Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet sjukdom (tillstånd) festligheter krogar kommunalråd kolonier (gemenskaper) Pariskommunen uppfinnare aamiaiset aateli amerikkalaiset diplomaatit illalliset italialaiset juhlat katolisuus kauppiaat käyntikortit kielet kirjailijat kirjallisuus kirjeet kuninkaalliset liikemiehet löytöretkeilijät luonteenpiirteet matkat naiset naislaulajat päivälliset palvelusväki pohjoismaalaiset politiikka presidentit prinssit puheet ravintolat ruotsalaiset ruotsin kieli sanomalehdet suomalaiset suositukset sveitsiläiset taidekauppa taiteilijat tanskalaiset tanssiaiset tietokirjallisuus tilaukset vaatteet vierailut viikkolehdet ystävät

Paris, måndag d. 12 april
1800.
Älskade Mamma,
Hvad det är ledsamt att ni varit
så krassliga derhemma! Underrättelse
om Anni sjukdom, som, Gudskelof,
dock tyckes ha varit lindrig, kom
nästan som en förebråelse midt i
det festande, hvarute jag sedan mer än
en vecka befunnit mig. Huru det
skulle gå med mig om Nordenskiöld vore
ständigt gäst i Paris, vet jag ej. Fracken och
den hvita duken ha varit den drägt i hvilket
jag mest rört mig denna vecka och att jag
af allt detta feståtande ännu ej fått för-
störd mage, förvånar mig på det högsta.
Man kan tryggt säga att ingen, sedan
skaken af Persien, som hade en ofantlig
succès de Euriosilé 1873, varit så firade
och allmänt omtalad i Paris som Norden-
skiöld. Af ledningarna såg Mamma att
Den stora skandinaviska middagen var
i går för en vecka sidan. Den var i allo
lyckad, så när som på Sibbern – Cicera
tal, ett mischmasch, pretentiöst, dum
och norskt som var olidligt att höra på
Jag satt emellan Ellan och fru Runeberg

hvilken senare jag förde till och från
bordet. Ellan fördes af grefve Wacht-
meister ungefär 250 personer, bland
hvilka svenska, ryska och danska ambassa
denna med frun, Christine Nisson, den
vackra grefvinnan Barck, oleber genom
Henri Regnaults porträtt, Fru Sibel-La.
gergren på sin tid omtalad för sin skön-
het i Paris m.fl. – Kammarherre Boy med
sin vackra, men som det säges mycket
romaniska fru, allt hvad målare heter
alla rika travannhandlare som jag troligen
aldrig mera får se o.s.v. Hôtel continen
tal är inredt med furstlig prakt. Min
matsedel, som jemte l'Illustration skickats
till Mamma, gjorde furor och taltes om
i flere tidningar. Efter middagen gjorde
jag bekantskaper i massa. Grefve Kapnist
ryska charge d'affaires i Orloffs ställe, och
grefve Muravieff först legationssekreterare,
voro ytterst artiga och båda mig närsom hett
sände mig till dem med begäran om råd,
o.s.v. – De sade sig lyckli-
rekommendationer
ga att kunna tjena finska koloniai Paris.
Muravieff
si petite, mais si distinguie"
målar sjelf och lofvade snart komma
på visit – jag hoppas det blir först sedan
jag fått en annan atelier. Nordenskiöld
hobel, Mannerheim Berndtson och jag foro
sedan ut till "Hemmets allare" Pirre Horns

en
Atte
rist
och
terare,
som helt
e råd
sig lyck.
Paris.
arveefs
huma
t sedan
skjöld
he Horn,
tro.
älsklingskrog, der den stackars, utsjusade
N. fick hvila ut. – Hans reception i
Sorbonne var storartad, och ministerns
sal glänsande. Till Consiel Municipal
kom jag ej, ehuru jag hade af N. sjelf
en biljett, emedan jag var alldeles för-
bi af trötthet, och dessutom skulle ha
tråteckningen till i Illustration färdig
till följande dag. Sedan var jag bjuden
på frukost till Nobel, Ns värd. Denna N.
är nitroglycerinens uppfinnare, och har
gjort en kolossal förmögenhet, samt bebor
ett magnifikt hôtel i Champs Elysées – med
dem herrar reste jag en dag till en M.
Hecht, rik elsassare, och god vän till
Gambetta, – och blef åter bjuden på
frukost till Magny. Hecht hade sett
Koechlins porträtt och gjorde mig matt
Sjelf har
ga komplimenter derför.
han ypperliga samlingar. Nordenskiöld
är en fullständig finne, lugn, trygg, litet
konfy, är han kanske den som minst
af alla brytt sig om alla de verkligen
storartade fester man här tillställt för honom.
Parisarna voro förtjuste att i honom
finne en politiker, en person som
intresserade sig för fransk litteratur och
som i allmänhet hade reda på sig,
tio gånger mera än stanten t.ex. som
nu får heta "sauvage". Figaro hade
ämnat ställa till en fest, men Ns

vänner, mest republikaner, afrådde honom
att antaga bjudningen, hvarefter Figaro,
sin vana och sin natur traget, genast
började ett krig, ett eländigt försåtligt
krig mot N. Detta omslag, efter att
ena stunden ha hört honom till skyarne,
betecknar tidningens moraliska halt.
Hos presidenten och Victor Hugo hade
n. varit fullkomligt lika ogenerad som
på första bästa studentkala, och hade
på sin ganska bristfälliga franska
besättat mycket intressanta saker om
sina resor och sina planer. Hvad som
specielt slår an på fransmännen är
hans trygga naturliga satt att tala
om sin nästa resa – denna envishet
och energi är också storartad. Victor
Hugo hade hållit ett utmärkt vacker
tal till honom vid den middag som han
höll för N. och några utvalda: Jockroy
Vaquerie – Emelles 10 personer. Ceux
qui ouvrent des grandes sontes nouvelles
nous le rapprochement des peuples, sont
seux qui z rendant les plus nobles ser
vices à la civilisation. sade han. Han
skattade sig lycklig att helsa "un grand
Hvad tycks
homme" i sitt hus o.s.v. –
om allt detta. Månne N. drömde om
detta då han gick och stulade på frugård.
slans politiska landsflykt har blifvit
mycket kommenterad af alla de republi-
kanska tidningarne i Finlands förhållande

på slutet af 30 talet har mycket sentalets,
och prendenten för municipalradet sade
sitt tal: vous êtes un grand savant,
double d'un grand patriote! – De enda
tidningar som varit rigtigt nedriga,
äro de bonapartistiska – Paul de Cassigue
har satt en ny lager till de många här
redan skurit genom att kalla n. till
le communard suédois "le Hartmann
Suidois o.s.v. hvaröfver N. hade mycket
roligt. Gambetta bad honom betrakta
sig som en gammal studentkamrat
och vän. – Alla de ryssar, som voro
på den skandinaviska banketten, voro
mycket vänligt stämda mot Finland. Af
en händelse talte de alla mycket bra
svenska. Muravieff, Kapnist, Sinjavin
ha alla varit i Finland. – Tincavin
numera general, är den största blagueur
man kan tänka sig, och ingenting kan
janföras med hans meda, cyniska leende
som han alltjemt har på lapparne. Han
lät ett kort med påskrift: skål, gubbar"
gå till alla finnarne – och jag som förut
ej kände knievin, annat än par renommer
fick strax ett begrepp om honom. En är
dagarne skall jag gå på visit till Mamma
I förrgår var jag genom Antell bjuden
på middag till Londolt, den stora

ögonläkaren. Han är schweitzare,
några och trettio år, och mycket intresse
rad för konst. Jag hade äran vara känd
af honom har renommer och han har
mig betrakta sitt hus som mitt. Efter
middagen, der några italienska målare
voro utom Antell och jag, bjöd Landolt och
på en bal som schweilsiska kolonin
anställt i hôtel Continental. Jag var så
illa tvungen att dansa, ty Landolt
gaf mig ingen ro – två valser med
hans fru och en kadrilj med en baronne
ja hvad hon heter vet jag ej. Dessa schweit
siskor voro mest fula. En rigtigt vacker
liten amerikanska, i Pattis stil, var balens
orättning. Jag kände satt många men-
niskor på balen Sargent, Ochoa och jag
superade efteråt, så att jag först kom hem
kl. 4 på morgonen. – Under allt detta har
Antells tafla blifvit färdig, och han tyckes
vara mycket nöjd med den. – Det är
en studie stor som les cerises, ett läsande
fruntimmer, i ljusröd klädning, ljusgulgrå
sidenfond och kunde hela "les roman à l
modig.
Pauline har jag träffat. Hon funderar
på att öfversätta sin bok till franskan.
Gubben Hugo har rädd menneder till
men Hugo förstår ej svenska, och kan så
ledes alls ej bedöma huruvida detta

t
sa
tresse.
ur
å
ar
saker
jag
vid
skulle sina medan ta vet ej hvad jag
skall råda henne till. Jag tror dock att
hennes afhandling i sitt hevoerande skick
innehåller alldeles för mycket gamla
och bekanta saker för att erbjudas åt
den franska publiken. I biografin
städer hon sig mest på "Victor Hugo
par än temoin de sa vie" af Madame
Hugo, som alla läst, och alla de
bedömanden om skalden af Theophe
Gauthier, Sainte Beuve o.a. äro lika lediga
mycket kända. Vidare finnes des mycke
politik, som naturligtvis skulle
få uteslutas, då detta mer än allt,
annat är lampadt för svenska läsare
Pauline ser midtagen ut, men hon
här i sitt skribleri fall något som
fullt sysselsätter henne och upptar
hennes tankar. Hon tyckes vara
mycket glad öfver att tante Leuhusen
vänligt talat om hennes bok.
går och funderar på en historisk
tafla – inga likhistor och intet blod
något från Wasatiden med qvinnor
Jag kan ej få "kung Martha" en på nå
got sätt. Karar mandotter är redan
gjord. – Vädret har varit så kallt
och regnigt att jag ej kunnat tänka
på att resa till landet för att måla
gustaf III. – Inga underrättelser har

jag haft från "les Ceuse i Petersburg
att icke ryssarne kunna köpa den
Hvad den omtalade resan beträffar
så skall jag en af dagarne äta fru-
hört med M. Mari och Pisiot. Denna
senare är, genom sina skrifter ej får
deles sympathisk för mig: ytligt och
partiskt litteratt dummarbete. Emeller
tid kan han ej ha något emot
Ryssland, så mycket mera som han
är reaktionär till sin politiska trosbe-
kännelse, och man kunde väl skaffa
honom sanna och faktiska notiser.
Allt detta är ännu insblång och
resan skulle i intet fall företagas förrän
i nästa januari jag skulle gerna se
kaukasien, det bekänner jag, och
i artistiskt hänseende vore en sådan
resa visst icke onyttig. Grefve missavisk
har lofvat mig, ifall resan blir af,
en officiell rekommendation, som
skulle öppna alla portar för mig. –
men ryskan, ryskan! Jag får i som
mar öfver mig med Etters deutschikar,
och som jag allmänhet har lätt för
språk borde väl något kunna in
hemtas. – I dag skall jag med
mannerheim gå till Gustave Doré med
Nordenskiölds kort. Han bad oss derom
då han reste. – Och nu farväl, älskade
Mamma, Gud låte Eder vara friska
ämmas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är ledsamt att alla varit krassliga där hemma; Gudskelov att Annie Edelfelts sjukdom tycks ha varit lindrig.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Denna vecka har Edelfelt rört sig mest i frack och vit duk; det förvånar honom att han ännu inte fått förstörd mage av allt festande; ingen annan än Adolf Erik Nordenskiöld har varit så firad och allmänt omtalad i Paris, sedan Shahen av Persien, vars besök 1873 hade en ofantlig succès de curiosité [gjorde succé på grund av att man var nyfiken på det ovanliga].

  Pariisi Adolf Erik Nordenskiöld Nassereddin Shah Qajar
 • Alexandra Edelfelt har i tidningarna kunnat läsa att den stora skandinaviska middagen hölls för en vecka sedan; den var lyckad, med undantag för Georg Sibberns , "Ciceros", tal; Edelfelt satt mellan Ellan de la Chapelle och fru Lina Runeberg; Ellan fördes till bordet av greve Hans Wachtmeister; där var ungefär 250 personer, bland andra svenska, ryska och danska ambassaderna med fruar, Christina Nilsson, den vackra grevinnan Barck celeber genom Henri Regnaults porträtt, fru Sebel-Lagergren som på sin tid var omtalad i Paris för sin skönhet, kammarherre Adolf Boy med sin vackra men romanska fru, samt målare och rika trävaruhandlare.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Lina Runeberg Christina Nilsson Adolf Erik Nordenskiöld Hans Wachtmeister Henri Regnault Marcus Tullius Cicero Georg Sibbern Ellan de la Chapelle Léon Moltke-Hvitfeldt Napoline Barck Sebel-Lagergren Adolf Boy Matilda Boy Pjotr Aleksejevitj Kapnist Maria Moltke-Hvitfeldt Maria Sibbern
 • Hôtel Continental var inrett med furstlig prakt; Edelfelts matsedel, som han med l'Illustration skickat till Alexandra Edelfelt, omtalades i flera tidningar.

  Hôtel Continental Alexandra Edelfelt
 • Efter middagen gjorde Edelfelt massor med bekantskaper; greve Pjotr Kapnist, rysk chargé d'affaires i Nikolaj Orloffs ställe, och greve Michail Muravieff, förste legationssekreterare, var artiga och bad honom vända sig till dem med begäran om råd och rekommendationer; de uttryckte sin lycka över att kunna tjäna finska kolonin i Paris; Murawieff målar själv och lovade komma på visit.

  Pariisi Nikolaj Alexejevitj Orlov Pjotr Aleksejevitj Kapnist Michail Muravjev
 • Adolf Erik Nordenskiöld, Alfred Nobel, Carl Mannerheim, Gunnar Berndtson och Edelfelt for sedan till "Hemmets altare", Pirre Horns älsklingskrog, där Nordenskiöld fick vila ut.

  English Tavern, "Hemmets altare" Gunnar Berndtson Carl Mannerheim Adolf Erik Nordenskiöld Christer Horn af Åminne Alfred Nobel
 • Adolf Erik Nordenskiölds reception i Sorbonne var storartad och ministerns tal glänsande; Edelfelt gick inte till Conseil municipal [kommunalrådet], trots att han fått biljett av Nordenskiöld; Edelfelt var förbi av trötthet och skulle ha träteckningen till l'Illustration färdig till följande dag.

  Sorbonne Adolf Erik Nordenskiöld
 • Edelfelt var bjuden på frukost till Alfred Nobel, Adolf Erik Nordenskiölds värd; Nobel är nitroglycerinens uppfinnare och har gjort en kolossal förmögenhet och bor i ett magnifikt hôtel [residens] i Champs Elysées.

  Champs-Élysées Adolf Erik Nordenskiöld Alfred Nobel
 • Edelfelt hade rest med Alfred Nobel och Adolf Erik Nordenskiöld till en Monsieur Hecht i Magny, en rik elsassare och god vän till Léon Gambetta; Hecht hade sett Alfred Koechlins porträtt och gav Edelfelt komplimanger; Hecht har ypperliga samlingar.

  Magny Léon Gambetta Alfred Koechlin Adolf Erik Nordenskiöld Alfred Nobel Henri Hecht
 • Adolf Erik Nordenskiöld är fullständig finne, lugn, trygg, lite konfys och den som minst brytt sig om alla fester till hans ära; fransmännen är förtjusta över att han är bevandrad i politik och fransk litteratur, samt har reda på sig, tio gånger mera än Henry Morton Stanley som nu kallas "sauvage" [vilde].

  Adolf Erik Nordenskiöld Henry Morton Stanley
 • Tidningen Figaro hade velat ställa till en fest för Adolf Erik Nordenskiöld; Nordenskiölds republikanska vänner avrådde honom att anta bjudningen; Figaro har som en följd svängt om i sin rapportering och inlett krig mot Nordenskiöld, som de strax innan höjt till skyarna; det är betecknande för Figaros moraliska halt.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • Då Adolf Erik Nordenskiöld träffade presidenten och Victor Hugo hade han varit lika ogenerad som på första bästa studentkalas; på bristfällig franska hade han berättat intressanta saker om sin resa och sina planer; fransmännen anslås av hans trygga naturliga sätt att tala om sin nästa resa.

  Victor Hugo Adolf Erik Nordenskiöld Jules Grévy
 • Victor Hugo hade hållit ett vackert tal till Adolf Erik Nordenskiöld, vid den middag som hållits för några utvalda som Édouard Lockroy och Auguste Vaquerie; Hugo sade att de som öppnar nya stora rutter för att folken ska närma sig varandra är dem som på det mest nobla sätt tjänar civilisationen; månne Nordenskiöld drömde om detta då han gick och "stulade" [stultade] på Frugård.

  Frugård Victor Hugo Adolf Erik Nordenskiöld Édouard Lockroy Auguste Vacquerie
 • De republikanska tidningarna har kommenterat Adolf Erik Nordenskiölds politiska landsflykt; man har talat om Finlands förhållanden på slutet av 50-talet; presidenten för municipalrådet [kommunalrådet] sade i sitt tal att han är en stor vetenskapsman kombinerat med en stor patriot; de enda tidningar som varit negativa är de bonapartistiska; Paul de Cassagnac kallade Nordenskiöld "le communard suédois", [den svenska kommunarden] och "le Hartmann suédois" [den svenska Hartmann].

  Suomi Adolf Erik Nordenskiöld Paul de Cassagnac Leo Hartmann
 • Léon Gambetta bad Adolf Erik Nordenskiöld betrakta sig som en gammal studentkamrat och vän.

  Léon Gambetta Adolf Erik Nordenskiöld
 • Alla ryssar på den skandinaviska banketten var vänligt stämda mot Finland; de talade alla bra svenska; Michail Muravieff, Pjotr Kapnist, Sinjavin har varit i Finland; general Sinjavin är en stor blagueur [skämtare] och har hela tiden ett brett cyniskt leende på läpparna.

  Suomi Pjotr Aleksejevitj Kapnist Michail Muravjev Sinjavin
 • En av dagarna ska Edelfelt gå på visit till Michail Muravieff.

  Michail Muravjev
 • Genom Herman Frithiof Antell var Edelfelt bjuden på middag till ögonläkaren Edmund Landolt; han är lite över 30 år, schweizare och intresserad av konst; han kände Edelfelt par renommé [genom rykte]; efter middagen, där också några italienska konstnärer deltagit, bjöd Landolt på en bal som schweiziska kolonin ordnat på hôtel Continental; Landolt övertalade Edelfelt att dansa; schweiziskorna var mest fula; balens drottning var en liten amerikanska i Adelina Pattis stil; Edelfelt kände många på balen; John Singer Sargent, Rafael de Ochoa och Edelfelt superade efteråt och kom hem först klockan 4 på morgonen.

  Hôtel Continental Rafael de Ochoa John Singer Sargent Herman Frithiof Antell Adelina Patti Edmund Landolt
 • Herman Frithiof Antells tavla har blivit färdig och han tycks vara nöjd med den; det är en studie lika stor som les Cerises, av ett läsande "fruntimmer" i ljusröd klänning, ljus gulgrå sidenfond och kunde heta "le roman à la mode" [romanen på modet/bästsäljarromanen].

  Herman Frithiof Antell
 • Edelfelt har träffat Pauline Ahlberg, som funderar på att översätta sin bok till franska; det är "gubben" Victor Hugo som gett henne detta råd, men han förstår inte svenska och kan inte bedöma om det är värt mödan; Edelfelt tror att hennes avhandling innehåller alldeles för mycket gamla och bekanta saker för den franska publiken; i biografin stöder hon sig mest på "Victor Hugo par un temoin de sa vie" av Madame Adèle Hugo och bedömanden om skalden av Theophile Gaulthier och Charles-Augustin Sainte Beuve; dessutom finns det mycket politik som skulle få uteslutas; Pauline ser medtagen ut, men har i sitt "skribleri" fått något som fullt upptar hennes tankar och tid; hon var glad över att tante Adelaide Leuhusen talat vänligt om boken.

  Adelaide Leuhusen Pauline Ahlberg Victor Hugo Théophile Gautier Charles-Augustin Sainte-Beuve Adèle Hugo
 • Edelfelt funderar på en historisk tavla från Vasatiden med kvinnor; han kan inte se "Kung Märtha" framför sig; Karin Månsdotter är redan gjord.

  Karin Månsdotter Märta Eriksdotter (Leijonhufvud)
 • Vädret har varit så kallt och regningt att Edelfelt inte kunnat tänka på att resa till landet för att måla Gustaf III.

  Gustav III
 • Edelfelt har inte fått några nyheter om "les Cerises" i Petersburg.

  Pietari
 • Edelfelt ska äta frukost med Messieurs Lucien Marc och James Tissot för att diskutera resan till Ryssland; Edelfelt känner ingen sympati för Tissot, men eftersom denne är reaktionär kan han inte ha något emot Ryssland, och man kunde skaffa honom sanna och faktiska notiser; allt är ännu ins blaue [i det blå] och resan skulle bli av tidigast följande januari; Edelfelt skulle gärna se Kaukasien och i artistiskt hänseende vore resan inte onyttig; greve Michail Muravieff har lovat en officiell rekommendation, som skulle öppna alla portar för Edelfelt.

  Venäjä Kaukasia Lucien Marc Michail Muravjev James Tissot
 • Edelfelt oroar sig över ryskan; han får i sommar öva med Etters dentchiker [densjtjik – uppassare för militärpersoner].

  Sebastian von Etter
 • Edelfelt ska med Carl Mannerheim gå till Gustave Doré med Adolf Erik Nordenskiölds kort.

  Carl Mannerheim Adolf Erik Nordenskiöld Gustave Doré
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt; *han hoppas att korrespondensen nu ska bli mera regelbunden.

  Alexandra Edelfelt