Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

studier (verksamhet) sjukdom (tillstånd) sinnessjukdomar aamiaiset arkkitehdit asunnot ateljeet instrumentit jumalat kahvilat kirjastot kirjeet kuvanveistäjät lääkärit maailmannäyttelyt mallit (ammatti) musiikki mytologia naamiaiset päivälliset pohjoismaalaiset säveltäjät seuraelämä taiteilijat talous tanssiaiset vuokra-asunnot

Paris d. 18 febr. 99
Älskade Mamma,
Om jag icke nu skrifver vidlyftigt, så är
det emedan jag verkligen ej har tid. Det
är under frukosttimmen, mellan en för- och en
eftermiddagsseance, som jag skrifver. Jag
har under hela veckan så innerligt längtat
efter bref hemifrån – men det har ju vara
mitt eget fel att jag ej fått något förrän
Jag måste gå på alldeles
i går
förtvifladt för att få taflan färdig – Jag
har jemnt en månad grar – 20 mars är
sästa inlemningsdagen. Jag har under
verken varit nog lycklig att bli pre-
senterad för J. V. Laurens som lofvat
komma och se på min tafla i morgon.
Jag är mycket nyfiken hvad han skall
säga derom, likasom om den Mannerheim
ska taflan, som anlända i välbehållet
skick i förrgår. Jag har icke lyckats
med figurerna i min tafla och håller
derföre på att måla om dem. Emelle
tid tyckes menniskorna mena att
taflan blir originel t.o.m. bra om jag
lyckas med snön, som ännu är blott
anlagd. – Från Krohn hade jag

ett långt och vänligt bref härom
dagen. Hans familj har drabbats
af en svår olycka. En fostersyster
till honom fr. de Vicibke (en kusin som jemte brodren,
läkare, blifvit uppfostrat af gamla Krohn) har
mistas förståndet. Man hoppas ännu
att galenskapen är öfvergående, men
Krohn tyckes ej vilja nära alltför stort
hopp. Läkaren har rådt dem att hålla
henne hemma, och som hon aldrig
sofver om nätterna utan måste vaktar
så är detta en svår börda för hans gamla
får och styfmor. Krohn har sjelf hyra
ett rum ute i staden, då det numera
blir honom omöjligt att vara hemma.
strax efter sin ankomst till Köpen-
hamn insjuknade han häftigt, tro
ligen till följd af öfveransträngning
här, men är nu bra. Hvad han ej
gentligen sysslar med, talar han
ej om i brefvet. Han ber mig bo
hos honom i sommar, då jag passe-
rar genom Köpenhamn – hurusade han
kommer med till Stockhom namner
han ej. –
D
A
a
0
t
li
Ren
Jag
ohn
all v
går

härom
blått
Atte
e bråk
har
ill
men
ör stort
i tala
illig
t fakt
es gaml
eflyst
rumera
emma
Efter
tte
asce-
han
Det der sofrummet på andra sedan end
passen står till min disposition om
14 dagar, då Peinte flyttar. Jag har
varit deruppe – och måste säga att det
icke ser trefligt ut – litet och ruskigt, så
att jag nästan tror mig tvungen att låta
tapetsera det (med några mycket billiga
tapeter). –
Häromaftonen var jag på en musi-
kalisk soirée hos Petit Gerards vän,
arkitekten Friset. Han, en pianist ex
Professo Leboeuf, och två arkitekter Clasquin
och Renot spelte Trios och qvartetter – mycket
bra. Friset sjelf är särdeles musikalisk.
Jag hörde nu som Hummelstrion, som
jag första gången hörde i Jönköping då
mobeck höll violoncellen. Friset
skall hvarje onsdag har en dylik mu-
sikalisk soirée – ifall han ej endera de
gen får anställning som hofarkitekt
hos prinsen af Monaco, hvarom fråga
år. – Senare mot våren ha Berndtson
Petit geradt och jag tänkt hyra ett
pimo och då skola vi också ställa till
något dylikt här i min atelier, som
ofvervelaktigt är ett bättre musikrum
än Brisets lilla kammare.
I går åt jag middag med Hugo Schura

ten, Suchsdorff, sade och Berndtson.
Lode gör just ingenting, och skyller
på den vana vid lättja han fått vid
bataljonen, och som svarligen försvinner
med ens.
skandinaverna tyckas ta den s.k. Wal-
hålla festen rigtigt på alvar. Asar-
na komma att representeras. Kalle
Wetterhoff skall bli odin, Thaulow Thor
vidare vet jag ej. Går jag det, så går
jag omaskerad, till jag har sannerli-
gen icke tid att tänka på kostym
och dylikt nu.
Wille Wallgren tyckes ej ha någon
aning om brodrens sinnesrubbning.
Till min glädje hörde jag af en skulptör
Fägel, en af Cavellers bästa elever, att
Wille W. arbetar ordentligt och gör fram
Atte.
Jag har för resten ej varit utom dörren.
Någongång på Caféer om aftnarne med
Bastien, Baude, Petit gerad eller Schulténs
na. Max S. arbetar mycket flitigt från
tidigt om morgonen till kl. 110 ½ 6 på
natten – på hospitaler, bibliotheker och före-
läsningar
trakten för taflan kollade 37 frs.
Nu kommer modellen – Farväl, helsa
alla rigtigt hjertligt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver under frukosttimmen mellan en för- och eftermiddagsseans; han har längtat efter brev hemifrån.

 • Edelfelt har en månad på sig att få färdigt tavlan och han går på alldeles förtvivlat.

 • Edelfelt har blivit presenterad för J.P. Laurens, som lovat komma och se på tavlan följande dag; Laurens får också titta på den Mannerheimska tavlan, som kom i förrgår; Edelfelt har inte lyckats med figurerna i sin tavla och målar därför om dem; alla menar att tavlan blir originell om han lyckas med snön.

  Jean Paul Laurens Carl Mannerheim
 • Pietro Krohn har skrivit ett långt och vänligt brev; familjen har drabbats av en svår olycka; hans fostersyster, fröken Kübke (en kusin som tillsammans med sin bror, läkare, har uppfostrats av gamle Frits Krohn) har mist förståndet; läkaren har rått att hon bor hemma, vilket är en svår börda för hans gamle far och styvmor; Krohn har hyrt ett rum i staden, det är omöjligt för honom att vara hemma.

  Pietro Krohn Frederik Krohn Emilie Krohn Antoinette Jacobe Købke (epävarma yhteys) Casper Berndt Købke
 • Efter ankomsten till Köpenhamn insjuknade Pietro Krohn häftigt, troligen till följd av överansträngning; han mår nu bra; han ber Edelfelt bo hos honom på sommaren; han nämner inte om han följer med Edelfelt till Stockholm.

  Tukholma Kööpenhamina Pietro Krohn
 • Peinte flyttar om 14 dagar och Edelfelt får rummet på andra sidan gården; Edelfelt har sett rummet, som är litet och ruskigt; Edelfelt får troligen tapetsera det.

  Henri Peinte (epävarma yhteys)
 • Edelfelt har varit på musikalisk soaré hos Pierre Petit Gerards vän, arkitekten Frizet; Frizet, en pianist ex professo [som fackman] Leboeuf och två arkitekter Clasquin och Renot spelade trior och kvartetter mycket bra; de spelade Hummels trio som Edelfelt först hörde i Jönköping med Eljert Mobeck på violoncello.

  Jönköping Eljert Edvard Mobeck Johann Hummel Pierre Petit-Gérard Frizet Leboeuf Clasquin Renot
 • Frizet skall ha musikaliska soaréer varje onsdag, såvida han inte får anställning som hovarkitekt hos prinsen av Monaco.

  Frizet Karl III
 • Gunnar Berndtson, Pierre Petit Gerard och Edelfelt har tänkt hyra piano mot våren och ställa till med musikaliska soaréer i Edelfelts ateljé, som är ett bättre musikrum än Frizets lilla kammare.

  Gunnar Berndtson Pierre Petit-Gérard Frizet
 • Föregående dag åt Edelfelt middag med Hugo Schultén, Gunnar Berndtson, Gustaf Sucksdorff och Torsten Lode.

  Gunnar Berndtson Torsten Lode Hugo af Schultén Gustaf Sucksdorff
 • Torsten Lodes gör just ingenting och skyller på den lättja han vant sig vid i bataljonen.

  Torsten Lode
 • Skandinaverna tycks ta den s.k. Walhallafesten på allvar; Karl Wetterhoff kommer som Odin, Frits Thaulow som Thor; Edelfelt går omaskerad ifall han går.

  Valhall Frits Thaulow Karl Wetterhoff Odin Tor
 • Wille Wallgren tycks inget veta om broderns sinnesrubbning; en av Pierre-Jules Caveliers bästa elever, Léon Fagel, säger att Wille arbetar ordentligt och gör framsteg.

  Ville Vallgren Pierre-Jules Cavelier Erik Valdemar Vallgren (epävarma yhteys) Léon Fagel
 • Om kvällarna har Edelfelt inte varit utanför dörren, förutom någon gång på kaféer med Jules Bastien, Charles Baude, Pierre Petit Gerard eller Schulténerna.

  Jules Bastien-Lepage Charles Baude Maximus af Schultén Pierre Petit-Gérard Hugo af Schultén
 • Max Schultén arbetar flitigt, på hospitaler, bibliotek och föreläsningar.

  Maximus af Schultén
 • Frakten för tavlan kostade 37 francs; modellen kommer och Edelfelt avslutar brevet.