Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

skärgårdar sjukdom (tillstånd) jubileer transportmedel amerikkalaiset Jumala junat kesä kirjeet lämpötila maaseutu meret näyttelyt osoitteet posti sää taidekauppa talous taulut terveys tilaukset vaatteet yliopistot

Paris d. 15 juni 1899.
Älskade Mamma
Mamma ber mig vara lugn och icke
rifva håret af mig i anledning af tafvel.
historien – jag lyder – men tillåt mig att
säga att det är eländigt bestyr, och att
ingenting är så obehagligt som att ha
vänner och bekanta som kommissionärer
Då man betalar en karl, är han ansvarit
och likaså beredd att få emotta ovett då
han gjort dumheter. Jag har hela tiden
bedt A. Antell icke besvära Hetten utan
vända sig till en kommissioner – Emellertid
är det nu slut med tanken på exposition
Stockholm och hvad värre år, München
I München skola sakerna nämnligen vara
sedan d. 15 Juli – Nu ligger taflan troligen
på finska jernvägsstation, och Iseeff,
kommer att svara att han ej vet något
om saken – Icke kan jag heller be honom
skicka den till München, som A. Antell pro-
ponerar. I alla fall blir det för sent. Det
finnes o. Münchener expositionens program
en paragraf som lyder:
Les expeditions doivent être effectures au
Palais de cristal pusqu 'än 15 millet an plus tor.
passe ce terre, les expeditions ne seront plus
admises et seront retournes aux frais des
proprietaires. – Hellre än jag löper denna
rask, låter jag bli att skicka taflan till München
Mamma minas ju huru länge mina taflor

dröjt på vägen mellan Paris och Helsing
och efter detta sista prof på de ryska
jernvägarnes ordentlighet bryr jag mig
ej om att ytterligare försöka.
Det vore skönt om taflan vore för kom
men!
När räknet bör hänga, så hänger
de no
Jag skrifver till Staeff och ber honom
skicka taflan till Hfors, der. Den
ekning
kan tjena som skärm i sängkammaren.
eller gossarne Walléens sal. Sie transit
glöna mundi-
Jag kan ej resa härifrån förrän jag
får pengar. La Citoyenne är nu så godt
som färdig, likasom hufvudet som Rettig
bestälda. Alla dessa taflor skickar
jag, jemte mina salongstaflor och
den Cedercreutzska till Helsingfors.
Gubben Chabad far bestyra om afsändning
gen. Han reser ej utrikes utan att uppgladan
Här är hett och tråkigt. Jag arbetar
för brödfödan men icke af inre kallelser
arbetet blir också derefter
Alla mina beräkningar på slagit felt
denna var – Salongstaflan, Koechlins
porträtt, den Mulhousiska taflan (osåld.
den amerikanska konsthandlaren som
ej kommer!

för
en
Oh
ha

kom
nger
honom
e
en
us
5
ette
e
ska
ppgladass!
er
ällelser
ist till
ens
råld)
som
Partons d'autre chose!
för hvarje dag förefaller mig Mari
mas sommarprojekt allt trefligare,
och jag gläder mig upprigtigt åt sjön
åt bättre, frihet och aftnarna med utsigt
åt Haiko fjärden. Jag är innerligen glad
ut att Mamma kunde ta detta hjelta
modiga neslut. Hendhär stod som ett
ounderkligt öde för oss – detta är nu
föcki. Med de lätta kommunikationerna
och närheten till Borgå har Haiko alla
kindkårs beqvämligheter. – Jag skall
måla sjömän och Skåribaar, det har
jag fått i mitt hufvud – åtminstone ställt
jag försöka – lyckas det ej så lyckas det
så roligt att tante Gadd kommer ut
öfver hela sommarn. Också hon har
tagnat ett hjeltemodigt beslut då hon
kunnat afstå från de eviga resorna
till Wiborg.
Jag har egentligen aldrig lefvat vid sjön
och det skall derföre bli rigtigt roligt.
små flickorna få nu också en gång se att
landet seka alltid är landbackar och trä-
desäkrar, Bibersbacken och Boe än – allt
föga upplysande illustrationer till den
eviga visen om Finlands skönhet.
Om Krohn ville komma med mig,
så vore det bra roligt. Jag vet ej hvad

han har för sig nuförtiden, men troligen
har vefvan vid aniversitetets jubelfest
kommit honom att glömma de mest
elementära pligter gentemot mins svänner
Han har ej svarat på 3 bref.
Jag adresserar, på Mammas an-
modan, detta bref till Borgå, och hoppas
att det kommer ut till Haiko i god
ordning.
Berndtson börjar redan att långledas
och önskar att komma härifrån – och
jag delar hans tankar och känslor.
Adressera svarit Köpenhamn, porte
restante, ty jag kan i alla händelsen
icke resa härifrån förrän om 8 à 10 da-
gar – Det är tråkigt, men det kan
nu ej hjelpas – med alla vedervärdigt
tackar jag dock Gud för att jag varit
så frisk denna vinter så frisk som
jag aldrig känt mig förr.
åt systrarna skall jag köpa strum
par i de modernaste nyanser, lika
så näsdukar. –
Helsa dem hjertligt, lika så tante
Gadd, – och tag ej illa upp detta bref,
skifvit under inflytelsen af helsk
epistel om mästerverket" till "maisten
moder!
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelt ber Edelfelt inte riva håret av sig med anledning av tavelhistorien; det är ett eländigt bestyr att ha bekanta som kommissionärer; han har bett Axel Antell att inte besvära Carl Adolf Hellen utan vända sig till en kommissionär; Pjotr Iseeff kommer att svara att han inget vet om saken; Edelfelt får överge tanken på att ställa ut i Stockholm, och, vad än värre är, i München; i München skall tavlorna vara framme senast 15 juli, därefter tas de inte med på expositionen och sänds tillbaka på egen bekostnad; Edelfelt vågar inte lita på de ryska järnvägarna, efter att den senaste försändelsen dröjde så länge på vägen mellan Paris och Helsingfors.

  Helsinki Pariisi Tukholma München Alexandra Edelfelt Axel Antell Pjotr Feodorovitj Isejev Carl Adolf Hellén
 • Edelfelt ber Pjotr Iseeff skicka tavlan till Helsingfors, där den kan tjäna som skärm i sängkammaren eller i pojkarna Walléens sal.

  Helsinki Pjotr Feodorovitj Isejev Emil Walleen Mikael Walleen
 • Edelfelt kan inte resa förrän han har fått pengar.

 • La Citoyenne [Medborgarinnan] är nästan färdig, likaså huvudet som Fredric Rettig beställde; Edelfelt sänder dessa två tavlor, samt hans Salongstavlor och den Cedercreutzska till Helsingfors; "Gubben" Chabod får sköta avsändningen.

  Helsinki Chabod Axel Cedercreutz Fredric Rettig
 • Det är hett och tråkigt; Edelfelt arbetar för brödfödan men inte av inre kallelse.

 • Alla Edelfelts beräkningar i vår har slagit fel, Salongstavlan, Alfred Koechlins porträtt, den Mulhousiska tavlan är osåld och den amerikanska konsthandlaren som inte kommer.

  Alfred Koechlin
 • Alexandra Edelfelts sommarprojekt förefaller för varje dag allt trevligare; Edelfelt gläder sig åt båtar, sjön, frihet och kvällarna med utsikt mot Haikofjärden; han är glad att Mamma gjort detta "hjeltemodiga beslut"; kommunikationerna och närheten till Borgå gör att Haiko har alla bekvämligheter som Hindhår har.

  Porvoo Haikko Hindhår gård Haikofjärden Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har fått i sitt huvud att han skall måla sjömän och "skäriboar" [skärgårdbor].

 • Det är roligt att tante Adèle Gadd tagit det hjältemodiga beslutet att avstå från de eviga resorna till Wiborg och i stället kommer ut för hela sommaren.

  Viipuri Adelaide Gadd
 • Edelfelt ser fram emot att bo vid sjön; småflickorna får nu se att "landet" inte alltid är landbackar, trädesåkrar, Bibersbacken och Boe ån, vilka är föga uppplysande illustrationer till den eviga visan om Finlands skönhet.

  Suomi Bibersbacken Boe å Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Det vore roligt om Pietro Krohn följde med Edelfelt, men denne är troligen upptagen med universtietets jubelfest; Krohn har inte svarat på tre brev.

  Köpenhamns universitet Pietro Krohn
 • Gunnar Berndtson börjar långledas och önskar komma därifrån; Edelfelt delar hans tankar och känslor.

  Gunnar Berndtson
 • Svaret kan adresseras till Köpenhamn, poste restante; Edelfelt kan inte resa förrän om 8 à 10 dagar, men tackar Gud att han trots alla vedervärdigheter fått vara frisk i vinter.

  Kööpenhamina
 • Edelfelt skall köpa strumpor och näsdukar åt systrarna i de modernaste nyanser; han hälsar till systrarna och till tante Adèle Gadd; han ber Alexandra Edelfelt att inte ta illa upp av brevet som skrivits under inflytande av Axel Antells epistel om "mästerverket" till "maestrons" moder.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Axel Antell Alexandra Edelfelt