Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

rykten sjukdom (tillstånd) sommarstugor aateli ansiomerkit häät henkilökuvat Jumala kartanot kesä kirjeet mitalit museot naiset näyttelyt norjalaiset palvelusväki politiikka sää sanomalehdet taulut teatteritaide tilaukset tittelit tulevaisuus

Paris d. 21 april 1879
Älskade Mamma
Det var roligt att höra att sakerna från
St Joseph kommit ordentligt fram. Det
här var en profkommission och jag ville
gerna öfvertyga Mamma om att jag duger
till ombud i sådana saker. Hvad betalning
beträffar så ber jag Mamma "de grâce" ej tala
derom! Ack om jag äfven i framtiden kunde
vara till någon nytta i dylika, praktiska
kommissioner. Jag är jag i det hela tagit
ej så mycket dummare än andra och
borde t.o.m. i enklare fall sjelf kunna
välja om jag blott i hufvudsak får veta
hvad Mamma vill ha
Jag har skrifvit till Mille i dag angåen
de den lilla taflan. Det är i allmän
het lättare sagdt att gjordt att "smörja
till något i hast, ty då man engång skall
sätta sitt hederliga namn under något,
vill man ej stå och svara för något rigtigt
eländigt. Jag har fått en otäck kostym
åt min landskrekt, tjock och klumsig
och får försöka att skaffa mig en annan
eller måla om karlens kläder de chic". Emeller
tid återstår mycket litet på taflan som
är en genretafla ungefär, som i alla andra,
hvarken sämre eller bättre.
Den Mulhousiska taflan är expedierad.
Jag slutade med att lägga en mask i

knät på henne och kallade taflan soce-
venir de la mi-carème" efter den nu engång
skulle ha ett namn.
Jag kan säga att jag med hela mitt vår
den lefver i framtiden, ty jag tänker idle
ligen på hvad jag skall göra, allt det jag
gör synes mig skrip. Jag tycker ibland
att det vore på tiden att nu igen få någon
slags ordentligt uppmuntran som jag ej haft
på länge. När jag tänker på att Ederström
fått en 2dra klassens medalj för sin tafla och
dessutom sålt den för 20,000 frcs, så måste
jag tillstå att framgång i de sköna konsten
na beror lika mycket på tur som allt annat.
Låt vara att alla artister dilla taflan och
finna belöningen oproportionerligt stor i jemförelse
med förtjensterna deri, så står dock de stora
publikum och betraktar C. såsom en stor målare
Bom det stora publikum någonsin ids tänka
derpå. Att arbeta utan uppmuntran är
tröttande isynnerhet då man har min ha
tte
kall rakt af ej förmå mig att svara

på Estlanders proposition om målandet af
Novings porträtt efter fotografi, så motbju
dande synes mig detta uppdrag. Mamma
vet huru jag hatar dessa beställningar och
huru litet jag egentligen vinner dermed i arkistern
och pekunast afseende. 600 mk bjuda
de mig, men om jag skulle antaga, så får
jag förargelser för mycket mera. Då porträttet
dessutom är ämnadt för brodren, är ju
vor

sorg –
ell engång
att ser
er idle-
ej
land
å någon
ej haft
ratiorna
af
t
saste
eller
och
om

t
en fullkomlig likhet hufvudsaken, och
r så litet säker på att lyckas i detta fall.
Skulle jag kanske anse mig moraliskt förbunden
att åtaga mig porträttet, det frågar jag mig
så ofta. Runebergs porträtt hör jag ej mera
talas om – men jag trästar mig med att jag
hinner bli att starkare och starkare till dess
jag åtager mig detta ansvärsfulla arbetsa.
Detta vore ju också ett intressant arbete

i alla afseenden.
En svensk målare Hagborg, skall ha fått
en tafla såld till Luxembourg, hvilket
ännu mer stärker mig i min åsigt att all
framgång af det slagit helt och hållet är
en affaire de chance. Så uselt som hans måleri
var i fjol, kan jag ej förstå hvad som kunde för
Luxembourg till ett sådant köp. Men han känna
gubben Viardot personligen och V. har någonting
att skafla med Luxembourg.
Häromaftonen voro vi bjudna till Runebergs
på fröken Bertha Cleman. Hon kom emellertid
ej, och det af den sorgliga anledningen, att
hon varit illa sjuk. Några norska målarin
nar ersatte henne, ehuru skralt.
I afton är det Frenckeliska bröllopet. Jag
förmodar att Mamma är der. Det skall
vara rätt så godt att de unga ta komma
till Paris först senare, ty vädret är för
närvarande särdeles ruskigt. I söndag såg
det lofvande ut, men nu är det igen ostadigt
och ruskigt. I Berndtson hade ett bref från
Finland der det ryktesvis talades om att
senator Zilliacus skulle bli adlad – om så
vore, så är väl ingen nöjdare deröfver än

Konni som nu åter för höra sin skatt kallas gref-
vinna och Visens pigor som nu slippa att långa
uthärda sin måtmoders förnedring. I samma
bref omtalades att Palmen skulle bli baron.
Den lede E. G. P. skulle då också stiga i grå
derne. Efter allt detta nådenes solsken, verldsten
ära och förnämhet drömde jag om natten att jag
blef utnämd till hofrad och så till Stålsbråd
statski savätnik, och att jag var synnerligen
stolt deröfver
Det ser sorgligt ut i Ryssland. I dagens tidningar
lätts att Schuvaloff röstar på ytterst stränga
repressalier – månne detta vara der rätta sättet
att låka den skicka samhällskroppen.
Jag har blifvit så lät på senare tider, att jag
ankt af ej ide gå på theatern. På theatre från
rais ges Rey Blas – Jag måste väl det för
skams skulle fastän jag bäfvar vid tanken att
uthärda victor Hugos ordsväll och Monnet Lullys
vrålande under 5 långa timmar. L'assommer
skall jag också gå och se på, så ohyggligt det än
är
Jag är mycket nyfiken att höra huru det
går med Mammas sommarplaner. Är pridhems
gårdsbyggnad verkligen till Mammas disposition.
och tror Mamma sig der finna trefnad och
oberoende. Det är så nedrigt förargligt att jag
ej skall kunna vara så pass karl att jag kan
bygga Mamma en villa en rigtigt treflig
liten villa. Gud låte mig en gång kunna
göra det och mycket mera till.
Nu säger jag Mamma godnatt. I morgon
igen modell – jag har verkligen varit flitig
kyss småsystrarna
nu sedan någon tid. –
och helsa alla hjertligt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Sakerna från Saint Joseph har kommit fram; Edelfelt hoppas att denna provkommission övertygar Alexandra Edelfelt om att han duger till ombud för att utföra praktiska ärenden som detta; han ber Mamma "de grâce" [av nåd] inte tala om betalning.

  Saint-Joseph Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har skrivit till Mille (Emil) Cedercreutz med anledning av den lilla tavlan; det är inte lätt att göra något i hast, då man också vill kunna stå för det man sätter sitt namn under; Edelfelt har fått en otäck kostym åt landsknekten och får försöka skaffa sig en annan eller måla om mannens kläder "de chic" [på fri hand].

  Emil Cedercreutz
 • Edelfelt har sänt iväg den Mulhousiska tavlan; det slutade med att han lade en mask i knäet på henne och kallade tavlan "souvenir de la mi-carême" [minne från midfastan].

  Mulhouse
 • Edelfelt lever i framtiden med hela sitt väsen; han tänker på vad han skall göra, medan han är missnöjd med allt det han gör.

 • Framgång i konsten beror på tur lika mycket som något annat om man betänker att Gustaf Cederström fått en 2 klassens medalj för sin tavla och sålt den för 20 000 francs; alla konstnärer tycker att belöningen är oproportionerlig i jämförelse med tavlans förtjänster, men den stora publiken betraktar Cederström som en stor målare; det är tröttande att arbeta utan uppmuntran då man har Edelfelts natur.

  Gustaf Cederström
 • Tanken på att måla Victor Hovings porträtt efter fotografi är så motbjudande att Edelfelt inte förmått sig svara på Carl Gustaf Estlanders förslag; de erbjuder 600 mark, men Edelfelt skulle få förargelser för mycket mera; då porträttet är avsett för brodern är det av största vikt att likheten är fullkomlig, vilket Edelfelt inte är säker på att lyckas med; han frågar sig om han är moraliskt förbunden att åta sig uppdraget.

  Carl Gustaf Estlander Victor Hoving Walter Hoving
 • Edelfelt har inte hört något mera om Johan Ludvig Runebergs porträtt; det vore ett intressant arbete.

  Johan Ludvig Runeberg
 • Svensken August Hagborg har sålt en tavla till Luxembourg, vilket stärker Edelfelts åsikt att all framgång i dessa avseenden är en affaire de chance [fråga om tur], med tanke på hur uselt Hagbors måleri var föregående år; Hagborg känner "gubben" Louis Viardot som har något att göra med Luxembourg.

  Luxembourgpalatset August Hagborg Louis Viardot
 • Edelfelt var bjuden till Runebergs på Bertha Cleman, som emellertid var sjuk; hon ersattes skralt av några norska målarinnor.

  Lina Runeberg Walter Runeberg Bertha Kleman
 • Det Frenckellska bröllopet är i kväll; Alexandra Edelfelt är förmodligen där; det kan vara bra att de unga tu kommer till Paris först senare, för vädret är för närvarande ruskigt.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Theodor von Frenckell Fanny Ehrnrooth
 • Gunnar Berndtson har fått brev hemifrån; det ryktas att senator Henrik Wilhelm Johan Zilliacus skulle bli adlad; i så fall borde Konni Zilliacus vara nöjd över att hans skatt på nytt kallas grevinna och Visens pigor slipper uthärda sin matmoders förnedring; i samma brev talas det om att Ernst Gustaf Palmén skulle stiga i graderna och bli baron; efteråt drömde Edelfelt på natten att han blev utnämnd till hovråd och sedan till statsråd "statski savätnik" och var stolt över detta.

  Gunnar Berndtson Henrik Wilhelm Johan Zilliacus Konrad Zilliacus Lovisa Ehrnrooth Ernst Gustaf Palmén
 • Det ser dystert ut i Ryssland; i tidningarna sägs att Schuwaloff röstar på stränga repressalier.

  Venäjä Pavel Andrejevitj Sjuvalov
 • Edelfelt har blivit lat och ids inte gå på teater; han måste för skams skull till Theatre Français där man ger Ruy Blas, fastän han bävar för att under fem timmar lyssna till Victor Hugos ordsvall och Mounet Sullys vrålande; han skall också gå och se på L’Assommoir.

  Théâtre-Français Victor Hugo Mounet-Sully Ruy Blas
 • Edelfelt är nyfikten på hur det går med Alexandra Edelfelts sommarplaner; står Fridhems gårdsbyggnad till Alexandra Edelfelts disposition under sommaren?; det är förargligt att Edelfelt inte kan bygga en villa åt henne; han hoppas vid Gud kunna göra det någon gång.

  Fridhem Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt önskar Alexandra Edelfelt godnatt; följande dag har han modell; han har varit flitig den senaste tiden; han sänder kyssar till småsystrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt