Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel sjukdom (tillstånd) militärer (personer) kvällstidningar religion (fenomen) aikakauslehdet avioliitto englannin kieli englantilaiset häät henkilökuvat höyrylaivat Jumala jumalanpalvelus juomat kartanot kielet kirjastot kirjeet kirkkokunnat laivat linnat majatalot matkat museot osoitteet papit puistot rautatiet ravintolat sää sairaalat seuraelämä sotilaat sukulaiset syntymäpäivät ulkonäkö univormut vaatteet veneet vierailut

Halin d. 18 Juli 1899.
Älskade Mamma,
När var det jag skref sist. – Jo i fredags.
Berndtson lofvade skicka brefvet med
posten i Åbo – jag hoppas han gjorde det
och att Mamma nu fått veta när jag
är att vänta hem. Nästa båt går freda-
gen den 18. Jag skulle således den 19 kan
na vara i Helsingfors om jag tar obo-
tåget, men nu är det jag så ljust till-
stäldt att jag då skulle måste ligga
öfver natten i Nervo. Jag vet derföre
fi om jag väljer denna väg och kom-
mer på söndag förmiddag, eller om jag
fortsätter på ångbåten (som kommer till
Hfors på söndag morgon) och med afton
Runeberg kommer direkt till stacka
Huru jag än besluter om min resa från
bbo, skall jag telegrafera till Mamma
så snart jag kommer på finsk jord
Det roligaste är att jag får till-
bringa min 26te födelsedag hemma.
25 jag är en vigtig ålder, och jag
vet ej huru det kommer sig att jag
förefaller mig sjelf så lastgammal

med mina 25 år på nacken. Jag kan
aldrig tacka Mamma för det Mamma
varit för mig under detta fjerdedels
sekel! – Jag är helt nedslagen då
jag tänker på mina 25 år och huru
litet jag uträttat
Nu har jag bragt det så vidt
med mina studier på Haga, att jag
hvar som helst och när som helst
(B då det är sommar och solsken,
kan fullända taflan. Jag har
gjort teckningar och 2 skizzer i färg
och skall i morgon begynna på den
definitiva duken. På National-
museum finnes ej mycket som
kun våglida mig. Det enda jag
kan få der är rofdrägten, som jag
tänker kläda Armfelt i
På Haga har jag målat en hit
der både slättet och Brunnsviken
synes. Slottet är litet och till sitt
yttre obetydligt, och min studie
har derföre fått ett litet tarfligt
är
sjef
vann
huse
tycker
har
och
en ra
hat
tid.
och ro
beske
de n

skall
kamma
lig
haf.
aviken
till
i
tligt
tycke, isynnerhet sedan Berndtson
sade att det liknade Lindt ba-
garstuga. Jag hoppas dock kunna
reparera detta genom blommor
o.d.
På fredags aftonen styrde jag min
steg till faste Hermanine, som nu
bort hos Löjtnant follan sidman
i fru Brandts gamla våning,
tverkaregatan 21. Det är roligt
för henne att hon fått stanna hva
Lidman som gifta sig April, är
sjelf ute på längresa – för resten på
samma fartyg som Reinhold Lell-
husen. Hans fru är helt ung och
tyckes ha ett radt hufvud. Hon
tog särdeles vänligt emot mig,
och min ankomst tycktes vara
en räddningsplanka ute det
hof af tråkighet hvari hon stre
tade. Faster Hermanine är om
och rörd, förskräckligt om men
beskedlig och snäll i högsta grad.
De båda damerna hade bjudit

in gamla gubben Mengel, som skrifver
i aftonbladet och tyckes vara en gam-
mål vän till Benzelstjernor och Lid-
männer. Denna bjöd i sin tur på en
tur kring Djurgården i väga! Vi skild
des först kl. 12 på natten – jag alldeles
nedtyngd af all den omkri som kom
mig till del från min K. faster.
Fru Lidinan som bara är 20 år tyckte
också det var så roligt att tala
med en karl igen". Jag lofvade
högtidligt att på söndag efter middag
komma med faster Hermanina till
hemmet för obotligt sjuke, der faster
stildigare befinner sig.
På lördagen regn omvexlande med
solsken – Jag var på Haga till kl.
6, åt middag på Sallmästargården
och fann, med mitt hemkomst till
hotellet en breflapp från Gustafs
seuhusen som bad mig ut till
Carlberg någon af dagarne – sjelf
skulle han komma och helsa på

mig kl. 7 – Så skedde. Då jag kl.
7 på lördagsaftonen såg ett 50 tal
kadetter komma från ångbåtsbryggan,
upptäckte jag snart min käre Gustaf
i hans ståtliga husaruniform. Han
ser verkligen bra ut, utmärkt
väl växt, har uniformen särdeles
bra och blir i hört en ovanligt
ståtlig officer. Mamma vet att
de nu på Carlberg kära små rege
mentens uniformer (såsom vid pin
kärskolorna i Ryssland, och Gustaf
är af födsel och böjelse (predistink-
rad till smålands husar. Vi
gingo tillsammans till Rungstråd.
göden, drucko punsch och pratade.
Han är snäll och vänlig och innen
ligt intresserad af sitt yrke. Han
bad mig komma ut till Carlberg
på tisdag afton, hvilket jag också
skall göra
Igår steg jag sent upp och skulle
så gå i Blasceholmskyrkan, nere
kom det just då gudstjensten slu-

tade. På e. m. tog jag en vagn och
för efter faster Hermanine för att
med henne bege mig till sjukhem-
met. Detta är beläget långt borta,
nära Hanradsberg. Jag vet ej om Mam-
ma sett Hildegar Edelfelt – han är till
rätt gammal redan enögd och mycket
mager – jag tyckte derföre att han på
något satt påminte om Tante Krook.
Det är farbror Erik som betalar för hen-
ne. Hennes eget rum eller all var mycket
natt. Stackars gumma, gammal och sjukla
och så fullkomligt beroende af andra. –
Hon tyckte att jag mest liknade Morbror
Gustaf (så tycka Runeberg och Berndtsons
också, så att det måste väl vara
sannt) för resten tycktes hon, trots det
isolerade lif hon för, vara temmeligen att
courant med allt som passerar.
I våras hade hon varit för döden, men är nu
bea, rör sig uppe och går ut och in till staden
Någon aflägsen likhet med pappa finnes
ej. Hela ansigtsbyggnaden är annorlun
atur
Atte
i Ap
säll

lände
Ela-
mycket
sjukla
a. –
Morbror
stron
la
tt det
jen att
ne är hos
ej stark
ofinnes
emorter
da.
Jag skylde på att jag hade ett möte med
en bekant, och hörde hem Hermaine –
Och så gick jag ensam och spankulerade
och hade förskräckligt tråkigt.
I dag var jag först på Hagn, det
Fru Lidman och Hormanine kommo utakan
de en stund på f.m. – kl. 1 kom jag derifrån
och tog så skumånghåten. Mamma
har jag varit på skuru? Det är förtju-
sande för våra nordiska förhållanden.
Pauline var ej hemma. Men hos
Totties var en engelsk prest med dotter
Jag märkte att något vår i färde och
kunde ej första hvarför kapt. Ahlberg
skulle vilja ha mig ut att spatsera.
Senare gick det upp för mig. Presten skulle
hålla en börsestund och man trodde att
jag ej förstod engelska – likaså visst som
Ahlberg ej förstår ett ord. – Underti-
den kom Pauling från staden. – Bone-
stunden fortfor ännu och timmen för
ångbåtens afgång nalkades. Nästan
i språng kommo vi sålunda hela
sällskapet ned till ångbåten, men presten

hade under denna forcerade promenad,
ändå tid att tala med Pauline om
hennes själ. – Presten var för resten
mycket hygglig och jag pratade med
honom på ångbåten – han kunde litet
svenska och jag litet engelska
I morgon skall jag gå upp till
bibliotheket för att se på porträtt o.
d. från Gust IIIs tid. Der på bibl.
af Wieselgren som jag känner.
Vult. Leyern som nu är i Ny Ell.
tidnings redaktion har jag flera
gånger sökt förgäfves.
Ack hvad det skall bli roligt att
komma hem – och hvad jag är ledsen
att ej ha kommit en månad förut.
Tusen helsningar – Gud välsigne
Eder nu som alltid
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Gunnar Berndtson lovade posta det senaste brevet i Åbo; Edelfelt hoppas Alexandra Edelfelt fått brevet och vet när han är att vänta hem.

  Turku Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • Nästa båt går fredagen den 18; Edelfelt kunde följande dag vara i Helsingfors om han tar Åbotåget, men då måste han övernatta i Kervo; kanske fortsätter han istället med ångbåten till Helsingfors och tar [hjulångare] Runeberg direkt till Haiko; han telegraferar till Alexandra Edelfelt vad han har beslutat då han kommer till Åbo.

  Helsinki Turku Haikko Kerava Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt gläder sig åt att tillbringa födelsedagen hemma; han är helt nedslagen då han tänker på sina 25 år och hur lite han har uträttat; han kan aldrig tacka Alexandra Edelfelt för vad hon varit för honom under detta fjärdedels sekel.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har kommit så långt i sina studier på Haga att han kan färdigställa tavlan var och när som helst, så länge det är sommar och solsken; han har gjort teckningar och två skisser i färg; följande dag börjar han på den definitiva duken; på Nationalmuseum finns inte mycket användbart, han hittade en hovdräkt som han skall klä Gustaf Mauritz Armfelt i.

  Nationalmuseum Haaga Gustaf Mauritz Armfelt
 • På Haga har Edelfelt målat en bit där både slottet och Brunnsviken syns; slottet är litet och obetydligt till sitt yttre, Gunnar Berndtson sade att det liknade Lindö bagarstuga; Edelfelt hoppas reparera tarvligheten i hans studie med blommor och dylikt.

  Lindö Haaga Brunnsviken Gunnar Berndtson
 • Faster Hermanine Edelfelt bor hos löjtnant Johan Lidman i fru Brandts gamla våning på Fyrverkaregatan 21; Lidman gifte sig i april, men är ute på långresa på samma fartyg som Reinhold Leuhusen; fru Helny Lidman är 20 år och tyckte Edelfelts besök var ett välkommet avbrott i tristessen; fru Lidman och faster Hermanine hade bjudit in gamle gubben Paul Mengel, som skriver i Aftonbladet och tycks vara en gammal vän till Benzelstjernor och Lidmännen; Mengel bjöd på en tur kring Djurgården i vagn; Edelfelt lovade faster Hermanine att på söndag gå med henne till hemmet för obotligt sjuka, där faster Hildegard Edelfelt befinner sig.

  Djurgården Hermania Edelfelt Brandt Paul Mengel Reinhold Leuhusen Johan Lidman Helny Lidman Hildegard Edelfelt
 • På lördag var det omväxlande regn och sol; Edelfelt var på Haga fram till klockan 6 och åt middag på Stallmästargåden; då han kom till hotellet fann han en brevlapp från Gustaf Leuhusen; de träffades på kvällen då ett 50-tal kadetter kom med ångbåten; Gustaf såg ståtlig ut i sin husaruniform; som Alexandra Edelfelt vet bär man vid Carlberg sina regementens uniformer (på samma sätt som vid junkarskolorna i Ryssland) och Gustaf är av födelse och böjelse predestinerad [förutbestämd] till Smålandshusar; de gick till Kungsträdgården, drack punsch och pratade; Gustaf bad Edelfelt komma ut till Carlberg på tisdag kväll.

  Venäjä Karlberg Uppland Haaga Stallmästaregården Småland Alexandra Edelfelt Gustaf Leuhusen
 • Föregående dag steg Edelfelt upp sent och skulle gå i Blasieholmskyrkan, men gudstjänsten slutade då han kom;han tog en vagn och åkte med faster Hermanine Edelfelt till sjukhemmet där Hildegard Edelfelt bor; farbror Erik Edelfelt betalar för henne; Hildegard tyckte Edelfelt liknade Morbror Gustaf Brandt, vilket Walter Runeberg och Gunnar Berndtson också tycker; trots det isolerade livet tycktes hon tämligen au courant, uppdaterad, om allt som händer; hennes ansiktsbyggnad liknar inte alls pappa Carl Albert Edelfelts.

  Blasieholmskyrkan Gunnar Berndtson Gustaf Brandt Carl Albert Edelfelt Walter Runeberg Hermania Edelfelt Erik Edelfelt Hildegard Edelfelt
 • På dagen var Edelfelt på Haga; fru Lidman och Hermanine Edelfelt kom dit en stund på förmiddagen.

  Haaga Hermania Edelfelt Helny Lidman
 • Mot kvällen tog Edelfelt ångbåten till Skuru; han förmodade att Alexandra Edelfelt har varit på Skuru; det är förtjusande för att vara nordiska förhållanden.

  Skuru gård Alexandra Edelfelt
 • Hos Totties var en engelsk präst med dotter och en bönestund skulle hållas; kapten Johan Georg Ahlberg ville ha Edelfelt ut och spatsera då de trodde att han inte förstod engelska; under tiden kom Pauline Ahlberg hem; hela sällskapet fick skynda sig till ångbåten, men prästen hann ändå tala med Pauline om hennes själ; Edelfelt tyckte prästen var hygglig och pratade på en blandning av engelska och svenska med honom på ångbåten.

  Pauline Ahlberg Johan Georg Ahlberg Charles Tottie Henry Rumsey Tottie Amalia Lovisa Tottie
 • Följande dag skall Edelfelt till biblioteket för att se på porträtt från Gustaf III:s tid; han känner Harald Wieselgren som jobbar där.

  Gustav III Harald Wieselgren
 • Edelfelt har förgäves sökt Fredrik Vult v. Steyern som är i redaktionen för Ny Illustrerad tidning.

  Fredrik Vult von Steijern
 • Edelfelt gläder sig åt att komma hem och önskar Guds välsignelse.