Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet henkilökuvat Jumala kaiverrukset kirjeet kritiikki masennus melankolia näyttelyjulkaisut näyttelyt päivälliset pohjoismaalaiset ravintolat ruotsalaiset seuraelämä taiteilijat talous taulut viikkolehdet

Paris d. 12 maj 19
Älskade Mamma!
Jag fick Mammas kärkomna, sista bref i går
på e. m just då jag kom hem från salongen. –
Jag hade visserligen ej gjort mig stora illusio-
ner om min tafla, men blef ändå häpen öfver
den släta figur den spelade. Såväl den som den
andra äro utmärkt väl placerade, på cimai
sen i en af de salar som närmast till Salte Carré
Bättre plats hade jag omöjligen kunnat önska
mig. Berndtson sitter visserligen på cimais en
också, men uti den längst bort betagna salen.
Nu har jag insett mera än någonsin.
att för att en tafla skall kunna ta sig nå-
gad ut på Salongen, måste den vara gjord
efter naturen. Landskapet och snön i min
tafla se så matta och papier-macke akte-
ga ut som möjligt och förstöra till stor
del det intryck som figurerna i och för sig
sjelfva kunde göra. – Jag var ytterst ned-
slagen i går – och måste instamma i det
som alla menniskor sade mig att denna tafla
visserligen kunde ha några förtjenster, men
ändå ej kunde jemföras med taflan i fjol. –
Nu gäller det att med uppoffring af

alla fördomar, beqvämligheter och kostna.
der göra en tafla efter naturen helt
och hållet för nästa års salong. Jag måste
börja på i sommar. Mina vänner säga
mig alla att jag nog skulle kunna göra
något rigtigt bra, om jag blott ville ge mig
tillräcklig tid och möda. – Om jag nu ej skulle
förtjena tillräckligt för att kunna måla ett
halft är på en eller två salongstaflor, tror Mam-
ma ej att jag kunde ta upp ett lån derhemma
i Finland på ung. 2000 rak? Jag känner det
sjuda i mina ådror – jag förgås af harm
öfver att denna gång ha lyckats blott
till hälften, för att icke säga misslyckas, och
jag måste, jag måste nu tänka på ett
nytt, stort arbete för att förjaga mina grubble-
rier. Nu måste jag engång bli något af,
jag blir för gammal annars. Gud hjelpe
mig och gifve mig krafter!
Den största succès på Salongen är Bastien
Lepage. Hans tafla och hans porträtt af
Sarah Bernhardt äro mästerverk af 1sta ordning
saker som i alla tider komma att ställas
vid sidan af det allra bästa.
Sargent har ett utmärkt porträtt af Sarat
tret Carolus Durand. – Tänk både talen.
hon d
och
la
sill
ser
jag
Ra
Och
i
plats
Hamb
mens
och
kliga
del
ge
att
A
märkt
lst
för.
Jag
huma
af ut
lifvers
8
Noro

korna
el
måste
göra
ge mig
ej skall
äla ett
tror Mam-
chleman
ener det
som
blott
och
lå ett
grubbl
Jag
astien
et af
1sta ordning
ställas
Atte
est salen
son och Hagborg ha salt sina taflor till statens
och endera af dem får bestämdt medalj. –
Salongen erbjuden för resten rätt mycket
af intresse, fastän några andra mästerverk
ein Bastien Lepages ej finnas. – Jag såg för
resten så litet. Det svartnade för ögonen
på mig, då jag tänkte på hvad jag skulle
ha kunnat göra, om jag haft tid på mig
och arbetar under bättre förhållanden.
Jag vågade ej se åt min tafla.
Emellertid tycktes denna, för den goda
platsens skull ådraga sig en viss uppmärkt
samhet från publikens sida. Nordborna kompli-
menterade mig för det nationela i typerna
och det egendomliga i ämnet, men ber
klagade alla, att landskapet, och tonen i det
hela ej hade den erfarderliga kraften för att
ge intrycket af naturen. – Jag tycker
att taflan tar sig bättre ut i ateliern.
Flickan med korsbären blef mindre upp-
märksammad – dock har redaktören för tiden,
l'Illustration har i dag skrifvit och bedt att
få rättighet att skära den i tra för tidningarne
Jag sände Mamma i dag katalogen och en
nummer af la France som meddelas plan
af utställningen och de bästa taflornas (deribland
ifver min plats – se satte 24.
På aftonen gick jag till Repler, der alla
nordförr äta en gemensam middag af mitt

Wredesmod hade jag beslutat att ej gå det,
men jag tänkte sedan på att en tråkig middag
ändå vara bättre för mitt lynne än en afton
tillbragt i ensamhet och förargelse. – Det var
rätt dyrt och lågom roligt. Jag försökte att
skruta med, men det gick icke rigtigt
Ack älskade, älskade Mamma! Jag vet ar
det är rigtigt orätt af mig att beklaga mig
för Mamma, men hvem, hvem i hela
vida verlden bryr sig om mig och mina säger
fur
annan än just Mamma, hvem förstår min äro
lystnad, som dock icke är uteslutande lumpen
sjelfviskhet? Gud låta bättre tider randes.
Hvad skola vi göra med Carl IX säger Mam-
ma. Jag har skrifvit till Axel Antell och
bedt honom, så fort som möjligt skicka hem
taflan – I Åbo kan den ju utställas blott några
dagar för att innan slutat af maj bli synlig
Stockholm. Han ej Morbror Gustaf åtaga sig
något af detta. Jag skall ge honom en skizz, en
teckning, någonting kan han ha nöje af, om
han kunde åtaga sig detta.
Återigen kom posten – intet bref eller
svar från Cedercreutzes, inga pengar.
Säg att jag med det första skall svara
Bertha – jag skäms redan öfver min
försumlighet
Tusen helsningar från
Farväl nu igen –
Mammas egen
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev då han kom hem från Salongen.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelts tavla utgör en slät figur på Salongen; båda tavlorna har en bra plats på cimaisen [lägsta raden] i en av salarna som står närmast Salle Carré.

 • Gunnar Berndtsons tavla är också på cimaisen, men i salen längst bort.

  Gunnar Berndtson
 • Edelfelt har insett att för att en tavla skall ta sig bra ut på Salongen måste den vara gjord efter naturen; landskapet och snön på hans tavla ser matta och papier-maché-aktiga ut; alla sade att tavlan hade förtjänster, men att den inte kunde jämföras med hans tavla från föregående år; det gäller att göra en tavla helt och hållet efter naturen till nästa års salong; vännerna säger att han måste ge det tillräckligt med tid och möda; Edelfelt rådfrågar Alexandra Edelfelt om ifall han inte förtjänar tillräckligt för att kunna måla ett halvt år på salongstavlor kan ta ett lån på ungefär 2 000 mark i Finland; han måste lyckas innan han blir för gammal; han hoppas att Gud hjälper honom och ger honom krafter.

  Suomi Alexandra Edelfelt
 • Den största succén på Salongen är Jules Bastien Lepages tavla och porträtt av Sarah Bernhardt.

  Jules Bastien-Lepage Sarah Bernhardt
 • John Singer Sargent har ett utmärkt porträtt av Carolus Durand.

  John Singer Sargent Carolus-Duran
 • Både Hugo Salmson och August Hagborg har sålt sina tavlor till staten, och endera får troligen medalj; Salongen bjuder på mycket av intresse, men inte andra mästerverk än Jules Bastien Lepages.

  Jules Bastien-Lepage August Hagborg Hugo Salmson
 • Edelfelt vågade inte se på sin tavla; nordborna komplimenterade honom för det nationella i typerna och det originella ämnet, men beklagade att landskapet och tonen i det hela inte hade den kraft som behövdes för att ge ett naturligt intryck.

 • Flickan med körsbären fick inte lika mycket uppmärksamhet, men redaktören för L’Illutstration har bett om rättigheterna att skära den i trä för tidningen.

 • Edelfelt sänder Alexandra Edelfelt katalogen och ett nummer av La France där de rapporterar om placeringen på de bästa tavlorna, däribland Edelfelts.

  Alexandra Edelfelt
 • På kvällen gick Edelfelt, trots sitt vredesmod och dystra sinnesstämning, till Wepler där alla nordbor åt en gemensam middag.

  Wepler
 • Det är orätt av Edelfelt att beklaga sig för Alexandra Edelfelt, men hon är den enda som bryr sig och förstår hans ärelystnad, som inte uteslutande är lumpen själviskhet; han hoppas vid Gud att bättre tider randas.

  Alexandra Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt undrar vad de skall göra med Carl IX; Edelfelt har bett Axel Antell skicka hem tavlan; i Åbo kan den ställas ut några dagar, innan den i slutet av maj blir synlig i Stockholm; Edelfelt undrar om Morbror Gustaf Brandt kan åta sig att ordna något av detta, i utbyte mot en skiss eller teckning?

  Turku Tukholma Alexandra Edelfelt Axel Antell Gustaf Brandt Karl IX
 • Edelfelt skall med det snaraste svara på Berta Edelfelts brev.

  Berta Edelfelt