Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kvinnlighet androgynitet kolonier (gemenskaper) konsthandlare vapen (symboler) personlighet dekorationer aateli aikakauslehdet diplomaatit hevonen hotellit järjestöt juhlat kahvilat kalusteet kansallispuvut keisarit kihlaus kirjailijat kirjallisuus kirjat konkurssi konsertit kritiikki kuvanveistäjät kuvanveisto lähetystöt lainat liikemiehet löytöretkeilijät luonteenpiirteet matkat muusikot naapurit naiset päivälliset poliisi politiikka ravintolat sää sanomalehdet seuraelämä suomalaiset taidekauppa talous tietokirjallisuus tilaukset toimittajat ulkonäkö vallankumoukset varallisuus viikkolehdet

d. 29 februari 1888
Älskade Mamma
Hvad jag har längtat efter en ledig
stund för att i lugn och ro få
prata med Mamma! Koechlin är
borta sedan torsdagen. På morgo-
nen gaf han mig 3000 francs men
sade, att nous avous encore un
compte à regler après le salon"
hvilket jag tydde på att han skulle
öka priset. En vexel på 500 mark
medföljer för veranden. K. var Anni
ej rigtigt säker på hvart han skulle
fara, hufvudsakligast reste han för
att få sol och värme – hvilket jag
mycket väl förstår. Porträttet är
nu hemma hos mig och jag
har ännu några detaljer att go
ra derpå. Salmson var här i går
och tyckte om det. Mina grannar
mena att det är bättre målade
än taflan. Jag sjelf är nöjd med
hufvudet och händerna, af hvilken
en är rigtigt bra, men total
intrycket är ännu litet såsigt
och obestämdt, och fonden går
ej tillräckligt tillbaka. Detta

kan emellertid lätt ändras, hoppas
jag
Mannerheim är åter här – han
har varit i Brussel der fru Karan
sin finnes. Det är på samma
gång sorgligt att se honom i denna
svåra affärsställning som det är
roligt att märka att han ännu
ej tappat kuraget. Jag har lå-
nat honom 2000 francs – och
han har som säkerhet ställt les
cerises, hvilka jag har rättig
het att sälja för min egen räkning
Som man här i Paris bjudit
mig 3000 francs har jag alltid
e
rtligt att vinna så affären
kunde jag sälja taflan till ändå
hågre pris i Petersburg vore det
så mycket bättre. Om jag finge
Jacobys adress så skulle jag ge-
näst skrifva att jag för 1500
rubel ville sälja taflan. Hvar
bor Schone. – Måtte blott de
politiska oroligheterna – nekelister
nas barbariska hotelser att bran-
na hela Petersburg den 2 mars
ställa till några obehagligheter –
ör
mig
för
Under
de nu
lofv
frus
tater
Mar
skiöl
hit
5000
tågan
af s
skall
salss
Jag
Gerier
middag
bekant
de la
om åt
tagna
Det
Eates
lust
sports

vanas
han
fru baran
amma
i denna
det är
n ännu
är lå-
och
ällt les
sätter
en räkning
bjudit
alltid
den
e
ett ändå
vire det
finge
jag ger
1500
Hvar
lott de
chelister
att bran
2 mars
eter-
för taflan och mig. Det synes
mig också som om intresset
för konst ej vore särdeles vaket
under sådana förhållanden som
de närvarande. M. Bulla har
lofvat att ta taflan till 2500
frcs, när som helst – jag saker
således ingen risk.
Mannerheim väntar på Norden-
skiöld, som snart borde komma
hit. Municipalradet har voterar
5000 frcss till hans festliga emot
tagande, och banketter anordnas
af skandinaverna (hvartell jag
skall rita matsedeln af geografiska
sällskapet o.s.v.
Jag är nu behörigen intagen i
cerice de la Presse, der jag ätit
middag några gånger, och gjort flere
bekantskaper. Bl. a. en ung grefve
de la Tour d'Auvergne, som talat
om att låta måla sitt porträtt i bre-
tagnisk nationalkostym af mig.
Det är ett litet, klart, men fint
racedjur, mycket artig – men e
just något vidare. Han är stor
sportsman, har hästar, egendo-

mar och jagtmärker, och tyckes ej
ha ett grand att göra – en bra
tråkig existens i mitt tycke
I går var jag åter på middag hos
grefve Seilern – han är svår med
sina middagar – men det var mycket
roligt. Lepée, Mannerheim,
Blavet och jag. – Blavet är en den
angenämaste och spirituellaste causeur
jag någonsin hört. Han talade hela
tiden och var så ofantligt qvick och
rolig att tiden från kl. 7 till 12 på afton
förflöt som en timme. Lepie är
svårmodig – sörjer sin kejsare – nervös
sfel, men en "homme du monde
tout à fait". Sådana personer äro
10 gånger artigare än alla andra.
man kan ju aldrig veta hvad som
är verkligt i denna förekommande,
hjertliga ton, men säkert är att det
är bra roligt och angenämt att finna
sådant i sällskapslifvet. Jag har
de varmaste sympathier för Bland
Han är 40 år, här i 20 år varit
journalist i Paris – intim med Rochefo
har kännt allt och alla, har debuter
som teaterförfattare, novellist o.s.v.
och här ändå ej blifvit rik, så

som Abont, Villemessant och så
många andra, hvilket bevisar att
han är en hederligt karl. Det var
han som utgaf le Figaro du siège,
mot honom rigtades kommissens
första dödsdom, undertecknad af
hans gamla skolkamral, komme
nens polisminister, odjuret Raoul
Rigaret, och han lyckades, under
de förunderligaste öden komma un-
dan till Bryssel – med 2 frcs.
fickan. Nu skrifver han i Evene
ment under signaturen le Sakinx
På cercle de la presse tecknade jag
häromdagen några karrikatyrer, som
vunno allmänt befall, och Seilern
går omkring och talar om min
immense talent". Får helt och
hållet musiker – oklar, hjertegod
känslosam – utan tecken till mena
skokännedom trots ett lif i Europas
förnämsta litterära, artistiska och arista
kratiska kretsar. Jag måste någon
gång bjuda honom tillbaka på
middag hos Toyot t.ex. en god
restaurant i quartier latin.
Mannerheim har naturligtvis icke
upplyst dessa herrar om sin knaggli-

ga ställning, och jag vet ej heller
hvarföre det skulle vara nödvändigt
För dem är han ju blott "homme
du monde" och det är allt hvad som
behöfs. Han bråkar här med att
lancera några nya uppfinningar –
Jag är så fullkomligt oerfaren och
dum i affärer, att jag hvarken säger
till eller ifrån, ehuru jag är pessimist
i sådana fall. Kanske kan det dock
gå genom Nordenskiölds kemiskning
hvarpå han väntar.
Denna vecka är jag mycket bort
bjuden. Om onsdag på middag till Mosera
Vanthiers, om torsdag på bal till
Gueldrys. Mina taflor äro nu
så tjurt som färdiga, och jag har
derföre tid till extravaganser.
Både l'Illustration och Scribuers
monttly ligga öfver mig med att
jag skall teckna illustrationer till
nordenskiölds resa – blott för lands-
manskapets skull. N. är ändå
den finne som låtit mest tala om
sig här i verlden. Till festen
ha vi målat svenska och finska
ba an
R. ha
af N.
hoss
tet
Sibbe
deltar
stolt
den
ehuru
far
för
del
nyt
för

bes

heller
vändigt
omme
var som
I att
engar –
el och
en säger
pessiment
eet dock
remeslini
het bort
es Moses
tett
nu
har
ribners
att
Atte
lands
ändå
ta om
stet
nska
vapnen i kolossal storlek, Walter
R. har modellerat en kolossal byst
af N. och den svenska målaren
Norrström lider dekorationsarke-
tet på Hôtel Continental. Såväl
Sibbern som prins Orloff äro
deltagare. Orloff sade sig vara
stolt att engång representera
den finska kolonin i Paris, som
ehuru liten är "très clistinguée"
Jag tycker han kunde göra mera
för densamma. Vi äro af alla
utländingar de som hafva minst
nytta af vår ambassad.
På de sista dagarne har jag
studerat Pauline Ahlbergs
digra bok 13 volymer) om Victor
Hugo. Stiten förvånande god
kraftig, manlig – här och der litet
värdslösad – mest i korrektur läsning
Dememot saknas en rigtigt syste
matisk plananläggning, hvarföre
omsägningar och långörer före-
Emellertid är det
komma.
förvånande af ett ungt fruntim.
mer, som förres sysslar med litteratur
Jag hade nöjet att för Ellan
berätta Carl Armfelts förlofvar


som af henne togs med ofantligt
lugn. Jag tror det är klent be-
ställt med hennes känslor åtminston
ne med de ömmare. Att hon skryter
med denna köld, som ännu aldrig
tinat upp, länder henne ej till heder
att hålla af sin mormor är icke
nog här i verlden. Det förefaller
mig som vore hon behöftar med
ett pryckiskt, icke fysikt lyte
jag känner alls ej att jag är till-
sammans med en ung qvinna då
jag är med henne – det är något
könslöst, egendomligt i hennes väsen.
vacker är hon, ehuru hon ej har
figur. Häromaftonen voro vi
med Leffler och fröken Lepsen. Ellan
på en konsert, derifrån vi gingo
till ett kafé och superade.
Carl Armfelts förlofning gladde
mig mycket. Jag vet ej hvarföre
har så stora sympathier för fröken
Jacobson, som jag ej känner.
Emile Wallien skall snart för små
böcker, som jag redan regvirerat
Och nu farväl, goda, älskade Mamma
Atte
helsa små systrarne hjertligt

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har längtat efter en ledig stund för att prata med Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt
 • Alfred Koechlin har rest; han gav Edelfelt 3 000 francs, men sade att de ännu hade skulder att reglera efter Salongen, vilket tydde på att han skulle öka priset.

  Alfred Koechlin
 • En växel på 500 mark för verandan medföljer.

  Villa Edelfelt
 • Alfred Koechlin var ännu inte säker på vart han skulle åka; huvudsaken var att få sol och värme.

  Alfred Koechlin
 • Porträttet är nu hemma hos Edelfelt; Hugo Salmson tyckte om det; Edelfelts grannar menar att det är bättre målat än tavlan; Edelfelt är nöjd med huvudet och händerna, men totalintrycket är ännu lite såsigt och obestämt, fonden går inte tillräckligt tillbaka.

  Hugo Salmson
 • Carl Mannerheim är tillbaka från Bryssel, där fru Aurora Karamzin finns; det är sorgligt att se honom i den svåra affärsställningen, men roligt att märka att han ännu inte tappat kuraget [modet]; Edelfelt har lånat honom 2 000 francs med "les Cerises" som säkerhet; Edelfelt har rättighet att sälja tavlan för egen räkning; i Paris har man bjudit honom 3 000 francs, så Edelfelt har utsikt att vinna på affären; ännu bättre vore det om han kunde sälja till ännu högre pris i Petersburg; om Edelfelt får Valery Jacobys adress ska han skriva att han vill sälja tavlan för 1 500 rubel; han frågar efter Schönes adress.

  Pariisi Pietari Bryssel Valery Jacobi Aurora Karamzin Carl Mannerheim Schöne
 • Edelfelt hoppas att de politiska oroligheterna inte ställer till obehagligheter för tavlan och honom; nihilister har hotat att bränna hela Petersburg den 2 mars.

  Pietari
 • Monsieur Joseph Bulla har lovat ta tavlan till 2 500 francs; Edelfelt löper således ingen risk.

  Joseph Bulla
 • Carl Mannerheim väntar på Adolf Erik Nordenskiölds ankomst.

  Carl Mannerheim Adolf Erik Nordenskiöld
 • Municipalrådet [kommunalrådet] har röstat igenom 5 000 francs för festligheter till Adolf Erik Nordenskiölds ära; Edelfelt ska rita matsedeln till skandinavernas bankett; geografiska sällskapet deltar också i arrangemangen.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • Edelfelt är nu intagen i Cercle de la presse; han har gjort en del bekantskaper, bland annat med en ung greve de la Tour d’Auvergne, som talat om att låta Edelfelt måla hans porträtt i bretonsk nationalkostym; han är en stor sportsman, har hästar, egendomar och jaktmarker, men tycks inte ha någonting att göra.

  de la Tour d’Auvergne
 • Föregående dag var Edelfelt på middag hos Seilern, med Carl Mannerheim, Ludovic-Napoléon Lepic, och Émile Blavet.

  Carl Mannerheim von Seilern Ludovic-Napoléon Lepic Émile Blavet
 • Émile Blavet är den mest angenäma och spirituella causeur [pratmakare] Edelfelt hört.

  Émile Blavet
 • Ludovic-Napoléon Lepic är svårmodig och sörjer sin kejsare, men är en världsman och tio gånger artigare än alla andra.

  Napoleon III Bonaparte Ludovic-Napoléon Lepic
 • Edelfelt har varma sympatier för Émile Blavet, som är 40 år och har i 20 år varit journalist i Paris; Blavet är intim med Henri Rochefor och känner alla; han har debuterat som teaterförfattare och novellist, men ändå inte blivit rik som Edmond About och Hippolyte de Villemessant; han utgav Figaro du siège [Figaro under belägringen]; mot honom riktades Kommunens första dödsdom, undertecknad av hans gamla skolkamrat, kommunens polisminister, Raoul Rigaut; Blavet lyckades fly till Bryssel; nu skriver Blavet i Evènement under signaturen le Sphinx.

  Pariisi Bryssel Edmond About Émile Blavet Henri Rochefort Hippolyte de Villemessant Raoul Rigault
 • Edelfelt tecknade några karrikatyrer på Cercle de la presse, vilka vann allmänt bifall; Seilern går omkring och talar om Edelfelt enorma talang; Seilern är helt och hållet musiker, utan tecken till människokännedom, trots ett liv i Europas förnämsta litterära, artistiska och aristokratiska kretsar; Edelfelt måste bjuda honom någon dag på middag hos Foyot, en god restaurang i quartier latin.

  Eurooppa Quartier Latin Restaurant Foyot von Seilern
 • Carl Mannerheim har inte berättat för herrarna om sin knaggliga ställning; han hoppas få några nya uppfinningar lanserade med hjälp av Adolf Erik Nordenskiöld.

  Carl Mannerheim Adolf Erik Nordenskiöld
 • På onsdag är Edelfelt bjuden på middag hos Moreau-Vauthiers.

  Charles Moreau-Vauthier Augustin Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier
 • På torsdag är det bal hos Gueldrys.

  Ferdinand Gueldry Gueldry Gueldry
 • Både l’Illustration och Scribners Monthly försöker förmå Edelfelt att teckna illustrationer till Adolf Erik Nordenskiölds resa; Nordenskiöld är den finne som låtit mest tala om sig i världen.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • Till festen för Adolf Erik Nordenskiöld har de målat svenska och finska vapnen i kolossal storlek; Walter Runeberg har modellerat en kolossal byst av Nordenskiöld; den svenske målaren Hjalmar Norrström leder dekorationsarbetet på Hôtel Continental; både Georg Sibbern och prins Nikolaj Alexejevitj Orloff deltar; Orloff sade sig vara stolt att representera den finska kolonin i Paris; Edelfelt tycker han kunde göra mera, av alla utlänningar har finnarna minst nytta av sin ambassad.

  Pariisi Hôtel Continental Adolf Erik Nordenskiöld Walter Runeberg Georg Sibbern Hjalmar Norrström Nikolaj Alexejevitj Orlov
 • Edelfelt har studerat Pauline Ahlbergs digra bok (3 volymer) om Victor Hugo; stilen är förvånande god, kraftig och manlig, lite vårdslös i korrekturläsningen; det saknas en riktigt systematisk planläggning, vilket lett till omsägningar och longörer; det är förvånande av ett ungt "fruntimmer" som tidigare inte sysslat med litteratur.

  Pauline Ahlberg Victor Hugo
 • Edelfelt berättade för Ellan de la Chapelle om Carl Armfelts förlovning, vilket togs emot med ett ofantligt lugn; Edelfelt tror det är klent beställt med Ellens ömmare känslor; hon skryter om denna köld; att hålla av sin mormor är inte nog här i världen; hon verkar behäftad med ett psykiskt, inte fysiskt, lyte; Edelfelt känner inte att han är tillsammans med en ung kvinna då han är med henne; det är något könlöst, egendomligt i hennes väsen; hon är vacker, även om hon inte har figur.

  Carl Alexander Armfelt Ellan de la Chapelle Elisabeth Lepsen
 • Häromaftonen var Edelfelt med Ellan de la Chapelle, Gösta Leffler och fröken Constance Lepsen på konsert; efteråt gick de på kafé och superade.

  Ellan de la Chapelle Gustaf Mittag-Leffler Constance Lepsen
 • Carl Armfelts förlovning gladde Edelfelt mycket; Edelfelt har stora sympatier för fröken Nadine Jacobson, fastän han inte känner henne.

  Nadine Armfelt Carl Alexander Armfelt
 • Emile Walleen ska snart få sina böcker; Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och hälsar småsystrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Emil Walleen