Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) borgmästare juridik (rättslära) censur aamiaiset aikakauslehdet ansiomerkit häät helatorstai ilotulitukset Jumala juomat kesä kirjeet kritiikki liikemiehet luonteenpiirteet masennus matkat melankolia mitalit naiset näyttelyt poliitikot sähkeet samppanja sanomalehdet seuraelämä sotilaat taidekritiikki talous tilaukset viikkolehdet vuodenajat vuotuisjuhlat

Paris d. 23
Älskade Mamma,
För hvarje nytt bref jag får hemifrån (jag
har nu att tacka för ett bref och ett korrespondens –
hort) ångrar jag mig mer och hur för att den
ynklighet jag låtit framlysa i mina bref – nu
då jag fått vexeln äro alla dessa sorgsna tan-
har som bortblåsta. I det fallet har jag ju
också Mammas karaktär, och Mamma s
saktar Kanske derföre min modlöshet då
jag är i penningeknipa
Ändtligen har det blifvit sommar i dag och
i går, Cluste Mammalfärdsdag ha vi haft 20
och 22 grader i skuggan. Jag har derföre fler
nerat rätt mycket under de tre sista
dagarne. I förrgår var jag visserligen, mera
för syns skull och för att lugna mitt samvete
på Cluny för att göra färden till en tafla, men
i dag var jag för lat dertill. Lode skulle dessa
ton resa i dag, och vi bestodo honom fru-
hört med champagne, som djupt rörde
hans hederliga gardist själ.
Sedan jag åtminstone 10 ggor förgäfves sökt
Koechlins, träffade jag dem i dag på morgonen
Porträttet kan ej bli af förrän i höst,
ej G. har alltsedan medlet af mars.
då han blifvit utnämnd till maire

i attande arrondissimentet, varit så
strängt sysselsätt, att han ej haft ett ni
mit öfrig att sitta. Den 6te Juni skall
han företaga en resa i affärer till
Ryssland, och kommer ej tillbaka förrän
i Juli. – Således alldeles omöjligt att måla
nu. Han sade sig har varit generad för mig
för det han ej hållit ord, men sade sig allt
fortfarande hyra "le désir ferre, att låta
måla sig af mig. Han och från tyckte båda
om mina taflor på Salongen – Det enda
som fattades var effekt och deri ha de ran,
för salongen fordras rigtiga petarder" fyr
folk med häpnas på långt
håll – finess, karaktär o.d. äro beklagligtvis
icke det förnämsta vilkorat i detta för
att någonting skall ta sig ut i detta konsten
Babylon.
Jag skickar med brefvet en kritik är le
Soir – berömmande som synes, ehuru den
hederliga d'Avançon tagit klippan för
"une ruine en buis" – den värsta, om och
omedvetna kritik han kunde komma fram
med. – Emellertid kan jag ej annat förstå att
att han ej sett tillräckligt på taflan, ty huru
bristfälligt att landskapet må vara,
kan man väl ändå se att det skall
förest
min
i 8.
i da
flar m
En en
att
ändra
ni i
hela
och ett
ändå
re.
a
ka
mitt
teten,
o.s.v.
hopp
ltys
utdel
ord
mull.
mast
med
gifva
ma
deri
en en
från
se de
got


le ni
skall
att
förrän
ma
5
för mig
allt
ett låta
ute båda
Det enda
a de ram.
ersfes
ha långt
lagligtvis
för
ta kons
är se
ern den
för
re ochas
ina fram
istå att
tyller
till mig
föreställa stenar.
Min "les Cerisen kommer om 2 veckor in
i l'Illsstation – Le monde illustig har
i dag skrifvit och bedt att få möra dem
Jag måste fråga någon som bättre känna
ln soi sur la propoété artistique, för
att få veta om detta går an. – Den
andra taflan kommer senare på sommare
in i l'Illusstation. – Då jag tänker på att
hela arkitet för Salongen var ett flick
och ett hastisk utan like, måste jag
ändå vara ganska nöjd med resultater
ne. Om dessa ej äro fullt nöjaktiga
så är felet uteslutande mitt. Jag har
mitt obegripliga lättsinne och omständig
heterna for taketet i Finland. Borns 2 porträtt
o.s.v. att tacka för att jag detta är ej kan
hoppas på medalj. – För resten hvad
betyda dessa sofvergens ofta orättvist
utdela belöningar, mot ett enda godt
ord som efterverlden säger på ens döda
mull. – Men för att vara till någon nyttar
måste man arbeta rigtigt manligt
med förtröstan på Gud och det kund kan
gifvit en – jag skall försöka – och Mam-
ma, min bästa vän, skall hjelpa mig
deri. – En rigtigt dugtig viljeansträngslig
en energi, som räcker, som räcker i Monade
från det första penseldraget till det sista
se der hvad jag behöfver, för att bli nå-
got af – Jag blir visserligen gammal,

men för gammal är jag väl ej ännu.
Aldrig har jag dessutom känt mig så
kroppsligt stark som nu. Gud ske lof.
Koechlin sade att min tafla i Muilhon
gör mycken lycka. Måtte de köpa den! –
tos Madame Jacquinot härom afton.
ner var det ganska lifvadt. Jag känner mig
dock så dum gentemot alla dessa små
snabbar, som dansa och flyga och kurtisera.
– I sällskapslifvet gör jag alltid en dum-
förutsättning. den att t. ex. alla fruntimmer
ha något inombordt, litet esprit och om-
döme, och jag är derföre rädd för att synas
våpig och fadd – Denna rädsla lägger en som
hneberge. Och efter hvarenda soire
ja efter hvaranda kadrilj gör jag dock
den erfarenheten, att de flesta, ja de allra
flesta, äro så yttiga och inskränkta att
jag häpnar. Derföre borde man ständigt
spladdra, sak samma hvad man säger, det
blir ändå ej dummare än hvad de andra
ha att förtälja. De flesta fruntimmer, (de
unga vilja att man skall vara artig
och smått göra dem sin cour. Sker detta
huru dumt som helst, så är det ändå bra
likgiltighet och förströdda tankar är det
sida som icke gillas
Mr d'Avançon pratade en massa skall
om måleriet i allmänhet och min tala
isynnerhet, men jag ser af hans artikel att
hans hufvudomdöme är godt trots det

fatala misslaget med klippan.
Rouhlin sade mig i dag detsamma som
en modell sade häromdagen. Det är ska
då att ni ej kommit till er nuvaran
force 1893 och 74 då måleriet hade
en gyllene tid. Man sålde då som på
heta stenar. Tänk så skändligt. Gé-
romes tafla, som var på national lotte
riet, och som hade talts för 24000
frcs såldes på auktion i vintras för
7000 – icke ens tredjedelen. Colin
hade för några år redan sålt ett hufvud
för 800 frcs – och detsamma gick, hos om
ovetande på hôtel Droust för den stolta
summan 60 (sextio) frcs. Är icke
detta förskräckligt.
Fastän Bastien skrikes ut i alla tidningar
såsom Frankrikes första målare, har han
ännu ej sålt en enda tafla – endast
porträtter. Han begär kanske för mycket
för dem också. Att under sådana
förhållanden tre à fyra tusen personer
skicka upp målerie till Salongen är nästa
gatlekt.
Axel Antell har skrifvit ett bref
såsom tacksägelse så vårt lyckönsknings
telegram. – Han helsar och från sin för-

tjusande hustru (de gustibus o. s. v.
och säger sig mycket tacksam för
Mammas vänlighet att telegrafera.
Hvad Mamma är stor, jag rigtigt
stor, då Mamma säger att det är detsamma
när jag kommer hem, blott jag får mitt
arbete undan. Jag kan bedyra att det
är min högsta fröjd att tänka på återseen
det, lika som det vore mitt lifs största
lycka att verkligen kunna bevisa
den kärlek jag har för Mamma – Jag är
en usling som tills dato ej kunnat göra
det minsta.
Det måtte visst ha stått något fasligt –
om Ryssland i det der numret af la frans
efter som Mamma ej fått det. Tidningar
ne äro fulla af korrespondanser från
Kejsardomet, saker som ni troligen aldrig
för en aning om derhemma i Finland, tack
vara en försigtig censur.
Nu slutar jag – I söndag skall
jag på frukost till Koechlins jemte
Berndtson, Hugo Schulten, några
deputerade och arkitekten Freichat. –
Farväl, tusen helsningar till alla
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt ångrar för varje nytt brev från familjen den ynklighet som skinit igenom i hans brev; efter att han har fått växeln är alla sorgsna tankar som bortblåsta; i det fallet har han samma karaktär som Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Äntligen har sommaren kommit; på Kristi himmelsfärdsdagen hade de kring 20 grader i skuggan; Edelfelt har flanerat mycket.

 • För att lugna sitt samvete har han varit på Cluny för att göra fonden till en tavla.

  Musée de Cluny
 • Torsten Lode skall resa; han blev rörd i sin hederliga gardistsjäl över att som avsked bjudas på frukost med champagne.

  Torsten Lode
 • Edelfelt har träffat Alfred Koechlin, som inte har tid att sitta för porträttet förrän i höst; han har varit strängt upptagen sedan han blev maire [borgmästare] i åttonde arrondissementet; i juni far han på affärsresa till Ryssland; han och frun tyckte om Edelfelts tavlor på Salongen, det enda som saknades var effekten; för Salongen fordras "petarder" [smällare], fyrverkerier som slår folk med häpnad; finess och karaktär är inte det främsta villkoret för att någonting skall ta sig ut i detta "konstens Babylon".

  Venäjä Babylon Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz
 • Den hederlige Thierion d’Avançon har skrivit en berömmande kritik i le Soir, som Edelfelt skickar med brevet; det värsta, om också omedvetna, kritik han kunde komma fram med är då han misstar klippan för "une ruine en bois" [en ruin i trä].

  Thierion d’ Avançon
 • "Les Cerises" [Körsbärsflickan] kommer om 2 veckor i L’Illustration; Le monde illustré har också bett om att få införa den; Edelfelt måste fråga någon som bättre känner till "la loi sur propriété artistique" [lagen om konstnärlig egendom] för att få veta om det går för sig.

 • Den andra tavlan kommer senare på sommaren in i L’Illustration.

 • Med tanke på att hans tavlor för Salongen är riktiga hastverk, måste Edelfelt vara ganska nöjd med resultatet; han har sitt lättsinne och omständigheterna (arbetet i Finland, Johan August von Borns två porträtt) att tacka för att han i år inte kan hoppas på medalj.

  Suomi Johan August von Born
 • För att vara till någon nytta måste man arbeta manligt, med förtröstan på Gud och det pund Han givit en; Edelfelt skall försöka med hjälp av Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Alfred Koechlin sade att Edelfelts tavlan i Mulhouse gör mycket lycka; Edelfelt hoppas den blir såld.

  Mulhouse Alfred Koechlin
 • Hos Madame Jacquinot var det ganska livat häromaftonen; Edelfelt känner sig dum i jämförelse med alla små snobbar, som dansar, flyger och kurtiserar.

  Jacquinot
 • I sällskapslivet gör Edelfelt alltid den dumma förutsättningen att alla kvinnor har något inombords, lite esprit och ömdöme, vilket gör Edelfelt rädd för att verka våpig och fadd; rädslan lägger sordin på hans tunga; efter varje soarée, efter varje kadrilj, gör han ändå erfarenheten att alla är ytliga och inskränkta; alla "fruntimmer" vill att man är artig och gör sin kurtis; likgiltighet och förströdda tankar är det enda som inte gillas.

 • Monsieur Thierion d’Avançon pratade en massa skräp om konst i allmänhet och om Edelfelts tavla i synnerhet; av hans artikel ser Edelfelt att hans huvudomdöme är gott, trots det fatala misstaget med klippan.

  Thierion d’ Avançon
 • Alfred Koechlin sade detsamma som en modell sade häromdagen: att det är skada att Edelfelt inte kommit till nuvarande nivå 1873 och 1874 då måleriet hade en gyllene tid; Jean-Léon Gérômes tavla som sålts för 24 000 francs på nationallotteriet, såldes i vintras på auktion för 7 000 francs; Paul Colin sålde för några år sedan ett huvud för 800 francs, det såldes nu för 60 francs på hôtel Drouot.

  Hôtel Drouot Jean-Léon Gérôme Alfred Koechlin Colarossi Paul Colin
 • Fastän Jules Bastien i tidningarna utropas till Frankrikes främsta målare har han inte sålt en enda tavla, bara porträtt; det beror kanske delvis på att han begär för mycket för dem.

  Ranska Jules Bastien-Lepage
 • Axel Antell har skrivit ett brev som svar på deras lyckönskningstelegram, han hälsar från sin förtjusande hustru och är tacksam för Alexandra Edelfelts vänlighet att telegrafera.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Hedvig Antell
 • Alexandra Edelfelt är storsint då hon säger att det är ingen skillnad när Edelfelt kommer hem, bara arbetet blir gjort; Edelfelt bedyrar att hans högsta fröjd är att tänka på återseendet, och hans livs lycka att kunna bevisa sin kärlek för Mamma.

  Alexandra Edelfelt
 • Det måste ha stått något farligt om Ryssland i numret av la France om det inte har kommit fram till Alexandra Edelfelt; tidningarna är fulla av korrespondenser från kejsardömet, som man i Finland inte har en aning om på grund av censuren.

  Suomi Venäjä Alexandra Edelfelt
 • På söndag skall Edelfelt på frukost hos Koechlins med Gunnar Berndtson, Hugo Schultén, några deputerade och arkitekten Treilhat.

  Gunnar Berndtson Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Hugo af Schultén Treilhat