Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

skottar personlighet aikakauslehdet britit henkilökuvat kaiverrukset kaivertajat kirjeet matkat museot naiset ranskan kieli sää sanomalehdet seuraelämä taidekauppa taiteilijat talous taulut tilaukset ulkonäkö ystävät

Paris d. 27 maj 99.
Älskade Mamma
Tusen tack för brefvet. Mamma har
fullkomligt rätt i det Mamma säger,
men mitt missnöje med årets arbete
rättfärdigas deraf att icke allenast jag
sjelf utan äfven andra ha rätt att
ställa höga fördringar på mig. Taflan
eger ju alltid en viss förtjenst i jern
förelse med mycket annat skrap, men
jag borde ha åstadkommit något som
icke hade ett relativt man ett absolut
värde.
I söndags frukost hos Koechlins. Der var
ganska roligt. Deruteraden Konrot, Mr
Theilhat, arkitekt, Madame Cazeau (hund
hon är hygglig och sympathisk) och hennes redan
fullvuxne son, Schulten vet jag, samt en
skotsk professor Jenkins från Edenburg
Denna britt, som lärer vara en veten
skrapligt storhet, såg typiskt engelsk ut,
men talade franska så som en inföding
Han var derjemte mycket liflig och originel
i alla sina idéer, och var sålunda det
centrum hvaromkring alla grupperade sig

Mlle Florence är ej vacker, men mycket
söt; enthusiastisk för konst. Hon hade
en lång diskussion med Mr Jenkins om
franska konsten, som hon försökte att
försvara emot Bs ofta alldeles berätting
gade attacker. – Mitt porträtt af
Gustaf Philif är upphängdt i galleriet bred
vid saker af Henner, Benj. Courtant och
Bonnat, och tar sig alls ej illa ut. Det
är något dugtigt och koloristiskt i målningen
som jag beklagligtvis icke alltid här.
Det blef nu ytterligare taladt om M. Haiko
porträtt som jag skall göra i nästa år.
I allmänhet tyckes folk ganska rigtigt
bedöma min tafla i år. – Tigurerna
bra, men effekten för svag för att kunna
stå sig på salongen – man ser att ländska
pet ej är gjordt efter naturen. Mlle Florena
sysselsätter sig med skulptur för närvarande
men öfverger ändå icke teckningen – han
tyckes arbeta rätt flitigt, och år, som sagdt
alldeles passimerade för de sköna konsterna –
det är ju också ganska naturligt i ett så
artistiskt hem och bland så många fram-
stående konstnärer som dugliga gäster. Hos
Koechlins komplimenterades jag för min stil
och de tyckte att jag kommit fram med
så mycket under detta år – det hade kanske
varit
min
fust
från
just
i bre
i saka
i Ma
dock h
Huru
i Ber
(den de
erika
och de
måla
samt
se res
Farass
ovanl
och h
mycke
här
tafla
vi res
89
grar
kun
att M
ge ar

hälningen
lär.
M. Ack
är
rigtigt
revna
i kunna
ländska
Florena
varandes
et
e
a
het
varit bättre att producera far så
min bättre.
Just nu gick min gamla vän Claus
från Antwerpen härifrån. Han har
just kommit från en 8 månaders resa
i Orienten Algier och Spanien, har varit
i Sahara och har arbetat dugtigt. Museet
i Madrid med de 60 Velasquez tyckes
dock ha gjort det djupaste intrycket på honom.
Huru stora förändringar bland kamraterna
i Belgien. Anthors, Jules Dubois
(den der exalterade, enthusiastiska ungdomen) och
Scriba äro döde! Peters, Van Ryssel
och de Beule, som ansågas för sådana talanger
måla glasfönster och stationer (passionsbilder)
samt bous dieux för kyrkorna, Matthai
är rikt gift och målar landskap – En ungdom
Parasyn som då just började, har blifvit en
ovanlig talent! Claus målar mest porträtter
och har fullt upp att göra. – C. sade sig med
mycket intresse ha följa med min "succès"
här i Paris samt tyckte icke illa om min
tafla i årets salong. I morgon kl. 1 ha
vi rendez vous i salongen.
I går var jag hos Baude och såg på
Gravyren för l'Illustration, Ack om han
kunde göra den bra. – Jag hade väntat
att M. Mari, redaktionen för l'I. skulle
ge arbetet åt Parnimaler, som i mitt

tycke är den bästa träsnidare i verlden,
men Baude har nu lofvat göra sitt bästa.
Berndtson har sålt sitt schackparti för
800 ser i Helsingfors. Det var ej mycket,
men tiderna äro så dåliga att man
får vara nöjd med hvad som helst.
Då nu Koechlins porträtt icke kommer
att uppehålla mig skall jag försöka att
så fort som möjligt göra undan: la Citoire
hufvudet åt Rettig samt fullfölja den tafla
jag börjat på med för konsthandlarens räknar
Det nötet (konsthandlaren) har ej varit
här, och jag börjar redan tro att han vill
bra sig ifrån affären – Jag har derföre skrifvit
till honom och säga, att som jag tänker resa
till landet, han skulle ha godheten bestämma
en dag, ja förr dess hellre, då han homme för
att så taflan.
Pauline A. reser om en vecka till Stack.
holm. Har Mamma tänkt på att komma
öfver? Jag svarar naturligtvis för åtgifterna
som i alla fall bli ganska små. Jag får
nu se, när jag kommer det upp huru lifvad
jag är för Gustaf III – om 3 veckor a en månad
börde jag väl bli klar med mina sina taflor
vädret har vackert och jag har skam till så-
gandes, flanerat dessa sista tiden. Nu skall
jag gå upp på Cluny för att måla fondens
pa min tafla – Tusen helsningar från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev; Edelfelts missnöje med årets arbete rättfärdigas av att inte bara han utan också andra har rätt att ställa höga förväntningar på honom; tavlan har vissa förtjänster i jämförelse med annat skräp, men han borde ha åstadkommit något som inte bara hade ett relativt utan ett absolut värde.

  Alexandra Edelfelt
 • I söndags var det frukost hos Koechlins; där var deputeraden Alphonse Noirot, arkitekten Treilhat, madame Cazeau med son, Hugo Schultén och en skotsk professor Jenkins; Jenkins lär vara en vetenskaplig storhet, såg typiskt engelsk ut, men talade franska som en inföding.

  Alfred Koechlin Hugo af Schultén Treilhat Alphonse Noirot Cazeau Cazeau Jenkins
 • Mademoiselle Florence Koechlin är inte vacker, men söt; hon försvarade den franska konsten mot professor Jenkins ofta berättigade attacker.

  Florence Koechlin Jenkins
 • Porträttet av Gustaf Philip Armfelt hänger i galleriet bredvid saker av Jean-Jacques Henner, Jean-Joseph Benjamin Constant och Léon Bonnat; porträttet tar sig bra ut, det är något duktigt och koloristiskt i målningen, som Edelfelt inte alltid har.

  Jean-Joseph Benjamin-Constant Léon Bonnat Gustaf Philip Armfelt Jean-Jacques Henner
 • Det blev tal om Monsieur Alfred Koechlins porträtt, som Edelfelt skall göra följande år.

  Alfred Koechlin
 • Folk bedömer Edelfelts tavla ganska riktigt i år; de säger att figurerna är bra, men effekten för svag för att stå sig på Salongen, och man ser att lanskapet inte är gjort efter naturen.

 • Mademoiselle Florence Koechlin håller för närvarande på med skulptur, men har inte övergett teckningen, och är alldeles passionerad för de sköna konsterna; Koechlins komplimenterade Edelfelts flit och tyckte han kommit med mycket under året; kanske hade det varit bättre att producera färre, men bättre, saker.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin
 • Emile Claus, Edelfelts vän från Antwerpen, var på visit; Claus har kommit hem från en 8 månaders resa i Orienten, Algérie och Spanien; han har varit i Sahara och arbetat bra; djupaste intrycket tycktes ändå de 60 målningarna av Diego Velasquez i museet i Madrid ha gjort.

  itämaat Antwerpen Madrid Algeria Espanja Sahara Pradomuséet Diego Velázquez Émile Claus
 • Mycket har hänt bland kamraterna i Belgien; Anthonies, Jules Dubois och Karel Scriba är döda; Peters, Jozef Van Ryssel, Pieter Frans de Beule målar glasfönster, stationer (passionsbilder) och bons Dieux för kyrkorna; Frédéric Matthæi är rikt gift och målar landskap; unge Edgard Farasyn har blivit en ovanlig talang; Émile Claus målar mest porträtt; Claus sade sig med intresse följa Edelfelts succé i Paris, han tyckte om Edelfelts tavla på årets salong; följande dag har de rendez-vous [träff] på Salongen.

  Pariisi Belgia Karel Scriba Frédéric Matthæi François [?] Peeters Émile Claus Anthonies Jozef Van Rijssen Pieter Frans de Beule Edgard Farasyn Jules Dubois
 • Edelfelt har varit hos Charles Baude och sett på gravyren för l'Illustration; Edelfelt hoppas Baude kunde göra den bra; han hade väntat sig att redaktören Monsieur Lucien Marc skulle ge arbetet åt Stéphane Pannemaker, som är den bästa träsnidaren i världen.

  Charles Baude Lucien Marc Stéphane Pannemaker
 • Gunnar Berndtson har sålt sitt schackparti [tavlan Ett schackparti, 1878] för 800 francs i Helsingfors; tiderna är så dåliga att man får vara nöjd med vad som helst.

  Helsinki Gunnar Berndtson
 • Då Alfred Koechlins porträtt inte kommer att uppehålla Edelfelt, skall han så fort som möjligt göra undan la Citoyenne [Medborgarinnan], huvudet åt Fredric Rettig och tavlan som han börjat på för konsthandlarens räkning.

  Alfred Koechlin Fredric Rettig
 • Konsthandlaren har inte varit där och Edelfelt har skrivit till honom och bett honom bestämma en dag då han kan komma för att se tavlan.

 • Pauline Ahlberg reser om en vecka till Stockholm.

  Tukholma Pauline Ahlberg
 • Kommer Alexandra Edelfelt till Stockholm? Edelfelt står för utgifterna.

  Tukholma Alexandra Edelfelt
 • Får se hur livad Edelfelt är för Gustaf III då han kommer dit upp.

  Gustav III
 • Inom en månad borde Edelfelt vara klar med sina småtavlor; vädret är vackert och han har flanerat; han skall till Cluny för att måla fonden på sin tavla.

  Musée de Cluny
 • Om det inte är någon skillnad för Alexandra Edelfelt skulle Edelfelt vilja ha pengar mera omgående.

  Alexandra Edelfelt