Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

stöld kreoler transportmedel militärer (personer) tekniska högskolor ateljeet attentaatit avioliitto diplomaatit häät henkilökuvat historia juoruilu kalusteet keisarit kielet kirjat kirjeet konsulit kuolema musiikki naiset naislaulajat näyttelyt opettajat politiikka ranskan kieli ruotsin kieli saksan kieli seuraelämä talous tanssiaiset tanssit taulut täysihoitolat tilaukset ulkonäkö vaatteet vallankumoukset varallisuus venäjän kieli vierailut ylioppilaat

Paris d. 8 mars 1880.
Älskade Mamma!
I dag har det ej blifvit mycket gjordt
för mig, det har varit stor cour, eller
uppsjö på visiter. Ehuru jag dansade
hela natten hade jag sagt till kyparen att
väcka mig kl. 9 – och väl nedminnen blef
jag öfverraskad af en mycket märkvärde
skrifvelse från Passo Alfton, som stod
och väntade mig vid atelierporten. Han
var fånigare än vanligt. Skada att man
ej kunde stenografera hans underliga
sammelsurium. "Aj, aj, snille, jag är
patriot, och det fröjdar mig – hvarföre
har jag också ej blifvit artist – de visste
alls inte att jag var här – I månad bor-
ta – 300 rubel, och så stal de dj-a af med
200 frcs – jag får ljuga ihop något för
pappa – gubben har bekymmer, far-
broderna du vet – stor familj – aj aj-
jekeln – vet du, kan de inte veppa
pengar! – nog har jag till det nödvän
digaste – men nöjen, ser du – la ville
duplaisir" – ser du, jag tyckte som så
att hellre än att tuttna med de der
åsnorna vid gradet, skulle jag göra nå
got för fosterlandet, och derföre
blir jag rysk konsul i Amerika,

ryska talar jag, svenska talar
jag, tyska så der, franska också
mera klent – han så åt mig, Peters
burg, att de gerna vilja ha finnar
som konsuler – då vet den der
skandalen med en rysk konsul
300 rubel – det är ej mycket
och så förtjenar jag miljoner i
Amerika, och gifter mig med en
bildskön och stormrik kreolska-
ge mig en cigarr, snillekukku, aj
ja helsningar från Svanström, och
så köper jag desa taflor för 50000
mark, o. s. v. o.s.v., allt detta
ha mycket kortare tid än man
kan med ord beskrifva. Passo
tycks således ha gifvit militärlifvet
på båten – tröttsam är han den
beskedliga menniskan. Han kom
3 gånger tillbaka på förmiddagen,
och lofvade ofta besöka mig
(jag funderar på att ge hans signale
ment åt conciergen, med stränga
ordns). – Han pratar förfärligt
och hotar med att stanna här till
ma
språk
la
sk
n
M
More
gång
som
Jag
gons
stam
stann
mina
gar o.
nar
lycer,
hil
las la
och en
också
klynsk

el
e
n
50000
detta
man
asso
tarlefvet
n den
lorg
dagen
signale
ånga
farligt
i till
maj, för att grundligt inhemta franska
språket, som är honom nödvändigt för
Consulsbefattningen. Han säger sjelf att han
skall in i corps diplomatique. Första
dagen han var här, tappade han, eller
blef han bestuten på 200 frcs, jemte
planbok med resenteckningar (Tasso är
stor författare) pappas o. Mammas porträtt
o.s.v. Han har näml. allt detta
i paletåfickan, som var mycket
Sedan kommo Gripen-
grund. –
berg o. Lundström, Mannerheim,
Gaid
Madame Jacquinot, Bastien Lepage,
Morear Vauthier, Payen, alla på en
gång. Bastien tyckte om porträttet,
som han stälde högre att taflan
Jag har sällan sett honom mera
gönsamt, eller rättare mindre kritiskt
stämd. – Fr. Gardell o. Mme Jacquinot
stannade efter de andra, och beraga
mina opera omnia, sködsbocker, teckning
gar o.s.v. – I förrgår var jag på middag
hos Moreans anthiers, jemte några gamla
lycer kamrater till Charles, nu elever
vid polytekniska skolan – denna sko-
las alummer ha en särskild stocka-
och en hyftning, som är roligt att se –
också ha en och annan af Frankrikes
klypskare karlar utgått derifrån. – I

går var jag som sagdt på dans hos
Gueldrys. Der voro ej många inbjudit
till följd af det trånga utrymmet; men
icke destomindre var danser ofantligt
lifvad – Tack vara en rolig cotillon med
maskeringar som improviserades,
och gaf lif åt det hela. Jag slog för-
skräckligt för en vacker och kokett
flicka Mlle Fenny Vaillant – syster till
sångerskan Marguerite V. – De två yngre
systrarna äro elever vid konservatoriet
och skola också ha utmärkta röster.
De äro båda blonda – den yngre, 16 år
som La Forsman, men ser bättre ut.
den äldre var en kokett liten en, som
nog blir bra om hon får lefva. Hon
uftmuntrade mig mycket i början af
aftonen, och hade mig att skrifva
ett af villnen underskrifvit kontrakt
på solfjädern, att jag skulle måla hen
nes porträtt då hon skulle bli en verlds-
berömd sångerska. Jag dansade
cotillonen med henne. Hon är ofanta
parisisk – natt som en svärfvad dock
Jag hade många rivaler, först
och främst min vän Ferdinand
Gueldry, som allt är litet förpickar
i denna sin barndomsvän och

lekkamrat. Mme Gueldry sade mig dock
ärförtroende att Mlle Fenny var
trop sans façon avec les gennes gens,
och bäst som var koketta blondin
bråkade i midten af ett tiotal ungher-
rar, kom Mme G. och såg henne under
armen och sade helt moderligt:
voyons, mon en tant, vous oubliez
completiment les demoiselles" och
planterade henne bland några fula
och stila elsassiskor. – Under cotillon
pratade vi förskräckligt – och hade roligt
Hennes Mamma satt tyst, tänkte uppå
intet just, och trycktes alldeles vara
under sina båda döttrars förmynder
skop "Elle la font bien aller, la
nauvre Maman" sade Mme Gueldry.
Mr Gazeau med fru, hvars bekantskap
gjort 1875 i Trévise voro också
der. G. är nu lärare i historie vid
lycer Charlemagne), och de förlåta mig
aldrig att jag ej kom till Orléans
då de voro der, trots deras tre gån-
ger upprepade inbjudning. – Jag
kan ej glömma hur "stilig" hon
var, men dansös från cotikanen, men
kokett i högsta grad, mycket enthusiastisk
för konst – för musik och theater natur

ligtvis mest. Om icke förr, så återses
vi på Salongen, le jour du vernissage
då hon kommer så att se mina kän-
ders verk. Den lilla systern, hon som har
något, något obetydligt af "La", är
rigtigt vacker och ser så svensk finsk
ut som möjligt – "blonde comme les bles".
väntar Gérôme i morgon
Jag
och derefter för jag Ks porträtt återige
till Champs Elysees, för att göra några
små förändringar på fonden. A propos
Koechlins, så har jag nu, sqvallervägen
hört, att föräldrarne varit mycket emot
giftermålet då det är temmeligen an-
tagligt, att unga Mizzara ej har någon
alltför briljant konstnärsframtid för
sig, men att hans far, Florenier lärare
så lyckligt tillställt, att Sorence blef
hans bundsförvändt för att slutligen
bli hans svardotter. Man skall mycket
ha förvånat sig öfver partiet, såsom
varande "inegale à tous les points de
vue" – också hvad förståndet beträffar.
säger ända tungor, har florense före-
trädet. Jag vet ej om det unga herr
skapet återkommit från sin bröllopsresa –
morgon skall jag gå det upp på visit.
Böckerna till Emil Walléen äro expedien-
de, och jag hoppas han fått dem nu
redan. –

Attentalet mot Kejsaren är stå-
ende samtalsämnet här. Jag
är orolig för min tafla resteriser,
under dylika revolutionära tider,
Ingen menniska har nu tid att
tänka på konst. – Hos herrska.
pet Lepien – Ellan har jag varit – de
äro ha mycket missnöjda med sin
kension, der dinera och serveringen
påminner dem om tackko-kalas, med
den skilnad att maten på tackbon är dag
lig och smaltkar. Jag skäms rigtig
öfver detta bref, så storfvigt och
osammanhängande. – Unga
Merzasa med fru äro i Belgien o.
Holland allt ännu.
Nu skall jag ta krämmag och rulla
af till Koechlin. – Den vackraste
behagligaste på brölloppet var, såsom jag
sedan fått veta en Mme Dussot, må-
kalas.
så snart jag får, skall jag skicka pen-
gar – inom denna vecka
tusen helsningar till alla från
Mama
Atte

P. S. råkig underrättelse från
Gadolin – Kotschubey refuserar
taflan, emedan den, ehuru
i de uppgifna demensionerna
år på längdar o. ej på höjden.
samt säger sig vänta till nästa
år. – Han hoppas jag dock
skall få denna tafla såld –
det tror jag ork, men det är
i alla fall bråkigt.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har inte fått mycket gjort, på grund av en uppsjö av visiter.

 • Tasso Alfthan sökte upp Edelfelt och var fånigare än vanligt, med ett underligt sammalsurium; han hade spenderat 300 rubel och blivit bestulen på 200 francs; i plånboken fanns också reseanteckningar och pappas och mammas porträtt; han måste ljuga ihop något för fadern, som har bekymmer med farbröderna; han ville låna pengar av Edelfelt; hellre än att ruttna med "åsnorna" i gardet vill han tjäna fosterlandet genom att bli rysk konsul i Amerika; han talar ryska och svenska, samt behjälpligt tyska och franska; i Petersburg vill de gärna ha finnar till konsuler; Tasso vill tjäna miljoner i Amerika, gifta sig med en bildskön och stormrik kreolska och köpa Edelfelts tavlor för 50 000 mark; han hälsade från Svanström.

  Pietari Amerikka Georg von Alfthan Georg Edvard von Alfthan Svanström Ferdinand Alfthan Johannes Alfthan Jakob Alfthan Ebba Matilda von Alfthan
 • På en gång fick Edelfelt besök av av Alexis Gripenberg, Kalle Lundström, Carl Mannerheim, Madame Jacquinot, fröken Anna Gardell, Jules Bastien Lepage, Charles Moreau Vauthier och Ennemond Payen.

  Jules Bastien-Lepage Alexis Gripenberg Carl Mannerheim Ennemond Payen Jacquinot Charles Moreau-Vauthier Anna Gardell Carl Lundström (epävarma yhteys)
 • Jules Bastien tyckte bättre om porträttet än om tavlan; Edelfelt har sällan sett honom mera gynnsamt, eller mindre kritiskt stämd.

  Jules Bastien-Lepage
 • Fröken Anna Gardell och Madame Jacquinot stannade efter de andra och besåg Edelfelts opera omnia [hela produktion], skissböcker och teckningar.

  Jacquinot Anna Gardell
 • I förrgår var Edelfelt på middag hos Moreau Vauthiers, tillsammans med några gamla lyceikamrater till Charles Moreau Vauthier; de är nu elever vid polytekniska skolan, vars elever har en särskild stoika och en hyfsning som är rolig att se; en och annan av Frankrikes klippskare karlar har utgått från den skolan.

  Ranska Charles Moreau-Vauthier Augustin Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier
 • Föregående dag var Edelfelt på dans hos Gueldrys; en rolig kotiljong med improviserade maskeringar gav liv åt dansen; Edelfelt slog för en vacker och kokett flicka, Mademoiselle Jenny Vaillant, syster till sångerskan Marguerite Vaillant; Marguerites två yngre systrarna är elever vid konservatoriet och ska också ha utmärkta röster; den yngre var 16 år som Ia Forsman, men ser bättre ut; den äldre, Jenny Vaillant, uppmuntrade Edelfelt i början av kvällen och hade honom i vittnens närvaro att underteckna ett kontrakt på hennes solfjäder om att han ska måla hennes porträtt då hon blir världsberömd sångerska; Edelfelt hade många rivaler, främst hans vän Ferdinand Geuldry; Madame Gueldry sade att Mademoiselle Jenny inte hade tillräckligt med takt bland unga människor; Madame Gueldry hämtade henne från en grupp ungherrar och placerade henne bland några fula och stela elsassiskor; hennes mamma satt tyst och tycktes vara under sina båda döttrars förmyndarskap; Monsieur Gazeau med fru, vars bekantskap Edelfelt gjort 1875 i Trévise, var också där; Gazeau är nu lärare i historia vid lycée Charlemagne; de förlät inte Edelfelt för att han inte kom till Orléans då de var där; Edelfelt kan inte glömma Mademoiselle Jenny från kotiljongen; de ses senast på Salongen, på jour du vernissage [vernissagedagen], då hon kommer för att se hans händers verk; lillasystern påminner om "Ia" och ser svensk-finsk ut.

  Lycée Charlemagne Orléans Trévise Ferdinand Gueldry Alina Forsman (epävarma yhteys) Gazeau Gazeau Gueldry Gueldry Jenny Vaillant Marguerite Vaillant-Couturier Caroline Vaillant Pauline Vaillant
 • Edelfelt väntar Jean-Léon Gérôme följande dag.

  Jean-Léon Gérôme
 • Edelfelt ska på nytt föra Alfred Koechlins porträtt till Champs Elysees för att göra några små förändringar på fonden.

  Champs-Élysées Alfred Koechlin
 • Edelfelt har skvallervägen hört att föräldrarna varit emot Florence Koechlins giftermål; det är troligt att unge Charles Mezzara inte har någon briljant konstnärsframtid för sig; hans far, Florence lärare, lyckades ställa det så att hon först blev hans bundsförvant för att slutligen bli hans svärdotter; partiet har ansetts ojämlikt ur alla perspektiv; onda tungor säger att det är Florence som har förståndet; Edelfelt vet inte om de återvänt från bröllopsresan; han skall följande dag gå på visit till Koechlins.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin Joseph Mezzara Charles Mezzara
 • Böckerna till Emil Walleen är expedierade.

  Emil Walleen
 • Det stående samtalsämnet är attentatet mot kejsaren; Edelfelt är orolig för sin tavla "les Cerises"; ingen har tid att tänka på konst under revolutionära tider.

  Alexander II
 • Edelfelt har varit hos herrskapet Lepsen-Ellan de la Chapelle; de är missnöjda med sin pension; maten påminner dem om "talkko-kalas", med den skilnad att maten på talko är duglig och smältbar.

  Ellan de la Chapelle Constance Lepsen Elisabeth Lepsen
 • Edelfelt skäms över sitt osammanhängande brev; unga Charles Mezzara med fru är ännu i Belgien och Holland; Edelfelt ska ta en tramway till Alfred Koechlin; Edelfelt har efteråt fått veta att den vackraste på Florence Koechlins bröllop var en Madame Dussot.

  Belgia Alankomaat Alfred Koechlin Florence Koechlin Charles Mezzara Dussot
 • Edelfelt ska skicka pengar så snart han får dem.

 • P.S. Edelfelt har från Axel Gadolin fått underrättelse om att Kotschubey refuserar tavlan; den borde ha varit på längden och inte på höjden; han hoppas Edelfelt får tavlan såld.

  Axel Gadolin Pjotr Arkadjevitj Kotjubej