren hos Snoilskys då och då G. W

  Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Gunnar Wennerberg Ebba Snoilsky