Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

opera (konstart) religion (fenomen) flaamin kieli hautaus henkilömaalaus jesuiitat kirjeenvaihtajat nationalismi osakunnat politiikka ranskan kieli sää sanomalehdet talous taulut teatteritaide

Antwerpen, lördag d 22 /2 1874.
Älskade Mamma!
I går morgse fick jag Mammas bref, och
skulle säkert redan i går på e.m, då jag var
ledig, besvarat detsamma, om jag ej beslutat
att endanta vexeln från kommersvädet Hack
man. Jag vet nämnligen att Mamma
gerna vill veta huruvida penningsförsam
ningarna kommit rigtigt fram. Emeller
tid kom ingentig i dag, och jag bestät
derföre att i alla fall besvara brefvet.
för mig är det detsamma om vexeln
komma i morgon eller om 14 dagar, ty
det är först den 5te April som jag be-
höfver betala. Tusen tack för Mamma
godhet! – Nyländska afdelningens 100
mark för Adlercreurs porträtt fägnade
mig mycket; det var en rikedom som
jag nästan hade glömt. Lika glad som
förvånad var jag dessutom öfver det
af afdelningen mig tilldömda stipendiet
Jag vara ännu ej rätt tio derpå, så
ovanlig förekommer mig saken. – Om
det verkligen så är, att af de verkligen
vill sidoma mig de Boucko så är
jag likaså glad som tacksam, i alla fall
kommer jag att anse mig förbunden

att i framtiden måla något för afdelningen,
och uppfattar således de 100 mker såsom ett
län. Måtte jag blott icke derigenom att jag
antager slipendet förnärma någon annans
rätt. Allt förefaller mig såsom en gåta
Och jag ville gerna veta upplösningen på
densamma. Hvem kom fram med för-
slaget? Kanske var mötet ytterst få
tåligt besökt, och mina närmaste vän
ne bildade pluraliteten? – så fall är
det säkert, att alla de frånvarande
voro missnöjda med beslutet. Huru har
tanken fallit på mig, som antagit ett
ycker långt skildt från den akademiska
banan? – Kanske vann jag genom detta
tre rösters pluralitet, och i sådant
fall skulle jag ej med godt som
vete kunna taga emot penningar
na. I alla fall skall det bli mycket
intressant att få vidare underrättelsen
i denna sak. I denna vecka har
Jag fått bref af Lagerborg som
på ett vanligt och trefligt sätt ber
mig skrifva korrespondenser till
dagbladet. Han lofvar honorarinna
visst för hvarje bref, upptagande
2 spalter eller 2 1. – Isynnerhet
ville han under sommaren fästa
de
d
del
a

he
Att
de
A
A
de
t
he
rra
de der

ett
att jag
cand
räta,

sför
vän-
ce är
har
uiske
del
allt
ken
lingar
mycket
rättelse
har
som
ber
AAtte
ell
ede
het
– fästa
mig såsom regelbunden korresponderst
på utrikes ord. Jag antager naturligt
vis med glädje anbudet. Visserligen
har jag aldrig förr skrifvet för trycket,
men det måtte ej varit så öfverdrifva
svart. Jag läser dagligen tidningarna
här, både de franska och flamländska i
estamineten, och har örra och ögon
öppna, så att ämnen ej komma
att fallas. Dubois, som skrifvit korre
spondenser till Brüsselblad, har lofvat
hjelpa mig med ämnen. – I fjol var
här en amerikanare Millet vid aka-
demin, som var och ännu är (han vista
nu i som stadig varande korrespondent
för damerikanska tidningar.
kommer jag till Paris så får man
öfverflöd på ämnen. Sedan har skall
är jag skrifva hvarjehanda om den
franska politiken, emedan alla un-
derrättelser i den vägen på 8 timmar
komma från Paris, och sedan har
diskuteras af de många fransmän
jag dagligen ser och hörer. – Hvad
svårigheterna med stilen beträffar
så fattar jag med då jag i dag bladet
läser alla dessa dumma och tråkiga
korrespondenser från Svenseur, Wasa
o. d. 2, mest händande om vid smör och

mjölk eller också om väder och vind.
Jag hade först för afsigt att såsom
Lagerborg rådde mig till, såsom svar
på brefvet sända en första korrespear
den, men som jag dessa tvenne sista
aftnar, af strängt arbete under
dagen varit allt annat än upp-
lagd för skrifning, skrifver jag nu
endast ett bref, tackar honom för
anbudet, och lofvar ha ett för-
sök till korrespondens färdigt om
eller 12 vecka. – – Huru tycker
Mamma om detta projekt 2
Jag finner det mycket roligt
att så öfva sig i att skrifva,
äfven för en större krets än
hemmet och några nära bekanta
tycker L. om hvad jag skrifver
är han i sin goda rätt att säga
stopp, jag blir dock ej manke-
råd. – – Den flamländska frågan
pesuiterna, den klerikala studen,
oroligheterna vid civelbegrafningar
na internationale (på hvars mig
tills jag måste söka på, för att
sökt stoff till skildninga), o. s. v.
der är ju ett rikt fält för berättelse
Scriba har genom fru Schneider
lofvat skaffa mig notiser om

en högst märkelig predikan, som
en berömd jesuit hållit raspassatisk.
dagar, och som fru Schncede port.
Han lärer har gått åt protestankar
na, isynnerhet tyskarna på ett
förfärligt sätt, kalla Bismarck
drefvet och antikrist, – likaledes
farit ut mot fransmännen, så
icke tagit Chambord, den gode kommer
gen", mot erkesyndaren Victor
Emanuel, med ett ord mot hela vecka
Ignatio Loyolas heliga orden under
tagen. Han lärer ha stampat skicki
och varnat som en galning, och
har genom sin vältalighet så en
ponerat på församlingen, att de flesta
gråtit flader af tårar säga hvad
man vill, så att dock resuitern
stora talare; engång höller jag en flam-
ländsk predikan af en pater som jag
visserligen ej fullt förstad, men hvars
ska
värde sig dock kunde uppskattar
Röstens höjning och tänkning, gester
åtföljande hvarje ord, kroppens ställning
allt iakttags på ett mästerligt sätt.
Min tors är nu halffärdig,
men jag kan dock ej säga om
den kommer att bli bra eller illa
3 dagar hafva vi ännu att arbet

ta på, och under denna tid kan mycket göra. –
Det är således den sista veckan af hon
kursen som instundar. Sedan är jag fri
såvida jag ej är ibland de första
i komposition. – Häromdagen
var jag med Dubois på theatern. Som
hysterren, som är muniserad, var full
besätt, ville Dubois nödvändigt ta plats
paradiset ett lustigt infall, som
tag gick in på. Högst komiskt var det
för 35 cent. beundrade vi Afrikanska
lika bra som de som sutto i första raden
Musiken herrligt, uppsättningen, koste
mer o.d. särdeles praktfulla. –
Det är en stor och vacker theater, kunna
ga franska operan här i Antwerpen. – –
Olyckligtvis kommer Cornet, en besked
del, men långtrådig menniska och stor
mig just nu, jag vill gerna ha brefvet
på posten i afton, det är redan sett,
och jag slutar nu. – Farväl, älskade
Mamma, helsa alla bekanta och
främst syskonen hjertligt från
mig. – Vädret är otäckt regnigt
och blåsigt, och ser ut att hålla
ut så en längre tid. Farväl, älskade
Mamma. – Mammas ega
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt hade tänkt invänta växeln från kommerserådet Johan Friedrich Hackman innan han svarade på Alexandra Edelfelts brev; växeln kom inte heller denna dag men han bestämde sig för att skriva ändå.

  Alexandra Edelfelt Johan Friedrich Hackman
 • Nyländska avdelningen har betalat 100 mark för porträttet av General Carl Johan Adlercreutz, därtill har de beslutat ge honom ett stipendium på samma summa; Edelfelt tycker det låter ovanligt och vill gärna veta mera om hur beslutet gått till och om det finns avdelningsmedlemmar som är missnöjda med åtgärden.

  Carl Johan Adlercreutz
 • Edelfelt har fått brev från Robert Lagerborg, som ber honom skriva korrespondenser till Helsingfors Dagblad; han får honorarium för varje brev; Jules Dubois, som skriver för Brüsselblad, kan hjälpa med val av ämnen; vid konstakademien fanns förra året också amerikanaren Francis Davis Millet (vistas för tillfället i Rom) som var korrespondent för amerikanska tidningar; om Edelfelt kommer sig till Paris kommer han att ha ett överflöd på ämnen; han fattar mod att skriva för en bredare publik då han läser Dagbladets korrespondenser från Joensuu, Wasa o.d.; vad tycker Alexandra Edelfelt om detta projekt?.

  Pariisi Joensuu lukumuistit Vaasa Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg Jules Dubois Francis Davis Millet
 • Ämnen att skriva korrespondenser om kunde vara den flamländska frågan, jesuiterna, den klerikala striden, oroligheter vid civilbegravningarna, internationalen; Karel Scriba har genom fru Schneider lovat skaffa upplysningar om en jesuit som hållit en märklig predikan; jesuiten lär ha kritisterat tyska protestanter med Otto von Bismarck i spetsen, fransmännen för att de inte gjort Henri de Chambord till kung, Victor Emanuel och hela världen, med undantag för Ignatii Loyolas heliga orden [jesuiterna]; säga vad man vill om jesuiterna, så är de ändå stora talare.

  Karel Scriba Schneider Otto von Bismarck Henri de Chambord Viktor Emanuel II Ignatius av Loyola
 • Edelfelts tors är nu halvfärdig; han har ännu fem dagar kvar av concoursen [tävlingen] att göra den färdig.

 • Edelfelt har varit på teater, Kungliga franska operan i Antwerpen, med Jules Dubois.

  Kungliga franska operan i Antwerpen Jules Dubois
 • Joseph Cornet stör brevskrivandet, så Edelfelt avslutar brevet med att be Alexandra Edelfelt hälsa alla, främst syskonen; vädret är regnigt och blåsigt.

  Alexandra Edelfelt Joseph Cornet (epävarma yhteys)