Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religion (fenomen) opera (konstart) huonekalut juomat kalusteet kartanot kielet lapset (perheenjäsenet) linnat matkat matkustaminen museot musiikki naiset näyttelyt politiikka puistot rakkaus ranskan kieli sähkeet saksan kieli säveltäjät suomen kieli tanskan kieli

Berlin W. den 29 maj 1894
Älskade Mamma – Ja, nu skäms jag
ögonen ur mig igen öfver mitt slarf med brefskrifnin-
gen. De sammanrafsade raderna från Nästved station
räknas ej, och då står det sorgliga faktum oförändradt
att jag ej gifvit något lifstecken från mig sedan jag lemnade
Köpenham. Bregentved slog som skönhet och slotts-
likhet mycket än på Ellan. De voro alldeles utmärkt
vänliga, och Ellan blef grefvinnans hjertevän. Detta
gick så till att Ellan var presenterad om allt som grefvin-
nan brukar tala om religion och erotik – (det sista
alltid sålunda behandladt att hon tror på att "ægtefeller"
om icke andra, skola träffas
och lefva med hvarandra
i en bättre verld – huru
går det då med dem som ha varit gifta 3 gånger?)
– Ellan gick derför genast in på detta, och hon
blef en så en "förstående Aand" i fluxen. För resten
behöfver man ej säga mycket med grefvinnan M. Hon
pratar hela tiden, om och om igen samma sak, med
samma ord – när man så säger Ja, så begynner
hon på nytt, likasom om man missförstått henne,
med ett: Ja, jeg maner kun" – Hon har verkligen

något af alldeles ung flicka öfver sig – Oskyldiga
förtroenden, onödiga tysthetslöften om oskyldiga
ting och i afskedsmiuten ännu bön till Ellan att
skrifva och att "bränna brefven" – det är ju komplett?
Hon är en utmärkt snäll menniska, det står
fast i alla tider, – men, säger prinsessan Marie,
elle tourne en cercle tout le temps, et j'en
devins folle". Emellertid kan Mamma tänka
sig mig förvåning då jag andra dagen såg Ellan
och Magda med armarna om hvarandras lif
svärmande gå och spatsera långt borta i parken.
– Mitt porträtt gjorde mig, som redan nämdt, hufvud
bry. Då jag från början ej fått göra det som jag ville
hvad kostym o.d. – beträffar, så hade jag blifvit så utled
vid det, att det endast var med ett ofantligt viljean-
strängning jag kunde förmå mig att börja på med det igen.
I Den ställningen kan hon ej bli likare – men hen-
nes käre Frederik ville ha henne med alla möjliga
uttryck, naturligtvis. Det var derför ett af de
krångligaste porträtt jag målat i mitt lif – och resulta-
tet var att Frederik ändå vill att jag skall

retouchera det då jag kommer tillbaka till Dan-
mark. På det sättet kan jag ju hålla på i
10 år! Prinsessan Marie sade flere gånger:
ne vous tourmentez donc pas pour le portraits –
il est assez bien comme il est – et si vous
leur donniez en chefd'oeuvre de peinture
cela ne leur ferait pas plus de plaisir qu'une
photographie coloriée" – med den myckna
artigheten, spatserturerna, främmande blef dagen
på Bregentved så kort att jag ej rakt ej fick
tillfälle att skrifva. Ellan var också i sträng
tjenstgöring. När hon ett ögonblick gick upp
för att hvila sig läsa eller skrifva, var Magda
strax i hennes spår och sade "nu skall vi rigtigt
snakke" – Krohn, som anser det fånigt att
alls röra vid porträttet telegraferade redan
om fredagen från Berlin: warte Sehnsuchts-
voll – och söndag afton kommo vi till
den sehsuchtsvolle Krohn, som det var rigtigt
roligt att träffa igen. Men Krohn, med sin
eviga hätä, reste redan i går afton –
jag ville ändtligen se utställningen och museet
som var stängdt i går, och vi resa der-

för om två timmar. En ny väg öfver Aachen,
utan att komma till Köln – och ned Guds hjelp
äro vi i morgon kl. 6 i Paris. I går
voro vi på Siegfried. Krohn gick bort kl. 3/4 10
för att resa kl. 10. – Det var ju herrligt
vackert fastän jag inte kunde låta bli att
hjertligt grina åt vilddjuret, draken Fafner,
som sjunger bas i ett enormt
måladt
pappers
fodral och viftar med svansen. Wald-
weben är herrligt vackert, likaså slutet,
början tyckte jag vara lång, och meddele
detta åt Krohn som bara sade att jag var
en åsna och att det var henrivende.
Men tänk en 5/4 timmar åkt i mörker i en
håla – bara samtal mellan Siegfried och
en dverg! När man då, till följd af mörkret
ej kan läsa i textboken blir det litet
underligt. Siegfried är fortsättning af Valkyrian
och jag kunde derför litet följa med handlingen
ändå. – Har Mamma fått sakerna
och det rek. brefvet från Kjøbenhavn?
Då vi efter all sannolikhet äro hemma
i medlet af juni (åtminstone Ellan) så
är det kanske bäst att flickorna vänta

5
med beställningen af tyget tills vi komma,
så få vi bestyra om det – det hastar ju
ej då det är till stadsmöblerna, icke sannt!
– I dag har jag hela f. m. varit på måleri
utställningen ensam och halfva e.m. med
Ellan i museet. Det sistnämde är herrligt
fastän hälften är stängdt nu – Velasquesarne
är dock visibla, likaså Italienska renaissance
skulpturen. Måleriutställningen (den-
moderna) är deremot särdeles banal och
kommerciell. Några intressanta engels-
män af Glasgow-School samt Uhde, –
för resten är det, som Krohn sade
"en Ørken af Snavs". Teniken ha de
nog, men ett koketterande för den tarfliga
publikens f tarfliga smak som är oförlåtligt
I går på Operan träffade jag en dansk
målare Locher och en tysk dito. Vi gingo
efteråt och drucko "ein mars Bier" – tysken
var entusiastisk wagnerian, men i konst
och i politik för resten en så gement
orättvis, pösande äppeltysk, att Locher

6)
och jag höllo på att bli rigtigt arga.
Puvis de Chavannes imiterade en tysk
Thoma, Dagnan imiterade Uhde
Schlesvig hade det bättre under det
bildade Tyskland än under det obildade
Danmark, Elsass och Lothringen likaså
c'était à gifler. Och jag som just var
så sympatiskt stämd mot tyskarne! Men
när den der satt och orerade med sina
smutsigt händer, och sade sig representera
"die moderne deutsche kultur, och roddade
gräsligt, så kände jag mig som herre
gentemot denna dräng.
Farväl, älskade Mamma – jag måste
gå och bestyra om några småting för
Ellan. Gud låte Er alla få vara
friska. Gå och helsa på vår lilla
gosse någongång. Jag hoppas att han
får vara oläsligt och icke blir för mycket
bortskämd nu då han saknar den
fader- och moderliga tukten. Helsa
flickorna och Tante Gadd hjertligt från
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ja, nu skäms jag ögonen ur mig igen öfver mitt slarf med brefskrifningen. De sammanrafsade raderna från Nästved station räknas ej, och då står det sorgliga faktum oförändradt att jag ej gifvit något lifstecken från mig sedan jag lemnade Köpenham.

  Kööpenhamina Nästved
 • Bregentved slog som skönhet och slottslikhet mycket än på Ellan. De voro alldeles utmärkt vänliga, och Ellan blef grefvinnans hjertevän. Detta gick så till att Ellan var presenterad om allt som grefvinnan brukar tala om religion och erotik – (det sista alltid sålunda behandladt att hon tror på att "ægtefeller" om icke andra, skola träffas och lefva med hvarandra i en bättre verld – huru går det då med dem som ha varit gifta 3 gånger?) – Ellan gick derför genast in på detta, och hon blef en så en "förstående Aand" i fluxen. För resten behöfver man ej säga mycket med grefvinnan M. Hon pratar hela tiden, om och om igen samma sak, med samma ord – när man så säger Ja, så begynner hon på nytt, likasom om man missförstått henne, med ett: Ja, jeg maner kun" – Hon har verkligennågot af alldeles ung flicka öfver sig – Oskyldiga förtroenden, onödiga tysthetslöften om oskyldiga ting och i afskedsmiuten ännu bön till Ellan att skrifva och att "bränna brefven" – det är ju komplett? Hon är en utmärkt snäll menniska, det står fast i alla tider, – men, säger prinsessan Marie, elle tourne en cercle tout le temps, et j'en devins folle". Emellertid kan Mamma tänka sig mig förvåning då jag andra dagen såg Ellan och Magda med armarna om hvarandras lif svärmande gå och spatsera långt borta i parken.

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved Marie Frederik Christian Moltke-Bregentved Ellan de la Chapelle
 • – Mitt porträtt gjorde mig, som redan nämdt, hufvud bry. Då jag från början ej fått göra det som jag ville hvad kostym o.d. – beträffar, så hade jag blifvit så utled vid det, att det endast var med ett ofantligt viljeansträngning jag kunde förmå mig att börja på med det igen. I Den ställningen kan hon ej bli likare – men hennes käre Frederik ville ha henne med alla möjliga uttryck, naturligtvis. Det var derför ett af de krångligaste porträtt jag målat i mitt lif – och resultatet var att Frederik ändå vill att jag skall retouchera det då jag kommer tillbaka till Danmark. På det sättet kan jag ju hålla på i 10 år! Prinsessan Marie sade flere gånger: ne vous tourmentez donc pas pour le portraits – il est assez bien comme il est – et si vous leur donniez en chefd'oeuvre de peinture cela ne leur ferait pas plus de plaisir qu'une photographie coloriée" –

  Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • med den myckna artigheten, spatserturerna, främmande blef dagen på Bregentved så kort att jag ej rakt ej fick tillfälle att skrifva. Ellan var också i sträng tjenstgöring. När hon ett ögonblick gick upp för att hvila sig läsa eller skrifva, var Magda strax i hennes spår och sade "nu skall vi rigtigt snakke" –

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved Ellan de la Chapelle
 • Krohn, som anser det fånigt att alls röra vid porträttet telegraferade redan om fredagen från Berlin: warte Sehnsuchtsvoll – och söndag afton kommo vi till den sehsuchtsvolle Krohn, som det var rigtigt roligt att träffa igen. Men Krohn, med sin eviga hätä, reste redan i går afton – jag ville ändtligen se utställningen och museet som var stängdt i går, och vi resa derför om två timmar. En ny väg öfver Aachen, utan att komma till Köln – och ned Guds hjelp äro vi i morgon kl. 6 i Paris.

  Pariisi Köln Aachen Pietro Krohn
 • I går voro vi på Siegfried. Krohn gick bort kl. 3/4 10 för att resa kl. 10. – Det var ju herrligt vackert fastän jag inte kunde låta bli att hjertligt grina åt vilddjuret, draken Fafner, som sjunger bas i ett enormt måladt pappers fodral och viftar med svansen. Waldweben är herrligt vackert, likaså slutet, början tyckte jag vara lång, och meddele detta åt Krohn som bara sade att jag var en åsna och att det var henrivende. Men tänk en 5/4 timmar åkt i mörker i en håla – bara samtal mellan Siegfried och en dverg! När man då, till följd af mörkret ej kan läsa i textboken blir det litet underligt. Siegfried är fortsättning af Valkyrian och jag kunde derför litet följa med handlingen ändå. –

  Pietro Krohn Siegfried
 • Har Mamma fått sakerna och det rek. brefvet från Kjøbenhavn? Då vi efter all sannolikhet äro hemma i medlet af juni (åtminstone Ellan) så är det kanske bäst att flickorna vänta med beställningen af tyget tills vi komma, så få vi bestyra om det – det hastar ju ej då det är till stadsmöblerna, icke sannt!

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • – I dag har jag hela f. m. varit på måleri utställningen ensam och halfva e.m. med Ellan i museet. Det sistnämde är herrligt fastän hälften är stängdt nu – Velasquesarne är dock visibla, likaså Italienska renaissance skulpturen. Måleriutställningen (den moderna) är deremot särdeles banal och kommerciell. Några intressanta engelsmän af Glasgow-School samt Uhde, – för resten är det, som Krohn sade "en Ørken af Snavs". Teniken ha de nog, men ett koketterande för den tarfliga publikens f tarfliga smak som är oförlåtligt

  Glasgow Diego Velázquez Ellan de la Chapelle Fritz von Uhde
 • I går på Operan träffade jag en dansk målare Locher och en tysk dito. Vi gingo efteråt och drucko "ein mars Bier" – tysken var entusiastisk wagnerian, men i konst och i politik för resten en så gement orättvis, pösande äppeltysk, att Locher och jag höllo på att bli rigtigt arga. Puvis de Chavannes imiterade en tysk Thoma, Dagnan imiterade Uhde Schlesvig hade det bättre under det bildade Tyskland än under det obildade Danmark, Elsass och Lothringen likaså c'était à gifler. Och jag som just var så sympatiskt stämd mot tyskarne! Men när den der satt och orerade med sina smutsigt händer, och sade sig representera "die moderne deutsche kultur, och roddade gräsligt, så kände jag mig som herre gentemot denna dräng.

  Tanska Elsass-Lothringen Slesvig-Holstein Pascal Dagnan-Bouveret Richard Wagner Pierre Puvis de Chavannes Fritz von Uhde Carl Locher N.N. Thoma
 • Farväl, älskade Mamma – jag måste gå och bestyra om några småting för Ellan. Gud låte Er alla få vara friska. Gå och helsa på vår lilla gosse någongång. Jag hoppas att han får vara oläsligt och icke blir för mycket bortskämd nu då han saknar den fader- och moderliga tukten. Helsa flickorna och Tante Gadd hjertligt från

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle