Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

körsång transportmedel henkilökuvat höyrylaivat kirjeet konsertit kuorot lahjat lainat matkat musiikki norjalaiset poliisi ruotsalaiset sähkeet talous tilaukset vaatteet viuhkat

Paris d. 2 aug. 1878
Älskade Mamma fortsätt d. 5, sedan jag fått
furst nu fick jag Mammas bref – Mäm
kan nog lita på att jag lika mycket som
Mamma önskar vara hemma d. 15. Då Heine
burger ännu ej skickat pengar eller på minsta
satt god tillkänna att han existerar tar jag
för afgjordt att han är bortrest jag har derföre
skrifvit till Edlund och Morbror Gustaf och bedt
den ene eller den andra skaffa mig 1000 mksan
ser telegraf sända mig den. Får nu se huru det
går. – I bästa fall kan saken ombestyras nästa
torsdag, penningarna då får här och jag vore färdig
att resa samma afton. Jag skulle då ta Alexander
som gör den 10 från Lübeck och d. 14 vara i Helsing
fors. – Skulle Heimburger emellertid skicka pengar så
har jag lofvat Morbror Gustaf att telegrafera och
kostremundera långt – hvilket ju vore det lyckligaste,
ty jag känner det rigtigt rysligt att börja vigilera
och såna. Till Sverige kommer jag troligen icke på
detta sätt. Jag kunde visserligen komma direkt öfver
kängo utan att stanna i Stockholm, men hvad skulle
Leuhusens säga derom? Ack ja, den der Bornska
vistelsen på Gammelbacha är en förargelse till,
men lätta oss hoppas att allt reder sig och vi
kan ställa om saken på något annat sätt. Det
vore ju "le combl du ridicule" att komma hem för
ett sitta i Borgå, då Mamma är i Helsingfors. –
Det är gubben Berndtson som rådde mig att
vände mig till Edlund, huru qvickt det sedan
är vet jag ej. Brefvet är ödmjukt förmakrat och
han borde väl begripa, att jag ändå har någon
säkerhet i mina taflor och Borns porträtt.
Det var i sanning dumt att ej ta de Heimmi
gerska pengarne i fjol och sätta in dem på en

spårbank
Fortsättning på det var rigtigt bra att jag
ej gjorde det ty då hade de väl blifvit
uttagna för någon tid sedan och nu varit
slut – Heimburger i Helsingfors har nu
skickat 1200 mk, och jag är således färdig
att resa: när Mamma får detta bref
är jag på väg. Jag skall just nu ut och
köpa kappsäck, hatt, stöflar o.d. samt
betala en dryg färgräkning, o.s.v. Jag
han svara för att fastän 1700 mk
synes mycket då man har det i guld, så
lär det snart en ändå då man skall resa.
Schou har jag nu betalt. A propos-
polisen har varit här och berättat, att
de under 14 dagar strängt öfvervakat den
badanstalt der jag måste 100 frcs – "la
bella affaire" – då de ej få igen pengarne,
så är det lilla långt som bredt.
On torsdag reser sig, och åtföljer kanske
till Hamburg af Schou som resen hem
till Danmark på några veckor. Becker,
som allt ännu går här och stular
säger att han skulle komma på samma
gång som jag, men får se om han blir
färdig. – Jag skulle så gerna köpa nå-
h

jag
varit
stt
idag
resa.
ett
5 den
igera
lans
lell
ker
eala
blir
ha kor
gra vackra kostymer åt småflickorna,
men då jag ej har deras mått skulle
det bara vara en kalla sitt evig föra
gelse, dessa kläder som ej passa. –
Jag får ta måttet med mig då jag reser
ut härnäst och då engång klä upp dem
från sopp till tå, det vore så roligt.
Solfjädrar har jag sett på i Bon Marché
men de äro icke vackra – I Louvren skola
de vara bättre har jag hört.
Jag är under dessa sista dagar
sliten mellan mina många kommisser
ner, Krohn, Schou, Berndtson, far och son
och Mobeck, som jag träffade sist i
förrgår på svenskarnes andra koncert.
Upsalienserna sjunga ändå betydligt
bättre norrmannen, det kunde man komma
underfund med nu, då norrmännen voro
resta.
Måtte nu Leuhusens icke bli ledsna
öfver att jag ej kommer. Jag har nästan
lust att skrifva ett bref till friherrinnan
för att säga huru sakerna förhålla sig
Jag skulle naturligtvis ej ha någon
värt eller Er, numera, då det redan
är så sent litet på sommaren och
jag vet att Mamma väntar mig med
otålighet. Helst skulle jag resa öfver

tockholen utan all jag hålla mig der,
men det går naturligtvis icke an. –
Den långa sjönsan från Lübeck blir allt
ledsam i slängden –
Gud ske lof för att jag nu engång
kommer mig åstad!
Om någon eller några dagar får jag
lof att telegrafera till Morbror lusten
för att kontumandera lånet – Jag
är förargad jag skrifvit till Edlund,
det ser så ynkligt ut.
Nu farväl för denna gång, jag
har ej tid eller ro att skrifva
mera.
Jag skall endera skrifva eller telegrafer
från Lübeck.
au revoir
Mammas egen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt önskar lika mycket som Alexandra Edelfelt att han är hemma den 15 augusti; han har inte hört från Heimbürger; han har skrivit till Gustaf Wilhelm Edlund och morbror Gustaf Brandt och bett endera av dem skaffa Edelfelt 1 000 mark och sända dem per telegraf; Edelfelt skulle i bästa fall ta Alexander som avgår den 10 augusti från Lübeck och anländer den 14 till Helsingfors.

  Helsinki Lyypekki Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Carl Heimbürger Gustaf Wilhelm Edlund
 • Edelfelt åker troligen inte via Sverige; han kunde åka direkt via Hangö utan att stanna i Stockholm, men vad skulle Leuhusens säga?

  Ruotsi Tukholma Hanko Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Den Bornska vistelsen på Gammelbacka är en förargelse; det vore "le comble de ridicule" [höjden av fånighet] att komma hem för att sitta i Borgå, då Alexandra Edelfelt är i Helsingfors.

  Helsinki Porvoo Gammelbacka gård Alexandra Edelfelt Johan August von Born
 • Det var gubben Fredrik Berndtson som rådde Edelfelt att vända sig till Gustaf Wilhelm Edlund; Edlund borde begripa att Edelfelt har säkerhet i sina tavlor och Johan August von Borns porträtt; det var dumt att inte ta de Heimbürgerska pengarna föregående år och sätta in dem på en sparbank.

  Johan August von Born Carl Heimbürger Fredrik Berndtson Gustaf Wilhelm Edlund
 • Brevet fortsatt.

 • Det var bra att han inte tog Heimbürgers pengar föregående år; Ludvig Fredik Heimbürger i Helsingfors har nu skickat 1 200 mark och Edelfelt är klar att resa; då Alexandra Edelfelt får brevet är han redan på väg.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Carl Heimbürger
 • Edelfelt skall köpa kappsäck, hatt och stövlar, samt betala en dryg färgräkning; han har betalat Schou.

  Schou
 • Polisen har bevakat badanstalten där Edelfelt blev bestulen, utan resultat.

 • Edelfelt reser på torsdag, kanske i sällskap med Schou till Hamburg; Schou reser hem till Danmark för några veckor; Adolf von Becker talar om att resa samtidigt.

  Hampuri Tanska Adolf von Becker Schou
 • Edelfelt skulle gärna köpa vackra kläder åt småflickorna man han har inte deras mått.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har sett på solfjädrar på Bon Marché, men de är inte vackra; det lär finnas bättre på Louvren.

  Grands Magasins du Louvre Bon Marché
 • Under de senaste dagarna har Edelfelt varit sliten mellan många kommissioner, Pietro Krohn, Schou, far och son Berndtson, och Eljert Mobeck.

  Pietro Krohn Gunnar Berndtson Fredrik Berndtson Eljert Edvard Mobeck Schou
 • Edelfelt såg Eljert Mobeck senast under svenskarnas andra konsert; upsaliensarna sjunger bättre än norrmännen, som nu har rest.

  Eljert Edvard Mobeck
 • Edelfelt hoppas att Leuhusens inte blir ledsna över att han inte hälsar på dem; han har lust att skriva till friherrinnan Adelaide Leuhusen och förklara hur sakerna förhåller sig.

  Adelaide Leuhusen Alexander Leuhusen
 • Edelfelt skulle inte ha någon rast och ro då det redan är så sent på sommaren och Alexandra Edelfelt väntar; helst skulle han resa via Stockholm utan uppehåll, men det går inte an; den långa sjöresan från Lübeck blir tråkig i längden.

  Tukholma Lyypekki Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt får lov att telegrafera till Morbror Gustaf Brandt för att kontremandera [inställa] lånet; han ångrar att han skrev till Gustaf Wilhelm Edlund, det ser så ynkligt ut; Edelfelt säger farväl, han skall skriva eller telegrafera från Lübeck.

  Lyypekki Gustaf Brandt Gustaf Wilhelm Edlund