Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) kulisser skärgård personlighet tragedier diplomaatit hotellit höyrylaivat italialaiset kaunokirjallisuus kauppiaat kirjeet konsertit matkat musiikki naiset näyttelijät näyttelyt päivälliset ruotsalaiset sää seuraelämä taideteollisuus taideyhdistykset taiteilijat taulut teatteritaide tilaukset ulkonäkö veneet

Stockholm d. 25 oktober 79
Älskade Mamma,
Det var ett öde! I mer än två dygn
lågo vi på vägen mellan Åbo och Stockholm.
och först i går kl. 2 på dagen anlände
vi hit. Värre hade det visserligen kun-
nat vara, ty stormen som rasade, blåste
rakt emot och gungningen var derföre
ej farlig. Endast fruntimren voro sjö
sjuka. Men andra dagen kastades ankar
redan kl. 2 emedan kaptenen ej riskerade
att gå öfver ålande haf. Dagen förut lågo
vi i lugn och ro i korpo skärgård sedan
kl. ½ 6. Många menniskor funnor om-
bord, men de voro i allmänhet ej muntra
och stämningar blef derföre ej särdeles
lifvad. Fröken Mannerheim med lilla
lätta, en pigg och söt liten flicka, men
fin och bräcklig som en porslinsdocka.
Grefvinnan Cronhielm, fröken Furuhjums
sjuk, en fröken Krook och de Ehrensvärd, fler
herrar från Åbo, svenska qvartellsångarne
m. fl. alltnog ångbåten var propfifull med
passagerare. Fröken Mannerheim är

mycket språksam påminner i många
och mycket om sin bror. Ahrenberg kände
henne sen gammalt och pratade sju
stugor fulla. Mycket talades om fru
Marie Grubbe", fransk litteratur, som
grundligt nedsablades Bellman och fryxell
o. s. v. Lilla Cotta är mycket liflig, nästan
nervöst liflig, slog sig i samspråk med
alla och kunde också svara ifrån sig.
Bl. annat började en något tungrods
äldre herre att fråga: Hvarifrån kommer
lilla vännen, hvart reser lilla vännen
o.s.v, tills han efter många dylika sporp
mål kom fram med: nå hvad heter lilla
vännen. "Det kan ju vara detsamma,
hvarade vår lilla fröken och sprang sin väg-
Stackars fröken Furukicka. Hon såg bra
medtagen ut. Hon skall till Pau och
fröken Krook (generalens en dotter) tycktes
vara hennes ressällskap. Emellertid
bekom sjöleften henne så väl att
hon sof rätt godt ombon, hvilket
han ej gjort på långa tider. Hennes
sköterska deremot, som skulle följa
henne till Stockholm, var så omenskligt
sjösjuk att hon fick landsättas i Dege
by, för att med ehuru återvända till
Finland. Det var bland det löjligaste
al
Jar

ångt
känt
ju
om
Fruxel
nästan
a med
är sig.
sig roi
kommer
änner
cha sport
lilla
emma
in väg.
ha
och
tyckets
llertid
att
eller
enser

ruenskligt
i dag
ch till
aste
man kunde se då denna, en fru Heikel,
skulle ned i lotsbåten, allt under stickan
de storm. Fredagsmorgonen var en
af dessa makalösa nordiska, klara
morgnar som jag velat återge i Haiko
taflan, och inloppet till Stockholm
presenterade sig derföre i sin fulla
prakt. Steyern var mig till möte
och vi beslöto att äta middag till-
sammans. I dag skola vi gå till
fru Häggström. Hon är 76 år och
går ej ut, så jag får lof att måla
hemma hos henne. Hon bor på sorde
Jag sjelf tag in på Rydberg för att
i dag eller morgon söka mig ett
På aftonen spelade
prisat logis
Ristori. Steyern hade fått biljetter
blott till Theatervinden d.v.s. afvanom
scenen. Det var det löjligaste man kunde
tänka sig, och all illusion gick förlorar
vi talade emellertid med Hedberg
och fingo då stå inne i kulisserna
just vid den 3dje kulissen der Gustaf III
blef sårad. Jag funderade genast ut en
tafla, som skulle bli mycket rolig
att måla, om man ej hade ljussken
Vi fingo således stå midt ibland de
italienska aktörerna och jag stad på 12
alns afstånd från Adelaïde Ristore, så
jag nu verkligen kan säga att jag

sett henne på nära håll. En märk-
värdig gumma d 8 år, men en röst
som i omfång öfverträffade Sarah Bern.
hardis, fastän den ej ager dennes silfver
klang. Hon stod och skrattade, grälade
och fäktade med händerna, konverserade
med Hedberg, Edholm, Italienska minuter
och legationen ögonblicket förrän hon skulle
in, minuten förrän hon skulle dö, hals
huggas eller framstöta lady Marbeths
hjertslitande klagan. Vacker profil, väl-
växt. Bäst var hon dock som den döen
de Elisakath – makalöst maskerad och
helt och hållet klädd efter Paul Delar
räckes tafla. Det var en märkvärdig
publik i kulissen – Dansoser, Svenska
och Italienska stalister, diplomater, man
nister m.m. trångt och hett. Emeller-
tid måste man vara vän för att i
thy omständigheter bibehålla någonslags
illusion. Den söndag spelar hon igen
Elisabetta, regina d'Ingheterra – en
strunt pjes, som helt och hållet uppehållan
af henne, fastän flere af de medspelar
de också äro ganska bra. – Roligt var
det att se de italienska aktörernas
kurtis med de svenska theaterslinkor
na. Mycket liflig konversation, skratt
och skoj, fastän den ena pasten ej begrep

ett dugg af hvad den andra sade
Publiken var enthusiastisk och
öfverräckte en storartad blomsterkons
med skärp i de svenska och italienska
färgerna tillsammans heldande den
grannaste färgarskylt. Trågade är
och förblir frågade, någonting konventid
heet och falskt, men sådana menni-
skor som Ristori, Salvini och Rossi
komma en att glömma det falska
och onaturliga?
I dag är jag, säger Ahrenberg, jemte
honom bjuden på middag till en gross-
handlar Deutsch, egentligen finne, som
gerna vill se mig. Jag har bestyrt
om att hertig Carl kommer hit
till konstföreningen samt med Ahren
berg besökt "Handarbetets vänner"
en slags konstindustinnsättning, der
skandinaviska mönster användas.
ganska vackra saker – ehuru oändligt
dyra.
Paul viardot skall ge konsert
i dag. Jag skall om jag hinner söka
upp, Bertha Levin och fru Herrtte Viar
det, som lära bo i Petersenska huset.
Rosen är bortrest. Jag är mycket

nyfiken att se gumman Häggström,
för att erfara om det kan bli något
bra af porträttet.
Farväl nu, jag måste sluta. Detta
bref fändes via Petersburg emedan
Constaulin först går om tisdag, och
möjligen kunde dröja lika länge på
vägen som sist. Steijern menar att
det vore öfverloppgerning att resa
till fönköping nu då jag har så ondt
om tid
Helsa alla hjertligt från
Atte.
o. s. Pauline såg jag i går på gatan, me
hor jag ej mig

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • På grund av storm tog resan mellan Åbo och Stockholm mer än två dygn; det var bara fruntimren som var sjösjuka men kaptenen riskerade inte att åka över Ålands hav och kastade därför ankar klockan 2 den andra dagen; föregående natt hade de legat i lugn och ro i Korpo skärgård.

  Turku Tukholma Ahvenanmeri Korpo
 • Ångbåten var proppfull med passagerare, fröken Wilhelmina Mannerheim med lilla Jeanne Cotta, en pigg och söt men fin och bräcklig flicka, grevinnan Anna Cronhielm, fröknarna Furuhjelm, Krook och Ehrensvärd, samt flera herrar från Åbo och svenska kvartettsångare.

  Turku Anna Cronhielm af Hakunge Johanna Cotta Wilhelmina Mannerheim Ehrensvärd Olga Furuhjelm (epävarma yhteys) Augusta Krook (epävarma yhteys)
 • Fröken Wilhelmina Mannerheim är mycket språksam och påminnor om sin bror; Jacob Ahrenberg kände henne från tidigare och pratade "sju stugor fulla"; de talade om "fru Marie Grubbe", fransk litteratur, samt Carl Michael Bellman och Anders Fryxell; lilla Jeanne Cotta är nervöst livlig och kan vid behov säga ifrån.

  Johan Jacob Ahrenberg Carl Michael Bellman Carl Mannerheim Johanna Cotta Wilhelmina Mannerheim Anders Fryxell Marie Grubbe
 • Fröken Furuhjelm såg medtagen ut; hon skall till Pau och fröken Krook (generalens dotter) tycktes vara hennes resesällskap; sköterskan, fru Heikel, som skulle följa henne till Stockholm var sjösjuk att hon fick landsättas i Degerby för att med ångbåten Aura återvända till Finland.

  Suomi Tukholma Degerby Pau Heikel Olga Furuhjelm (epävarma yhteys) Augusta Krook (epävarma yhteys) Karl August Krook
 • Fredagmorgonen var en av dessa makalösa nordiska, klara morgnar som han velat återge i Haikotavlan; inloppet till Stockholm presenterade sig i sin fulla prakt.

  Tukholma Haikko
 • Fredrik Vult von Steyern mötte Edelfelt och de beslöt att äta middag.

  Fredrik Vult von Steijern
 • I dag ska de gå till fru Eva Fredrika Hæggström; hon är 76 år, bor på Söder och går inte ut, så Edelfelt får måla hennes porträtt hemma hos henne.

  etelä Eva Fredrika Hæggström
 • Edelfelt har tagit in på Rydberg; han ska söka ett privat logi.

  Hotell Rydberg
 • På kvällen spelade Adelaide Ristori; Fredrik Vult von Steyern hade fått biljetter bara till teatervinden; de talade med Frans Hedberg och fick i stället stå i kulisserna; det var vid den tredje kulissen där Gustaf III blev sårad; Edelfelt funderade genast ut en tavla.

  Gustavianska operahuset Gustav III Fredrik Vult von Steijern Adelaide Ristori Frans Hedberg
 • De stod mitt bland de italienska aktörerna; Edelfelt stod på en halv alns avstånd från Adelaide Ristori; hon är en märkvärdig gumma på 58 år; hennes röst överträffar i omfång Sarah Bernhardts, men den har inte samma silverklang; hon skrattade och konverserade med Frans Hedberg, Erik af Edholm, italienska ministern och legationen ögonblicket innan hon skulle in på scen för att dö eller framstöta lady Macbeths hjärtslitande klagan; hon har vacker profil och är välväxt; bäst var hon som den döende Elisabeth, klädd efter Paul Delaroches tavla; på söndag spelar hon igen Elisabetta, regina d'Inghilterra [drottning av England].

  Englanti Sarah Bernhardt Paul Delaroche Adelaide Ristori Frans Hedberg Erik af Edholm Elisabeth I Macbeth
 • Det var roligt att se de italienska aktörernas kurtis med de svenska "teaterslinkorna".

 • Publiken överräckte en blomsterkrans med skärp i de svenska och italienska färgerna; tragedi förblir någonting konventionellt och falskt; men människor som Adelaide Ristori, Tomasso Salvini och Ernesto Rossi får en att glömma det falska och onaturliga.

  Tomasso Salvini Ernesto Rossi Adelaide Ristori
 • Edelfelt är med Jacob Ahrenberg bjuden på middag till grosshandlare Deutsch, en finländare som vill se Edelfelt.

  Johan Jacob Ahrenberg Deutsch
 • Edelfelt har ordnat så att hertig Carl kommer till Konstföreningen.

  Karl IX
 • Med Jacob Ahrenberg har Edelfelt besökt ”Handarbetets vänner”, en konstindustriinrättning med vackra men dyra saker i skandinaviska mönster.

  Johan Jacob Ahrenberg
 • Paul Viardot ger konsert samma dag.

  Paul Viardot
 • Edelfelt ska försöka hinna söka upp Bertha Levin och fru Louise Heritte Viardot, som lär bo i Petersenska huset.

  Petersenska huset Bertha Levin Louise Héritte-Viardot
 • Georg von Rosen är bortrest.

  Georg von Rosen
 • Edelfelt är nyfiken att se gumman Eva Fredrika Hæggström.

  Eva Fredrika Hæggström
 • Edelfelt sänder brevet via Petersburg, eftersom Constantin går först på tisdag; Fredrik Vult von Steijern menar att det vore en överloppsgärning att resa till Jönköping då Edelfelt har så ont om tid.

  Pietari Jönköping Fredrik Vult von Steijern
 • Föregående dag såg Edelfelt Pauline Ahlberg på gatan, men hon såg inte honom.

  Pauline Ahlberg