Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

amerikkalaiset asevelvollisuus ateljeet englannin kieli fennomania juomat kielet kirjeet nimipäivät opinnot politiikka ranskalaiset ravintolat rutiinit sanomalehdet sodat suomen kieli taidenäyttelyt taiteilijat talous tilaukset ystävät

Paris d. 11 Juni 14.
Älskade Mamma,
Mamma,
Jaså nu har troligen redan slagit sina
bopålar med på Kiala, eller med andra ord
gjort afståndet oss emellan i dag längre
Räknar man härtill att mjölkbudet
får brefvet först dagen sedan det anländ
å kan man tryggt säga, att Mamma nu
får mina bref lika hastigt som om man
ma borde i Sibirien eller Persien.
Det skall derföre bli bra roligt att hon
när detta bref kommer Mamma tillhan
da. – Mycket roligt var det af Mammas
kära bref i går afton höra, det mina man
sningar kommit lyckligt fram till Hfors. –
Hvad tyckte man om dem? Becker är
mycket förargad öfver olyckan med ser
gels farn, men påstår dock att skadan
gjorts af våra utmärkta tullnärer der –
hemma, samt af våra ypperliga formans-
kärror hvilka icke ega sin lika ens
i Mesopotamien. Jag är nu redan helt
vän vid mitt nya qvarter, som är friskt
och sundt, med en stor gård och en trädgårds-
täppa, en fördel som man ej har öfver allt.
Här uppe vid Batignolles – Clichy är det

så stilla och fridfullt som i en liten finska
småstad. Ett godt stycke till Boulevard Clicha
och Place Moncer och åt andra sidan intet
annat att Cimetière Montmartre. Här i
gården är hela den sida jag kobor, upp-
för
tagen af målar atelierer, men jag har dock
ej sett till deras innebyggare, eller vet hvad
de heta. Se här min dagordning sådan den
gestaltat sig under den sista tiden. Stiga
upp kl. 6, – flyga i kläderna, och sedan
promenad till Ecole des Beaux Arts, eme
dan omnibusarne börja gå först kl. 7 12 och
skolan och ateliern öppas redan kl. 7.
Denna vandring räcker minst 3/4 timmer,
så dugtigt jag än må stiga på. På vå-
gen intager jag chocolade i Crémerie Riche
lien (gatan af samma namn) nära theatre français,
Palais Royaloch Molières staty. – Sedan från
7 till 12 på Gi atelier, dit 9 sjelf komma
2 à 3 ggr i veckan och korrigerad. Sedan kl
12 dejeuner på ett studenteafé à 1f. 25 med
12 vin, 1 kotträtt, en legum; Idésirt, allt godt eller
också på något cremerie, sedan omnibus fast
tillbaka (scent), som räcker. 12 timme, så arbete
hemma hos mig på e.m (eller också hos
Becker, kl. 6 middag hos Fucks, så någon
forts promenad, ifall jag ej har bref att
skrifva, och så hem igen kl. 10 vid leg

e
ha
tif
nej
Cor
fär
hon
m
de
de
f.
brå
meg
äcke
geste
bra
bl.

fun
licka
at
de
Jag har gjort en färgskizz till Kalle Holm
tafla, som B. påstår är mycket bra. Am-
vet är mycket modernt, kostymen acces
soirerna likaså. Det är en ung flicka som
fått en vacker blombuke 14 med ett bref, och
som nu stödd mot en byrång besvarar detsam
ma. Hon står och täcker för brefvet med hän-
den och är rädd att någon skall störa henne. –
Det vore ett lekande motiv som kunde ut-
föras mycket vackert. – Emellertid är jag alls-
ej besluten ännu. tycker Mamma det är
slumt, så tro dock ej att jag lider brist på idéer
tvärtom har jag blott för många som kossa
min hjerna. – Flickan brunett, blek, hattan
fultramodern) possoröd sammet, kärvätt i sam
färg, ljusvislett sommarklädning, byrånger i
disk förgyllning, fonden gul – blommorna röda,
D.v.s. allt det der kunde bli en utmärkt
färgsammanställning. Skrif hvad Mamma
tycker! Behagar Idéer så skall jag skicka en
skizz. Inte är det värdt att fråga af C. H.
härom, annars blir han trott vid mitt
bråk. – I Gérômes ateliern finnes flere
mycket starka tecknare. I af dem som nu
arbeta der ha taflor på salongen. Den degte
geste en elsassare Wencher målar mycket
bra. – I allmänhet är det svårare att
bli bekant här än i A. Det stora anta-

let elever, som komma och gå, och den stora
staden som gör det nästan omöjligt att träffat
utom ateliern gör bekantskaperna svårare
än i en sådan stad som A, der alla icke stads
bor dock äro mer eller mindre hänvisade på
hvarandra. I allmänhet äro de unga män
nen i ateliern på högst få undantag när
af god familj och ha både bildning och
uppfostran. Några sådana gatuexemplar som
herrar Vissers, Boudry m. fl. i A. finnes ej
representerade. – Jag har denna vecka suttit
emellan två Marseljare, hvilka båda
äro mycket ifriga bonapartister, och derföre
fått höra diskussioner i den politiska från
gan så mycket så velat. – Sista veckan
beskref min sidokamrat (lika gammal som
jag på en månad när om sista kriget,
hvilket han som valontär vid 15 år
deltagit. Nu får han på nytt träda
in i den obligatoriska tjensten på fem,
säder fem år, och har således i bara
sex är af sitt lif tjenat forterlandet, när
han blir 25 år gammal. Det är ändå obe-
skrifligt hvad de arma utslingarne fin-
go lida under kriget; froso, svulto och
hade dertill medvetandet att kriget
gick bakfram" – trefligt i sanning. –
slämnd är det man nu tänker på öfverallt

och denna måste bli gräslig, när den
engång kommer. Samma unga herre sade
att kulor och krut, sårade och döde för ho-
nom var ingenting mot att i två månade
måste gå utan att byta om Flanellsskjort
linne och strumpor, hvadan dessa också vore
så fulla med ohyra att han trodde han
skulle bli uppåten. Det enda medlet att
skydda sig var att så ofta som möjligt små
hela kroppen med tala. Som man dessutom
ej fick lända upp vakt eldar utanför Paris
var han som alla andra tvungit att bädda in
sig i halm och godsel för att frysa ihjäl,
hvilket dock 4 man af hans kompani
i alla fall gjorde. – Jag har dejeunerat till
sammans med en hop hyggliga amerikanar
den sista veckan, och har mycket regretterat
att ej kunna engelska, emedan dessa talar
svårt, så obegripligt franska. – Så fört jag
får tillfälle dertill skall jag med allvar börja
läsa engelska, som dock är ett så ytterst vigtigt
språk i våra dar. Sälften af de unga franska
målarne hos Gérôme tala flytande engelska
så att i detta fall torde man ej kunna
tillämpa det gamla axlomet att fransmän
ej lära sig främmande språka Gustafsdagen
var jag bjuden till Manister Sohlström,
likasom och alla i Paris vistande finnar,

på "punsch och toddy" för att fira magisterns
namnsdag. Hett i det lilla rummet, tobaksisk och
högljudt prat som kom folk på gatan att stanna
och se upp på de figurer som förde ett sådant
nöjd deroppe. I allmänhet tyckte vi alla det hade
varit vätter af S. att bjuda på en enkel middag
någonstädes i närheten af Paris, och icke vilja tvinga
en på pariserlifvet något för detsamma så full-
komligt främmande och störande, som en punsch
vift, hvilken i alla fall kostade honom lika
mycket som en middag. Som sagdt var, blef der
så hett och så öfvermåttan hem-vant, med
högtidliga tal (ett på finska af borgmästar Peste
att man kände sig helt "festlig till mods. En
ung fransmän, som är elev vid konservatoriet
och Sohlströms lärare i språket, kunde ej begripa
denna andäktiga högtidlighet, och stötte Sohlster
mycket derigöra att han på ett tråkigt och högtid
ligt tal af S. för "la Frangse, que che viens
visiter comme strancher, o. s. v. svarade
på ett humoristiskt och skojande sätt, istället
för att sås. S. tyckte utbringa en skål för Finland.
Och nu tar jag för denna gång farväl af Mamm
kyss hjertligt mina snälla systrar alla 3, helsa
Morbrode, med familj, Morbror A. Tajta, alla
Atte.
från
Vill Mamma vara god och skicka medföljande
bref till Serlachierna med mjölkbudet.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelt flyttar ut till Kiala; det kommer att ta längre för breven att komma fram, lika länge som om mamma bodde i Sibirien eller Persien.

  Siperia Kiala Persia Alexandra Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt har kunnat meddela att tavlorna kommit fram; Adolf von Becker är arg för olyckan med Sergels faun; han skyller på tullmännen och "våra ypperliga förmånskassor", som inte har sin like ens i Mesopotamien.

  Mesopotamia Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Johan Tobias Sergel
 • Edelfelts nya inkvartering i Batignolles-Clichy är friskt, sunt och fridfullt som i en liten finsk småstad; det är ett stycke till Boulevard Clichy och Place Moncey, på andra sidan finns Cimetière Montmartre [gravgård]; i gården där han bor finns många målarateljéer, men han har ännu inte sett deras invånare.

  Clichy Batignolles Cimetière du Montmartre
 • Dagsprogrammet är enligt följande: promenad till École des Beaux Arts, under vägen intar han choklad i Crèmerie Richelieu nära théatre francais, Palais Royale och Molières staty; förmiddagen i Jean-Léon Gérômes ateljé, dit Gèrome själv kommer ett par gånger i veckan för att "korrigera"; déjeuner [lunch] på studentcafé, sedan omnibus hem; på eftermiddagen arbete hemma eller hos Adolf von Becker; på kvällen middag hos Fuchs, följt av promenad eller brevskrivning.

  Palais-Royal Théâtre-Français École des Beaux-Arts Crèmerie Richelieu Adolf von Becker Jean-Léon Gérôme Molière Fuchs
 • Edelfelt har gjort en färgskiss till Kalle Holms tavla, som Adolf von Becker påstår är mycket bra; ämnet är modernt med en ung flicka som fått en vacker blombukett med ett brev, och som nu stödd mot en byrå besvarar brevet; flickan är brunett, blek, hatten ponsoröd sammet, kravatten i samma färg, ljusviolett sommarklänning, byrån i rik förgyllning, fonden gul, blommorna röda; han frågar efter Alexandra Edelfelts åsikt om ämnet; den lönar sig inte att störa Calle Holm.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Carl Holm
 • Det finns flera starka tecknare i Jean-Léon Gérômes ateljé, fyra elever har tavlor på Salongen; den duktigaste är elsassaren Joseph Wencker.

  Jean-Léon Gérôme Joseph Wencker
 • Det är svårare att bli bekant med folk här än i Antwerpen; de unga männen på ateljéerna är nästan alla av god familj med bildning och uppfostran, det förekommer inga ”gatuexemplar” som Vissers och Aloïs Boudry.

  Antwerpen Aloïs Boudry Vissers
 • Edelfelt har denna vecka suttit mellan två Marseljare [från Marseille], som är ivriga bonapartister; en av dem gick som 15-åring med i tysk-franska kriget som volontär; därtill väntar honom fem år av obligatorisk tjänstgöring [värnplikt]; vid fronten var förhållandena svåra, för fiendens skull fick man inte tända vakteldar utanför Paris, utan de fick söka andra sätt att skydda sig mot kölden; hämnd är vad alla tänker på, "denna måste bli gräslig, när den engång kommer".

  Pariisi Jean-Baptiste Duffaud Istres Contencin
 • Edelfelt har déjeunerat [ätit lunch] med några amerikaner och regretterat [ångrat/beklagat] att han inte lärt sig engelska; så fort han får tillfälle vill han lära sig engelska; hälften av fransmännen vid Jean-Léon Gérômes ateljé talar flytande engelska, så i detta fall kan man inte påstå att fransmän inte lär sig främmande språk.

  Jean-Léon Gérôme
 • På Gustafsdagen var Edelfelt, tillsammans med alla finnar som vistas i Paris, bjuden till magister Gustaf Sohlström på "punsch och toddy" för att fira magisterns namnsdag; borgmästare Johan Pentzin höll ett högtidligt tal på finska; Sohlströms lärare i franska [Bahier] hade inte begripit sig på den andäktiga högtidligheten och svarade på ett humoristiskt och skojande sätt i stället för att utbringa en skål för Finland.

  Suomi Pariisi Gustaf Sohlström Johan Pentzin Bahier
 • Edelfelt tar farväl av Alexandra Edelfelt och ber henne hälsa hans systrar, Morbror Gustaf Brandt med familj, Morbror August Streng och Tajta (Fredrika Snygg).

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Fredrika Snygg August Streng
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt vidarebefordra brev till Serlachiusarna.

  Alexandra Edelfelt Julian Serlachius Leonard Serlachius
 • *Robert Lagerborg har inte skrivit ett ord om betalning.

  Robert Lagerborg
 • *Edelfelt har fått brev från morbror Gustaf Brandt och tackar; morbroderns beräkning av priserna i Paris är mycket riktig.

  Pariisi Gustaf Brandt