Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

negrider kulturer (typer) balett (konstarter) pyramider faraoner mecenater aikakauslehdet ateljeet egyptiläiset juhlat kansanluonne kirjailijat kritiikki kuvitus luennot lyriikka matkat mustat näyttelijät päivälliset sähkeet seuraelämä taiteilijat tanskalaiset tanssijat teatteritaide tilaukset vaatteet vierailut

Kjøbenhavn. d. 1 november 73
förlåt plumpen på 2dra sidan.
Förlåt, älskade Mamma att
jag ej skrifvit på så länge! Saken
är den att Krohn dag från dag lockat
och tubbat mig att stanna qvar
och att min ankomst till Paris deri.
genom blifvit uppskjuten. – Kl. är nu
11 på aftonen, och jag skall resa i morg
gon bittida. – Således får jag lof att fatta
mig kort och skall försöka att göra bot och
bättring då jag kommer fram till Paris.
Nåväl, porträttet blef sist och slutligen
färdigt i Stockholm, behörigen afsynadt
af familjens samtliga medlemmar, af-
drucket och af äter. Jag reste derifrån
på måndag afton, sedan jag skrifvit
till Jönköping att jag icke kunde
komma. Visserligen hade jag på
förhand telegraferat till Krohn, att
jag endast skulle stanna i Köpenham
24 timmar, men derom var nu slet in-
gen tale" och hur han drillade med
mig, stannade jag i 4 dagar. Han

ville nödvändigt att jag skulle se
hans kostymer och uppställning i
Faraos ring, som skulle ges på torsdag
och det första Holbergsspektaktet
under faisonen, i dag. Jag är rätt
glad att jag sett såväl det ena
som det andra. Molbecks Faraos
ring har för resten gjort fiasco
men hon uppsättning (som kostat
26,000 på tala alla om med han före
och detta med rätta. Jag har aldrig
icke ens på theâtre français sett nå-
got komplettare. Skada, att stycket var
så skralt – danskar som resa i egypten,
nedför hilen, räfvare, skott, två rivalen
hvaraf den ine instames i stora pyrami-
nu. Luxor, slås ihjäl, kommer till lifs
igen och så få de älskade hvarandra
smörja – rigtig smörja. Men den 3dje
akten föreställer den dröm den danska
älskaren hade i pyramiden, och
hela det gamla egyptiska lifvet
farna, hans dotter "danserskor och
harpspelerskor, knektar negrer o. s.
något alldeles mästerligt. Nilen.
t
by
be
henn

af
ta
var
9ypette
reval
om
lifs
den
de
ans
o
ut
or och
rer o.s.
ilen
folktyperna, alméer som dansa
halfciviliserade paschor – det var
storartadt, så att jag frågade Krohn
på fullt allvar om han icke varit
ned i Egypten under sommarn. Han
har endast varit i Dresden, der
pjesen gifvits. – För resten kom
jag hit dagen efter Ohlenschlagen
festen och såg festspektaktet med Alade
Och Drachmanns förspel på Casino
Gubben Oekliusshager är allt bra
gammalmodig nu redan. – Mera
såsom jag såg Holberg spelas i afton
det var mästerligt. Herrarne Rosen
kilde Poulsen äro ypperliga, rigtigt för-
träffliga, fruntimmerna icke så bra
som i Paris, men samspelet är allde-
les utmärkt. – Jag hade aldrig trott
att Holberg var så rigtigt rolig
på scenen. – Så har jag sett en
balet af Bournonville – skräp, som
alla baletter i verlden, varit på
Brandes föreläsningar, varit
bjuden på middag till Herschsprung
sett hans gälleri, superat hos Benzon
besökt, Carl Bloch, Zarthman,
Hennigsen m.fl. på deras atelierer och

i dag hört Holger Drachmann läsa
upp några dikter häruppe, prata och
gorma som han vanligtvis gör, och
sist besökt fru Borjeson.
Krohn har temmeligen skarpt kriticerar
min tafla, ehuru har erkänner att deri
försporjes ett stort framsteg hvad färgen
beträffar. Han klandrar teckningen sätt
varande osäker, och ber mig gå igenom
händer o.d, samt tycker att låtens
nysjarade, genomskinliga bruna färg
bör dampas.
kendriksen vill införa min teckning
till "lilla genius" i tide och hjemme,
och Drachmann skall skrifva ny text
dertill
Nu måste jag gå och lägga mig alls
först lägga in mina saker. Jag har
andals annan luft här än i Stockholm
redan det att jag är så mycket mera
bekant med konstnärer och literatörer
här, gör mig betydligt mera hemma
stad – Jag har naturligtvis bott
för Krohn, som helsar hjertligt
Mamma genom
Atte
Tusen helsningar till alla

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Avresan till Paris har gång på gång skjutits upp då Pietro Krohn lockat Edelfelt att stanna längre än planerat; Edelfelt reser följande morgon och fattar sig därför kort.

  Pariisi Pietro Krohn
 • Porträttet av fru Eva Fredrika Hæggström blev färdigt och godkänt av familjen; Edelfelt kunde därmed lämna Stockholm; han reste på måndag kväll, efter att han meddelat till Jönköping att han inte kunde komma.

  Tukholma Jönköping Eva Fredrika Hæggström Ivar Hæggström Hæggström Hæggström Hulda Gabriella Hæggström
 • Edelfelt hade telegraferat till Pietro Krohn att han bara kunde stanna ett dygn i Köpenhamn; Krohn fick honom att stanna fyra dagar; Krohn ville nödvändigtvis att Edelfelt såg hans kostymer och uppsättningen av Faraos ring och det första Holbergsspektaklet för säsongen; Chr. K.F. Molbechs Faraos ring har gjort fiasco men alla talar med hänförelse om Krohns uppsättning; Edelfelt har inte sett något så komplett ens på theâtre français; tredje akten föreställer den dröm som den danske älskaren hade i pyramiden i Luxor; där framkommer på ett mästerligt sätt hela det gamla egyptiska livet, Farao, hans dotter, danserskor, harpspelerskor, knektar, negrer, Nilen, folktyperna, alméer [egyptisk dansös, sångerska eller musiker av hög kvalitet] som dansar och halvciviliserade paschor; det var så storartat att Edelfelt frågade om Krohn varit i Egypten, men han hade bara varit i Dresden där pjäsen givits.

  Kööpenhamina Egypti Dresden Théâtre-Français Niili Luxor Pietro Krohn Ludvig Holberg Christian Knud Frederik Molbech
 • Edelfelt anlände dagen efter Øhlenschlägerfesten; han såg festspektaklet med Aladdin och Holger Drachmanns förspel på Casino; "gubben" Adam Oehlenschläger är redan gammalmodig.

  Casino Holger Drachmann Adam Oehlenschläger Aladdin
 • Edelfelt såg Ludvig Holberg spelas mästerligt i kväll; Adolph Rosenkilde och Olaf Poulsen är ypperliga, "fruntimmerna" inte lika bra som i Paris, men samspelet var utmärkt.

  Pariisi Ludvig Holberg Adolph Rosenkilde Olaf Poulsen
 • Edelfelt har sett en balett av August Bournonville; den var skräp som alla baletter i världen.

  August Bournonville
 • Edelfelt har varit på Georg Brandes föreläsningar.

  Georg Brandes
 • Edelfelt var bjuden på middag hos Heinrich Hirschsprung; Edelfelt fick se hans galleri.

  Heinrich Hirschsprung
 • Edelfelt har besök Carl Bloch, Kristian Zarthman och Frants Henningsen i deras ateljéer.

  Frants Henningsen Kristian Zahrtmann Carl Bloch
 • I dag har Edelfelt hört Holger Drachmann läsa upp dikter.

  Holger Drachmann
 • Slutligen har Edelfelt besökt fru Louise Börjeson.

  Louise Börjeson
 • Pietro Krohn tycker att Edelfelt gjort framsteg vad färgen beträffar i hans nya tavla; däremot tycker Krohn teckningen är osäker, ber Edelfelt gå igenom händer och dylikt, samt tycker att båtens nytjärade, genomskinliga bruna färg behöver dämpas.

  Pietro Krohn
 • Fredrik Hendrichsen vill införa Edelfelts teckning till ”lilla genius” i Ude och Hjemme och Holger Drachmann ska skriva ny text.

  Holger Drachmann Frederik Hendriksen
 • Edelfelt har andats annan luft än i Stockholm; han är mera bekant med konstnärer och litteratörer i Köpenhamn, vilket gör honom mera hemmastadd.

  Tukholma Kööpenhamina
 • Edelfelt har bott hos Pietro Krohn.

  Pietro Krohn
 • Pietro Krohn hälsar till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • *Oskar Montelius med fru bad Edelfelt uppmana Mille (Emil) Cedercreutz att äntligen resa via Stockholm.

  Tukholma Emil Cedercreutz Oscar Montelius Agda Montelius
 • *Edelfelt ber om förlåtelse för plumpen på andra sidan.