Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ryska kejsare (persontraditioner) gulnäbbsintagningar amerikkalaiset ateljeet englantilaiset kirjeet kreikkalaiset kuvataideoppilaitokset lähetystöt laulelmat marjat opinnot osoitteet posti ranskalaiset sveitsiläiset talous tilaukset venäläiset

Paris, onsdag d. 27 maj 94.
Älskade Mamma
Mammas bref i dag på e. m. försätta mig
i ett sådant tillstånd af glädje och tacksam
het, att jag ännu ej fullt kan reda mina känsla
Hvad menniskorna ändå äro goda och hygglig
ga emot mig – och hvarföre – ja det kan jag
verkligen ej förstå. Det är verkligen att
anse såsom en var Herres skickelse, att det
gar mig så bra, ty nu känner jag mer än
någonsin huru ytterst litet jag förtjenar den
na lycka. Jag kan ingenting alls, och det
räcker nog länge innan jag kommer att kunna
något. – Becker hos hvilken jag läste sa-
väl Mammas som Milles bref, blef rigtigt
hjertligt glad öfver konsul stackmans
beställning. Lyckligtvis får jag tid på mig
(ett eller flere år, säger snille) och kan derför
med lugnt samvete ta emot beställning
dock vill jag på ingå vilkor ta en
några pengar förrän taflan är färdig,
när detta och må handa i framti-
den, (kanske redan i nästa vinter). Jag
känner det sedan så obehagligt
att ha tagit emot 200 mk af C. K.
och 500 af Eklöf utan att ännu
ha gjort något för att måla deras taflor.

Dock, något har jag väl redan gjort,
ty jag har börjat på med ett stu-
der hufvud (tills. med Becker). Hufvu-
det (ämnadt för C. H. är just påbörjade
och i morgon kommer modellen å-
nyo. Naturligtvis kopierar jag det
sedan på en större duk, och tecknar
upp figuren ända till medgen, får så
dar se om det blir i modern eller
historisk dragt. Modellen är mycket
vacker och med litet idealisering till
borde det nog kunna bli i C. H. smick.
(som sagdt Call. Medici förefaller mig trä-
kig). – Ändtligen är jag nu elev
hos Gérôme. – I förra veckan var
Becker så god och reste en half dag med
mig för att få reda på G. – omöjligt, han
var rest till landet. B. presenterade nu
i
då för en amerikanare, elev hos G. och dessa
tog mig med sig i lördags kl. 9 till
Ecole des Beauxarts. På grund af
mitt intyg från Antw. som Gérôme
tycktes vara nöjd med blef jag ge
näst antagen, och ombedd att samma
dag kl. 12 komma till den stora
målarens atelier, för att få ett
slags inträdeskort. Så skedde.
o
fan

p
etal
se
ber
ha
af
kor

l
de
de
Ell
d.
det
Mar

t
– A
Gérômes privat atelier, se det är något
fint. Marmortrappa i egyplisk stil med
hieroglypker och isisbilder och tropiska
växter, och sedan ateliern, fullhängd
med rustningar och vapen, kostymer
o.d. – G. är mycket vänlig och hyggligt
ffastän han ser ut såsom en gammal
officer. Han sade att han förut haft
blott en elev från Ryssland, Wereschagen
och prisade honom såsom särdeles talar
full, hvartill jag kunde tillägga, att Were-
schagen nyligen haft en särdeles stor
framgång i det kejsaren kont hans blir
taflor, och dessutom gifvit honom en
ståtlig pension. – För att inträda till
Ecole des Beaux arts (deraf Gérômes åte-
lier utgör en del) måste man, såsom
utländing, ha en rekommendation
af ryska ambassadören eller general
konsuln, det hör till stadgarne. I dag
var jag vid ryska ambassadhotellet
rysligt långt borta, långt bakom St Lulpice
och fick genast en dylik artig skrifver
se från Generalkonsche Donaauroff,
till direktören för Akademin, deri
D. rekommenderat sin unge landsman" på
det högsta. I allmänhet tyckas tjenste
männen vid ryska legation vara utmärkt

hyggliga och förekommande. – Den affära
är således i ordning. – Intagningen i
ateliern var i går morgse. När jag steg
in i den ofantligt stora ateliern, rusade
alla 50 emot mig med nyfikna blicka och
det ljöd: Ah voile le neuveau. mais l'ela.
Il n'est pas mal, par exemple. Bien fait,
mais drôle de figure o. s. v. och dylika skall
läst ogenerade anmärkningar – så skulle
jag efter regeln sjunga, hvarvid jag ställdes
på modell bordet och började först på franska
men det ville de ej ha – jag skulle sjunga på
mitt eget språk, hvarpå jag med min skrälliga
röst (jag är näml. nes sen några dar) sjöng
en vers ur "se på de sjömans gossar" och så var
det bra – nu skulle beenvenne komma. Hvar-
på en figur kommenderades fram af den aldrig
för att ge "au nouveau les instructions
nécessaires". Detta bestod deri att han gick
med mig till vinhandlaren och i tobaksbo-
den, hvarvid förråder inköptes för 10 frcs
(dock billigare än jag tänkte. – I ett nu var
detta slut och så börjades arbetet. – Hvar och
en som inträder skall medföra ett staffli
och en stolt det hör till staluterna för Ecole
des Beaux Arts. kostade 15 frcs. – I allmän
het hade man skrämt upp mig mycket
för receptionen, och jag fann den derföre

mycket ländigare än jag har tänkt mig den. –
Fransmännen sjelfva lemnade mig snart i
fred, men der var en ung grek från Athen,
en sprättkök af första rangen som ville
börja drifva med mig. Derom bli vi två, tänka
jag, och jag tog mod på mig, samt svarade ifrån
mig så eläkt jag kunde, hvarföre han snart
gick sin väg från mitt staffli der han stått och
hängt och sett på hvad jag ritat. Mitt göra, tills
en annan ny kommer blir att gå och köpa
tvål och föra handsken till tvättmadamen. –
Redan första dagen hördes det snart: Nou-
veau! ficke moi le camp (– gå, spring) à la
blanchisterise, et prends aussi pour trois
sous du savon en mäte (sape), tre sais o.s.v.
som Mamma ser kallas men du i atelier,
dock göra ej alla det. Tänk att alla dessa
styfva engelsman och Amerikanare, med
ljusröda polisonger och grå höga hattar, som
sitta der så allvarliga i atelier, fått ge-
komgå samma press. Några schweitzare
som der voro, frågade mycket om Finland
kände (förunderligt nog både Hfors, Åbo och
Wiborg. – Jag tycker hvad Adams, när han
kommer hit i Augusti, skall göra sura
miner när han blir hållen så der
illa den första dan. – Man tecknar mycket
bra hos Gérôme, modellerna äro utmärkta,

han sjelf lärer vara utmärkt som lärare,
men icke målar man har så bra som
i A. Der fanns ej en enda, som skulle
haft ditåt samma präktiga färg som
de Beule eller Claus eller Jef van Ryssar
Dessutom målare man här inga torser
i lebensgrosse, utan hela figurer af unge-
får 60 centimeters nöjd. – I alla fall har man
mycket att lära, isynnerhet emedan mo-
dellerna äro de vackraste man kan se. –
t.n. är Gérôme rest till Holland på någon
vecka, och Ejvon korrigerar. – Tillsl. kon-
mer tillbaka får jag visst teckna hela tiden,
men det är lika roligt. – Rysliga usla teckna
re och målare finnes det också, isynnerhet
bland engelsmannen och Amerikanarne, som
vanligtvis bricka utmärka sig på detta
sätt. Man tycker verkligt att det är sorgligt
att menniskor som ha så litet fallenhet,
skola slå sig på måleri, – men det är ju
deras sak. Englans och Amerikas framtids-
konst angår mig icke. – I sista söndags
voro vi hos Mellins för sista gången,
emedan frih. med dotter afreser i veckan till
Ems. Unga baronen var der, men hans fru
var trött af resan och derföre ej synlig-
Frih. Wallensköld och fröken Lepsen äro
verkligen beundransvärda uti sin för-

As
be
e
Att
lär
als
ski
från
hel
sla
trar
ach

elle

hel
som
detta
sorglig
het
är ju
ustedt
ag
gen
e. Att
fru
nag
är
måga att henne se allt på kort tid, d.v.s
med andra ord, att väl använda tiden.
De ha nu sitt allt hvad Paris har att er-
bjuda märkeligt och dessutom flere gånger vå-
rit på Louvern-Salongen, Luxemboug o.s.v. –
Lindholm har nu kommit tillbaka. Det är
synd om honom, hans lilla pojke har tuberska
hjernar och är derföre obotligt sjuk. – Ehuru
han var nära döden under hans frånvara här
i Paris, har han dock repat sig under den tid L.
var i Götheborg och lärer ännu kunna lefva nå-
gon månad. Att detta tagit mycket på sina.
holm är säkert. Hans fru skall dessutom var
så svag nu, ha nervattacka o.d., men också
blifvlitet bättre nu, sedan L. var der en månad,
och tröstade henne så godt han kunde, ty att
kurera det stackars lilla barnet, dertill var
ej Lindholm likaså litet som någon annan mäktiga
Huru kan Mille falla på den idéer
att skrifva. Jag skall bli en så litet besvärlig
landsman som möjligt och skall på allt sätt
undvika att störa dig". – Det väl än ryslig
skilnad om jag säger att jag är störd af
främmande menniskor som herrarne Sohlström
Snellman och Peutzin, eller af Mille. Tvärtom
skall det bli utomordentligt roligt att
träffa honom, att gå omkring med honom,
och om aftnarna när jag är ledig vara tillsam

mans. Dessutom har jag i Aug. och September feria
från G5 atelier och kan då fritt disponer min tid. Som
sagdt det är ju en himmelsvid skilnad med
Han landsmän i allmänhet som man ofta känner
högst litet, och en gammal kamrat och god vän.
Uttryck i detta fall mina känslor och tankar
för Mille, när Mamma träffar honom. Jag skall
i alla fall skrifva till honom samt till hans
Morbror med det förstå. – Det skall bli bra ro-
ligt att träffa en af hem-klicken igen! Måtte
bara Milles resa ej af något dumt hinder
bli omintet gjord!! Det blir just i den vackraste
tiden han kommer hit. Hip, hip hurrara!
Jag kan ej nog förebra mig öfver att ej ha skrifvit
till Morbror och Lulle, bed dem båda förlåta
mig. – Jag har f.n. Hackman, Lagerborg, de Pape
i Antwerpen och en massa andra att skrifva
svar till, och jag känner mig helt olycklig öfver
att det ej blifvit af hittils. – Jag har med vecka
varit uppe hos den utmärkte ryska unge målaren
Harlamoff, se det är då en dugtigt kolorist –
stor beundrare af Rembrandt, som han något
imiterar. – Underbart att Mamma fick betala
till för brefvet. Alla Beckers komma fram med
50 cent. postmärke. – Älskade goda Mamma,
helsa alla, små systrarna mest från
Atte.
Annu har jag ej flyttat till Rue Carrières 12. men
gör det troligen i nästan veckas börjar åter bråka

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hos Adolf von Becker läste Edelfelt Alexandra Edelfelts och Mille (Emil) Cedercreutz brev med glada underrättelser.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Emil Cedercreutz
 • Edelfelt blev glad över konsul Hackmans beställning och är nöjd över att Mille (Emil) Cedercreutz meddelat att den inte behöver vara färdig förrän om ett eller flera år; han vill på inga villkor ta emot pengar förrän tavlan är färdig.

  Emil Cedercreutz Johan Friedrich Hackman
 • Edelfelt tycker det är obehagligt att ha tagit emot 200 mark av Calle Holm och 500 mark av August Eklöf utan att ännu ha gjort något för att måla deras tavlor.

  August Eklöf Carl Holm
 • Edelfelt har börjat med ett studiehuvud för Calle Holms tavla; modellen hyr han med Adolf von Becker; hon är mycket vacker och med lite idealisering borde resultatet bli i Calle Holms smak; Catharina Medici tror han som sagt inte blir ett lyckat motiv.

  Adolf von Becker Carl Holm Katarina di Medici
 • Edelfelt är nu elev hos Jean-Léon Gérome; Adolf von Becker hade följt honom till Gérome, som emellertid inte var på plats; några dagar senare tog en amerikan och tidigare elev hos Gérome med Edelfelt till École des Beaux arts, där han träffade Gérome och tack vara sitt intyg från Antwerpen genast blev antagen; Géromes privatateljé är rikligt utsmyckad i egyptisk stil.

  Antwerpen École des Beaux-Arts Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme
 • Jean-Léon Gérome sade att han bara haft en elev från Ryssland tidigare, Vasilij Wereschagin; Edelfelt kunde tillägga att kejsaren nyligen köpt Wereschagins tavlor och dessutom gett honom en statlig pension.

  Alexander II Jean-Léon Gérôme Vasilij Veresjtjagin
 • För att få inträde till École des Beaux arts (som Jean-Léon Géromes ateljé utgör en del av) måste Edelfelt som utlänning ha en rekommendation av ryska ambassadören eller generalkonsuln; han åkte till ryska ambassadhotellet långt bakom St. Sulpice och fick genast en artig skrivelse av Generalkonsul Donauroff; tjänstemännen vid ryska legationen tycks i allmänhet vara utmärkt hyggliga och förekommande.

  École des Beaux-Arts Saint-Sulpice Jean-Léon Gérôme Donauroff
 • Intagningen av "le nouveau", nykomlingen, bestod i att de övriga eleverna gjorde skamlöst ogenerade anmärkningar om Edelfelt; sedan skulle han enligt reglerna sjunga, han valde "se på de sjömansgossar"; sedan följde en av de äldre eleverna med honom till vinhandlaren och tobaksboden där Edelfelt fick lov att handla produkter för 10 francs; därefter återgick man till arbetet.

 • I statuterna för École des Beaux Arts står det att var och en ska själv införskaffa ett staffli, en stol och en portfölj; inköpet kostade 15 francs.

  École des Beaux-Arts
 • Intagningen var lindrigare än Edelfelt tänkt sig; fransmännen lämnade honom snart i fred; en ung "sprätthök" från Athen försökte driva med honom, men Edelfelt svarade ifrån så elakt han kunde; fram till att en ny kommer är det hans uppgift att köpa tvål och föra handduken till "tvättmadamen"; som Alexandra Edelfelt märker duar man varandra i ateljén; Edelfelt tänker på alla styva engelsmän och amerikaner i ateljén som fått genomgå samma behandling; Sidney Adams kommer att ta illa upp när han får ett sådant mottagande då han kommer i augusti; några schweizare frågade mycket om Finland och kände till Helsingfors, Åbo och Wiborg.

  Viipuri Helsinki Suomi Turku Ateena Alexandra Edelfelt Sidney Adams
 • Man tecknar bra hos Jean-Léon Gérome, men däremot målar man inte lika bra som i Antwerpen; ingen har lika präktig färg som Pieter Frans de Beule, Émile Claus eller Jef (Jozef) Van Rysel; man målar inte torser i lebensgrösse [naturlig kroppsstorlek], utan hela figurer med en höjd på ungefär 60 centimeter; Adolphe Yvon korrigerar så länge Gérome är på resa till Holland; i synnerhet bland amerikaner och engelsmän finns usla tecknare och målare, men Englands och Amerikas framtidskonst angår inte Edelfelt.

  Englanti Amerikka Antwerpen Alankomaat Jean-Léon Gérôme Émile Claus Jozef Van Rijssen Pieter Frans de Beule Adolphe Yvon
 • I söndags var Edelfelt för sista gången på bjudning hos Mellins, friherrinnan Wilhelmina med dotter Constance reser till Ems; unga baron Axel Mellin var där, men hans fru var trött efter resan och därför inte synlig; friherrinnan Emilia Wallenskiöld och fröken Constance Lepsen utnyttjar tiden väl, på kort tid har de sett allt i Paris och ändå flera gånger varit på Louvren, Salongen och Luxembourg.

  Pariisi Louvren Luxembourgpalatset Euroopan valuuttajärjestelmä Axel Gustaf Mellin Wilhelmina Mellin Jeannette Lepsen Emilia Charlotta Wallensköld Constance Ekelund Ada Maria Fredrika Helena Mellin Constance Lepsen
 • Berndt Lindholm är tillbaka i Paris, efter sin vistelse i Götheborg, där hans son ligger svårt sjuk med "tuberkler i hjernan" och hans fru varit svag och lidit av "nervattacker".

  Pariisi Göteborg Berndt Lindholm Carolina Lindholm Ragnar Lindholm
 • Mille (Emil) Cedercreutz är på väg till Paris, men vill på allt sätt undvika att störa Edelfelt; till skillnad från umgänget med herrar som Gustaf Sohlström, Karl Snellman och Johan Pentzin gläder sig Edelfelt över att träffa sin gamla kamrat och gode vän Mille; i augusti och september har han dessutom lov från Jean-Léon Gérômes ateljé.

  Emil Cedercreutz Jean-Léon Gérôme Gustaf Sohlström Karl Snellman Johan Pentzin
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt uttrycka hans känslor och tankar för Mille (Emil) Cedercreutz; själv ska han skriva till Mille och hans morbror; det ska bli roligt att träffa någon av hemklicken igen; han förebrår sig för att inte ha skrivit till morbror Gustaf Brandt och Lulle (Julian) Serlachius; därtill borde han skriva till Johan Friedrich Hackman, Robert Lagerborg och Léon de Pape i Antwerpen.

  Antwerpen Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Emil Cedercreutz Julian Serlachius Léon de Pape Robert Lagerborg Johan Friedrich Hackman
 • Med Adolf von Becker har Edelfelt besökt den unge ryska målaren Alexej Harlamoff, som är duktig kolorist och beundrare av Rembrandt.

  Adolf von Becker Alexej Charlamov Rembrandt
 • Underligt att Alexandra Edelfelt fick betala extra för brevet, alla Adolf von Beckers brev kommer fram med ett 50 centimes frimärke; han ber mamma hälsa alla, i synnerhet systrarna; ännu har han inte flyttat till Rue Carrieres 12, men troligen följande vecka.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker
 • *Obs. Smultron och körsbär har de sedan länge.