Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kortspel galenskap barntidningar exorcism personlighet militärer (personer) kvällstidningar doktorer magi transportmedel sjukdom (tillstånd) aateli akatemiat henkilökuvat järjestöt joulu joululahjat juhlat Jumala juomat kalusteet keisarit kirjailijat kirjallisuus kirjeet kuninkaalliset kuninkaat kuolema lumi lyriikka miehet näytelmäkirjallisuus opettajat päivälliset palvelusväki passit professorit puheet ruoka sää samppanja seuraelämä talous talvi taulut teatteritaide tilaukset univormut vaatteet vuodenajat vuotuisjuhlat

Stockholm lördagen d. 19 Dec. 1896
Älskade Mamma!
Jag önskar Eder alla af fullt hjerta en god och
fröjdefull jul! – Ja, nu är tärningen kastad och
jag kan icke annat än stanna här en vecka
till, hur surt det än kännes. Jag har verkligen
försökt dessa sista tider, men hela sista veckan var
det så mörkt att jag målade bara dumheter
med svidande ögon – och nu har jag, sedan vi
fått mycket snö och litet ljusare väder, ett fasligt
göra med att få allt detta mörkrens arbete bra
igen; – gröna, gula och rödaktiga fläckar just der
de ej skola vara! Måtte Ni nu ej vara ledsen
på mig! – om jag kan smickra mig med att ni saknar
mig nu då jag sju jular å rad fått vara med Eder,
så tänk på att jag, med Guds hjelp, om en
vecka ändå kommer och vi kunna då börja julen
om igen. Jag har nog haft samvetsqval öfver
att jag kanske i början var mycket för lat här –
men jag vet å andra sidan, att det alltid
åtgår två veckor minst för att acclimatisera
sig – hvart jag än kommit under min vagn-
Fru Rydberg bad helsa Er alla tusen gånger. Hanna Palme likaså – som är i Norge, men kommer
i morgon.

i hennes sängkammare, men jag kunde dock
fullborda pastellskizzen i dag till deras be-
låtenhet. Gumman höll långa tal öfver
hur vänligt det var af mig att arbeta under
så ogynnsamma förhållanden. – Leffler är
deremot icke färdig – drägten bör målas
om, och jag vill gerna har den taflan
så att jag direkt kan skicka den till Paris
till salongen. R. Bergh och Björck tycka om
den. Robert Lundberg har åtskilliga an-
märkningar, men dem fäster jag mig ej vid.
– Julklappar skickade jag i dag genom general
Lindfors, i morgon genom doktor Fontell, små
saker som ej skrymma. De större sakerna tar
jag med mig sjelf. Hvad är det för dum-
heter att Nordström sagdt att pengarna för
Fjalar teckningarna ej influtit? Då må
han skynda sig att få dem att inflyta
så fort som möjligt, jag vet ingen annan
råd. Nordström skrifver till mig att fru
Ahlström, som köpt sjömännen, är missnöjd

med ramen och vill att jag skall bestå en annan
ram. Hvad är nu detta för konster? Schy-
bergson ber mig ge tillåtelse att reproducera
kejsarporträttet som premie åt Aftonpostens
prenumeranter. Jo jag har bref att svara på,
Utom dem jag får här. Fru Hammarlund
plågar mig med att jag skall teckna något
humoristiskt (!) till nästa Jultomte.
I går var jag, efter middag hos Gebers, der jag
till min ledsnad såg originalplanscherna till
Sv. B. pryda hans väggar, på ett kalas hos
doktor Santesson – för mig, igen! Medecine
doktorer och professorer samt Wieselgren och
Calle Larsson. Santesson höll minst tre tal
till mig – Wieselgren improviserade vers
hela aftonen. Bland mycket af tifvelaktigt
värde kom det ibland rigtigt bra saker.
Och sist improviserade han till mig och Finland,
på Kulneffs svåra, korta meter, ett rigtigt ut-
märkt vackert tal – men verkligen så fint
och så litet understruket, och så poetiskt
att jag, och alla andra med, voro ledsna att

ej ha haft en stenograf der. – Kan Mamma
tänka sig att jag i morgon, på Sv. Akade-
mins högtidsdag skall sitta på fru Rydbergs
plats – gubben Nordenfalk kom sjelf till
mig med detta bud från fru Rydberg – (minnes-
talet gäller honom
V.R.
) – Det kunde jag då
aldrig drömma om! Jag kommer nog att
ha många bekanta der: Snoilsky, Nyblom,
Nordenskiöld, Warburg G. Wennerberg – och
Reinhold Leuhusen, som skall komma dit med
kronprinsen och småprinsarne. – I förr-
går var jag på Ekeliden hos fru V. Rydberg.
En alnshög snö att vada igenom. –
Hon var mycket rörd och gret hela tiden –
Jag skulle se alla de ställen der jag varit
somrarne 1892 och 93, sitta i Viktors Stol, se
på desamma böckerna, konstverken, mina
egna teckningar och allt. Det var verkligen
rörande. Stackars menniska – ännu lefver hon
som om han funnes, allting är orördt,
och man väntar sig att han hvilket ögonblick
som helst skall komma in. – Men så
Hvad jag tyckte att T.stjernas bok var tarflig! Alla tala om Ibsens Borkman – den lär vara utmärkt.

har hon varit så god och så galen att skänka
hela hans rum med böcker möbler, konst-
verk och allt till Nordiska museet, som reklame-
rar det till d. 15 maj, då utställningen öppnas.
hade Nord. Museet fått detta efter hennes
död så hade jag förstått det, men nu,
så snart, det är dock ett för stort offer. Och
så kommer hon att bli alldeles utan
"midtpunkt" då hon skall flytta tillbaka till
Göteborg. Rysligt mycket tyckes hon, likasom
alla Rydbergs vänner ha emot Leffler, –
de säga rent ut att han pinade lifvet
ur V.R. med trakasserier ang. högskolan.
En underlig menniska är Leffler. – Mycket
godt hufvud, mycket intresserad, mycket
beläst, men maktlysten i stort som smått och
nöjd med sig sjelf så att det är fenomenalt.
– Wieselgren hade bjudit mig till sig på
julaftonen, och der hade nog blifvit trefligt
och vittert och muntert med några gamla ungkar-
lar och enklingar, men nu fick han lof
att resa till sin son som är i Jönköping,

och jag få väl då tillbringa min julafton
hos Sven Palmes på Djursholm. –
På Sv. akademin kommer det nog inte
att bli så trefligt som då Franzén och Tegnér
läste upp sina saker der – och jag kommer
ändå hela tiden att grina i mitt inre åt denna
Akademi, der aldrig Thorild, Bellman,
Almqvist och Strindberg suttit, men der Calle
Nyblom och många andra "Gute Leûte aber
Schlechte Musikanten" sitta på guldstolar.
A propos Strindberg så läste jag ett bref från
G. Brandes häromdagen, hvaraf framgick
att Strindberg är alldeles galen nu. Han tror
nu på magi och exorcism, besvärjelser o.d.
Jag har med alla talat om hans familjs
sorgliga belägenhet, och de lofva nu göra en
recettföreställning på Wasateatern med "Lycko-
Pers resa" till deras förmån.
Jag har suttit nu på aftonen med Reinhold
Leuhusen och småprinsarnes lärare, lektor
Lindman – de äro som jag dömda att vara
här under julen. Han lemnade mig "Sibirien"

2 delar från sin Mamma för att jag skulle åter
bringa dem till min med tack för lånet och helsningar.
En dag i veckan hade jag bjudit mina slägtingar
d.v.s. E. Öhman med fru och svärmor samt Gum-
man Hermanine på middag på Rydberg – med
Champagne, S'il vous plait, Mamma kan tänka
sig hur salig gumman Hermanine var. Hon
har det rätt bra, ty hon har en massa goda
vänner, dit hon går alltjemnt, spelar kort och
pratar. Kortspelet lär ha sammanfört henne
med Matematices professorn Phragmén vid
högskolan. Phragmen sade mig att allt hvad hon
säger honom utom spelet, rör mig. – Sjökadetten
Erik lär ha vuxit och skall bli officer nästan höst.
– Ja, en massa saker får jag berätta när jag kom-
mer hem – naturligtvis har nu rätt mycket
glömts i brefven. Många lustiga episoder som
t.ex. då den mycket "på drick" stadde
poeten Daniel Fallström (kallade Fullström)
presenterad för mig i Rydbergs matsal,
och yttrade sin öfverraskning och entusiasm
genom att falla på knä och kyssa min hand,

till kyparenas outsägliga Gaudium – Lyckligtvis
voro der mycket få gäster då. Han är med
alla sina svagheter "et hjertemenneske" och det
var något som var ganska rörande i denna
explosion af entusiasm. – Ack jag känner
mig så ovärdig all denna höga tanke om mig.
Specielt nu då jag faktiskt ej vet och ej ser hvad
jag gör. – På armeförvaltningen har jag
varit och ritat af alla uniformer från 1808,
sett originalritningarne med Gustaf Adolfs under-
skrift och är således temmeligen på det klara
med detta. Apropos signaturer och Autografer,
så har jag nu åt Anni, utom Gustaf III
och fru Nordenflycht (båda bref med kuvert) föl-
jande: Carl IX, Ludvig XIII af Frankrike,
Ludvig XVI dito ( – ett pass för en svensk grefve
Horn, undertecknadt Louis och kontrasigneradt
de Vergennes). Svedenborg ville jag skaffa, men
han är den dyraste autografen – det går på
hundratal. – De tre ofvannämnda fick jag
till skänks af den hyggliga, beskedliga Bukowski,
såsom tack för Aqvarellen i fjol. – I förrgår
Att Mamma tyckte så mycket om finska Kgillets julblad! Men är icke min Gustaf III rent af horribel?

morgse tog jag afsked af prins Eugen som for
till Kristiania till julen. Han är en betydande
konstnär och en bra fin person också – intelligent,
finkänslig, mensklig och varmhjertad. –
Försök nu att reda ut detta om julklapparne
som kommit i tre omgångar – Der finnes åt
flickorna Brandt d.v.s. åt stackars sjuka Ada
och Thyra samt åt Karin och John småsaker. Det var
rigtigt snällt att Mamma bestyrde om deras matjul-
klapp. – Måtte nu Nordström ha fått pengarne och
gifvit den åt Mamma. Så underligt det
skall blifva att komma till rigtig ro igen – jag
har alldeles glömt hur det är.
Gud vare med Eder – Måtte nu Mamma
bara inte schasa för mycket eller äta varma
tårtor eller begå några andra juldårskaper. –
Jag lägger flickorna på hjertat att se till att ingen
föräter sig. Jag får känna lukten af julgran
när jag kommer hem, och lukten af lack kan jag
ju också få känna. Kanske far jag till Heidenstam
någon af juldagarne, jag är ifrigt bjuden dit – nu
då det är ett så herrligt slädföre. Ja, god jul
Och god natt. Var inte ledsen på mig, älskade
Mamma – helsa alla från Mammas Atte.
Ett paket från majorskan Hornborg till tante Gadd ombestyres af fru Leffler – Lindfors
Skickar Er det.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag önskar Eder alla af fullt hjerta en god och fröjdefull jul!

 • Ja, nu är tärningen kastad och jag kan icke annat än stanna här en vecka till, hur surt det än kännes. Jag har verkligen försökt dessa sista tider, men hela sista veckan var det så mörkt att jag målade bara dumheter med svidande ögon – och nu har jag, sedan vi fått mycket snö och litet ljusare väder, ett fasligt göra med att få allt detta mörkrens arbete bra igen; – gröna, gula och rödaktiga fläckar just der de ej skola vara! Måtte Ni nu ej vara ledsen på mig! – om jag kan smickra mig med att ni saknar mig nu då jag sju jular å rad fått vara med Eder, så tänk på att jag, med Guds hjelp, om en vecka ändå kommer och vi kunna då börja julen om igen. Jag har nog haft samvetsqval öfver att jag kanske i början var mycket för lat här – men jag vet å andra sidan, att det alltid åtgår två veckor minst för att acclimatisera sig – hvart jag än kommit under min vagn

 • i hennes sängkammare, men jag kunde dock fullborda pastellskizzen i dag till deras belåtenhet. Gumman höll långa tal öfver hur vänligt det var af mig att arbeta under så ogynnsamma förhållanden.

  Josephine Sager
 • Leffler är deremot icke färdig – drägten bör målas om, och jag vill gerna har den taflan så att jag direkt kan skicka den till Paris till salongen. R. Bergh och Björck tycka om den. Robert Lundberg har åtskilliga anmärkningar, men dem fäster jag mig ej vid.

  Pariisi Gustaf Mittag-Leffler Richard Bergh Oscar Björck Robert Lundberg
 • Julklappar skickade jag i dag genom general Lindfors, i morgon genom doktor Fontell, små saker som ej skrymma. De större sakerna tar jag med mig sjelf.

  Julius Lindfors Henrik Adolf Fontell
 • Hvad är det för dumheter att Nordström sagdt att pengarna för Fjalar teckningarna ej influtit? Då må han skynda sig att få dem att inflyta så fort som möjligt, jag vet ingen annan råd.

  Ernst Nordström Fjalar
 • Nordström skrifver till mig att fru Ahlström, som köpt sjömännen, är missnöjd med ramen och vill att jag skall bestå en annan ram. Hvad är nu detta för konster?

  Ernst Nordström Eva Ahlström
 • Schybergson ber mig ge tillåtelse att reproducera kejsarporträttet som premie åt Aftonpostens prenumeranter.

  Emil Schybergson
 • Jo jag har bref att svara på, Utom dem jag får här. Fru Hammarlund plågar mig med att jag skall teckna något humoristiskt (!) till nästa Jultomte.

  Amanda Hammarlund
 • I går var jag, efter middag hos Gebers, der jag till min ledsnad såg originalplanscherna till Sv. B. pryda hans väggar, på ett kalas hos doktor Santesson – för mig, igen! Medecine doktorer och professorer samt Wieselgren och Calle Larsson. Santesson höll minst tre tal till mig – Wieselgren improviserade vers hela aftonen. Bland mycket af tifvelaktigt värde kom det ibland rigtigt bra saker. Och sist improviserade han till mig och Finland, på Kulneffs svåra, korta meter, ett rigtigt utmärkt vackert tal – men verkligen så fint och så litet understruket, och så poetiskt att jag, och alla andra med, voro ledsna att ej ha haft en stenograf der.

  Suomi Carl Larsson Harald Wieselgren Jakov Petrovitj Kulnev Carl Gustaf Santesson Hugo Geber
 • Kan Mamma tänka sig att jag i morgon, på Sv. Akademins högtidsdag skall sitta på fru Rydbergs plats – gubben Nordenfalk kom sjelf till mig med detta bud från fru Rydberg – (minnestalet gäller honom V.R.) – Det kunde jag då aldrig drömma om! Jag kommer nog att ha många bekanta der: Snoilsky, Nyblom, Nordenskiöld, Warburg G. Wennerberg – och Reinhold Leuhusen, som skall komma dit med kronprinsen och småprinsarne.

  Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Adolf Erik Nordenskiöld Viktor Rydberg Gunnar Wennerberg Gustav V Karl Warburg Carl Rupert Nyblom Susen Emilia Rydberg Wilhelm Johan Nordenfalk Gustav VI Adolf
 • I förrgår var jag på Ekeliden hos fru V. Rydberg. En alnshög snö att vada igenom. – Hon var mycket rörd och gret hela tiden – Jag skulle se alla de ställen der jag varit somrarne 1892 och 93, sitta i Viktors Stol, se på desamma böckerna, konstverken, mina egna teckningar och allt. Det var verkligen rörande. Stackars menniska – ännu lefver hon som om han funnes, allting är orördt, och man väntar sig att han hvilket ögonblick som helst skall komma in. – Men så har hon varit så god och så galen att skänka hela hans rum med böcker möbler, konstverk och allt till Nordiska museet, som reklamerar det till d. 15 maj, då utställningen öppnas. hade Nord. Museet fått detta efter hennes död så hade jag förstått det, men nu, så snart, det är dock ett för stort offer. Och så kommer hon att bli alldeles utan "midtpunkt" då hon skall flytta tillbaka till Göteborg.

  Göteborg Nordiska museet Villa Ekeliden Viktor Rydberg Susen Emilia Rydberg
 • Rysligt mycket tyckes hon, likasom alla Rydbergs vänner ha emot Leffler, – de säga rent ut att han pinade lifvet ur V.R. med trakasserier ang. högskolan. En underlig menniska är Leffler. – Mycket godt hufvud, mycket intresserad, mycket beläst, men maktlysten i stort som smått och nöjd med sig sjelf så att det är fenomenalt.

  Stockholms högskola Viktor Rydberg Gustaf Mittag-Leffler Susen Emilia Rydberg
 • Wieselgren hade bjudit mig till sig på julaftonen, och der hade nog blifvit trefligt och vittert och muntert med några gamla ungkarlar och enklingar, men nu fick han lof att resa till sin son som är i Jönköping, och jag få väl då tillbringa min julafton hos Sven Palmes på Djursholm.

  Djursholm Jönköping Harald Wieselgren Sven Palme Ragnar Wieselgren
 • På Sv. akademin kommer det nog inte att bli så trefligt som då Franzén och Tegnér läste upp sina saker der – och jag kommer ändå hela tiden att grina i mitt inre åt denna Akademi, der aldrig Thorild, Bellman, Almqvist och Strindberg suttit, men der Calle Nyblom och många andra "Gute Leûte aber Schlechte Musikanten" sitta på guldstolar.

  Carl Jonas Love Almqvist August Strindberg Carl Michael Bellman Esaias Tegnér Frans Mikael Franzén Carl Rupert Nyblom Thomas Thorild
 • A propos Strindberg så läste jag ett bref från G. Brandes häromdagen, hvaraf framgick att Strindberg är alldeles galen nu. Han tror nu på magi och exorcism, besvärjelser o.d. Jag har med alla talat om hans familjs sorgliga belägenhet, och de lofva nu göra en recettföreställning på Wasateatern med "Lycko-Pers resa" till deras förmån.

  Vasateatern August Strindberg Georg Brandes
 • Jag har suttit nu på aftonen med Reinhold Leuhusen och småprinsarnes lärare, lektor Lindman – de äro som jag dömda att vara här under julen. Han lemnade mig "Sibirien" 2 delar från sin Mamma för att jag skulle återbringa dem till min med tack för lånet och helsningar.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Reinhold Leuhusen Wilhelm Gustav VI Adolf Carl Lindman Erik
 • En dag i veckan hade jag bjudit mina slägtingar d.v.s. E. Öhman med fru och svärmor samt Gumman Hermanine på middag på Rydberg – med Champagne, S'il vous plait, Mamma kan tänka sig hur salig gumman Hermanine var. Hon har det rätt bra, ty hon har en massa goda vänner, dit hon går alltjemnt, spelar kort och pratar. Kortspelet lär ha sammanfört henne med Matematices professorn Phragmén vid högskolan. Phragmen sade mig att allt hvad hon säger honom utom spelet, rör mig. – Sjökadetten Erik lär ha vuxit och skall bli officer nästan höst.

  Hotell Rydberg Stockholms högskola Hermania Edelfelt Axeline Edelfelt Clara Edelfelt Erik Edelfelt Emric Öhman Edvard Phragmén
 • Ja, en massa saker får jag berätta när jag kommer hem – naturligtvis har nu rätt mycket glömts i brefven. Många lustiga episoder som t.ex. då den mycket "på drick" stadde poeten Daniel Fallström (kallade Fullström) presenterad för mig i Rydbergs matsal, och yttrade sin öfverraskning och entusiasm genom att falla på knä och kyssa min hand, till kyparenas outsägliga Gaudium – Lyckligtvis voro der mycket få gäster då. Han är med alla sina svagheter "et hjertemenneske" och det var något som var ganska rörande i denna explosion af entusiasm.

  Hotell Rydberg Daniel Fallström
 • Ack jag känner mig så ovärdig all denna höga tanke om mig. Specielt nu då jag faktiskt ej vet och ej ser hvad jag gör.

 • På armeförvaltningen har jag varit och ritat af alla uniformer från 1808, sett originalritningarne med Gustaf Adolfs underskrift och är således temmeligen på det klara med detta.

  Gustav IV Adolf
 • Apropos signaturer och Autografer, så har jag nu åt Anni, utom Gustaf III och fru Nordenflycht (båda bref med kuvert) följande: Carl IX, Ludvig XIII af Frankrike, Ludvig XVI dito ( – ett pass för en svensk grefve Horn, undertecknadt Louis och kontrasigneradt de Vergennes). Svedenborg ville jag skaffa, men han är den dyraste autografen – det går på hundratal. – De tre ofvannämnda fick jag till skänks af den hyggliga, beskedliga Bukowski, såsom tack för Aqvarellen i fjol.

  Ranska Alexandra Edelfelt Gustav III Ludvig XVI Swedenborg Karl IX Ludvig XIII Henryk Bukowski Hedvig Charlotta Nordenflycht Fredrik Horn af Åminne Charles Gravier de Vergennes
 • I förrgår morgse tog jag afsked af prins Eugen som for till Kristiania till julen. Han är en betydande konstnär och en bra fin person också – intelligent, finkänslig, mensklig och varmhjertad.

  Kristiania Eugen
 • Försök nu att reda ut detta om julklapparne som kommit i tre omgångar – Der finnes åt flickorna Brandt d.v.s. åt stackars sjuka Ada och Thyra samt åt Karin och John småsaker. Det var rigtigt snällt att Mamma bestyrde om deras matjulklapp.

  Alexandra Edelfelt Thyra Brandt John Brandt Karin Brandt Ada Brandt
 • Måtte nu Nordström ha fått pengarne och gifvit den åt Mamma. Så underligt det skall blifva att komma till rigtig ro igen – jag har alldeles glömt hur det är.

  Alexandra Edelfelt Ernst Nordström
 • Gud vare med Eder – Måtte nu Mamma bara inte schasa för mycket eller äta varma tårtor eller begå några andra juldårskaper. – Jag lägger flickorna på hjertat att se till att ingen föräter sig. Jag får känna lukten af julgran när jag kommer hem, och lukten af lack kan jag ju också få känna. Kanske far jag till Heidenstam någon af juldagarne, jag är ifrigt bjuden dit – nu då det är ett så herrligt slädföre. Ja, god jul Och god natt. Var inte ledsen på mig, älskade Mamma – helsa alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Verner von Heidenstam
 • *Fru Rydberg bad helsa Er alla tusen gånger. Hanna Palme likaså – som är i Norge, men kommer i morgon.

  Norja Hanna von Born Susen Emilia Rydberg
 • *Hvad jag tyckte att T.stjernas bok var tarflig! Alla tala om Ibsens Borkman – den lär vara utmärkt.

  Karl August Tavaststjerna Henrik Ibsen John Garbriel Borkman Borkman
 • *Att Mamma tyckte så mycket om finska Kgillets julblad! Men är icke min Gustaf III rent af horribel?

  Alexandra Edelfelt Gustav III
 • *Ett paket från majorskan Hornborg till tante Gadd ombestyres af fru Leffler – Lindfors Skickar Er det.

  Adelaide Gadd Julius Lindfors Rosina Hornborg Signe Mittag-Leffler