Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) opera (konstart) sjukdom (tillstånd) historia hotellit järjestöt kaupungit kirjailijat kirjallisuus konsertit kulhot museot musiikki osoitteet päivälliset posti sää seuraelämä sotilaat sukulaiset taideyhdistykset tietokirjallisuus upseerit valokuvat

Doktorn, arkeologen och historiska
tycker jag mest om. Oskar Montelier
är bl. är den som skrifvit 1sta delen
af Sveriges historia, den nu utkom-
mande. Han är gift med en Reuter-
sköld och derigenom bekant med Ceder
creutzes, Han bad om sin speciella
helsning till Miche, och denna få
Mamma framföra. Till honom
och hans fru är jag bjuden i morgon
afton. – Vid middagen satt jag bra
vid honom. Detta räknar jag som en
af de bästa bekantskaperna jag ej
här. En massa skalar och tal
Den första skålen var skam till så-
gandes för mig, men så kort affattad och
så i början af middagen att jag ej an-
såg mig skyldig att svara derpå.
Under sjelfva middagen mycken
säng. Några unga läkare, dr Nord-
hem och Walter sjöngo Gluntar,
Bellmaninner och hela sällskapet
stämde upp här skämtet tar ordet
Gubben Montelius, hofrättsradet
höll ett tal till gamla tidens min-
ne och en skäl för gamla visor

Pauline har jag träffat på gatan.
Hon tyckes bli mycket orolig nu
för sitt arbete, då tryckningen lider
till sitt ellet. Det värsta år, att
boken ej lär bli något synnerligt,
enligt hvad en trovärdig person
sagt Steijern. Om så är, bekla
gar jag mycket Pauline. Ack,
jag skulle önska henne att möj
lig framgång. Gust af Leuhusen
håller just nu på att ta sin
officersexamen. I dag har han
sin sista centamen. Han har varit
här och sökt mig och lofvade kom-
ma ännu ytterligare innan han
reser till Jönköping om fredag.
Tänk så förargligt! Mobeck var
här senaste lördag och jag hade
ingen ännu derom. Äfven om
jag skrifvit samma dag jag kom-
d.vs. fredagen, så skulle han ju ej
fått mitt bref.
Furter Hermanine har jag ännu
ej uppsökt, man är ju ej mer än
n
br
h
b
ells
Me
mil
och
Och

ett
menniska heller! Jag längtar i
mitt innersta att komma till Paris
och har derföre ingen egentlig lust
och företagsamhet här. Vädret är
dessutom särdeles ruskigt och grå-
kallt.
I går åt Steijern och jag på Grand Hö-
sel och träffade der Gustaf Leuhusen,
Charles Tottie och en 3 d'ungherre, som
bjudit Pauline och en fru Hygla på med
dag.
I är vid lilla Vattugalare (Ns30) bor
jag vägg i vägg med sångaren
Holm. Hans öfningar, som börja
tidigt på morgonen, göra mig nervös.
Topelius lär bruka bo här – för
resten finnas här några gamla herrar
som jag aldrig ser till.
så att gumman Salingre nu
har slutat! Berätta mig litet om
Tante Gadd, huru hon nu har det
Den snälla fru Etter! Det var ju
naturligt att hon skulle skrifva vän
ligt, ty hon kan ej förneka sin nå-
tur. Men bra fatalt tyckes det vara
beställt med postförhållandena i

Petersburg.
Montelius har lofvat införa mig på
Iden i nästa lördag, om jag de är
här ännu. Wieselgren, som egentligen
är själen i detta sällskap, har legat
mycket illa sjuk i ansigtsrös, och
kan derföre sjelf ej presidera
Ack hvad det är sant att Stockholm
är en stor småstad. Alla menniskor
känna hvarandra ha reda på hvaran
dra och kriticerar hvarandras görande
och låtande. I artistiskt hänseende
stå de, trots sitt nationalmuseum
på fullkomligt samma ståndpunkt
om publiken i Helsingfors. En kon-
sest på operan hörde jag – den var
skral och tråkig – en fröken Tesdorff
som sjöng ur Händels Messias-
Upprigtigt sagdt, skulle jag ej ha nå
gat emot att sitta hos eder i Helsing
fors nu. Det må vara kallt och ruskigt
der, der har jag ändå den som är
min värme och mitt ljus.
Tusen helsningar! När komma
flickornas och Mammas fotografier.
Atte
69

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Brevet saknar början.

 • Edelfelt tycker om Oskar Montelius som skrivit första delen av Sveriges historia som utkommer snart; Montelius är gift med en Reuterskiöld och därigenom bekant med Cedercreutzes; han bad hälsa till Mille Cedercreutz, vilket Edelfelt ber Alexandra Edelfelt framföra.

  Ruotsi Alexandra Edelfelt Emil Cedercreutz Oscar Montelius Agda Montelius
 • Följande kväll är Edelfelt bjuden till herr och fru Montelius.

  Oscar Montelius Agda Montelius
 • Oscar Montelius var en av de bästa bekantskaper Edelfelt gjorde vid middagen; den första skålen utbringades till Edelfelt; under middagen var det mycket sång, unga läkare, doktorer Nordlund och Walter, sjöng Gluntar, Bellmanianer och hela sällskapet stämde upp "när skämtet tar ordet"; "gubben" Oscar Augustin Montelius, hovrättsrådet, höll ett tall till gamla tiders minnen och utbringade en skål för gamla visor.

  Carl Michael Bellman Oscar Montelius Nordlund Walter Oscar Augustin Montelius
 • Edelfelt har träffat Pauline Ahlberg på gatan; hon är orolig för sin bok, som enligt Fredrik Vult von Steyern inte lär bli "något synnerligt".

  Pauline Ahlberg Fredrik Vult von Steijern
 • Gustaf Leuhusen håller på att avsluta sin officersexamen; han har sökt Edelfelt och lovade komma på nytt innan han reser till Jönköping på fredag.

  Jönköping Gustaf Leuhusen
 • Eljert Mobeck har utan Edelfelts vetskap varit i staden.

  Eljert Edvard Mobeck
 • Edelfelt har ännu inte sökt upp faster Hermanine Edelfelt.

  Hermania Edelfelt
 • Edelfelt längtar till Paris och har därför ingen lust och företagsamhet.

  Pariisi
 • Vädret är ruskigt och gråkallt.

 • Föregående dag åt Fredrik Vult von Steyern och Edelfelt på Grand Hôtel, där de träffade Gustaf Leuhusen, Charles Tottie och en tredje ungherre, som bjudit Pauline Ahlberg och fru Ida Uggla på middag.

  Grand Hôtel Pauline Ahlberg Gustaf Leuhusen Ida Uggla Charles Tottie Fredrik Vult von Steijern
 • Edelfelt bor på Lilla Vattugatan No 30, vägg i vägg med sångaren Bruno Holm; Holms övningar från tidig morgon gör Edelfelt nervös; Zacharias Topelius lär bruka bo där.

  Zacharias Topelius Bruno Holm
 • Gumman Salingre har slutat [dött]; hur är det med tante Adèle Gadd?

  Adelaide Gadd Christina Elisabeth Salingre
 • Snälla fru Emilie Etter kan inte förneka sin natur och har skrivit ett vänligt brev; men det tycks vara fatalt ställt med postförhållandena i Petersburg.

  Pietari Emilie von Etter
 • Oscar Montelius har lovat införa Edelfelt på sällskapet Idun; Harald Wieselgren, som är själen i sällskapet, har legat sjuk i ansiktsros och kan därför inte presidera.

  Harald Wieselgren Oscar Montelius
 • Stockholm är en stor småstad; alla känner, har reda på och kritiserar varandra; i artistiskt hänseende står de, trots deras Nationalmuseum, på samma ståndpunkt som publiken i Helsingfors.

  Helsinki Tukholma Nationalmuseum
 • Edelfelt hörde en konsert på Operan; en fröken Tesdorff sjöng ur Georg Friedrich Händels Messias; konserten var skral och tråkig.

  Gustavianska operahuset Georg Friedrich Händel Tesdorpf Kristus
 • Edelfelt skulle hellre sitta hos familjen i Helsingfors.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt frågar när flickornas och Alexandra Edelfelts fotografier kommer.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt