Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel opera (konstart) förkylning sjukdom (tillstånd) dövhet fransk litteratur aamiaiset amerikkalaiset ateljeet avioliitto häät hotellit kalusteet kansanluonne kirjailijat kirjallisuus kirjeet lääkärit lämpötila linja-autot lumi maaseutu mallit (ammatti) naiset näyttelyt norjalaiset osoitteet pohjoismaalaiset posti ranskalaiset ranskalaisuus ruotsalaiset sää sanomalehdet seuraelämä sotilaat suomalaiset taidekauppa taiteilijat talonpojat talous talvi tanskalaiset tanssiaiset terveys työläiset vaatteet venäläiset vierailut vuokra-asunnot

Paris d. 26 Januari 1899.
Älskade Mamma!
Tack för brefvet. – Jag saknar Er ännu dugtigt,
det är säkert! Det är som skulle det svåra vädret
ha kastat en sorgens slöja öfver det annars så
glada Paris. Jag har ännu ej en enda gång haft
denna stämning af lefnadslust och vaket sintresse för
allting som annars karakteristisk för Pariserluften,
och detta har naturligtvis gjort att jag saknat Mam-
ma och hemmet dubbelt mera. Vädret har varit
infamt. Lika mycket snö som i Helsingfors. Paris
tar sig ej bra ut i vinterskrud – kölden står in i rum.
men och framkallar en obehaglig ficklig temperatur som
ni ser i de varma, väleldade hummen ha svårt
att föreställa er. Rörelsen på gatorna blir naturligtvis
ytterst svår genom Snomassan, då andet än hjuldon
icke står till buds. Omnibusar och tramsvays ha dub-
vett så många hästar som vanligt, och ändå går det
ej. Endast 2 städer har jag sett, och det var endast
ligt städer, troligen tillhöriga några rika ryssar eller Amerik
rare. – Nu börjar ändtligen snön att småtte, men
genom att gatorna blifvit strade och uppskottade, stå
snovallar, ungefär 2 alnar höga vid gathörner. Tusen
tals arbetare äro sysselsätta med att köra bort snön
och vråka den i Seinen eller i kloakerna. – Ack
hvad mina galoscher och min tjocka paletå kom

mit mig väl tillpass. Parisarne känna ej
till galoscher, och lägga sig, egendomligt nog sig
till sådana fastän de stå ett sälja på många ställer
men de få också söta derför med snufvor, kostar
och katarrhet. I allmänhet äro fransmännen mycket
mera härdade mot köld än vi. Barn t.ex. kasta
snöbok på gatorna utan att ha tecken till hufvude.
bom, öfverflägg eller ytterskor, arbeterskorna gå bar-
hufvude, som vanligt, och de flesta herrar ha
sommarpaletåer, åtminstone icke sådana tjocks, stoppade
öfverrockar som vi derhemma. Jag skulle nästan ha
gjort alla unna snastudier här, och jag hör
att alla målare hålla på med snöstycken. Och jag
som tänkte vara originell!
Gérôme har numera stadfästat min skizz,
som i det hela tagit mycket liknar den jag
gjorde i Helsingfors. Jag har redan en kartong i
taflans storlek hemma, och skall i morgon börjar
teckna upp den. Det stora hvita pappret af-
skräcker mig – om jag icke vore envis, som jag
beslutat vara denna gång. – Efter verldsut-
ställningen och till följd af den dåliga tafvel-
marknaden är det likasom om en stillja skulle
be inträdt inom den artistiska produktiv.
nen. Åtminstone hör man ej så mycket talas
och hvad den och den håller på med för salongen, som
under föregående år.
I går afton var jag på en o. k. Nordisk konst-
närsklubb, hufvudsakligat för att der få träffa
Runeberg. Denna gång skedde samlingar hos
sa
hen
Nar
en s
svens
och
sätta
Som
gansk
d
om
N

tites
or, borta
. Mycket
lesta
hufvud.
gå bara
ha, stoppade
stan ha
a kör
or jag
l
i skulle
reatio-
tiker
en, nu
konst
träf.
hos
en norrman Peters. Många af de trefligaste
svenskarne äro borta såsom Borg, Larsson m.
och här är nu en helt ny skandinavisk upp
rättning. Jag kan ej säga annat än att denna
sammankomst var en ramlad illusion. Det var
ganska tråkigt, menniskorna föreföllo mig fadda
– de nordiska målarinnorna vill jag ej tala
om, Söderbergar och nordbergar och Österbergar och
Westerbergar, jag inskränker mig helt enkelt att
rysa åt dem. – Den der Heyerdahl, som haft en
förden succès med Adam och Eva föreföll mig
temmeligen suffisant och tråkig. Jag hade den
temmeligen delade glädjen att bli presenterad
för fru Straube – en simpel, framfusig men
niska, som skrifver korressondenser till fyra
svenska tidningar, öfversätter theaterpjerer har
eu Diverschandel på Rue Lafazette och är på hängsen
fter alla nordbor som ha pengar eller på ett eller
annat satt kunna vara henne till nytta.
Hvad jag har svårt att vara med oförskämda
menniskor – det upprör mig i mitt innersta,
och jag blir grön af vorede då fruntimmer
uppträda med denna falska säkerhet, den simpla
förtröstan på sig sjelf såsom t. ex. fru Stranche.
En norsk "skald, Paulsen (jag känner namnet,
men har aldrig läst något af honom komplimenterade
mig så tjockt som möjligt med tydligt afsigt
att få betalt i samma mynt men jag vågade
mig ej på att tala om saker som jag al-
drag läst och låt derför hans literära verk.
samhet vara i sitt värde. – Bisserns var der,
men ej deras vackra dotter. Det är skandinaver-
nar mening att föranstalta en maskeradbal den

Februari, och det väldes i går komité för att
förberede roligheten. Några mycket hyggliga och
begåfvade danskar Zacks och Kroyer, äro nästan de
trefligaste af hela bundten. – Till säga på förargelsen
är det alldeles ohyggligt långt till dessa sam-
mankomsten på lördas aftnarne. Det är alltid i
Peters eller Kröyer atelier de ega rum, och
både dessa herrar bo vid boulevard Clichys Wallgren
och Wetterhoff äro stämgäster på dessa klubber –
I dag har jag varit på frukost hos Bourgains med
bräderna Gulldig. Den yngre G. är, som jag kanske sagt,
soldat och hade nu en ledighet på 24 timmar och
hade kommit från Orléans, som han gör alla söndagar.
Han ser ganska lång och skrånglig ut i denna
franska enfanteriuniform, som kan förstöra en
Apollo de Belvedens växt. Också var äfven
der. Bourgain har en fin, rigtigt sin atelier,
men också ha hans möbler, vapen, draperier o.d. katar
vackra fyrkar som Papa ej Maman fått ro ut med.
Madame Bourgoin, som sade att det skulle vara
rigtig synd om jag förlorade mitt friska utseende.
nen i mine superbe", lofvade göra allt för att jag
skulle få en atelier i ett bättre qvarter än Mont
rarnasse. Hon lofvade höra efter och sjelf kom-
ma med mig för att prista på hyran. Hennes
sons atelier kostade först 1200 och hon kunde
prusta nedden till 150 i året. Mme B. är "une
brave femme" – hennes herre och man deremot en i det
hela taget god men vigtig, pratmakare. – Efter fru-
kosten, som för resten var ganska god begaf jag mig
ned också ut åt rue Lalagetta och Bd Haus –
mance och kom så, i snögloppet till Mme Jacquinot
der jag gjorde min visit för att säga (att mig
nu unde en månad ej skulle ha tid att lemna

Mme Jacquinat sjelf hade fallit i en trappa och
var blå öfver halfva ansigtet, klagade öfver det
dåliga vädret och sade att hon nu blott hade tre
pensionärer, således ett dåligt är hvad affärerna
beträffar. Pauline var för tillfället utgän-
gen! Hon har ändå till medlet af Januari
batt ute på landet för att utarbeta sitt
verk om den moderna franska litteraturen
(egentligen den på 1840 talet). Hon har skickat
manuskript till Winderhjelm, som funnit dem
så bra, att han lofvat medverka vid den
sista redaktionen. Andra personer, som läst
tycken är arbetet, säga äfven att det skall vara
originelt och bra. Det lär vara hennes afsigt att
under sommarn och hösten ge ut boken i Sverige.
För resten sade Mme Jacquinot att Pauline blifva
litet döf, och att hon går likasom i en stum
och ständigt återhållen förtviflan öfver den –
na olycka. Utmärkta läkare ha nämligen
sig att inga medel finnas emot detta lyta,
då det ligger i familjen. Stackars Pauline.
Den 27, måndag) – Jag har arbetat på
min tafla – tecknat litet på duk och gjort
en studie af kostymen efter Mannequin ute
på gården. Det har varit varmt i dag 5 öfver
natt, och som jag allt emellanat stigit upp
och stampat med fötterna samt varit väl
ombonad, så har jag ej frusit. Det ligger ännu
ungefär en half alla tjock snö öfverallt, men

då nu bledan kommer, så blir det sju-
faldt värre och jag är för hvar dag nöjdare
att ha mina bastanta finska galoscher,
som gjort att jag icke en minut haft
våta fötter. – Från München har jag
haft en speciel inbjudning att del-
taga i den internationella expositioner
der i sommar. Sakerna skola vara der
de 20 Juni och utställningen öppnas
i Juli. Komitén betalar transporten
dit och den. Vore det kanske skäl
att skicka Karl XV? – Af ett bref
från Estlander ser jag att vara tidningar
talt om att taflan vore såld i Pburg
för 7000 mk – en änka naturligtvis –
så mycket tråkigare som jag derigenom
har svarare att sälja taflan till lagre
pris. Ack om jag finge den såld!
– Jag har svårt att finna modell
till Gubben på min tafla. Rummo-
modeller finnas nog. Jag har en italienska
som är blond och har ett nordiskt tycker
men kanske ändå ser för bra ut för en
finsk bondpiga. Emellertid är jag
nu, då jag kommit litet mera en
i arbetet, mycket lyckligare och nöjdare
(ha
der
Och
hos
Ett
to
9
bor
har
Me
Och
ke
rika
Ar
tyck
stal
var
p
delse
Mitta
aff

ling –
dare
f
e
utioner
der
hus
orten
het
bref
ätninga
eig
9
k
Jag har köpt tvätt tillställning, måtte
några byster o.d. men har ännu ej lagt
mig till Langdraperi, då jag allt går
och väntar på att M. Peinte skall
komma tillbaka och ge beskedt om
rummet här öfver gården. – På hoteller
är man ej mycket bättre än här,
tvärtom. Sargent, som har ett rum
här på ett hôtel vid boulevarden, klagar
öfver att drar förfärligt och att ther-
mometern, då han vaknat, stått på
fryspunkten. – Hela familjen Alten
Lulbringar vintern i en by i Bretagne
om sommaren badort. Messerna kära
vara förtviflade öfver denna landsflyga
men deras pappar är en envis best
och lär finna det mera ekonomiskt der
Herrskapet Sargent är i Nizza. En ame-
rikanare, etowler, som jag kanske talt om
är nu gift med en Mme Österheim, en
tysk amerikansk målarinna (dålig och skrift
ställarinna, som han slog för i fjol. – Det
var märkvärdigt hvad hon är förändrad.
I fjol kokett, vacker, elegant i sin klädsel,
rigtigt en "ståtlig apparition, och i år –
nuttig, enkel, med ett ord "pot au feu. – Deras
effärer lära ej vara lysande han är några

är yngre än hon, båda måla skralt och
ha en liten ynklig atelier vid Boulevard
d'Eufer. – Sargent påstår att Mme Foulen
bara varit en intrigant kokett som
rymt från sin man och nu "coute que coute,
velat skapa sig en ställning. Fouler hade
haft tur med att sälja taflor i fjol, och
de unga ta trodde att denna gyllene åder
ständt skulle rinna. –
Att Mamma var så förtjust i Wienceurska
och Mme Artôt gläder mig. Vår säker på att
huru gammal än Mamma då och då tror sig
vara, så är Mamma ändå allting ung nog att
bli hänförd af något rigtigt godt, rigtigt snäll
rikt. – Visan som hon (Mme Artôt) tyckes ha sjun-
git utom pregsammet, är ur operan Carmen –
Jag känner icke annat af visan än-
lsmour est enfant de Bohême
qui n'a jamais connu de loi.
Si du ne m'aimes pas, je tar
Et si je l'aime prends garde à toi
Om Krohn fortsatt intrigen med "la belle inconnue"
kan jag naturligtvis ej få reda på innan jag träffar
honom. Han var den enda af kommissionen som
var här till slutet, och hade, för högtidliga tillfällen fått
lof att göra sig en uniform (han är ju dansk löjtning
och skall ha ned mycket schangtil ut. Fru Thaulow
Bissens Runebergs m.fl. sade att han icke gjorde att
nat under en månade tid, än förargade sig för det
icke kom – hvarför dröjde han då ej 8 dagar
t
Och nu farväl för denna gång – ty
ngre. –
Atte
ich helsningar, från

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev; det svåra vädret kastar en sorgens slöja över det annars så glada Paris, vilket gör att han saknar dem där hemma dubbelt mera.

  Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Det är lika mycket snö i Paris som i Helsingfors; Paris tar sig inte bra ut i vinterskrud; det är svårt att röra sig på gatorna i snömassorna, då bara hjuldon står till buds; omnibussar och tramways har dubbelt så många hästar än vanligt och ändå går det inte; Edelfelt har bara sett två slädar, de var lyxiga och tillhörde troligen några rika ryssar eller amerikaner; snön börjar smälta; tusentals arbetare är sysselsatta med att köra bort snön och vräka den i Seinen eller i kloakerna; Edelfelts galoscher och tjocka paletå har kommit väl till pass; parisarna känner inte till galoscher och går lättklädda; de får sota för det med snuvor hostor och katarrer, men i allmänhet är fransmännen mera härdade mot köld än finländare.

  Helsinki Pariisi Seine
 • Alla konstnärer håller på med snöstycken, och Edelfelt som tänkte vara originell.

 • Jean-Léon Gérôme har stadfäst Edelfelts skiss, som till stor del liknar den han gjorde i Helsingfors; han har redan en karton i tavlans storlek; det stora vita pappret avskräcker honom, men han har beslutat att vara envis.

  Helsinki Jean-Léon Gérôme
 • Det har inträtt stiltje i den artistiska produktionen efter världsutställningen och till följd av den dåliga tavelmarknaden.

 • Föregående kväll var Edelfelt på en så kallad nordisk konstnärsklubb som samlades hos en norrman Peters; han var där främst för att träffa Walter Runeberg.

  Walter Runeberg Wilhelm Peters
 • Många av de trevligaste svenskarna, som Axel Borg och Carl Larsson är borta; sammankomsten var tråkig och människorna föreföll fadda, de nordiska målarinnorna vill han inte ens tala om.

  Carl Larsson Axel Borg
 • Hans Heyerdahl som haft sådan succé med Adam och Eva föreföll Edelfelt suffisant [självgod] och tråkig.

  Hans Heyerdahl Eva Adam
 • Edelfelt hade den delade glädjen att bli presenterad för fru Straube, som skriver korrespondenser till fyra svenska tidningar, översätter teaterpjäser, har diversehandel på Rue Lafayette och är påhängsen efter alla nordbor som har pengar eller på annat sätt kan vara henne till nytta.

  Straube
 • Edelfelt har svårt att vara med oförskämda människor; han blir grön av vrede då fruntimmer uppträder med denna falska säkerhet som fru Straube.

  Straube
 • En norsk "skald" John Paulsen gav tjockt med komplimanger åt Edelfelt, i hopp om att få samma tillbaka; eftersom Edelfelt aldrig läst något av Paulsen lät han bli att kommentera dennes litterära verksamhet.

  John Paulsen
 • Bissens var där, men inte deras vackra dotter.

  Vilhelm Bissen Johanna Bissen Anna Vilhelmine Bissen
 • Skandinaverna tänker ordna maskeradbal den 24 februari; föregående kväll valdes en kommitté för att förbereda roligheten.

 • De hyggliga och begåvade danskarna Christian Zacho och Peder Severin Kröyer är nästan de trevligaste av hela bunten.

  Peder Severin Krøyer Christian Zacho
 • Det är långt till de skandinaviska sammankomsterna på lördagkvällarna; de äger alltid rum i Wilhelm Peters eller Peder Severin Kröyers ateljé, och dessa bor vid boulevard Clichy; Wille Wallgren och Karl Wetterhoff är stamgäster på dessa klubbar.

  Peder Severin Krøyer Ville Vallgren Karl Wetterhoff Wilhelm Peters
 • Edelfelt har varit på frukost hos Bourgains med bröderna Gueldry och Rafael de Ochoa; den yngre Gueldry är soldat och hade kommit från Orléans på sin permission; han ser lång och skranglig ut i den franska infanteriuniformen, som kan förstöra en Apollo di Belvederes [romersk marmorskulptur] växt.

  Orléans Rafael de Ochoa Gustave Bourgain Bourgain Ferdinand Gueldry Gueldry Bourgain Apollo
 • Gustave Bourgain har en riktigt fin ateljé, men föräldrarna har också lagt ut pengar på möbler, vapen och draperier.

  Gustave Bourgain Bourgain Bourgain
 • Madame Bourgain tyckte det vore synd om Edelfelt miste sitt friska utseende och lovade göra allt för att han skulle få en ateljé i ett bättre kvarter än Montparnasse; hon lovade komma med och pruta på hyran; hon hade lyckat pruta ner sonens hyra från 1 200 francs till 850 francs i året; Madame Bourgain är "une brave femme" [en modig kvinna), hennes man är en god men viktig pratmakare.

  Montparnasse Gustave Bourgain Bourgain Bourgain
 • Efter frukosten gick Edelfelt ut med Rafael de Ochoa mot rue Lafayette och Boulevard Haussmann.

  Rafael de Ochoa
 • I snögloppet kom Edelfelt till Madame Jacquinot; han gjorde sin visit för att säga att han under en månad inte har tid att komma på besök; Madame Jacquinot hade fallit i trappan och var blå över halva ansiktet; hon hade bara tre pensionärer [inneboende], vilket var dåligt för affärerna.

  Jacquinot
 • Pauline Ahlberg var inte på plats; hon har bott ute på landet ända till mitten av januari för att arbeta på sitt verk om den moderna franska litteraturen (den på 1840-talet); hon har sänt manuskript till Oscar Weijdenhjelm, som lovat hjälpa till med den sista redigeringen; andra som läst delar av arbetet säger att det skall vara originellt och bra; hon lär ha för avsikt att ge ut boken i Sverige till sommaren eller hösten.

  Ruotsi Pauline Ahlberg Oscar Weidenhielm
 • Madame Jacquinot sade att Pauline Ahlberg blivit lite döv; Pauline går omkring i en stum och ständigt återhållen förtvivlan över denna olycka; läkarna har sagt att det inte finns något botemedel då dövheten ligger i släkten.

  Pauline Ahlberg Jacquinot
 • Den 27 januari, måndag.

 • Edelfelt har arbetat på sin tavla; han har tecknat lite på duk och gjort en studie av kostymen efter mannekäng ute på gården.

 • Det har varit varmt under dagen, under natten har han stigit upp och stampat med fötterna samt varit välombonad; snön ligger ännu en halv aln tjock; då blidan kommer blir det värre och Edelfelt är nöjd att han har sina bastanta finska galoscher.

 • Edelfelt har fått en inbjudan från München att delta i den internationella expositionen där i sommar; kommittén betalar transporten dit och därifrån; kanske vore det skäl att skicka Karl IX.

  München Karl IX
 • I ett brev från Carl Gustaf Estlander ser Edelfelt att de finländska tidningarna skrivit att tavlan vore såld i Petersburg för 7 000 mark; det är en anka [det stämmer inte], och det blir svårare att sälja tavlan till lägre pris.

  Pietari Carl Gustaf Estlander
 • Det är svårt att hitta modell till gubben på Edelfelts tavla; för kvinnan har han en italienska som är blond och ser nordisk ut; hon kanske ser för bra ut för en finsk bondpiga.

 • Edelfelt är nöjdare och lyckligare då han kommit mera in i arbetet.

 • Edelfelt har köpt tvättställning, matta och några byster; han väntar fortfarande på Monsieur Peintes besked om rummet på andra sidan gården.

  Henri Peinte (epävarma yhteys)
 • Det är inte varmare att ta in på hotell; John Singer Sargent bor på hotell och klagar över att termometern stått på fryspunkten då han vaknat.

  John Singer Sargent
 • Familjen Austin tillbringar vintern i Bretagne, i en by som om sommaren är badort; Misserna Austin lär vara förtvivlade över arrangemanget med deras pappa är envis och tycker det är ekonomiskt.

  Bretagne Sarah Austin Elizabeth Austin Mary Austin Ivers James Austin
 • Herrskapet Sargent är i Nizza.

  Nizza FitzWilliam Sargent Mary Sargent
 • Amerikanen Frank Fowler är nu gift med Madame Otterheim, en tysk-amerikansk målarinna (dålig) och skriftställarinna; föregående år var hon kokett, vacker och elegant i sin klädsel; i år är hon nuttig och enkel, en "pot au feu"; han är något år yngre än hon, båda målar skralt och har en liten ateljé vid Boulevard d'Enfer; John Singer Sargent påstår att Madame Fowler bara varit en intrigant kokett som rymt från sin [tidigare] man och till vilken kostnad som helst velat skapa sig en ställning; Fowler hade föregående år tur med tavelförsäljningen och de trodde att den gyllene ådern skulle fortsätta att rinna.

  John Singer Sargent Frank Fowler Mary Odenheimer
 • Edelfelt gläder sig åt att Alexandra Edelfelt var så förtjust i Henry Wieniawsky och Madame Désirée Artôt; visan som Madame Artôt tycks ha sjungit utanför programmet är ur operan Carmen.

  Alexandra Edelfelt Désirée Artôt Henryk Wieniawski Carmen
 • Edelfelt får inte reda på om Pietro Krohn fortsatt intrigen med ”la belle inconnu” [den okända skönheten] innan han träffar honom; Krohn var den enda av kommissionen som var kvar ända till slutet; för högtidliga tillfällen hade han gjort sig en uniform (han är dansk löjtnant) och skall ha sett schangtil [stilig] ut; fru Ingeborg Thaulow, Bissens och Runebergs sade att Krohn förargat sig över att Edelfelt inte kom, varför stannade han då inte åtta dagar längre?

  Pietro Krohn Lina Runeberg Ingeborg Gad Walter Runeberg Vilhelm Bissen Anna Vilhelmine Bissen Mac-Viss (epävarma yhteys)