Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel aamiaiset hotellit höyrylaivat illalliset italian kieli junat juomat kalusteet kirjeet kirkkokunnat matkat miehet posti rakennukset ranskan kieli rautatiet samppanja seuraelämä vierailut

cus Be
Åboden 21 Oktober 1899
Älskade Mamma
Se så der ja! – Nu
börjar åter vår korresper
dens. reserkildringar och
intryck i den lätta form som är min lediga
penna egen, och framförallt jeremiaderna
die Leiden des jungen Werthers. – Ännu behöfver
Mamma ej höra dessa senare, dem spara
vi till längre fram på vintern. För att
inte genast börja med något sorgligt, vill
jag icke utförligt beskrifva huru rysligt
ledsamt jag tyckte det vara att skiljas vid
Mamma och hemmet. Första hälften af
vägen förargade jag mig öfver mitt vansin-
niga beteende på Helsingfors station, då
jag trodde sakerna voro borta, under den se
nare gjorde jag betraktelser öfver något
att åka i tredje klass och öfver makarkan
inflytande på luktorganerna. Ahrenberg
ville emellertid ej byta om klass, talte så

så vackert om sparsamhet, hustru och
barn, Widolfa och Talse, att jag kände
mig rörd och icke mera tänkte på att
komma högre upp i graderna. Här i Aber
voro Rettig och gr. Carl Armfelt mig till
mötes på stationen – tredje gången nu,
emedan Gustaf Philip redan i torsdags än
konserat min ankomst. Rettig bjöd, så
som jag kunde gissa, på supé. Vi foro först
i hans vagn till hoteller der jag borstade
mig litet, och der Ahrenberg gjorde sig
tillräckligt bekant med R. för att måsta
han
bjudas med, och så foro vi upp till Rettigs
nyinredda magnifika hus. Der voro Rettiga
mål
fru, (mycket hygglig, Konnbäck. Forström, har
till
tigen af Geta" så kallad, Armfelt och Rettigt
kall
bror. Taflan öppnades med stor ceremong
9
och beundrades. Kl. 10 intogs supén som
från
var ytterst fin, med champagne o. d, och först
från
kl. 1 kommo vi derifrån. Hans våning lär

är ännu icke rigtigt färdig, men lofvar
att bli särdeles treflig. Möbler från
Petersburg i rysk stil i matsalen, salongen
röd. Ahrenberg höll målare vid
magt och var i sin stil ganska rolig.
Ronnbäck log sitt jättelöje och Forström
häfvade sitt rykte som Abes mest fullända
de, ogifta verldsman. – I dag kommer
Rettig efter oss i magn kl. 1/2 10. Jag
har blott några minuter till dess.
Ahrenberg bullrade upp mig kl. ½
8 för att säga att han gick till domkyr
kan (angick dit mig?) der han skulle
Aitter
måla några aqvareller. Jag hoppas att han
som har
till kl. 10 också hinner restaurera Stål
etters
handsskiska köret, göra historiska forsknin-
morg
gar och skrifva några noveller med
som franska och italienska citater och molid
ch först från Åbo domkyrka. – Konstanten
våning lär afgå härifrån middagstiden

dock vet jag ej huruvida han ännu är
kommen. Grefvinnan Cronhielm f. Crer
län vi få till ressällskap. Vädret
klarnar upp, och det vore derföre mysa
bra om vi kunde komma åstad i dag.
Hos Rettig skall vi äta frukost och
sidan bege oss af.
kom nu ihag älskade Mamma, att
Mamma skrifver till Stockholm, poste
restante – det kommer ju lika säkert
fram, då jag lemnar min blifvande adresse
på porten. Ack hvad det har resan
det och trajandet är tråkigt. Den som
ändå hade en liten tjenst i Hfors, en liten
som allra sötaste kamresstjenst.
Helsa hjertligt små flickorna och glad
ej fotografen – och tack för sist och
för denna sommar, goda, älskade Mamma
Helsa Morbror Tante Gadd och gossarna
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nu börjar åter korrespondensen mellan Edelfelt och Alexandra Edelfelt, med reseskildringar och intryck i den lätta formen och framförallt jeremiaderna, die Leiden des jungen Werthers [Unge Werthers lidande].

  Alexandra Edelfelt Jeremia Werther
 • Första hälften av resan förargade Edelfelt sig över sitt beteende på Helsingfors station, då han trodde att sakerna var borta; under den senare delen gjorde han betraktelser över nöjet att åka i tredje klass; Jacob Ahrenberg ville inte byta från tredje klass och talade vackert om sparsamhet, hustru och barn, Widolfa och Tatu.

  Helsinki Widolfa Ahrenberg Johan Jacob Ahrenberg Carl Gaston Ahrenberg
 • I Åbo mötte Fredric Rettig och greve Carl Armfelt Edelfelt på stationen; Gustaf Philip Armfelt hade redan på torsdagen annonserat Edelfelts ankomst, så de hade redan tre gånger sökt sig till stationen.

  Turku Gustaf Philip Armfelt Fredric Rettig Carl Armfelt
 • De åkte via hotellet till en supé i Fredric Rettigs nyinredda magnifika hus; Jacob Ahrenberg gjorde sig tillräckligt bekant med Rettig för att bjudas med; fru Marie Sophie Rettig var mycket hygglig; gäster var Ernst Rönnbäck, Alfred Magnus Forsström (kallad hertigen af Geta), Carl Armfelt och Rettigs bror; tavlan öppnades med stor ceremoni och beundrades; klockan 10 intogs supén som var ytterst fin med champagne.

  Geta Fredric Rettig Marie Sophie Rettig Ernst Rönnbäck Alfred Magnus Forsström Johan Rettig (epävarma yhteys) Carl Armfelt
 • Fredric Rettigs våning är ännu inte riktigt färdig; i matsalen finns möbler från Petersburg i rysk stil; salongen är röd; Jacob Ahrenberg hade en ganska rolig stil; Ernst Rönnbäck tog sitt jättelöje och Alfred Magnus Forsström hävdade sitt rykte som Åbos mest fulländade, ogifta världsman.

  Pietari Turku Johan Jacob Ahrenberg Fredric Rettig Ernst Rönnbäck Alfred Magnus Forsström
 • Fredric Rettig hämtar dem med vagn klockan halv 10; halv 8 meddelade Jacob Ahrenberg att han går till domkyrkan för att måla några akvareller; Edelfelt driver med Ahrenberg och hoppas att han på de få timmarna också hinner restaurera Stålhandskeska koret, göra historiska forskningar och skriva några noveller med franska och italienska citat och motiv från Åbo domkyrka.

  Turun tuomiokirkko Johan Jacob Ahrenberg Torsten Stålhandske Fredric Rettig
 • Ångbåten Konstantin lär avgå vid middagstiden; de lär få grevinnan Anna Cronhielm, född Creutz, till resesällskap; vädret klarnar upp, så Edelfelt hoppas att de kommer iväg; innan de beger sig av skall de äta frukost hos Fredric Rettig.

  Anna Cronhielm af Hakunge Fredric Rettig
 • Edelfelt påminner Alexandra Edelfelt att skriva till Stockholm, poste restante; han tycker resandet är tråkigt och önskar han hade en liten kamrerstjänst i Helsingfors; han påminner om fotografierna och hälsar småflickorna, Morbror Gustaf Brandt, Tante Adèle Gadd och gossarna.

  Helsinki Tukholma Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt Emil Walleen Mikael Walleen