Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) religion (fenomen) ammattitaitokilpailut gotiikka historia jesuiitat joulu katolisuus keisarit kirjeet kirkkokunnat kuvataideoppilaitokset lämpötila laulelmat musiikki näyttelyt opinnot politiikka sää saksalaiset sanomalehdet seuraelämä syntymäpäivät vaatteet vuodenajat ylioppilaat ystävät

Antwerpen d. 30 nov 73.
Älskade Mamma!
Redan i förrgår hade jag glädjen emottagen Mam-
mas och Ellens kära bref; i går fick jag tidningarna från
Morbror Gustaf, men ändå har jag kommit att skjuta
upp med svaret ändå tills i dag. Vi ha rätt mycket
att göra i akademin f.n. – Så t. ex. ha vi i nästa vecka
en perspektivkonstruktion, ganska komplicerad, tager upp en
afton) ett tête d'expression, och en skelett-teckning (2 aftnar)
Jag har nu begynt studera skelettet, det vill säga
på lediga stunder tecknat af på Akademins gravörsal
så mycket knotor, leder och ben som möjligt, men är
ännu ej kapabel att rita något utantill. Det är ett
sannt nöje att se den ofantliat säkerhet hvarmed
t. ex. Adams ritar
i
hvilken svår ställning som helst
en anatomisk teckning, utan modell för ögonen –
numera måla vi endast torser i akademin, åtminstone
har vi ej på tre veckor haft någon modell som posera
endast för hufvudet. Om också jag icke tycker mig mär-
ka framstegen, så hoppas jag dock att jag gjort sådana
om det också går långsamt. I teckningen märker
jag tydligt att jag förkofrar mig, och det säger Beaux-
faux äfven. – Han är som sagdt en utmärkt
lärare, och det är icke minst hans förtjenst att
Akademin i A. är så berömd för sin teckning. – Det
är intet något torrt skolaktigt maner, det Beaufaux'ka
det är grundligt men tillika artistiskt och vackert.
Obs. jag märker att mina tankar flugit från det ena till det andra, och
det är derföre ej tecken till sammanhang i brefvet

Vid en internationel exposition af arbeten från
konstkolorna i Europa, hållen i London för något år
se'n vunno också de antwerpiska teckningarne första
priset. – Antwerpenerakademin tyckes vara en
af de allra bästa, om inte den bästa i Europa.
ty Düsseldorf är på nedgående och akademin
i München lärer ej vara något särdeles, ehuru annars
Tysklands största målare slagit sina bopålar i denna
stad. Till Akademin här har i dessa dagar kommit
en tysk, redan mellan 30 och 40 år. Han har i sju år
målat porträtter i amerika och nu samlat sig ett kapital
tillräckligt stort för att kunna fortsätta sina studier
Han är dock så svag och sjuklig att jag aldrig
tror han
kan
komma sig. Sjelf påstår han sig ha en lindrig men
plågsam frossa, men jag och alla andra med mig
tro att det är lungsot i högsta potens, ty i frossa
harklar och hostar man ej på det sättet som han det
gör. Stackars karl – sträfva i sju långa år med
arbete i ett främmande hand för att en gång kunna
få egna sig åt sitt hjertas lust och kallelse, och då
han ändtligen ser stunden inne för att kunna uppnå
sitt mål, få att kämpa med én sjukdom, som kanske
inom kort slutar hans dagar. – I går afton voro
vi hos Mr Schultz. – Scriba är en ypperlig uppläsare,
eller deklamatör, och det är ett sannt nöje att höra
honom föredra något dramatiskt. Han vet att särdeles
väl moderera sin röst efter de olika personerna och

vet att lägga lif och eld i det han läser –
dessa lördagssammankomster äro rätt angenäma
sedan man, är uttröttad af veckans bråk, återvärder
från akademin. I dag på förmiddagen (söndag) satt
jag hemma och läste. På e. m. gick jag till Scriba
och hörde en liflig debatt mellan honom och den
hederliga Schultz. Den förra, som är alls ingen vän
af Kaiser W. et consortes då Schultz deremot svärmar
för dessa storheter. S försökte bevisa huru denna
soldatmenniska småningon skulle i grund förderfva
det tyska folket bara genom excersis, huru hans soldater
voro utsmordentligt raka, styfva och väl dresserade, men
alls icke lyckliga för det, huru denna nu så populäre
man anno 48 ansågs för en formlig skurk o. s. v – allt
naturligtvis till Schultz' största förbittring. I ett fall måste
man dock högakta Kejsarn och Bismark d. v. s. i allt
hvad jesuiterna
och katolska presterna
anbelangar. – Det är bussigt gjordt
och i detta afseende kan man utan ironi sjunga
Der Kaiser ist gross
Und Bismarck famos! –
Jag är mycket nyfiken att på höra något om
Nyländingarnes fest, och väntar derföre med otålig-
het Mammas nästa bref. – Under dessa senaste
dagar har det varit rätt varm här 10-12 grader
Och jag har derföre två aftnar arbetat utan eld.
Utan åt ftysa det ringaste. Slaskigt och regnigt
är det dock alla dagar och byxorna äro grå af bara
gatsmuts ändå till knäna. De flesta gå derföre her med

storstöflar. –
(Fortsättning dagen derpå) Jag skulle just sätta mig
ned att skrifva slutet på detta bref i dag på
morgonen, då köksbjörnen Maria lemnade mig
Mammas kära bref. Jag läste det en, läste det
två gånger, och med ens slog Klockan 7 och jag
fick lof att fordersammast jamka mig till Akademin
Tusen Tack! Hvad beskrifningen af Nyländska
festen intresserade mig. Jag fick för ett ögonblick
en obeskrifligt hemlängtan – Lyckligtvis blott för ett
ögonblick. Annis bref är mycket roligt, nästan
lika roligt som det af Morbror August brända
hålet i tidningarne som jag fick till sist –
Jag måste tillstå att detta Morbror As mästerstycke
intresserade mig mera än alla notiserna i
Dagbladet. – Julen blir visst ledsamt utan
Eder; emellertid komma Scriba Schutz och jag
att hafva julgran, julklappar och julfröjd på tyskt-
nordiskt viss hos Scriba. – Juldagsaftonen har Matthæi
bjudit oss till sin atelier. Han oläsligt Van Ryssel skall
ställa till ett jätte julträd, Scriba skrifva verser och V. R.
spela flöjt och Schutz violin. – Se der våra planer. –
Milles Petersburgsresa gläder jag mig hjertligt åt – och
om Lulle skulle fara med vore det dubbelt roligt. – –
Mina kära små systrar tyckas, att slöma af Annsi
och Mammas bref vara mycket kontanta med
fröknarna Gyldén och Floman – De äro just ej heller
af den generade sorten och bilda derföre lätt oläsligt

Att Tajta trifs i Helsingfors är roligt att höra.
och säkert äro syskonen också glada deröfver. –
Af Mammas bref märker jag att mina vänner
rätt ofta besöka Mamma, det är hederligt gjordt af
dem, och det bevisa att de ej glömt mig. Huru många
får ej erfara hurusom vänner och bekanta äro ytterst
vänliga och tillgifna då man har dem för ögonen, men
glömma bort en, då man vänder ryggen till. Mina
vänner äro ej af den sorten, och jag är tacksam,
mycket tacksam derför. – Jag tycker mig se
min kära Lulles af förtjusning strålande antele
då han förde sin Huldgudinna i dansen! –
Af de Keyser fick jag i dag på e. m tillbaka
min komposition. Han menade att den var
ganska bra men något lugn och stel, och deri hade
han fullkomligt rätt. – Narren Van der Bursche,
professor i perspektiv nämnde
också
Mr Edefé" som
den der hade tecknat sin pespiktivritning omsorgsfullt.
Det är som sagdt en komplett narr; berättar om sina
resor, komplimenterar eleverna osmakligt och pladdrar
om allt möjligt utom om sitt ämne. Han börjar vanligen
sin föreläsning med: Meussieurs je félicite les artistes,
qui ont fait leurs devoirs aujourd'hui; en voit rarement
des leçons si bien comprises, si soignées, si parfaites
que celles, que j'ai l'honneur de recevoir mainte-
nant. etc. – – Det är det herrligaste månsken
derute: den sekelgamla kathedralens spira reser

sig med sin herrliga gothiska arkitektur ljusgrå
mot den klarblå aftonhimmelen det är verkligen
vackert. – Våren och sommaren skola vara särdeles
vackra här vid scheldes stränder, men det är endast
undantagsvis som man har drägligt väder under vintern
och man sätter derföre särdeles stort värde derpå.
I början af December är de Keysers födelsedag,
och en lista har derföre cikulerat i högsta klasser
na för att inköpa en present åt direktorn. Såsom
alla andra har jag tecknat mig för 5 frcs. Det är
endast en gång sådant händer och det är svårt att
draga sig undan. Cornet lärer komma att hålla
ett litet tal vid öfverräckandet af gåfvan (en kinesisk
vas, eller något dylikt) – direktorn bjuda eleverna på
vin och cigarrer och svara på talet o. s. v. så har
det gått till
engång
förut. – Och nu älskade Mamma
tager jag farväl för denna gång och lofvar att snart
skrifva hem – kanske till Ellen, denna gång. –
emedan jag står i brefskuld till
henne.
Älskade Mamma, pappret är slut pannan dålig
och bläcket likaså, men meningar är lika god för
det, jag kysser derföre Mamma och systrarna och
säger Eder Godnatt.
Atte.
"Har Mamma ej funnit min anatomi? Jag
kan ej begripa huru jag skulle kunnat slarfva
bort den på resan hit. – – Säg Morbror Gustaf
att jag i denna veckas början skickat honom kartan
öfver Antwerpen –

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har fått brev från Alexandra och Ellen Edelfelt, tidningar från Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt har mycket att göra på konstakademien; nästa vecka har de en ganska komplicerad perspektivkonstruktion, ett tête d'expression [expressionshuvud] och en skeletteckning; Edelfelt har börjat studera skelett och tecknar i akademins gravörsal så mycket knotor, leder och ben som möjligt; det är ett nöje att se Sidney Adams rita en anatomisk teckning i vilken ställning som helst utan modell; de senaste veckorna har de bara målat torser på naturklassen; i teckning märker Edelfelt att han förkovrat sig; Polydore Beaufaux säger även att han går framåt; Beaufaux är en utmärkt lärare och det är hans förtjänst att akademin i Antwerpen är så berömd för sin teckningsundervisning.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Polydore Beaufaux Sidney Adams
 • De antwerpiska teckningarna hade i London på en internationell exposition [utställning] av arbeten från konstskolorna i Europa vunnit första priset; konstakademien i Antwerpen kan vara den bästa i Europa; Düsseldorf är på nedgående och akademien i München lär inte vara något extra, även om Tysklands största målare slagit sig ner i denna stad.

  Lontoo Saksa München Eurooppa Antwerpen Düsseldorf Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • En tysk som är mellan 30 och 40 år har anlänt till konstakademien; i sju år har han i Amerika målat porträtt och samlat på sig tillräckligt stort kapital för att kunna fortsätta sina studier; han är emellertid så svag och sjuklig att Edelfelt inte tror att han kommer att klara sig.

  Amerikka Kungliga konstakademien i Antwerpen
 • Edelfelt var föregående kväll hos Schultz; Karel Scriba är en ypperlig uppläsare och deklamatör; dessa lördagssammankomster är rätt angenäma efter en veckas bråk på konstakademien; på söndageftermiddagen hörde Edelfelt en livlig debatt mellan Scriba och Schultz om Kaiser Wilhelm; Scriba var starkt kritisk; i ett avseende anser Edelfelt att man måste högakta kejsaren och Bismark - i allt vad jesuiterna och katolska presterna anbelagar; i det fallat kan man stämma in i sångraderna: Du Kaiser ist gross. Und Bismarck famos!

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Karel Scriba Schultz Otto von Bismarck Wilhelm I
 • Edelfelt är nyfiken på att få höra om nylänningarnas fest och väntar på Alexandra Edelfelts brev; de senaste dagarna har det varit så varmt att han två kvällar arbetat utan eld; byxorna blir smutsiga av det slaskiga och regniga vädret.

  Alexandra Edelfelt
 • Brevet fortsatt följande dag, 1 december 1873.

 • "Köksbjörnen" [kökshjälpen] Marie kom med Alexandra Edelfelts brev på morgonen; beskrivningen av Nyländska festen intresserade och för ett ögonblick kände Edelfelt en obeskrivlig hemlängtan.

  Alexandra Edelfelt Marie
 • Anni Edelfelts brev var mycket roligt.

  Alexandra Edelfelt
 • Morbror August Streng har bränt hål i tidningarna som Edelfelt fick, vilket var mera intressant än alla notiserna i Helsingfors Dagblad.

  August Streng
 • Julen blir "ledsam" utan familjen; Karel Scriba, Schultz och Edelfelt ska fira jul tillsammans på tysk-nordiskt vis; på juldagen är de bjudna till Frédéric Matthæi; där ska Scriba skriva verser, Jozef Van Rysel ska spela flöjt och Schultz violin.

  Karel Scriba Schultz Frédéric Matthæi Jozef Van Rijssen
 • Mille (Emil) Cedercreutz Petersburgsresa var glädjande, om Lulle (Julian) Serlachius skulle åka med vore det dubbelt så roligt.

  Pietari Emil Cedercreutz Julian Serlachius
 • Ur Alexandra och Anni Edelfelts brev framgår att systrarna Edelfelt umgås med fröknarna Gyldén och Floman.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt Gyldén Floman
 • Det är roligt att höra att Tajta (Fredrika Snygg) trivs i Helsingfors.

  Helsinki Fredrika Snygg
 • Edelfelts vänner besöker ofta Alexandra Edelfelt, vilket Edelfelt ser som ett tecken på att de inte har glömt honom.

  Alexandra Edelfelt
 • Lulle (Julian) Serlachius har dansat med sin Huldgudinna [Hulda Berndtson].

  Julian Serlachius Hulda von Born
 • Nicaise de Keyser tyckte att den senaste kompositionen var ganska bra, men lugn och stel; Joannes Van der Busche, professor i perspektiv, tyckte att "Monsieur Edefé" hade tecknat sin perspektivritning omsorgsfullt; Van der Busche är en "komplett narr".

  Nicaise de Keyser Joannes Emmanuel van den Bussche
 • Det är ett härligt månsken ute; den sekelgamla katedralens spira med sin gotiska arkitektur reser sig vackert mot den klarblåa aftonhimmelen; våren och sommaren lär vara vacker vid Scheldes stränder, men vädret är bara undantagsvis drägligt under vintern.

  Schelde Vårfrukatedralen i Antwerpen
 • Nicaise de Keysers födelsedag närmar sig: Edelfelt har känt sig tvungen att som de andra teckna 5 francs på presentlistan som cirkulerat; Jospeh Cornet lär hålla tal, direktorn bjuder på vin och cigarrer, samt svarar på talet.

  Nicaise de Keyser Joseph Cornet
 • Det är dags att säga farväl till Alexandra Edelfelt; nästa gång kanske han skriver till Ellen Edelfelt, som han står i brevskuld till; Edelfelt ber modern kyssa systrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellen Edelfelt
 • Edelfelt frågar om Alexandra Edelfelt har hittat anatomiboken.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har skickat kartan över Antwerpen till Morbror Gustaf Brandt.

  Antwerpen Gustaf Brandt