Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

borgmästare transportmedel asunnot kirjeet kukat lämpötila linja-autot mallit (ammatti) melankolia pohjoismaalaiset sää seuraelämä suomalaiset syntymäpäivät talous vaatteet vuokra-asunnot

Paris d. 6 febr. 1879.
Älskade Mamm
Jag är rigtigt ledsen öfver att ibland skrifva
sådana ynkliga bref – Tack, tusen tack
för att Mamma tröstade mig, och var
viss på att jag alltid är densamma i
olycklig, förtviflad den ena minuten (och
tyvärr ofta just då jag har pennan i hand)
och temmeligen hoppfull stunden derpå.
Jag har sedan jag sist skref arbetat
på min tafla och tycker att det går
temmeligen bra framåt. Utom i går
afton, då jag med samtliga finnar
från denna sidan Seinen var hos Ru-
nebergs, har jag icke varit ute om
aftnarne, och har funnit mig synnerligt
väl af att lägga mig tidigt. Några
synnerligen betydande konstdomare
ha ej sett den påbörjade taflan, och
jag bryr mig heller ej så mycket om
hvad de säga nu innan man kan se
hvad det skall bli. Jag försöker hålla
taflan i afton – eller eftermiddagsstämning,

så att himlen vid horisonten är
ljusast, och snäll blåaktig i skuggorna,
och i skimrande i alla färger i dagen.
Den der pojken som låg på utlik
har jag tillsvidare tagit bort: 1º derför
att modren nu tittar upp öfver stenarna
2° derföre att jag ej får honom att gå
ihop med kompositionen. 3° derföre att
en isolerad grupp af flyktingar mera ger
intrycket af ensliga öfvergifna menniskor.
gör först taflan så godt som färdig
innan jag försöker mig på några ändrin-
går. –
I går på aftonen foro Berndtson och
jag och toge ut den bukett vi beställt
förrgår i Schullenernas Luchsdorffs Wallenis
och våra egna
och hotelas vägnar. Den kostade 40 frcs
och var mycket vacker, större än de största
som ges åt sceneses prydnader" i Helsingfors
Innerst therosor, så violetter, så en bred
känt hvita sirèner med röda kamelsor och
så åter rosor med hvita blommor och
residor – B. och jag togo vagn för att
ett bredt, ljusblått sidenband med inskrift – d. 5te febr. 1889 – till
Fru Lina Runeberg af några finnas i Quartier laten. I

er
eisker.
familj
Andrin
ons och
beställt
svallen
frus
de störst
bruffar
och
att
– Att

fara till Runebergs med buketten, de
andra skulle komma med omnibus.
Vår uppvaktning var, emot förmodan
en fullkomligt öfverraskning. Rs sågo
ut som de just tänkt gå till kojs, men
qvicknade till då vi kommo, och tycktes
särdeles nöjda öfver den ringa hyllning vi
egnade J. L. Runebergs minne – Snart kommo
de andra och vi sutto vid glasen och
pratade ändå till kl. 12. Sådana mindre
samqvar äro bra mycket trefligare än t.ex.
de skandinaviska klubberna här, der man
blir sammanförd med allehanda obe-
kant folk. Jag är aldrig mig sjelf vid
dylika tillfällen, utan känner med mig
sjelf att jag poserar och försökar presente-
ra mig se eller så – hvilket otvifvelaktigt
är lika tråkigt för andra som för mig
sjelf. – Huru firades dagen i Helsingfors.
Ändtligen blifva dagarne så långa att
man godt ser arbeta ända till kl. 1/2 5
I dag har det varit mildare ute – jag
hade alldeles för varmt i min durabla
vinterpalet –
Petit. Gerande påstår, att Koechlin blifvit
utnämnd till maise i 8de arrondissemen-
tet, har d.v.s. Champs Elysées. Dumt att
jag ej vetat det förut (utnämningen lärer
ha skett för en vecka sedan (så skulle jag ha

skickat ett kort – nu har det vara så det
flicka med körsbären
Taflan har ännu ej kommit. Jag
hoppas dock att den anländer tids nog
för att få ram. – Mycket nyfiken är
jag att få höra om Carl 18 i Petersburg,
huruvida taflan är väl uppställd, väckt
uppmärksamhet o.s.v. Må Axel Antell
ha bestyrt om saken ordentligt. –
Jag har modell alla dagar för qvinnan
som ju är den hufvudakliga figuren i taflan
som jag att betala en räkning till Chabor
att
4 gånger så stor som jag föreställt mig och
dessutom lånat några hundra mark åt be-
häfvande landsmän så vore jag särdeles
tacksam om Mamma ville skicka pen-
gar – det är ju alltid säkrar att ha
för tidigt än att få dem för sent – det har
ju Mamma sjelf sagt. Mr Peinte, o. s.
innehafvaren af det lilla sofrummet öfver gården
har i dessa dagar förlorat sin mor och är allt
fortfarande i Lille. Jag se när han kommer derifrån
och om han då besluter sig för att flytta.
Denna ovisshet är ledsam i högsta grad. Jag
skulle gerna omge mig med litet mera af lifvets
komfat – många af mina kamrater i Hfors, som
har mindre än jag, d.v.s. bara skulder, ha det
bättre och beqvämare. – Och nu säger jag Mam-
ma god natt och sänder en hjertlig helsning
till Anni och B. samt alla bekanta. Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt är ledsen över att han ibland skriver sådana ynkliga brev; han tackar för Alexandra Edelfelts tröstande ord; hon kan vara säker på att han är densamma, olycklig och förtvivlad i ena minuten och tämligen hoppfull i följande stund.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts tavla går tämligen bra framåt.

 • Han har inte varit ute om kvällarna, med undantag för föregående dag då han var hos Runebergs med alla finnar från denna sidan Seinen.

  Seine Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Inga konstdomare har ännu sett den påbörjade tavlan; Edelfelt försöker hålla tavlan i afton- eller eftermiddagsstämning; pojken som tidigare låg på utkik har han tagit bort, därför 1) att modern nu tittar upp över stenarna, 2) att han inte går ihop med kompositionen, 3) att en isolerad grupp ger intrycket av ensliga övergivna människor; han gör tavlan nästan färdig innan han försöker sig på några ändringar.

 • Gunnar Berndtson och Edelfelt hämtade den bukett de tillsammans med Schulténerna, Gustaf Sucksdorff, Otto Wallenius och Aukusti Uotila hade beställt åt fru Lina Runeberg; buketten var större än de som ges åt "scenens prydnader" i Helsingfors och bestod av terosor, violetter, vita sirener med röda kamelior; på ett ljusblått sidenband stod det "d. 5te febr. 1879 – till Fru Lina Runeberg af några finnar i Quartier latin"; Berndtson och Edelfelt tog vagn medan de andra kom med omnibus; Runebergs blev överraskade av uppvaktningen, men tycktes nöjda över hyllningen till Johan Ludvig Runebergs minne.

  Helsinki Quartier Latin Johan Ludvig Runeberg Lina Runeberg Gunnar Berndtson Walter Runeberg Maximus af Schultén Otto Wallenius Aukusti Uotila Hugo af Schultén Gustaf Sucksdorff
 • Mindre samkväm är mycket trevligare än de skandinaviska klubbarna, där man blir sammanförd med allehanda obekant folk; Edelfelt kan aldrig vara sig själv vid dylika tillfällen.

 • Hur firades Runebergsdagen i Helsingfors?

  Helsinki Johan Ludvig Runeberg
 • Dagarna blir så långa att man ser arbeta ända till klockan halv 5; det har varit mildare ute; Edelfelt har för varmt i sin durabla [tåliga] vinterpaletå.

 • Pierre Petit Gerard påstår att Alfred Koechlin utnämnts till maire [borgmästare] i 8 arrondissementet (Champs Elysées) för en vecka sedan; om Edelfelt vetat om det tidigare skulle han ha skickat ett kort, nu lär det vara för sent.

  Champs-Élysées Alfred Koechlin Pierre Petit-Gérard
 • Tavlan, flickan med körsbären, har ännu inte kommit; Edelfelt hoppas den kommer snart så att den får en ram.

 • Edelfelt är nyfiken att få höra hur Carl IX tar sig ut i Petersburg; måtte Axel Antell ha skött saken väl.

  Pietari Axel Antell Karl IX
 • Edelfelt har varje dag modell för kvinnan, som är den huvudsakliga figuren i tavlan.

 • Edelfelt har betalat en stor räkning till Chabod och lånat pengar åt behövande landsmän; han vore tacksam om Alexandra Edelfelt kunde skicka pengar.

  Alexandra Edelfelt Chabod
 • Monsieur Peinte har nyligen förlorat sin mor och är i Lille; således har han inte beslutat om han behåller rummet som Edelfelt vill ha på andra sidan gården.

  Lille Henri Peinte (epävarma yhteys)
 • Edelfelt skulle gärna omge sig med mera komfort; många av kamraterna i Helsingfors, som bara har skulder, har det bättre och bekvämare i bostadsväg.

  Helsinki
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt god natt och hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt