Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religion (fenomen) apurahat jumalanpalvelus kahvilat kirjeenvaihtajat kirjeet kirkkokunnat majatalot näyttelyt opinnot pääsiäinen poliitikot pyhäpäivät pyhimykset sanomalehdet taideyhdistykset talous taulut tilaukset vaatteet

Antel. Påskdagen 1874
Älskade Mamma
Just nu hemkommen från skandinaviska
kyrkan, der jag hört en vacker älskedspen
dikan af den nu afgående presten, sätter
jag
mig ned att svåra på Mammas kära
bref som jag fick i går. – Hvad den stack
manska vexeln beträffar, så har jag ej
ännu, den i April fått någon sådan,
och på således i veckor förflutit sedan den
enligt Mammas nästersta bref, bordt vara
här. Att den skulle kommit bort på
posten kan jag ej tro, ty ännu har nå
got sådant icke passerat, ehuru min
korresponderns varit temmeligen vidlyftig-
roligt är derföre att man på komm.
radet Hackmans kontor glömt af hela
affären, eller att adressen varit o-
rigtig eller något dylikt. – Af konsul
Eklöf hade jag i förra veckan bref,
mig inneliggande vexel på 500 francs,
men ställt på ett hus i Paris.
Scriba har rådt mig att söka diskon-
tera denna här, ty om jag också för-
lorar något 10tal francs så är detta
ju dock bättre än intet. – I morgon
skall jag försöka på den förvandlad i

klingande mynt. Hvad konsul Eklöfs
beställning beträffar, så har jag nu, se-
dan han sjelf skrifvit, fått helt andra
åsigter i detta ämne än dem jag i sina
ste bref i ångest öfver den stora höpningar
af arbete, uttalade. Eklöf sjelf fordrar
ej taflan på någon bestämd tid trädtom
talar han om möjligheten att icke få
taflan förrän i nästa vinter. Jag
skref genast ett tacksägelse bref så arkin
jag kunda, och lofvade så fört jag nå-
gonsin kunde lägga hand vid arbetet.
som i alla fall borde kunna bli får
dig redan före seglationstidens slut.
Dolk är jag mycket rädd att jag ej skall
kunna få ihop något skapligt, och
jag skäms derföre att ta pengarna
på förhand. – Becker kommer väl
att ge mig råd också i detta afseender
I går på poskaftonen kl. ung. 6 var
jag ville till en sorglig händelse – en litet
fransk estaninet sutto vi Even, Cornet
och jag, och hörde med ens ett skri från
köket, vi rusade upp som alla andra
och i det lilla, mörka koket funna vi
en fransk kokerska, som för några dag
går sedan kommit från Paris, nedfaller
i källaren och skrikande att hon vare
halfdöd. Här i A. finnes nämnligen
des
Golj
par
som
äter
och
Arn
mip
och
en
Lan
hel
tant
ej
var
tillf
och
en
hvar
enda
ukt
tack
derig
dla
och e
med
lätt
för
tills

klat
se-
andra
i den
opningar
fordrar
trädton


Atte
i ha
Atte
fara
lus.
hag
5 och
arna
väl
cunder
var
en litet
med
från
andra
ell
– dag
nelfällig
vare
en
såsom hos bönderna derhemma, hål ej köks
golfvet som leda till hållaren. En dum ky.
pare hade lemnat luckan öppen, och köksan
som ånade intet, ramlade ned för den branta
stigen. Med mycken möda drogs hon upp
och befanns hafva sitt ben mycket illa
brutet. Hvar och en sökte hjelpa så
mycket som möjligt, läkare påkallades
och benet förbandet. Med ett mod, värdig
en fransyska, bet hon tänderna till-
sammans och sade endast gång på gång,
"Nelas, je ne croyais pas, qu'on pouvait
tant souffrir. – En lycka var att hon
ej slog ihjäl sig. – En belgisk ung officer
var mycket rask och hjelpsam vid detta
tillfälle, patienten bara till Casarettet,
och som hon var utländska, gjordes genast
en insamling för henne bland alla när-
varande, hvilka egendomligt nog, alla, mågorna
undantag af den omtalade löjtnanten voro
utländingar – Då man ser en dylik olika
tackar man hjertligt Gud att ha blifvit sköna
derifrån. – På främmande jord bli alla
utländingar mer eller mindre landsmän,
och det gjorde ett godt intryck att se
med hvilken beredvillighet äfven några
lattiga arbetare betalade sina 3 francs
för sin landsmaninna. – Hon har nu
tillräckligt för 6 veckors tid på hospitalet

Underbart förekom det mig här

än man alls ej firade långfredagen. Adams
och jag hade väl gerna krakat från Akadem
men som de Keyser skulle komma just
samma dag för att korrigera nära kompositer
ner kunde vi det ej. – Äfver alla utländingar
fingo dock lof att fästa på denna dag. Ingen
mjölk till kaffet, intet smör, endast fisk
(dålig till middag och qväll. – – Min
komposition tyckes bli ganska bra, åtminsta
ne säger de Keyser att de går framåt. – Om
två veckor först få vi veta det slutliga
resultatet af konkurs. På allt ser det ut
som om man ville ge guldmedaljen åt Peeters,
ehuru, om jag finge råda, jag gåfve den åt Adams
Naturligtvis har Mamma redan lätt mitt
rekommenderaste bref med inneliggande intyg från
Akademin och fullmagt. För Leonard. Till denna
sistnämnde skall jag i dag eller morgon skrifva
specielt, för att på förhand tacka honom för besvärat
Hvad det gör mig ondt att Mamma skall nödger
för min skulle springa till Molande, Mechelin o. a. –
Till B. o. s. har jag skrifvit ett bref, tältskrifvet
på fyra ack om den flamländska moderna
konsten. Jag vet att det intresserar honom.
Tillika har jag af honom frågat råd om sättet
att fransportera min tors och mina komposition
till Finland i början af maj. Claus, Adams, Van

Ryssel, alla mena de att min tors är mycket
bra, åtminstone det bästa jag någonsin målet.
Gerna ville jag derföre visa den åt Mamma och Reinhold
I morgon qväll får jag njuta af ett alldeles
ovanligt nöje. – Mr Jules Aavre, men
bre de l'Academie francaise donnera demain
une conference au Cercle artistique. L'ement
orateur à choisi pour sajet de son discours.
Jeanne d'Fre" – lästes i dag på morgonen i
tidningarne. Hvad var naturligare än att jag
så tidigt som möjligt började "bättre la semelle" som sistin
quart skulle ha uttryckt sig, för att ta reda på min vän
Fischer, som är medlem i cercle. F. var utmärkt artig
och skaffade mig på 12 timme ett inträdeskort för
3 frcs) – hvilket jag nu har på fickan. Hip, hip
hurra! Det blir något att höra på. Redan
att se den man, som varit den populäraste
i verlden, under några veckor, blir intressant. Och
sedan att höra honom, den berömda talaren behandlig
ett sådant ännu som Jeanne d'Arc. Hvad jag gerna
ville gifva Mamma en billet. – Kanske
erbjuder sig Jules Favres tal också till betraktelser
i en kommande korrespondens artikel. – Hvad den
föregående beträffar, så är jag ej rigtigt nöjd der
med. Meningarna äro bestämdt för kosta, språket en –
formigt o. s. v. – Men detta kommer väl att ge sig med tiden. Älska
Det är gala – soirée. Herrarne i frack, damerna
grande toilette. – Hvad det blir roligt.

de Mamma, stan att så klaga och sträng kritisk som mig i
deröfver, detta kommer att göra mig godt. – Alldeles olycklig
(öfver att jag gjort att dumt fel d. v. s. jag har skrifvit pour
pourri istället för potpourre, huru jag var så konfys
vet jag ej), hvad skall väl Lagerborg tänka härom.
Med en sådan korrespondent icke han ej ha att
skaffa? – Likaså har jag varit dum som inträngt
så många olikastade ämnen inom utrymmet af två,
spatser. – Hvad skall menniskorna säga derom?? –
Ofta läser man dock t.o.m. ledande artiklar. Dagbli-
det, som ej äro några mästerverk i stilistiskt afseender –
Mitt nästa bref skall jag söka skrifva bättre. –
Hvad mina nya kläder beträffar, så skall jag ge-
näst beställa dem då jag får penningar för den Eklöfska
vexeln. Dock kan detta raska länge, en 4 à 5 dagar, ene
den man först skall skrifva till Paris, till finnan
Fould & Companien. Scriba och jag ha länge tänkt hålla
en "flickaben" för att reparera alla bristfälligheter
i vår toilett; jag har redan en viss praktik: har
tytt nya knappar i min gamla paletå, kantat den på
ena sidan (ett mästerverk, som skulle komma en skräddare att
gråta) o. s. v. – Emellertid andra vi nu vårt beslut, och
öfverlemna vår gärdersked förbättring åten af Scriba
uppsuskad lappskräddare. – – – Och nu, älskade
Mamma, Farväl för denna gång, kyss systrarna
och helsa alla
från
Atte.
Obs. har Mamma sett värre bläck och penna?

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt kom just hem från skandinaviska kyrkan, där prästen hållit en vacker avskedspredikan.

 • Från Alexandra Edelfelt har det kommit ett brev.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har inte fått den Hackmanska växeln; från konsul August Eklöf har kommit ett brev med en växel på 500 francs, men utskriven på ett hus i Paris; Karel Scriba har rått honom att diskontera växeln i Antwerpen, även om han därmed förlorar några francs i avgift; Eklöf skrev att tavlan inte behöve vara färdig till någon bestämd tidpunkt, den kunde möjligen levereras i vinter; Edelfelt är rädd för att inte få ihop något skapligt och skäms att ta emot pengarna i förväg; han hoppas på råd av Adolf von Becker.

  Pariisi Adolf von Becker August Eklöf Karel Scriba Johan Friedrich Hackman
 • På påskaftonen var Edelfelt med Even och Joseph Cornet på en liten fransk "estaminet" [värdshus], där en fransk kokerska föll ner genom källarluckan i köket och skadade benet; gästerna som nästan alla var utlänningar hjälpte till så gott de kunde och samlade in pengar för sjukhusvistelsen; det gjorde Edelfelt gott att se att på främmande jord blir alla utlänningar mer eller mindre landsmän.

  Joseph Cornet Even
 • Det kändes "underbart" [underligt] att man inte alls firade långfredagen.

 • Sidney Adams och Edelfelt hade gärna "krabat" [skolkat] från konstakademien på långfredagen, men Nicaise de Keyser skulle samma dag korrigera deras kompositioner så de kunde inte; alla utlänningar måste däremot delta i den allmänna fastan denna dag; de Keyser anser att Edelfelts komposition har gått framåt; resultatet av konkursen [tävlingen] kommer om två veckor; Peeters anses få guldmedaljen, Edelfelt skulle ge den åt Sidney Adams.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Nicaise de Keyser François [?] Peeters Sidney Adams
 • Alexandra Edelfelt har fått intyget från konstakademien och fullmakten åt Leonard Serlachius.

  Kungliga konstakademien i Antwerpen Alexandra Edelfelt Leonard Serlachius
 • Edelfelt ska skriva till Leonard Serlachius och på förhand tacka honom för besväret.

  Leonard Serlachius
 • Det gör Edelfelt ont att Alexandra Edelfelt för hans skull nödgas "springa" till Herman Molander, Leo Mechelin o.a.

  Alexandra Edelfelt Leopold Mechelin Herman Molander
 • Edelfelt har skrivit till B.O.Schauman om flamländsk konst; han har också frågat om råd för hur han ska transportera torsen och kompositionerna till Finland i maj.

  Suomi Berndt Otto Schauman
 • Émile Claus, Sidney Adams och Jozef Van Rysel menar att torsen är mycket bra; Edelfelt vill därför gärna visa den åt Alexandra Edelfelt och Bernhard Reinhold.

  Alexandra Edelfelt Bernhard Reinhold Sidney Adams Émile Claus Jozef Van Rijssen
 • Jules Favre skall hålla föredrag om Jeanne d'Arc på Cercle artistique [konstföreningen]; Edelfelt gav sig så tidigt som möjligt iväg, eller "battre la semelle" som Bistinguot (Hubert) skulle ha sagt, till Heinrich Fischer för att be honom skaffa Edelfelt ett inträdeskort; han önskar att han också kunde ge en biljett till Alexandra Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Heinrich Fischer Hubert Jules Favre Jeanne d' Arc
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt skriva kritik över hans senaste korrespondens i Helsingfors Dagblad; han är olycklig över att han gjort ett stavfel och skrivit poutpourri i stället för potpourri; vad ska Robert Lagerborg tycka?

  Alexandra Edelfelt Robert Lagerborg
 • Edelfelt skall beställa kläder så fort han får de Eklöfska pengarna, men det kan räcka några dagar då han först måste skriva till firman Fould & Co i Paris; han och Karel Scriba har tänkt hålla en "Flickabend" [flickkväll] då de tillsammans skulle lappa sina kläder, men de har ändrat sig och överlåter arbetet åt en skräddare som Scriba har snokat upp.

  Pariisi August Eklöf Karel Scriba Beer Léon Fould
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne kyssa systrarna och hälsa alla; har Mamma förresten sett ett värre bläck och penna?

  Alexandra Edelfelt