Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

Villa Edelfelt katastrofer sommarvillor aikakauslehdet amerikkalaiset ateljeet hotellit hyväntekeväisyys järjestöt juhlat kaiverrukset kartanot kritiikki kuvanveistäjät kuvitus lainat lämpötila naiset näyttelijät patsaat pohjoismaalaiset sää sähkeet seuraelämä suomalaiset taidekauppa taidekritiikki taiteilijat talous teatteritaide tilaukset toimittajat tulvat ulkonäkö valokuvat viikkolehdet

Paris d. 30 1891
Älskade Mamma,
Hvad det gör mig ondt att se Mammas
oro tillföljd af den olycksaligt oregelbunder
postgången från Stockholm! Hvad jag är
ledsen nu att jag lät halfannan vecka
förgå utan att skrifva. Jag rafsade ihop
några rader i Köpenhamn mann jag för,
och hoppas att de nu kommit Mam-
ma tillhanda. Mamma kan deraf se att
jag nästan med våld blef qvarhållen på
sistnämnde ställe. Jag ångrar bitterligen
min Stockholms sejour, som kostade mig rätt
mycket pengar, och som endast medförde
tidsförlust och alls ingen nytta. Visserligen
fick jag resan till Paris betalt och lika-
så vistelsen i Stockholm, men 5 veckor
är lång tid. Frisk har jag varit, Gudske-
lof, sedan jag lemnade Norden. Att mitt
8 dagars illamående i Stockholm redan
blifvit utstofferadt af ryktet och beteckna
såsom sjukdom, gör mig upprigtigt ledsen
ty jag vet att ingenting är så plåga

samt som ovisshet. Jag i mitt sida
var också mycket orolig och illa till
mods under de 14 dagar jag ej hade un-
dersättelser hemifrån. Den första men-
niska jag träffade har vara konciergens
halftassiga värmor 80 år, som ropade:
eh bien, vous voila enfin, et votre faniste
qui à été si inquiete, on a écrit et
on a telegraphie! Utom mig af bestämdt
ning rusade jag in i ateliern och
bröt upp telegrammet, skälfvande
i alla leder – lyckligtvis var det
ett obetydligt telegram från en tafva
handlare i Paris!
Angående Haiko köpet har jag redan
skrifvit att jag i allt litar på
Mammas och Tante Gadds goda för-
stånd. Men huru göra vi med be-
talningen? Går tante Gadd i ut-
läggning för hela summan, och
bli vi henne sedan skyldiga.
kan ej t.ex. 500 mk af mina pen-
gar för taflan, som Sanmark nu
har om hand, genast utgå som
de
Val
ras
A

in
9
i
de
in
hu
e

ej sida
titt
enna
ta men-
eigens
opare
es familj
ett ej
Atte
h
ändå
det
i litet
e redan

för
lig
Ut
len.
ni
il
betalning. Gamla Haiko är
enligt mitt tycke alldeles lika
vackert som Åbergs ville. En ve-
randa kan ju ej bli så förskräckligt
dyr och med tiden kan ju hela
lyggningen så om lagas och putsas,
att den blir både finare och be
qvämare än den vi nu bebott.
Då Haikogård dessutom lätt kan
kyta om egare, så har gamlat ännu
den fördelen att ej vara så alldeles
in på garden. Mamma har ej skrifva
hur mycket han (Etter vill ha för
gamla Haiko. Nu är det ju också
på med Villan att den skulle ha
fordrat några utvändiga försköningar
bradbeslagning o.s.v., och vi skulle i
alla händelser ha fått depensera pen
gar på densamma. – Nu en fråga:
Om gamla Haiko (det är ju der söder.
ströms och Ekbloms borde var uthyrda
redan för nästa sommar, huru kunna
vi då, i något fall komma i besitta
deraf? Jag hoppas att Mamma

skrifver och relaterar ert besök
derute, och de resultat till hvil-
ka ni kommit.
Här ha vi haft ett vårqväder:
6 gradersköld om natten 3 à 4 under
höll om dagen, och dertill blåst. Det
är ej att tänka på att få det rigtigt
varmt i rummen. Tack vara mina
kalla tvättningar om morgnarna
har jag ej förkylt mig. Jag bor nu
på Hôtel de la Marine, strax
bredvid, det hyggligaste hotellet här vid
yttre boulevarden, och betalar 50
frcs i månaden, 75 för uppassningen.
Jag har ett rum som ständigt
är torrt och varmt derigenom att
köksvarmen går igenom rör i en af
väggarne. Jag finser det utomor-
dentligt skönt att för första gån-
gen bo som en menniska på
utrikes ort. I morgon skall jag
börja på med en liten tafla, beställ
af amerikanaren och Gadolnet.
Kotschubeys beställning. Min

atelier är ännu ej i ordning, ty
målarne ha ej blifvit färdiga och
jag arbetar i Berndtsons atelier
I går var jag uppe hos hufvudre.
daktören för l'Illustration, som
vill ha mig till medarbetare.
Les Cerises graveras i stort af
Pannemaner, för att komma
ut som premieplanca under loppet
af nästa år Baudes gravur af
densamma har blifvit kasserad
af M. Lucien Mari, och icke är
det jag som sörjer deröfver. Den
1 december ges i Keppodromen
en stor fest för de öfversvämmade
Murcia, och jag skall gå upp med
M. Mari för att göra en profteck
ning. Han ville beveka mig att
bli deras theatertecknare d.v.s. rita
scener och artister från hvarje ny
pjes, men jag har ännu ej gifvit svår
derpå. Den regelbundenhet hvarmed
dylika teckningar skola lemnat göra
att jag tvekar. Visserligen skulle jag då

få vara med på alla premières"
och komma in i Pariser theaterverlden,
men jag vill framför allt behålla min
frihet. – Hvad det beror mycket
på att se morsk ut och icke upp-
skatta sig sjelf för ringa här. Tänk,
att Berndtsons tafla ej kommit
in i l'Illustration emedan den
varit utstäld i en så simpel butik
som Chabods. L. Mari förebrådde mig
också att jag gjort detsamma med
Drottning Blanca i tiden. Men detta
har Chabod gjort utan vår tillåtelse
Jag har skällt ned honom för detta
likasom för inpackningen af taflan.
Naturligtvis var det en nu redan
afskedad arbetare, som just på en
dag då Chabod sjelf var borta verk.
ställt inpackningen. – Bourgain
och Gueldry uppmana mig att
öfberlemna Chubod åt sitt öde
emedan han ger dåliga färger och
dukar. –
I l'Illustrations vantrum satt jag

händelsevis bredvid tales Claretie,
Jag tilltalade honom och sade att
e passade på tillfället att tacka
honom för hans granna artikel i
l'Indep, belge. "Mais je crois bien"
Monsieur, sade han "c'était une des
Meilleures toiles au Salon que la votre"
och hoppades att vi hädanefter skulle
– I går afton var det
träffas.
den första nordiska klubben, denna
gång i Runebergs atelier. R. har hyrt
en af de största atelierer i Paris (tre.
tusen francs, tänk 3000) för att göra
fadrens staty. Han har kommit på
bättre tankar och vill nu först göra
en skizz i naturligt storlek, bravo,
det låter hera sig. Der var temmeligen
stelt, då så olika och för hvarandra
främmande elementer der kommo
tillsammans. T.o.m. Adèle Ehrnrooths
svada afstannade. Jag träffade
der alla de många finska målaren
norna, fr. Minkvits icke undanta-
gen. Jag gjorde icke min kur för dem,

dertill föga fristad af deras yttre.
Fr. Engblom fr. Åbo tar ändå palmen
af dem alla. Hon må vara aldrig
så intelligent, så är hon det ej då
hon klipper sitt lingula här som
hänger stripigt i ögonen, går som
en förvuxen gymnasist o.s.v.
I morgon afton är jag inbjuden
till herrskapet Moreau vanthiers
Bourgain o. Gueldry ha sett min
tafla om mina, i motsatt till
Krohn att jag bör röra vid densam-
må så litet som möjligt, samt finna
den vida bättre än allt det jag
gjort till förena. I alla fall vill jag
ej gerna visa den innan några
vid smärre retoucher äro gjorda
Bl. finnar äro här: Alexis Gripenberg
Atte Schulten, Antell, en kompositör
Kajanus m.fl.
flickornas porträtt fick jag ej. Helsa dem
och alla andra bekanta rigtigt
hjertligt från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det gör Edelfelt ont att se Alexandra Edelfelts oro över att han lät en och en halv vecka gå utan att skriva från Stockholm; hans illamående i fem dagar har av ryktet redan hunnit uppförstoras till sjukdom; i Köpenhamn rafsade han ihop några rader som han hoppas kommit fram; han ångrar Stockholmssejouren, som kostade honom mycket pengar och tid; visserligen fick han vistelsen i Stockholm och resan till Paris betald; då han kom till Paris var konciergens [gårdskarlens] "halvtassiga" svärmor på 80 år den första han träffade; hon ropade att hans familj varit orolig och att man skrivit och telegraferat; telegrammet visade sig vara från en tavelhandlare i Paris.

  Pariisi Tukholma Kööpenhamina Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt litar på Alexandra Edelfelts och tante Adèle Gadds omdöme i Haikoköpet.

  Haikko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Är det tante Adèle Gadd som lägger ut hela summan och familjen Edelfelt blir skyldig henne? Kan 500 mark av Edelfelts pengar för tavlan som Carl Gustaf Sanmark har hand om genast användas för köpet?

  Adelaide Gadd Carl Gustaf Sanmark
 • Gamla Haiko är lika vackert som Åbergs villa; det kan inte vara förskräckligt dyrt att låta göra en verande; med tiden kan hela byggnaden rustas upp så att den blir finare och bekvämare än villan [villa Dala] de nu bodde i.

  Haikko Villa Edelfelt Åberg
 • Då Haiko gård dessutom lätt kan byta ägare, är det en fördel att Gamla Haiko inte är alldeles in på gården.

  Haikko Villa Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt har inte skrivit hur mycket Sebastian Etter vill ha för Gamla Haiko.

  Haikko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Sebastian von Etter
 • Edelfelt undrar hur de ska komma i besittning av Gamla Haiko om Söderströms och Ekbloms redan hyrt den för nästa sommar; han vill att Alexandra Edelfelt skriver om besöket där ute.

  Haikko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Gustaf Leopold Söderström (epävarma yhteys) Robert Ekblom (epävarma yhteys)
 • Det har varit kallt vargväder; tack vare kalla tvättningar på morgonen har Edelfelt inte förkylt sig; han bor på Hôtel de la Marine och har ett rum som är torrt och varmt eftersom köksvärmen går genom rör i en av väggarna; det är skönt att för första gången bo som en människa på utrikes ort.

  Hôtel de la Marine
 • Följande dag ska han börja på med en liten tavla, beställd av amerikanen, samt med Axel Gadolins-Pjotr Kotschubeys beställning.

  Axel Gadolin Pjotr Arkadjevitj Kotjubej
 • Ateljén är inte i ordning ännu; Edelfelt arbetar i Gunnar Berndtsons ateljé.

  Gunnar Berndtson
 • Huvudredaktören för l’Illustration vill ha Edelfelt till medarbetare; Les Cerises graveras stort av Stéphane Pannemaker för att komma ut som premieplansch nästa år; Charles Baudes gravyr har blivit kasserad av Monsieur Lucien Marc.

  Charles Baude Lucien Marc Stéphane Pannemaker
 • Den 11 december ges i Hippodromen en stor fest för översvämningsoffren i Murcia; Edelfelt skall gå dit med Monsieur Lucien Marc för att göra en provteckning.

  Longchamps Murcia Lucien Marc
 • Monsieur Lucien Marc vill att Edelfelt blir tidningens teatertecknare, det vill säga rita scener och artister från varje ny pjäs; den regelbundenhet med vilken teckningarnas ska lämnas gör att Edelfelt tvekar; han skulle få vara med på alla premiärer och komma in i Paris teatervärld, men han vill behålla sin frihet.

  Pariisi Lucien Marc
 • Det gäller att se morsk ut och inte ha för låg uppfattning om sig själv.

 • Gunnar Berndtsons tavla har inte kommit in i l'Illustration för att den varit utställd i Chabods "simpla" fönster; Lucien Marc förebrådde Edelfelt för att han gjort detsamma med Drottning Blanca; Chabod har ställt ut utan Edelfelts och Berndtsons tillstånd.

  Gunnar Berndtson Chabod Lucien Marc Blanka
 • Chabods inpackning av tavlan hade varit usel; Gustave Bourgain och Ferdinand Gueldry uppmanar Edelfelt att överge Chabod i och med att denne ger dåliga färger och dukar.

  Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry Chabod
 • I l'Illustrations väntrum träffade Edelfelt på Jules Claretie, vars artikel från salongen i l'Independance belge Edelfelt tackade för.

  Jules Claretie
 • Den första Nordiska klubben hölls denna gång i Walter Runebergs ateljé; Runeberg har hyrt en av de största ateljéerna i Paris för att göra faderns staty; umgänget var stelt, till och med Adèle Ehrnrooths svada stannade av; Edelfelt träffade de finska målarinnorna, bland annat fröken Olga von Minkwitz; deras yttre var inte tillräckligt frestande för att han skulle göra sin kur för dem; fröken Alma Engblom från Åbo må vara intelligent, men hon är det inte då hon inte klipper sitt lingula hår som hänger stripigt i ögonen och går som en förvuxen gymnasist.

  Pariisi Turku Johan Ludvig Runeberg Adelaïde Ehrnrooth Walter Runeberg Olga von Minkwitz Alma Engblom
 • Följande kväll är Edelfelt bjuden till herrskapet Moreau Vauthiers.

  Augustin Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier
 • Gustave Bourgain och Ferdinand Gueldry har sett Edelfelts tavla och menar till skillnad från Pietro Krohn att han ska röra så lite som möjligt vid den; de fann den bättre än allt det Edelfelt gjort dittills.

  Pietro Krohn Gustave Bourgain Ferdinand Gueldry
 • Bland finnarna på plats finns Atte Schultén, Alexis Gripenberg, Herman Frithiof Antell och en kompositör Kajanus.

  Alexis Gripenberg Herman Frithiof Antell August af Schultén Robert Kajanus
 • Edelfelt har inte fått flickornas porträtt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt